Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.006 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tweede kamer. In de heden gehouden zitting is de heer Havelaac beëedigd. ... arbeiderspartij bg de aanstaande verkiezingen verhindert, of althans slechts gedeelteljjk zal doen plaats vinden. Ook het arbeiders-vraagstuk roerde de heer Gladstone Zaterdag aan in zgn tweede redevoering, doch hg

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, voor het geval de najjver der Mogendheden eeu wereldoorlog deed ontstaan. ... Het tmede woord maakt den twist. Wie het tweede woord weet in te bonden, by is de sterkste; het eerste woord, hoe wreed ook, biyft dan zonder gevolgen, en bet derde, dat nog harder zon zyn, besterft

| Middelburgsche Courant | pagina 3

havenwerken in een groolen boog op een afstand van ongeveer 5 K M. omspannen liet Noordelijk deel van die tweede linie wordt gevormd door een wal inel een natte gracht, waarvóór het oude fort Merxein ligt. Hel ... -'-'-I-- *-» t: ,eö wereldoorlog." laald

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Volgens een Reuter-lelegra'm uit Londen is bij het Parlement een wets ontwerp ingediend om machtiging te verleenen voor het tweede millioen man schappen, zo.odal liet leger op 2 millioen wordt ... Duitsche bladen hebben in den lafltsten tijd verbalen gebracht over mcnschen die door bijzondere omstan digheden, ofschoon in Duitschland wo nend. nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In de laatste dagen zijn weer nieuwe typhus-gevallen geconstateerd; 17 vluch telingen worden thans in de barak ver pleegd De bouw van een tweede barak wordt overwogen. ... Een smakelijk, een keurig boekje in zijn roomgelen band en in handig for maat, verhalend van angstige en schrik kelijke dagen. Een „geïllustreerde ge schiedenis van den wereldoorlog" wen- schen dc

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Kim, leden der Eerste Kamer; M. dc Jong, oud-lid der Eerste Kamer; A. Kool; mr. E. Scliaafsma, oud-leden der Tweede Kamer ... In of in rechtstreeksch verband met den wereldoorlog vonden den dood Bernhird Slavenhagen, Duitsch pianist De Duitsche generaal Von Bülow; de Fransche schrijver Peguy; de Zuid,-AfriJ knansche

| Middelburgsche Courant | pagina 2

minder gedrukt, sedert het uitbreken van den wereldoorlog verkeert alles in een toestand die door ieder onzer nog nooit is beleeft. Het crediet had in de eerste dagen van den oorlog geheel opgehouden te ... Een verzoek van den heer E Potjor lo Groningen, d.d 21 September 1914, waarin wordt gevraagd adhaesie te be luigen aan een adres aan de Tweede Ka mer inzake de Suikeraccijns

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De „Vaderlander" schrijft „Van al het ten hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf» dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaaü- schen Boorencommandant

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Een tweede bezwaar tegen het niet- >lliclteeren is, dat de meeste on der- zij ze rs dit wel moeten doen uil be hoefte voor hun gezin. Het i s eon feit, dat veel onderwijzers him vak vaarwel zeggen ... wereldoorlog een nieuwe, nog geweldiger wereldoorlog zal kun nen uitbreken.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

JAPAN TEGENOVER CHINA PETROGRAD, 12 Febr. De „Nowoje Wremja" meldt dat de Japansche gezant te Peking een tweede nota nopens de "apansche eischen betreffende Tsing-lau en Sjantoeng «aan de Chineesche ... Wij zouden leedvermaak kunnen heb ben bij de gedachte aan dft gevolg van den wereldoorlog, aan het gericht dgl reeds nu op deze wijze over onze vij anden wordt voltrokken. Wij beklagen echter de

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Dit jaar heeft hij weer een brochure geschreven. Ze heet nu anders, nl „De Wereldoorlog en de sociaal-democra tie" ... „De nationale gedachte overkeerscht thans de nationale geschillen," heeft mr Troelstra 3 Augustus in de Tweede Kamer gezegd, bij de toelichting van de slem der socialistische Kamerfractie vóór de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Hét tweede perceel van de gisler te Goes gehouden aanbesteding van schoon maakwerken der gemeentegebouwen is niet gegund aan J de Graaff en A. Schrij ver, die voor f 215 inschreven, maar aan G. S ... nationaliteit daaruit verwijderd De heer Weisz haalt dan ook een art. uil de conventie van de tweede Haag- sche vredesconferentie tfver de wetten, en gebruiken in den landoorlog aan, volgens hetwelk hel verboden

