Krantenbank Zeeland

HomeSearch

58.008 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 6

De vergeten soldaten van de Tweede Wereldoorlog ... De mannen van de Westafrikaan- se troepenmacht die hun leven verloren in de Tweede Wereld oorlog liggen niet noodzakelijk op dit kerkhof begraven. Maar hun namen, graden, geboorte- en sterfdata staan

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Vuil linnen uit de tweede wereldoorlog. ... Een eerste keer tijdens het Stalingrad-offensief via Stock holm en een tweede maal dcor bemiddeling van zes te Stalin grad gevangen genomen Duitse officieren, die als onderhande laars naar de Duitse

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Emigratie naar Zuid'Afrika na tweede wereldoorlog toegenomen. ... Direct na de tweede wereld oorlog was er in bijkans alle Europese landen een grote drang om te emigreren naar andere veiliger landen. Eén van de' landen, die nog veel emigran ten kon opnemen, was

| de Stem | pagina 9

Rubber pontons uit Tweede Wereldoorlog in de uitverkoop ... Vervaet uit Walsoorden er een beetje mee in hun maag. Per toeval hebben ze de 58 rubber pon tons uit de Tweede Wereld oorlog gekocht. Ze bleken te horen bij het huis, dat ze van hun buurman hebben over

| de Stem | pagina 6

De tweede wereldoorlog is nog steeds niet afgelopen ... Handenvol werk voor het Rode Kruis. Maar ook onze „eigen" Tweede Wereldoorlog houdt het informatiebu reau nog dagelijks bezig.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Overzicht literair werk in Tweede Wereldoorlog ... NIJMEGEN (ANP) - De literatuurhis toricus Piet Calis uit Amsterdam heeft een overzicht samengesteld van het literaire werk van jonge schrij vers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het overzicht is

| de Stem | pagina 13

Zeppelins in de Eerste Wereldoorlog ... Inde Eerste Wereldoorlog heeft Zeeuws-Vlaanderen kennis ge maakt met een apart soort luchtschepen, zeppelins ge naamd. Al in 1783 had men geprobeerd om zich door mid del van een ballon vliegend voort

| de Stem | pagina 9

IN TWEEDE WERELDOORLOG ... Dat de nazi's in de tweede lureldoorlog niet aan de ont wikkeling van een atoombom (toekwamen is voor een deel te janken aan ex-filmactrice Greta Garbo, die daartoe sa menwerkte met de leiding van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

VLISSINGEN Zeeland heeft zondagavond sober zijn doden uit de tweede wereldoorlog herdacht- In tal van plaatsen werden stille omgangen gehouden, werden kran sen bij oorlogsmonumenten en bij graven ... Zeeland herdacht sober doden uit wereldoorlog

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 29

ziet hoeveel namaakvoertuigen er soms door het beeld rijden." zegt Kees. Je ziet dikwijls moderne voer tuigen. die alleen maar met karton of board van een tweede wereldoorlog- tintje zijn voorzien. Het ... Keep 'em rolling: het was ten tijde van de tweede wereldoorlog zoiets als een geallieerde strijdkreet bedoeld om er bij de maten in de oprukkende colonnes legervoertuigen de moed in te hou den. Keep

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Heel wat historici zien een direct verband tussen de opkomst van Hitier, uitmondend in jodenvervolging en Tweede Wereldoorlog, en het onverwerkte trauma van de Eerste Wereldoorlog. Dat wekt op zijn ... Film hielp Duitsland over Eerste Wereldoorlog heen

| de Stem | pagina 14

De derde wereldoorlog begint in Eindhoven ... Ph. D blijft voorlopig een duo. Een drummer wordt ingehuurd en de groep waarmee binnen kort getoerd wordt bestaat uit uitzendkrachten. De tweede elpee van Ph. D zal weinig drastische veran deringen

| de Stem | pagina 9

van de tweede wereldoorlog ... . Menigeen in de Verenigde Staten en het Britse Rijk huivert nog bij het horen van de naam Okinawa, het eiland, waar het bloedigste epos van de tweede wereldoorlog werd geschreven.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

Mozaïek van Walcheren de Tweede Wereldoorlog ... Aan het slot van "Worsteling om Walcheren' overziet auteur Hen Bollen de geschiedenis van de tweede wereldoorlog in het gebied en blijft hij zitten „met een aantal vraagstukken, waarvan de oplossing

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Zeeland herdacht gevallenen in de tweede wereldoorlog ... VLISSINGEN - Op verschillende plaatsen in Zeeland zijn vrij dagavond de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde veelal met een stille tocht en het leggen van kran sen bij

| Scheldebode | pagina 11

Studiedag Tweede Wereldoorlog met lezingen en historische films ... MIDDELBURG - Op 10 mei 1990 wordt herdacht dat 50 jaar geleden met de inval van de Duitsers voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon. De wërkgroep Historie en Ar cheologie van het Koninklijk

| Axelsche Courant | pagina 1

de Tweede Wereldoorlog ... ter bestudering van de tweede wereldoor log. De v.raag is, of dit geen vrome wens zal blijven, want als er een derde wereldoorlog dr,eigt, is geen enket land gesteld op te veel publicaties van de vorige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 3

Philips speelde geen dubbelrol in de Tweede Wereldoorlog ... „Ik bestrijd dat Philips, zoals dr Lou de Jong stelt in 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog", in de oorlog volop militaire or ders kreeg en diensten ver leende aan de Duitsers

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

Tweede Wereldoorlog, opgetekend en gefotografeerd door ooggetuigen ... ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - In de afgelopen vijftig jaar zijn zeer veel publikaties over de Tweede Wereldoorlog verschenen. Maar nog nooit is het ver haal van deze dramatische jaren verteld door de oog

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Vliegtuigbom uit tweede wereldoorlog knalt over strand van Haamstede ... Extra aandacht werd echter besteed aati de vindplaatsen van de mijnen (voornamelijk bij duinover gangen), aan het in de Tweede We reldoorlog aangelegde mijnenveld (met behulp van een kaart) en op

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

tweede wereldoorlog in de concentratiekampen met hem wer den geconfronteerd- Zowel m het Luxor-theater in Temeu zen als ln 'De Koning van Engeland' in Hulst is de film 'Bestemming Cassand ra" te zien. Een ... Nasleep wereldoorlog in 'Marathon man'

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

MIDDELBURG - Geschied schrijving en beeldvorming van de Tweede Wereldoorlog. Het Koninklijk Zeeuwsch Ge nootschap der Wetenschappen houdt zaterdag 12 mei in Mid delburg een studiedag onder die titel ... . Vier bekende geschied schrijvers en beeldvormers van de Tweede Wereldoorlog doen aan de themabijeenkomst in de Zeeuwse Bibliotheek mee.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Weer documenten uit Tweede Wereldoorlog openbaar ... Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft opnieuw tot op heden geheime documenten over de Tweede Wereldoorlog vrijgegeven. De documenten hebben betrekking op de Duitse

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Tijdens laatste wereldoorlog heerste grote onrust in Zuid-Afrika. ... andere Bedrijfstakken singel Het eerste plan wordt ge-1 betreft is er momenteel nog vraag raamd op plm. f 67.500.— en het I naar metselaars. Wel staan er en- tweede op f29.000.—. B. en W. i ke,la schilders