Krantenbank Zeeland

HomeSearch

889 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 15

Ook Accelerando had de tweede wereldoorlog overleefd. Het korps was weer compleet door een derde en vierde generatie. Na 65 jaar op naar de Vaandelafdeling. De periode dirigent Lanooy liep naar het ... De tweede wereldoorlog staat voor de deur en opnieuw offert Accele rando dienstplichtigen. Sint An naland is in dat vooroorlogse jaar al volop toe aan de emancipatie, want de dirigents-dochter Corrie

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

De Tweede Wereldoorlog ligt 35 jaar achter ons. Bijna 60% van de huidige Nederlanders zijn na 1 945 geboren. Een tweede na-oorlogse generatie zit op school. Met de kinderen uit de oorlogsjaren meege ... In geheel Nederland, dus ook op Tholen, worden op zondag 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. In verband met deze herdenking zijn een aantal richtlijnen van kracht; Vanaf 's

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Elk jaar herdenken wij degenen die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat doen we op de vierde mei, één dag voor de bevrijdingsdag, vanaf zes uur 's avonds. Om acht uur nemen ... Bij deze herdenking worden alle Nederlandse militairen en burgers herdacht, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog in de strijd om de vrijheid om het leven kwamen; door oorlogshandelin gen of

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 21

Werk van drie beeldende kunstenaars, die tijdens de tweede wereldoorlog in concentratiekampen verble ven, wordt vanaf zaterdag in het Markiezenhof te Ber gen op Zoom geëxposeerd. De tentoonstelling ... voeren, zo meldt de directie. De investeringen omvatten de bouw van een tweede zuiveringseenheid op pompstation Braakman, ver nieuwing van de pompstations in Ossendrecht en Halsteren, tran sport en

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

A.J. Smits uit Stave- ttisse was 11 jaar toen de Tweede Wereldoorlog uit brak. Het maakte een diepe indruk op hem. Achttien jaar na de bevrijding stelde hij zijn herinneringen aan die tijd op schrift ... Nu wil ik een tweede dwaze vertoning vertellen, die de schuilkelderbouw nog te boven ging. Niet zozeer om de oorzaak als wel om de ondoordachte handelwijze, zeker van een groot deel van onze familie.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Het is bijkans ondraaglijk, maar toch ook uitermate noodzake lijk om telkens weer opnieuw te worden gekonfronteerd met de ellende van de tweede wereldoorlog. Met name de beestachtige behandeling van ... We mogen waarlijk de les der historie wel ter harte nemen. Een volk dat de verschrikkingen van de tweede wereld oorlog en met name van de concentra tiekampen verdringt, verdrinkt straks in de nieuwe

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland de verzorgingsstaat tot volle wasdom gekomen, met als gevolg dat personen die wegens werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom of andere redenen niet in ... Daar waar men in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog dacht, dat onder druk van de vrijwel ongekende economische groei, de laatste restanten van armoe te kunnen opruimen, bleek dit een

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

"Als familielid van één der gevallenen in de Tweede Wereldoorlog heb ik het ontbreken van een gedenkte ken als een gemis gevoeld. Dat is met deze plechtig heid vanavond op gedenkwaardige wijze ... Voor het tweede achtereenvolgen de jaar krijgt Budelpack in Poort vliet een mammoetorder voor de export van melkpoeder. Het gaat om meer dan vijf miljoen kilo, bestemd voor Noord-Afrika en het Midden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Zo'n 12 tot 15 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog maken zaterdag een rondrit over Tholen en zijn van half twee tot vijf uur ook te zien tijdens een stati sche show bij streekmuseum de ... De vereniging 'Keep them rolling' heeft 1500 leden. Niet alleen voer tuigen, maar ook vlieg- en vaar tuigen uit de Tweede Wereldoorlog worden in ere ge houden. Zaterdag komen er alleen wielvoertuigen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 8

- treeem koud. Velen herinneren zich '63 nog wel. Een ander kan verder terug. Die herinnert zich de tweede wereldoor-log met twee bijzonder strenge winters. Die van 1941-1942 hield het zelfs niet minder dan ... Chr. de Wit Czn. uit Oud-Vosse- meer is opnieuw winnaar gewor den van biljartwedstrijden tussen de ZLM en de P.J.Z. met 70 pun ten nam hij voor de tweede keer de Rabobank-wisselbeker in ont vangst

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 17

scepsis ont vangen. Andries Geluk, akkerbouwer uit Sint- Maartensdijk, mocht samen met 9 andere Nederland se collega-boeren een week lang een kijkje nemen in Litouwen, sinds de Tweede Wereldoorlog een ... Tijdens het bezoek in de tweede week van april werd er op de ak kers gewerkt. "Mannen en vrou wen waren met paard en wagen ""bezig om stenen van het land te rapen. Dat wordt bewust zo ge daan omdat