Krantenbank Zeeland

HomeSearch

486 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 1

de Tweede Wereldoorlog ... ter bestudering van de tweede wereldoor log. De v.raag is, of dit geen vrome wens zal blijven, want als er een derde wereldoorlog dr,eigt, is geen enket land gesteld op te veel publicaties van de vorige

| Axelsche Courant | pagina 1

6 juni 1944, D-day, grootste militaire landings operatie van de Tweede Wereldoorlog ... Toen Rusland en Amerika aan de zijde van Engeland aan de oorlog deelnamen, werd door het eerstgenoemde land sterk aangedrongen op een „tweede front" en door Amerika deel genomen aan de planning voor

| Axelsche Courant | pagina 1

Een beslissende wending in de tweede wereldoorlog ... De slag om Monte Cassino was niet alleen een van de bloedigste veldslagen van de laatste wereldoorlog, maar bovendien een slag van een geweldige militaire en politieke betekenis. Monte Cassino was de

| Axelsche Courant | pagina 1

De tweede wereldoorlog vernietigde niet alleen de vloot der Vliegende Hol landers, maar ook al haar hangars, ge bouwen en zelfs startbanen van Schiphol Toen -de bommenwerpers hun verderfe lijk werk ... in de eerste wereldoorlog.

| Axelsche Courant | pagina 1

HITLER BEGINT DE TWEEDE WERELDOORLOG MET MISREKENING ... Geen der Duitse leiders, hetzij in de partij, hetzij in het leger, had verwacht, dat Engeland en Frankrijk Polen zouden bijstaan. De voorgeschie denis van de Tweede Wereldoorlog had ook niet

| Axelsche Courant | pagina 4

Standaard Geschiedenis van de tweede wereldoorlog ... De hoofdredaktie berust bij sir Basil Liddell Hart een van de hoogste autoriteiten op het gebied van de geschiedenis van de 2e wereldoorlog.

| Axelsche Courant | pagina 2

over het onderwerp „De strijd van Polen om vrijheid in de tweede wereldoorlog". Deze spreker die aan de K.M.A. te Breda, doceert, promoveerde c.a. als Dr. Juris aan de universiteiten van Oxford en Leuven ... en was officier in het Poolse leger in de achter ons liggende tweede wereldoorlog.

| Axelsche Courant | pagina 1

schip zijn grootste roem niet te danken. Het is gedurende de tweede wereldoorlog nog geen jaar in actie geweest. Het schip dankt zijn vermaardheid aan de officiële capitulatieplechtigheid. Op de „Mis ... , aldus werd de tweede wereldoorlog ten einde gebracht. Het schip lag op dat ogenblik in de baai van Tokio, op 35 graden 21 minuten en 17 seconden Noorderbreedte en 139 graden 45 minuten en 36 seconden

| Axelsche Courant | pagina 1

gekken huis stoppen. Zelfs heel geleerde collega's haalden hun schouders op. Het duurde tot de tweede wereldoorlog voor hij medestan ders kreeg. Juist toen men boringen wilde gaan verrichten ontketende ... Tweede lustrum Zeeuwse Volksuniversiteit

| Axelsche Courant | pagina 4

Nauwelijks was de tweede wereldoorlog ten einde of in Frankrijk toog men aan het werk om het Franse publiek een humoris tische film te geven, die van de ene kant zoveel dolle scènes bevat, dat meu ... Ned.-lndië in den'Tweeden Wereldoorlog,

| Axelsche Courant | pagina 2

Men moge zich in dit verband herinneren de berichten die na de tweede wereldoorlog uit Amerika tot ons kwamen, waar in die jaren min der soldaten hun leven lieten dan burgers ten gevolge van ... tweede klasse b.

| Axelsche Courant | pagina 4

met ROBERT RYAN en de Japanse actrice SHIRLEY YAMAGUCHI. Geheel opgenomen in het verslagen Japan na de tweede wereldoorlog. Tokio ging gebutk onder een vunze terreur, die slechts met behulp van een

| Axelsche Courant | pagina 4

Een episode uit de tweede wereldoorlog, zich afspelend op de Hawaii-eilanden. Het herïosch verhaal van twee mannen en een vrouw, die een opdracht, die op zelfmoord geleek, tot een goed einde brachten

| Axelsche Courant | pagina 3

geeft een beeld van het werk der geheime dien ten in de tweede wereldoorlog. Op interessante en boeiende wijze vertelt de schrijver ons over het meesterschap van de geheime diensten der geallieerden

| Axelsche Courant | pagina 1

Ruim veertig jaar laterdat was in de Tweede Wereldoorlog, toen Koningin Wil helmina te Londen Nederlands naam hoog hield. Zelfs wie aanvankelijk, onder de in druk van het ogenblik, sceptisch had ... Koningin Wilhelmina is wel, juist in de jaren van de Tweede Wereldoorlog „moeder des vaderlands" genoemd. Maar moeder was zij ook van de kroonprinses die haar in 1948 is opgevolgd. Zij heeft ons land

| Axelsche Courant | pagina 3

vonden hier bescherming, een werk kring en onderdak. De tweede wereldoorlog had o.a. tot gevolg, dat ons land op nieuw duizenden ontheemden opnam. Nu de gedachten uitgaan naar de Hongaren, willen wij ... his torische waarheid over Polen over het al gemeen en over de Poolse inzet en deel neming in de tweede wereldoorlog in het bijzonder.

