Krantenbank Zeeland

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

Nentraal is nog ons Nederland De wereldoorlog is aan 't vlammen, "Wij staan getrouw nog hand aan hand; En als de strijd is afgeloopen, ... Het ten behoeve van. cf'- "'Itooiing van het vestingstelsel dienst 1915 bij do Tweede Kamer aangevraagde bedrag is ovenals het op de vestingbegrooting voor 1914 beschikbaar ge titelde bedrag nagenoeg

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

nog eens over te doen, zij het dan ook zónder bruidegom en wij hebben de vaste overtuiging, dat onze tweede fuif even. gloeiend zal slagen als onze eerste. ... Neen, nooit zullen wij dat dulden, op voor onz' „Neutraliteit" 1 Daarom blijven wij steeds waakzaam op den dag of in den nacht, Tot alom de „Wereld-Oorlog" ons weer vrede heeft gebracht.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Nu Engeland het recht beweert te heb ben zich een neutrale vlag toe te eigenen ter bescherming van zijn handelsvloot, zal het gevolg zijn, dat er in dezen wereldoorlog geen grens meer zal zijn wat de ... Daar het mij thans blijkt, dat ik ten tweede male door do directie van een groot financieel lichaam onvolledig ben voorgelicht, doe ik u alsnog kennen dat onder hen aan wie het drieweeksch verlof

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Van wereldoorlog spreekt men wel, en men heeft gelijk, want dit is niet alleen een Europeesche oorlog, geen krijg die zich bepaalt tot ons werelddeel. Hij woedt- hier wel het felst, maar toch ook in ... gewel dig dadelijk reeds die eerste variatie, waarin alleen eerst© ©n tweede viool aan het woord zij11 en hoe innig ook die, ivaar de cel ons de een voudige melodie voorzingt.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Dit is een belangrijker zaak dan zij mis schien op het eerste gezicht lijkt. Zij sluit de mogelijkheid in zich, dat ook China in den wereldoorlog wordt gemengd, dat Japan zich» uitbreidt in 't Verre ... ; Przemysl wordt sedert weken voor de tweede maal door de Russen belegerd, Krakau ver dedigd door de Oostenrijksch-Duitsche troe pen, die zich achter de Nida hebben ver sterkt.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Ten tweede wordt bet stroo door langdurig gebruik op niet onbelangrijke manier vervuild. Ook al ziet men aan de kleur niet, dat het vuil is, ieder menseh mei. gezond verstand kan begrijpen, dat het ... Voor de tweede maal is nu op het Oostelijk oorlogsterrein ©en groote slag geleverd tus schen Duitschers en Russen bij de Masurische meren in Oost-Pruisen. Voor de tweede maal heeft generaal Von Hin

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Engolsche teekening weergeeft een deel van 't gevecht daar, van het tweede Lincoln-rogiment, dat in oen hovigen strijd is gewikkeld met de Duitschers, op dozen reeds één loopgraaf heeft veroverd en hen nu ... aanvalt in de tweede. Het gaat er zeer warm toe en er vallen dooden en gewonden. Op don voorgrond zien we hospitaalsoldaten een gekwetste, verbinden.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

In het maandblad .Ons Leger'' wekt do 2e luitenant jhr. Graafland oils olk op om niet ..in te dommelen". We willen dat maar al te gaarne, want de wereldoorlog wordt eentonig en liegint voor ons ... 'oelcapelle straatweg. De Canadee sche strijdmacht bestond uit drie afdeelingeu. Een daarvan begon den strijd aan het genoem de front; de tweede stond aan den rechter, flank en de derde bleef in reserve. Het weder was

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

land is er almach tig heeft het zich|onafhankelijk verklaard. Tur kije dacht dus het Nij 11 and terug te winnen en heeft meermalen be proefd er troepen heen te zenden. In de tweede plaats is het Suez ... mingen vóór en tegen den oorlog, en steeds meer lijkt het er op, dat Italië zal worden meegesleept in den wereld-oorlog, en onge twijfeld zal het dan staan aan de zijde der geallieerden. Zal dat het

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

heer Grógoire, voorzitter van do besten dige deputatie uit onzen provincialen Raad. Zaterdag, om 2 uur, werdon zo door II. Gró goire en M. Laboule, de eerste vooruitstre vend liberaal, do tweede sociaal ... staande overeenkomst tusschen Roemenie en Italië, welke Roc-menië verplicht tegelijk met Italië aan don wereldoorlog deel te ne men, benevens de aankondiging, dat de Kroonraad besluiten zal nemen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

r^zo Vlaag wordt nu door vele menschen .gedaan„is er wel oen God?" in dezen grooten wereldoorlog. Velen zeggen, God is dood, liij is «rjjriet, want. als hij or was, zouden de volke- ren -;ophouden ... i ;-denwaren weg tot God. En het tweede is j .Hoiidt -'-vast de uren waarin God tot u spreekt, dié.uren, waarin hij tot u komt in de liefde .van edele zielen en hij klopt aan do deur eens ihartcn, en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Ik zette nu mijn tocht per trein voort. Ea t-oen had ik mijn tweede ontmoeting. Hot rei zen per trein in deze tijden is steeds interes sant. Tegenover mij in eon hoekje zat een jonge dame. daarnevens ... verschillen. De eene, een automobiel, die twee zeer snel draaiende, met sterken druk tegen de aarde geperste ploegijzers aohter zich aan trekt, levert alleen de loopgraaf terwijl de tweede tegelijk met de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

ft Is in vele opzichten een wonderlijke geschiedenis met dozen wereldoorlog. In het Oosten gaat de strijd in de laat- sto maanden vooruit, wor den er ontzaglijke overwin ningen behaald, maar zie ... Hun tweede rij loopgraven was ongeveer 30 meter verder en zij maakten ons het zaakje moeilijk met bun granaten. Wij deden niet minder ens best, zoo snel wij ze maar konden gooien. Je arm werd er moe

