Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

Het geven van inlichtingen over gewon den, zieken, gesneuvelden of vermiste mili tairen en over krijgsgevangenen is in oor logstijd een zeer belangrijke taak. Reeds tijdens de eerste en tweede ... wereldoorlog heeft het Nederlandsche Roode Kruis zich in opdracht van de Regering met deze taak belast. Velen zullen zich nog de Rode Kruisformulieren herinneren, die in de laatste oorlog de enige mogelijkheid

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

Een tweede zeldzame persoonlijke gebeur tenis deed zich in Tholen voor. Daar werd mevrouw M. Goedegebuure-v. d. Male en mevrouw C. Schot-v. d. Male maandag jl. tachtig jaar. Tot zoverre is het nog ... tweelingzusters. Dat is dan ook het geval en dat is juist de bijzonderheid. Men moet heel wat gemeenten in ons land doorreizen om een tweede tach tigjarige tweeling tegen te komen. Daarbij komt dat deze tweeling

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

werd uitgebeeld het grote verschil in levensomstandigheden tussen die in de beide eerste perioden en die na de tweede wereldoorlog hetwelk zijn oorzaak vindt in de vele sociale voorzie ningen, die na ... „Hoe het was en hoe het werd" was de titel van een toneelstuk in drie bedrijven, waarvan het eerste speelde in het jaar 1910, het tweede in de dertiger jaren en het derde omstreeks 1950. Duidelijk

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

Denk maar aan het verpleegsterstekort en en de belangen van de artsenopleiding. In het rapport wordt ook vermeld, dat de kos ten per bed vóór de tweede wereldoorlog op ongeveer 5000,kwamen, waarmee ... Braai werd de heer M. Verkerke benoemd. Stemming in een tweede vakature door het bedanken van dhr. J. Quist-Beukelaar ging vooraf door de conclusie van de voorzitter, dat de heer Quist ontzaglijk veel

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 6

Door de Nederlandse Televisie Stichting wordt 'n serie uitzendingen verzorgd over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het is goed, dat deze ook in boekvorm verschijnt. Want wanneer de gehele serie ... bijge maakt. Zonder dat er een ogenblik gevaar bij zat, werd het in de tweede helft mid dels Bout (2x) en van de Ree een stevige 5-0 overwinning.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 6

NNP - Een officieel Brits witboek over de stratgische aanvallen van de R.A.F. op Duitsland tijdens de tweede wereldoorlog laat weinig heel van het nut van deze zware bombardementen. Het boek is ... Sir Charles Webster en dr. Noble Frankland hebben er in hun ge schrift geen doekjes om gewonden. Zij beschrijven onbarmhartig de fouten, die het Britse Bomber Com mand tijdens de tweede wereldoor log

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

Pal na de tweede wereldoorlog had onze overheid er een hard hoofd in, of er voor de snel groeiende bevolking wel voldoende werkgelegenheid gevonden zou kunnen wor den. Om hiervoor meer zekerheid te ... Het grootste deel hiervan eist de nijver heid op: 41 in 1959 tegen 35% in 1947. Op de tweede plaats komen handel en ver keer met 24% in 1959 tegen 21 in 1947. De totale groep diensten brengt het in

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

ling tussen Hannibal en de Romeinen verre in de schaduw stelt: De landing op en het bloedige gevecht om Normandië, De klap, die de ommekeer bracht in de tweede wereldoorlog, die tienduizenden ... De hengelclub „De Makreel" hield zater dag jl. haar tweede viswedstrijd met on geveer 30 deelnemers. Al was de vangst dan niet bijster groot, het weer was best. Tien prijzen waren beschikbaar gesteld

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

, duikboten stammen al vanuit de eerste wereldoorlog en een- mansduikbootjes werden door de duitsers en Italianen in grote .getale in de tweede wereldoorlog geproduceerd. De inmiddels al weer sterk verbeterde ... lucht. Zijn huid zal worden omgeven door een nieuw, tweede omhulsel, dat wèl tegen water bestand is. De gehele uitrusting zal heel wat simpeler en goedkoper kunnen zijn dan de dure ruimtepakken, die

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

Boeken over de tweede wereldoorlog vin den nog steeds aftrek. Dat zal zeker ook het geval zijn met de nieuwe uitgave van Hollandia te Baarn. Het boek „Barbara" van de Amerikaan Wayne Robinson. ... Genoemde landbouwvereniging hield in „Tolrust" haar jaarvergadering. Voor de uitbreiding van de siloruimte en tweede stortput werd het crediet voor de Cavetho met 75.000,verhoogd. De voorzitter ir. M

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

waterschapsaangelegenheid. Een tweede zeewering, die overigens als zodanig geen nut meer kan doen. B en w zijn er vlak voor beide muren (ook bij dhr. Gaakeer) op te ruimen. ... Verder vraagt dhr. v. d. Boogaart bij de volgende (Tweede kamer) verkiezing geen oproepingsbiljetten meer tegelijk te doen bezorgen met een zeker verkiezingsbiljet van een partij. De voorzitter zegt

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

dienst, met name dan voor wat de financiële opzet betreft. De raads leden moesten immers weten, dat de aanvan kelijke opzet was de dienst te doen draaien met één vaste kracht, maar er later een tweede ... Een tweede aantekening, die we willen plaatsen is het zo abrupt afstemmen van een voorstel tot mogelijke sanering van een per ceel aan de Hoenderweg. In feite was dit het enige beleidspunt dat op

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 4

op heden is voortgezet. Men deed een sub sidie-aanvrage bij de Koningin en kreeg een paar jaar na dat verzoek f 100.toegewe zen. In vlot tempo werden de moeilijkheden van de eerste wereldoorlog, de ... , dat via de bank in 1918 een mussengilde werd opgericht. Een ge weldige ontwikkeling liet de tweede periode zien, die van na 1945, waarvan spreker in zonderheid 4 punten belichtte: de geldzuive- ring

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

kelijk een hechte basis, maar na de eerste wereldoorlog begon men daarover anders te denken. Een aantal Europese landen was er niet in geslaagd de eigen landbouw struc tureel te veranderen en ... Tussen de eerste en de tweede wereldoor log bleek meermalen, dat men in West- Europa op de verkeerde weg was. Maar in deze crisisjaren waarin bovendien van internationale samenwerking nauwelijks spra

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 6

borstelblokkenfabriek en houtzagerij. De vader van de drie gebroders Van Lammeren begon aan de haven te Ber gen op Zoom een machinefabriek, maar moest dat door ziekte verkopen. Even voor het uitbreken van de tweede ... wereldoorlog richtten de drie broers A. M. W., J. F. en P. C. M. van Lammeren aan de Bergseweg te Halsteren een bedrijf op voor het repare ren en slijpen van landbouwwerktuigen. Na de oorlog werd dit een