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Om 11 uur wordt het tweede ontbijt opgediend Om 12 uur wordt dan op nieuw beraadslaagd. Van één tol vier is de generaal uit Hij maakt een wandel- of rijtocht in de naburige bosschen. ... Voor verder Buitenland zie men liet Tweede Blad

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Dc tweede getuige B. de Beule, was niet aanwezig, daar zij in België vertoeft De getuige E de Beule heeft ami nie mand vergunning verleend een baal weg te nemen. ... de bitterste beschuldigingen be waard Hij geldt daar voor den vertegen woordiger vfui het politieke stelsel, dat tol den wereldoorlog leidde, n.l de .om singeling" va» Duitscliland, die wijlen koning

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... gaande is als een wereldoorlog In ieder geval is 't een bewijs dat de gemoederen bier lol rust komen, want een half jaar geleden zou zoo'm kalme beraadslaging niet moge lijk zijn geweest

| Middelburgsche Courant | pagina 3

ook in deze in het midden. Waarom ons niet gelooid met de vaiderlandsche kleuren, als bewijs dat wij ons Nederland Nederland willen laleu blijven, ook na den huldigen wereldoorlog En meent men niet ... In het tweede koepiet schrijft Paddy aan Dolly, dat ze hem dadelijk moet meedeelen, als de brief niet ter bestem der plaatse komt Voor deze onschuldige scherts is 't lwïele ding misschien ont staan

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Dal het eerste het geval was wisl een kind. Het ra de tweede plaats genoemde punt is ernstiger. Men denkt daarbij aan de woorden van de „Avanti". die in de afgeloopen dagen van de Italiaansche bla ... in .1 algemeen voor de voelen geworpen, den wereldoorlog n:et verhinderd te heb ben. getuigd moet worden, dat den Ita- liaanschcn socialisten in de eerste plaats moet worden toegeschreven, dal tot dus

| Middelburgsche Courant | pagina 2

fri 1 NV^Hlmkrl.e Vla^ - wereldoorlog te voorkomen nadat1 De bladen wijzen erop, dat 't eenige Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Uni- ... nel verleden LH votkszangscnooi - Tweede Kamer Bij de suppletoi- te zijn aangesteld Ik ben besloten strenge1 Gedeputeerde Staten hebben nictgoed- weer eens een keei te meer naar e- rc jan

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Omtrent twee sleden, den laatsten tijd /j)0 Gorzaak van den wereldoorlog, dien herhaaldelijk iu de communiqué s betref- vve op hel 00gcnl)]ik eleven, is het ten- fende de operalies der Diutschers in ... gestelde termijn reeds was afgeloopen. hun zitting hebben in den oorlogsraad! En ten tweede heet bet, dat Italië Triest mede verantwoordelijk waren. geheel van de öostenrijksche heersctyip-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De minister van financiën heeft bij de discussiën in de Tweede Kamer aan stonds een sterk afwijzende houding aangenomen, 't Scheen, dat hij op geen voorwaarde van een heffing ineens wilde weten maar ... Ten slotte moet mij, aldus spr een op merking van het hart over een praktijk van den laatsten lijd. Ik bedoel het bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer openlijk of bedektelijk dreigen dat de

| Middelburgsche Courant | pagina 3

over de vriendschap, die vóór het uitbra ken van den krijg de Duitschers jegens de Amerikanen bezielde en betreurt liet, dal de schoone samenwerking van de eerste Vredesconferentie op de tweede mei ... , ook bij Duitschland Oostenrijk, schreef' hij hel ontstaan van den wereldoorlog en hel aandeel, door Engeland daaraan genomen, toe Een vlugschrift van Ramsay Mac Do nald, waarin de krijg niet noodig en

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Do wereldoorlog verraste de fabrikan ten op hel oogenbtik, dat zij zeer krap waren in alle bulpgro-ndstoffen Het mocht echter gelukken geleidelijk en nog ge- durerxv. (|0—:--l- I- IK-H-A- ,-r. ""Wat ... In de tweede helft van de maand Juni zijn in de gemeente MIDDELBURG