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Kolonel Immanuel 6chrijft in den „Tag" Den tijd tusschen het einde van den oorlog met Bulgarije in Augustus 1913 tot het uitbreken van den wereldoorlog van zijn leger heeft Servië gebruikt voor do ... versterking van zijn leger. De vredessterkte bedroeg 75,000 raan, ongeveer 2 van do bevolking. Na de legerwet van het na jaar 1913 moesten er tien divisies van de eer ste en evenveel van de tweede lichting

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

troepen, in het tweede lid genoemd, verbo om, voor zoover daartoe niet door den Mi nister van Oorlog of door de in liet tweede lid van axt. 2 aangewezen autoriteiten ver gunning is verleend. ... er so on die les geeft en als onmiddellijk gevolg aarvan aan zijn onderwijs. En in de tweede plaats, als de belangstelling niet onafgebro ken blijft, verslapt de ijver van den onder wijzer.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Servië strijdt met den moed der wanhoop en de taaiheid van een krijgshaftig bergvolk om do beslissing, waarvan misschien het lot van den gelieelen wereldoorlog afhangt. De snelle val van Belgrado ... . Even snel viel de tweede verdedi gingslinie tusschen de dorpen Zeklinjo en Mirijewo. De Duitsche bataljons vervolgden in het westelijk gedeelte de uit Sarkowo geworpen vijanden tusschen het Makis

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

„Wij hebben nu", aldus Ashmead Bartktfc, ,.d'e veertiende maand van dezen wereldoorlog ©n onze torpedojagers zijn dezen geheelen tijd zonder oponthoud in actie geweest. Het eerste, wat zij te doen ... Xog eens bewezen zij goede diensten op den dag van de landing op 25 April. Elke torpedo jager had een bepaald© opdracht bij de ver schalende landingen. Hun rol was een tweede nfdeeling infanterie d

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

, met een tusschenruimte van ongeveer 300 meter, de Fransche stellingen aan. Het eerste en tweede gelid kwamen niet tot aan de Fransche loopgraven. Zij werden door de mitrailleurs en 75 mM. neer- gemaaid ... bespreekt. Hij herinnert eraan, volgens een te legram uit Romo aan de tijd dat in den tegenwoordige!! wereldoorlog noejl mot eenven- tk, noeli met besluiten der Haagscho Vredes conferenties

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Blijkens bet Voorloopig Verslag ver klaarden enkele leden der Tweede Kamer bij liet- afdeelingsonderaoek niet zonder verbazing te hebben gezien, dat ter zake van. 1 traktementen enz. een post die ... Verder wordt nog meegedeeld, dat toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak, nadat zee- cn landmacht gemobiliseerd waren, personeel van het korps bij ons leger ingedeeld werd; ook bezigde men het tob

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Behalve de financieel© quiaesti© gold nog de overweging, dat het beter zou zijn bet ei rut van den wereldoorlog af te wachten. Wellicht zou het verloop zoo zijn, dat Japan niet meer zulk een© groote ... De Minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer doen toekomen do ingevolge de artikelen 41 der Weduwen wetten voor do land- en zeemacht 1909 samengestelde weten schappelijks balansen.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

Ook "bij 't einde van 191-3 is do vrede nog niet weergekeerd, en dus vieren wij voor do tweede ruaal in de mobilisatie Nieuwjaar. Welk oen jaar! Vol van ellende en verschrikking, en !t einde schijnt ... De zee sluit zich't wordt kalm weer. Nu zegt u welde zee is toch bedrog, Neen"mcnsc-henhet is niet de zee, Het is de schuld van den wereld-oorlog

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Een tweede eskader wierp met succes bommen op verschil lende punten van de pompcentrales van Godigore en Cavanelle. Alle vliegtuigen keerden behouden terug. ... zul len samenvallen met een gemeenschappelijk offensief op alle fronten, dat waarschijn lijk begonnen zal worden in de tweede helft van Maart, als de sneeuw gesmolten is en de voorjaarszon de heirwegen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Ad verten lic-n wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10. Amsterdam. Pry's der Advertentién per regel J0 cent. Voor ingezonden Alede' de<:l:rigea op de tweede, derde eo vierde ... De betrekkingen tusschen Duitschland en Nederland blijven, zooals de jongste bespre kingen over de Tuhamtia deden zietn, in de stormen van den wereldoorlog onveranderd loyaal en vriendschappelijk

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Over de oorzaken van den wereldoorlog zeide dr. Kuyper, dat de vijandige stemming in Nederland tegen Duitschland niet haar oorzaak vindt in het feit, dat de Midden- Europeesehe mogendheden den oorlog ... Toen in 1907 Engeland zich met Frankrijk verbond verloer liet verdrag zijn fjroud. Toen had Duitschland heb opheffen van het verdrag moeten voorstellen, ook al zou daardoor da wereldoorlog in 1907

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

LONDEN. Bij de behandeling in tweede lezing van het wetsontwerp op den dienst plicht stelde een liberaal afgevaardigde ver werping daarvan voor. Hij verdedigde dit gedeeltelijk op algemeen© en greo ... LONDEN. In tweede lezing werd het ontwerp tot invoering van den dienstplicht in Engeland aangenomen met 328 tegen 36 stemmen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

levensjaar de verschrikkingen van den wereldoorlog heieven, want tot tweemalen toe drongen de Russen in de stad zijner inwoning door terwijl zij trachten het ten ... De heer Hugenholtz vroeg in de Tweede Ka merzitting van j.l. Vrijdag verlof den Minister van Marine een vraag te mogen stellen over de uitzending van een detachement zeemiliciens naar Indië op