| Axelsche Courant | pagina 4

Van de Sowjet-Unie had Hitier helemaal niets te vrezen. Na vergeefse pogingen van ge allieerde zijde om een Engels-Frans-Russisch militair verdrag te sluiten, waardoor vermoe delijk een tweede ... wereldoorlog zou zijn voor komen, had Duitsland toenadering tot Rus land gezocht. Dit leek Stalin een betere part ner. Hitler had n.l. minder gewetensbezwaren dan de Westerse democratieën. Stalin kreeg van

| Axelsche Courant | pagina 1

Reeds voor de tweede wereldoorlog verleende de Overheid kredietfaciliteiten aan onderne mers in het midden- en kleinbedrijf, die in financiële moeilijkheden waren geraakt. Zoals bv. tijdens de eerste ... De na de tweede wereldoorlog op economisch gebied ontstane belangrijke wijzigingen, de den een grote kredietbehoefte ontstaan, die het wenselijk maakte tot uitbreiding van de bestaande

| Axelsche Courant | pagina 4

Een prachtige film van grootse opzet, waarvan het verhaal voor immer deel uit zal m^ken van de bewogen historie van de tweede wereldoorlog. Het aangrijpende heldenepos van de mannen, die in de

| Axelsche Courant | pagina 4

De strijd om Iwo Jima, de meest realistische weer gave van de strijd in de Stille Zuidzee, de meest roemruchtste in de annalen van de Tweede Wereldoorlog. De film is gebaseerd op de wer kelijke slag

| Axelsche Courant | pagina 1

L|J ken van soldaten aft den wereldoorlog. ... Men voert op het oogenblik bij Steenstrate (België) groote graafwerken uit aan het kanaal van Ieperen. Het kanaal zal aldaar 35 meter verbreed worden. Tijdens den wereldoorlog lagen ter plaatse langs

| Axelsche Courant | pagina 1

Inmiddels ziet men Rusland voorttasten het verre Oosten. Achter de oorlog in hernam staat China en achter China staat le Sowjet. Zal Amerika ingrijpen en het evaar wagen van een wereldoorlog te ont ... artillerie. Waarschijnlijk is er bij het op pikken van de sleepzak een motorstoring ontstaan, waardoor het vliegtuig op de grond terecht kwam. Daarbij is de 25-jarige reserve tweede luitenant-vlieger J. D. uit

| Axelsche Courant | pagina 3

De bouwnijverheid staat sedert de laatste wereldoorlog in het centrum der belangstel ling. Het grote woning tekort vormde en vormt nog steeds een nationaal probleem van de eerste orde. Het vragstuk ... MiddelburgGoes. De tweede wedstrijd in Zeeland is de stedenderby tussen twee oude rivalen. eD groen- witten zijn deze keer sterk favoriet en het zou ons inziens al heel raar moeten lopen wilden de

| Axelsche Courant | pagina 2

Reeds voor de tweede Wereldoorlog was het een vraagstuk de groeiende bevolking van Italië een dak boven het hoofd te be zorgen. Er worden in de grote steden onge veer 100.000 woningen per jaar ... Ook het tweede en derde elftal bleken vooral na de 2e wereldoorlog geduchte tegenstanders en klopten hun concurrenten bij de watertoren vaak met dubbele cijfers, waardoor deze ploegen, in navolging

| Axelsche Courant | pagina 1

de wereldoorlog geweest. Aan den wereldoorlog echter heeft Duitsch land geen schuld. Dat hebben Ainerikaansche doctoren in op dracht van den tegenwoordigen president Roosevelt vastgesteld. De ... De diepste oorzaak van den wereldoorlog zoo vervolgde de Führer, moet in het volgende ge zien worden: sinds 1871, sinds den tijd, dat de Duitsche stammen zich begonnen te organiseeren en zich met de

| Axelsche Courant | pagina 1

Het werkelijke begin van de Tweede Wereldoorlog was het misdadige pact tus sen Duitsland en Sovjet-Rusland, de over eenkomst tussen Von Ribbentrop en Molo- tow, om tot verdeling van Polen over te ... De deelneming van Polen aan de Tweede Wereldoorlog was groot en de offers die het Poolse volk bracht, tellen millioenen. Polen was het enige land onder de Duitse bezetting dat geen Quisling heeft

| Axelsche Courant | pagina 3

Immer op zoek naar taken, die door nie mand anders ter hand worden genomen, heeft het Nederlandsche Roode Kruis in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zich gericht op vergeten zieken, invaliden en ... Naam tweede dubbeldeksveerboot

| Axelsche Courant | pagina 1

den die met beide benen op de grond stonden en op wat voor grond Op de bloeddoordrenkt !e grond in de tweede wereldoorlog, toen zij de Verenigde Na ties oprichtten. ... Kan iemand van deze wereldfiguren, gehard in het helse vuur van de duivelse heksenketel, die de tweede wereldoorlog was, ook maar een ogenblik onderstellen dat zij dweepzieke, onpractische utopis ten