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Op de 4e pagina van het tweede blad vindt men de nieuwe spoorweg- dienstregeling voor de Zeeuwsche lijn, die 5 dezer (Maandag) ingaat. ... wereldoorlog aan ieder onzer, voorzoo ver de drang in hem gist, te begrijpeu, wat er in de wereld en dus ook iu hem zeiven omgaat, onontkoombare vragen stelt, zal men licht geneigd zijn, de over geschreven

| Middelburgsche Courant | pagina 1

In verband met de tegen "die schcepn geopperde bezwaren wijst de minister er op, dal tijdens den tegenwoordigen wereldoorlog steeds 10 van 11 schepen onzer marine in dienst werden gehou den het elfde ... TWEEDE KAMER.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De tweede en derde klasse te zameu zongen de Kerstcantate van C. van Ren- ... Du i t s c b I an d e n Engeland. Engeland, dat is voor de meeste Duit schers ten aanzien van den wereldoorlog nog de boeman Aan Grey den minister van buitenlandsche zaken te Londen, wer den de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer- ... waarschijnlijk vóór stem men De heer Van Deventer gaf den minister den raad thans te volstaan met den aanbouw van onderzeebooten, tot dal de ervaring van den wereldoorlog ons verder zal hebben voorgelicht. En de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Uitbreiding Landstorm Het bestuur van het Nijmeegsche vrij willigerscorps Allen Weerbaar "heeft een adres aan de Tweede Kamer gezonden, om in het wetsontwerp tot uitbreiding van den landslorm een ... Tweede Kamer. Voortgezet wordt de behandeling van de vlootwet.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Daaruit blijkt, dal er geen wapens of troepen aan boord waren Van Duitsdie ;ijde was dit aanvankelijk als verklaring voor de handeling van den duikboot-koml- mandant aangevoerd In de tweede ant ... Nog heeft de raad bevonden, dal twee torpedo's hel schip tegelijkertijd hebben getroffen Men weet, hoe de Duilsche regeering de tweede ontploffing die aan boord van de „Lusitania en ongetwijfeld ook

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De gewichtige taak van den heer Lóh- nis, die hij nu zal overnemen, betreft de leiding van de tweede afdeeling van de Directie .van den Landbouw: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, en uitvoering' van ... gen zijn De wereldoorlog is oorzaak, dat ben nog meer trawlers hetzelfde lot on- schijnsel deed zich voor na ae inneming met een smaad vaji sir Edward Grey", en j ENGFLSCH LEG

| Middelburgsche Courant | pagina 3

keurige, met 80 hoogst artistieke» afbeeldingen verluchte boekske, welks verschijning thans buitengewoon doel treffend kan worden geacht in verband met het feit, dat de wereldoorlog thans de reislusligen ... avonds nog een voor hem le hebben; hij zou er dan een me debrengen van Breedveld uit Middelburg. Getuige Labruijère, knecht bij Bonne, haalde des avonds de tweede flesch af en betaalde am S. f 2.60. Bekl

| Middelburgsche Courant | pagina 1

g)e gelegenheid om' door be middeling van on'/.e admini stratie zich tegen verlaagden prijs te abonneeren op het kort verslag van de fcittiiïgen der Tweede Kamer, is gesloten. ... Zij beslaat uit de heeren G. A. Vor- sterman van Oyen, oud-lid van 'e Tweede Kamer te Aardenburg, voor zitter cn G. Vogelvanger le Hulst en F. C Zonneville le Axel, leden.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Den lzden Aug. werd uit Den haag gemeld dat op verzoek van den mie nister van bimienlandsche zaken de Tweede Kamerleden Van Wijnbergen, Van der Molen en Gerhard! zich verv. ceuigu hadden toL een ... In de tweede aflevering zijn opge nomen de maatregelen cn meedeeiingen van de Nederlandsche regeering tan vervolge op die vermeld in de eerste aflevering vau serie 1 der Documenten.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De opkomst was gering Als onderwerp had zij gekozen. „Wat lee.it de wereldoorlog over de vrouw?" ... Het lid der Tweede Kamer de heer Duymaer van Twist heeft tol den min. van L., N-, en H de volgende vragen gericht

| Middelburgsche Courant | pagina 3

, voor een perceel f 3344, voor bet tweede f 3555. ... De tweede dag-ronde van den daagschen wedstrijd welke in de Buitvn- societeil te Mididellbiurg wordt g speeld lusschen vijf heeren uit Vlissing en vijf uit Middelburg, werd gewonn°n door Middelburg

