Krantenbank Zeeland

HomeSearch

102 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

maar niet bij te wonen, omdat hij (in)formateur is geweest dat deze een „brede basis hobby poli tiek" bedreef. Alleen daardoor kon de kleine v.v.d. fractie in de Tweede Kamer een Kabinetscrisis forceren. ... Natuurlijk in de eerste plaats de verschillende financiële, econo mische en sociale problemen. Hier ligt de p.v.d.a. als een waakhond op de loer. En zij zullen heus niet alles slikken. In de tweede

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

Engelsman met een goed schot gelijk te maken. In de tweede helft groeide WHS uit tot een zeer goed samenspelend elftal, waarbij invaller Kurvink in de middenlinie zeker niet van achter kwam. Trouwens, ook van ... met name de jagers veel te snel waren voor de gevechten van man tegen man uit de Eerste Wereldoorlog. Bader, vervuld van de opvatting van McCudden, Bishop en Ball, vond dat waanzin en achtte de drie

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

Engelsman met een goed schot gelijk te maken. In de tweede helft groeide WHS uit tot een zeer goed samenspelend elftal, waarbij invaller Kurvink in de middenlinie zeker niet van achter kwam. Trouwens, ook van ... met name de jagers veel te snel waren voor de gevechten van man tegen man uit de Eerste Wereldoorlog. Bader, vervuld van de opvatting van McCudden, Bishop en Ball, vond dat waanzin en achtte de drie

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

In de Tweede Kamer vond een hevige strijd plaats tussen minister Lieftinck en dr. Lucas (K.V.P.). En die strijd beheerst ook deze week nog de voornaamste politieke gebeurtenis in ons land. De kwes ... Dr. Lucas was echter niet van zins het in te trekken en daarmee waren de moeilijkheden begonnen, want meer fracties in de Tweede Kamer verklaarden sympathiek te staan tegenover dit amendement. Na de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

wandelaar kon dan zien, dat lang niet alle Eerste en Tweede Kamerleden aanwezig zijn en hij zou bemerken, dat de hele „plechtigheid" binnen de tien minu ten afgelopen is. Inderdaad, de slui ting geschiedt ... Tijdens Wereldoorlog I waren de neu trale landen: Zwitserland, Spanje, Neder land en de Scandinavische landen, ware broeinesten van spionnage. Ook in ons land werd dit duistere spel gespeeld en

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

categoriën aansturen op een tijdige sluiting. We verwachten niet, dat de voornaamste punten in dit ont werp in de Tweede Kamer op veel bezwaren zal stuiten. Of die ver wachting juist is, zullen we ... ook zo te zijn met de motie van dhr. Oud, waardoor wat opschudding ontstond in de Tweede Kamer, maar die uiteindelijk ook meer een poli tieke stunt schijnt te zijn geweest, dan grote bezorgdheid over de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Russische import was ook het communistische regime van Bela Kun na Wereldoorlog I. Ook toen heerste er in Hongarije een schrik bewind, waaraan de „witgardisten" van admiraal Horthy een eind maakten. ... Want Hongarije zat aan de ver keerde kant tijdens Wereldoorlog II. Het land had na de eerste Wereld oorlog zwaar geleden, had twee derde van zijn gebied moeten af staan. „Revisie" was dan ook de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

eisen en dan beseft men wat het ma terieel verlies tenslotte toch ook be tekent. Wanneer men zo eind Fe bruari iemand sprak, die voor de tweede maal sinds 1944 zwaar was gedupeerd was het uitermate moei ... Hoewel het niet zo somber laat aanzien, dan de voor de tweede maal getroffene ons eind Februari wou doen geloven, kunnen we ons goed voorstellen, dat de leden van onze Provinciale Staten, die in bui

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

De tweede wereldoorlog gaf „Accele rando" een geduchte knak. Enkele leden keerden na de evacuatie niet meer in hun woonplaats terug. Anderen voelden zich te oud. Goede krachten werden gemist en al ... En het voornaamste genotuleerde in 1918 was dat de vredesvoorstellen ter beëindiging van wereldoorlog I waren aanvaard èn dat het oud-lid, de gemeentebode Weyler zijn carbidlantaarn gratis ter