| Axelsche Courant | pagina 1

Ais lid van de gezamenlijke Amerikaanse Generale Staf en de Anglo-Amerikaanse gemeenschappelijke Generale Staf tijdens de tweede wereldoorlog woonde hij alle be langrijke bijeenkomsten van de ... Voor de tweede maal in deze maand is er feest in „Het Witte Huis in 't Groen" te Soestdijk. De oudste van de vier zusjes,

| Axelsche Courant | pagina 1

Zo is hij blijkbaar ook gebleven. Want als burger van Hitler-Duitsland opgeroepen, werd hij in de tweede wereldoorlog Orts- kommandant van de Belgische stad Leuven. Ook in deze positie heeft hij ... Deze oude traditie heeft hij nieuw leven ingeblazen. De geestelijke ruïnering in Duits land (endaar niet alleen was immers na de laatste wereldoorlog even klaarblijkelijk als de materiële. Wat is de

| Axelsche Courant | pagina 1

Om deze vragen te beantwoorden moet even een duik in de geschiedenis van de jaren na de tweede wereldoorlog worden gedaan. ... Aan het einde van de tweede wereld oorlog waren er millioenen vluchtelingen. Om deze mensen te helpen werd door de Verenigde Naties een organisatie gesticht de Internationale Vluchtelingen Organisa

| Axelsche Courant | pagina 1

Doch de vermindering van de bewapening ter zee aldus be toogde Lord Robert Cecil met nadruk is niet de alleenbe- slissende waarborg voor de vei ligheid. De wereldoorlog heeft geleerd, dat de groote ... hoofdzaak voor het regelen van eenige huishoudelijke zaken en dienen om de machine weer op gang te brengen. Zoo worden dan in de Tweede Ka mer door den minister van Fi nanciën mondeling de wetsont werpen

| Axelsche Courant | pagina 1

ontwikkeling van de atoombom bij het begin van de tweede wereldoorlog. ... Thans beginnen nadere bijzonderhe den békend t,e worden omtrent de eer ste geslaagde reis van een door mensen handen vervaardigd instrument naar een punt buiten de dampkring der aarde- Een tweede

| Axelsche Courant | pagina 1

Zij bezitten thans minstens 200 duikboten van de in de tweede wereldoorlog gebruikte types en bovendien bouwen zij na-oorlogse ... Hoewel de duikbootjagers waarschijnlijk ten achter zijn bij de duikboot in nieuwste vofm, toch zijn grote vorderingen gemaakt. In de tweede wereldoorlog was de j?cht op duikboten een kwestie van

| Axelsche Courant | pagina 1

zou de vrouw uit 1965 zich nu voelen wanneer zij zich zou uit dossen in jurken en rokken uit de „new look" periode van na de tweede wereldoorlog? Ieder accent, zoals hiervoor genoemd, houdt het echter ... tegenwoordige loop van het kanaal, de tweede elders in Panama, de derde in Colombia en tenslotte de loop van de grens tussen Nicaragua en Costa Rica. Het Amerikaanse Congres heeft inmiddels een be drag van

| Axelsche Courant | pagina 3

geeft een beeld van het werk der geheime dien ten in de tweede wereldoorlog. Op interessante en boeiende wijze vertelt de schrijver ons over het meesterschap van de geheime diensten der geallieerden

| Axelsche Courant | pagina 5

geeft een beeld van het werk der geheime dien ten in de tweede wereldoorlog. Op nteressante en boeiende wijze vertelt de schrijver ons over het meesterschap van de geheime diensten der geallieerden

| Axelsche Courant | pagina 1

no dig was, in het diepste van het zwarte werelddeel. Wantrouwen en verdenking heeft hij moeten overwinnen, ook tijdens wereldoorlog II toen de Franse autoritei ten niet wisten wat ze met deze Duitse ... Geen purperen mantel maar tweede mijl in niemandsland

| Axelsche Courant | pagina 3

-nederzetting. Deze ge weldige onderneming, in allure te vergelijken met de landing in Normandië door de ge allieerden in de tweede wereldoorlog, had tot gevolg dat de zeehonden, de walrussen, de ijsberen, de witte en ... Een fraai resultaat boekte ook de heer P. Groot- haert, die vorig jaar in bijna dezelfde bezetting op de vijfde plaats eindigde en nu is opgeklommen naar de tweede plaats, die hij weliswaar deelt met

| Axelsche Courant | pagina 1

, zoodra het om een algemeene kwestie gaat. Alleen reeds uit zelfbehoud moeten zij dus oorlog vermijden. De schade, door den wereldoorlog aan Europa toege bracht is enorm geweest, doch ... oorlogstechniek is tij dens den wereldoorlog begonnen, maar bij lange na nog niet be ëindigd. Nieuwe aanvals- en verdedigingsmiddelen hadden de oude wel gedeeltelijk, maar nog niet geheel vervangen. Ook op zee