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Daarop was het woord aan den heer C. van der Voort van Z ij p, lid dei- Tweede Kamer. ... De Tweede Kamer is voor velen niet populair. Het heengaan van minister Treub, een minister met zeldzame werk kracht, de dag van 't comité-generaal, waarna weer rustig aan den arbeid werd gegaan, dal

| Middelburgsche Courant | pagina 5

, werden de eerste rijen loopgraven op den Armenterra stormenderhand ge nomen. Verdere aanvallen brachten de Oostenrijk-Hongsaarsche troepen nog dichter aan den bergkam. De tweede plek, waai* het gelukte ... aan waarde aan merkelijk wint; ten tweede werd de naar de Noorden gaande hoog van on ze stellingen ten Westen van de Maas vereffent Ons front van Avocourt over hoogte 304 tot den .Mort Homilie strekt

| Middelburgsche Courant | pagina 1

tot berusting en ge hcorzaamheid, en dat daarop later een tweede circulaire is gevolgd, ... , staalkundig en econo misch Dat is een antwoord hunner zijds op Duitschland's eischen Daar naast moei een antwoord der neutralen slaan Niemand weet met zekerheid hoe deze wereldoorlog zal leindigem [Maar dit

| Middelburgsche Courant | pagina 1

- Te W em e 1 d i n ge trad Zaterdag avond voor een volte zaal hls spreker op voor de vrijzinnige kiesvereeniging dc heer De Muralt lid der Tweede Ka mer Iu een boeiende rede zette hij op duidelijke ... v ijst iop den groolen wereldoorlog, dien zij beschouwt als een conflict van econo mische machten, als een gevolg van liet materialisme. "Wij allen zijn materialis ten, maar na den oorlog1 zal Europa

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Brachten de laatste maanden van 1914' ons tengevolge van den wereldoorlog reeds vele moeilijkheden, deze zijn in het jaar, waarover dit verslag loopt, nog ontzettend toegenomen. ... , waaraan de stad van de zijde der Duitschers heeft bloot gestaan. Hel. eer ste geschiedde den 29en Mei, het tweede in den nacht van 20 op 21 en het derde den 21cn 's middags lusschen 1 en 4 uur. De laatste

| Middelburgsche Courant | pagina 1

begrepen Art 1 van het ter tweede Vredescon ferentie vastgestelde Verdrag nopens liet stellen van onderzeescbe zelfwerkende contactmijnen verbiedt torpedo's ie o bruiken, die niet ongevaarlijk worden ... Een wetsontwerp is bij de Tweede Ka mer ingediend, strekkende om aan de Regecring dc bevoegdheid te verleeuen tot hel opeischen van laadruimte in Ne- derlandsche schepen, ten behoeve van hel vervoer

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAB ... De getuige J. Gomes deelde mee dat er twee autoi's achter elkaar kwamen; de eerste reed fvrij gewoon, de tweede hard, ongeveer 15 K.M. per uur. De maximum snelheid is te Vlissmgen '10 K.M. Er stond

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Wellicht stellen dfe lezers het meeste belang in de antwoorden op de tweede vraag. We zullen er daarom hier eenige daarvan laten volgen ... maclit de internationale betrekkingen zal beheerschen, vrees ik dat de vrede slechts een tijdperk zal op'enen van langdurige voorbereiding voor een nieuwen wereldoorlog!

| Middelburgsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog de kwestie over de toekomst over Oost Azië op het tapijt wordt gebracht. ... 2 De tweede klacht is eveneens on juist. Het ruwe fosfaat dat thans in gema len toestand wordt aangeboden is Cofsa- fosfaat Dit kan op zure gronden met succes gebruikt worden ter vervanging van

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Teneinde althans cenigszins geoefend le zijn vindt Zondag a s. op het terrein achter de meelfabriek een wedstrijd te gen het tweede elftal plaats. ... In tegenstelling met den premier Ücl Vintilla zich steeds vrij openhartig over den wereldoorlog uit. Als ik mij nooit, zogi Ledcrer, ovc de plaats van Roe menië in dezen wereldoorlog i lusics maakte

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Want dit is het tweede deel van „Kromoblanda" waarin de heor II. F- Tillema te Groningen (vroeger apotheker en lia van den gemeenteraad ie Se nt a rang l zijn reuzenvoorraad van gege vens over hel ... Dit tweede deel is gewijd aan de ziekten en eföti oen enormen invloed dien de slechte woningtoestanden daar op uitocfeneu.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De getuige De Bilde zeide, dat de tweede beklaagde eerst tegen zijn broer en toen tegen de politiemannen schold De eisch luidde tegen den eersten bekl. f 15 of 30 dagen, tegen den twee den f 10 of 20 ... Tweede. Kamer Bij de voor zotte behandeling der Grondwetsherzic- ningsvoorstellcn betoogt de heer Koster dat ook het vrouwenkiesrechtvraagstuk moet worden opgelost.