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Zoals het voor onze streek dringend ge wenst is, dat er meer industrialisatie komt, zo kwam na de tweede wereldoorlog lan delijk een zwaarder accent te liggen op de industrialisatie. Is het voor onze ... De tweede spreker op deze bijeenkomst was de heer F. van der Leur, representant van de sectie ABC-dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Een sectie die zich bezig houdt met het technische

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

De redevoering die minister Luns ver leden week in de Tweede Kamer heeft gehouden was ongetwijfeld een goed stuk werk. Hier sprak de beroepsdiplomaat die zijn woorden zorgvuldig overweegt, maar die ... gepast gebruik weet te maken heeft in onze Tweede Kamer ongetwijfeld een streep je voor. Minister Luns heeft wel een snelle carriere gemaakt. In 1952 werd hij minister zonder portefeuille naast de minister

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

van de Arbeid), de verjaardag van de Koningin en Anzac-day. Deze laatste dag maakte ik kortgeleden in Wellington mee. De gevallenen uit de eerste en de tweede wereldoorlog worden herdacht, zoals bij ... De oproepingskaart voor de verkiezingen op woensdag 13 juni a.s. voor de Tweede Kamer zal ook U hebben bereikt. U zult er al wel even nota van genomen hebben. Of heeft moeder de vrouw ze direct maar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

volgend nr. Phillips Mountbatten, hertog van Edin burgh, stamt uit het Deense koningshuis, nl. dat van Sleeswijk - Holstein - Sonderburg - Glücksburg. In 1863 komt de tweede zoon van de Deense koning als ... van van Battenberg, markies van Milford-Haven (1854-1921). Tijdens de eerste wereldoorlog, nl. in 1917, verandert hij zijn naam in Mountbatten, de verengelsing van Batten berg. Wanneer nu Philip, die in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

. Ver volgens gaf de heer Meloen een overzicht van zijn loopbaan. Met de secretaris van de gemeente Goes als lichtend voorbeeld begon ik net voor de tweede wereldoorlog daar het secretarie werk als ... Een tweede voorstel is om het oud-hoofd der Lagere Landbouwschool te Scherpenisse (met hoofdakte) de heer H. Eskhart te Scherpenisse te benoemen als leraar alge meen vormend onderwijs aan de T.S.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Phillips Mountbatten, hertog van Edin burgh, stamt uit het Deense koningshuis, nl. dat van Sleeswijk - Holstein - Sonderburg - Glücksburg. In 1863 komt de tweede zoon van de Deense koning als George ... Battenberg, markies van Milford-Haven (1854-1921). Tijdens de eerste wereldoorlog, nl. in 1917, verandert hij zijn naam in Mountbatten, de verengelsing van Batten berg. Wanneer nu Philip, die in 1921 in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

plaatsvinden door de Staten-Generaal. Weliswaar zullen de Eerste en de Tweede Kamer in eerste le zing elke wijziging in onze hoogste wet bekijken, maar in tweede lezing zullen zij er niets meer mee te maken ... hebben. Daar een grondwetswijziging meestal samenvalt met de periodieke verkiezing is het de be doeling van de staatscommissie om het kie zersvolk een tweetal colleges te laten kiezen, nl. de Tweede Kamer

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 4

De fractievoorzitter van de k.v.p., de heer Kropman, wees er op dat we in het meest abnormale jaar van na de tweede wereldoorlog leven. Een heid is noodzakelijker dan ooit. Deze stelling leidde hem ... jaarlijkse debat altijd wel heel sterk van de onstuimigheid van de Tweede Ka merleden. En dat was vooral nu het geval. De Tweede Kamer maakte kennis met het Kabinet Drees toen zij nauwelijks bekomen was van

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

In één dag heeft de nieuwe minis ter van Financiën, v. d. Kieft, in de Tweede Kamer twee nederlagen ge leden. En in beide gevallen vond hij, evenals minister Lieftinck destijds, zijn coalitiegenoot ... .v.p.-zijde weer hetzelfde amende ment op tafel kwam. Vrijstelling voor periodieken dus. En de Kamer sprak zich voor de tweede maal daarvoor met grote meerderheid uit. Alleen de socialisten waren tegen. De heer