Krantenbank Zeeland

HomeSearch

889 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

Engeland ging toen n.l. gebukt onder de ellende van de eerste wereldoorlog en de kolen waren schaars. Het was dus van belang, de mensen vroeg in bed en vroeg uit bed te krijgen ter besparing van ... gesteld. Twee personen werden heden, Zaterdagmiddag, 29 October, met een speciale opdracht uitgezonden. Slechts één persoon keerde omstreeks half zeven terug. Geen enkel teken of bericht is van de tweede

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

De hand is aan de ploeg geslagen, het water stroomde van onze eilanden, op Wal cheren worstelde men en ontzwom en nauwe lijks een jaar na de beëindiging van de tweede wereldoorlog wordt op initiatief ... tweede moet nog voorzien worden van technische installaties. Door het aanbouwen van lighallen aan deze paviljoens is de mogelijkheid geschapen de patiënten overdag buiten te verplegen, terwijl de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

bekijken. Deze zaak trof ons meer als een symbool van wat de huidige wereld te zien geeft dan als een aanleiding tot de derde wereldoorlog, waar de gehele mensheid op schijnt te wachten en als hoedanig het ... In de tweede groep, die we de Slavische zouden kunnen noémen, zijn juist de tegenovergestelde tenden- zen aan het werk. Alles wat onder de Russische controle staat, is potdicht; alle „vreemde

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

aangeno men wordt, zou het pakhuis van deze over langer of korter tijd niet meer op dezelfde plaats ge- of her bouwd kunnen worden. Daardoor daalt het in waarde drukt dus nu al op de verkoop. Een tweede ... Wat het tweede betreft, antwoordt spr. dat men nu als regel geen woning gaat afbreken om er één te bouwen, daarvoor is de woningnood te groot. Is het dus geen eerste vereiste om te bouwen waar de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Deze propaganda heeft in de tweede wereldoorlog de oogst bin nen gehaald. Tito won het van het protégé van Londen, Dimitrof volgde de 'jonge koning van Bul garije op. De gehele Slavische Balkan is ... Zo bleef het, ook na de val van Oostenrijk en na de ineenstorting van het Tsarenregime. Het einde van de oude wereldoorlog mocht Bornië. Herzogowina enz. hebben vrij gemaakt de politieke infil tratie

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

.West mijse bepaalde zijn aandachtig gehoor bij episoden uit het leven van de boerenbevolking uit een dorpje in midden Frankrijk ten tijde van de eerste wereldoorlog. Er was goede belangstelling. ... Ten tweede: er waren te weinig per sonen van de arbeidersklasse. Ik zou allen op andere gemeenten willen toe roepen: Wanneer deze film komt ga er. naar toe. Deze film kan geen geloofs kwesties

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Hohenzollerns zijn er nog bij de vleet, maar Michaël was de laatste die een koningskroon droeg. De eerste en de tweede wereldoorlog hebben ten Oosten van de Rijn en de Alphen een grondige opruiming ... gehouden onder de gekroonde hoofden. De eerste vaagde die van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije weg; de tweede, die van de Balkanstaten. Juist andersom als in Engeland, ons land en Scandinavië, waar het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

erger. Millioenen leven in onzekerheid, angst en dreiging hangen in de lucht. In eigen leven komen de vragen: „Wat zal de toekomst brengen voor ons en onze kinderen?" „Tijdens de tweede wereldoorlog ... Als tweede punt zou ik willen noemen de grote afstanden, en dien tengevolge de dikwijls moei lijke verbindingen. De grootste lengte van Oost naar West is ongeveer 5000 km, de grootste breedte van

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

lijk zoveel gekrakeel dat een derde wereldoorlog er misschien pas een einde aan zou maken. Van dergelijke gruwelijke misère hebben wij echter de buik reeds volMaar toch een kunstgebit moet prima zitten ... de Tweede Divisie. Na ruim 16 maanden is hem dit zeer droevig ongeval overko men. Het telegram ver meldde slechts: „door een auto-ongeval", zodat aan de familie nog geen nadere bijzonderheden bekend

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Terwijl in alle geallieerde lan den gevallenen uit de tweede wereldoorlog in een internatio nale „klaproosdag" werden her dacht, werd in de Juridische Commissie der UN.O, met 31 tegen 4 stemmen een ... „Ra, ra, hoe zit dat?" vroeg het Tweede Kamerlid Vermeer Minister Lieftinck naar aanlei ding van een bericht in „de Waarheid" volgens welk artikel de E.V.C. de Franse stakers in de kolenmijnen maar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Daarna werden enkele films vertoond over de oorzaken en voorbereidingen van Wereldoorlog II, over de Japanse aanvallen in Mantsjoerije, de inval van Italië in Ethiopië en inval van Hitler in ... Daarna werd nog een zeer interes sante militaire film vertoond, waarbij vooral een treffende vergelijking naar voren werd gebracht tussen de dictato riale landen van voor de tweede we reldoorlog

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

categoriën aansturen op een tijdige sluiting. We verwachten niet, dat de voornaamste punten in dit ont werp in de Tweede Kamer op veel bezwaren zal stuiten. Of die ver wachting juist is, zullen we ... ook zo te zijn met de motie van dhr. Oud, waardoor wat opschudding ontstond in de Tweede Kamer, maar die uiteindelijk ook meer een poli tieke stunt schijnt te zijn geweest, dan grote bezorgdheid over de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

was als een Russisch meisje opge voed. Haar vader had wel zijn vaderland, maar niet zijn vader landsliefde verloren. In de tweede wereldoorlog was hij als vrij williger in het Franse leger gesneuveld in ... de strijd, die zijn eerste en zijn tweede vaderland voor korte tijd tot bondgenoten maakte. Zijn enige zoon droeg ook de geallieerde uniform, maar in het derde oorlogsjaar was hij krijgsgevangene

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

In de Tweede Kamer vond een hevige strijd plaats tussen minister Lieftinck en dr. Lucas (K.V.P.). En die strijd beheerst ook deze week nog de voornaamste politieke gebeurtenis in ons land. De kwes ... Dr. Lucas was echter niet van zins het in te trekken en daarmee waren de moeilijkheden begonnen, want meer fracties in de Tweede Kamer verklaarden sympathiek te staan tegenover dit amendement. Na de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

voor een derde wereldoorlog. Dit verlamt de levenshouding. Wij weten echter, aldus spreker, dat niet de groten der aarde, maar God alleen ons leven en lot in handen heeft. Zijn beloften zijn onveranderd ... Men begreep de overwinning nog niet in de zak te hebben. En dat kwam ook uit. Eer er in de tweede helft een half uur was verlopen was het totaal aantal doel punten aan weerszijden zes stuks. De eer

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

maar niet bij te wonen, omdat hij (in)formateur is geweest dat deze een „brede basis hobby poli tiek" bedreef. Alleen daardoor kon de kleine v.v.d. fractie in de Tweede Kamer een Kabinetscrisis forceren. ... Natuurlijk in de eerste plaats de verschillende financiële, econo mische en sociale problemen. Hier ligt de p.v.d.a. als een waakhond op de loer. En zij zullen heus niet alles slikken. In de tweede

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Noord-Korea kan zich troosten dat het niet van de kaart is weggevaagd. Een liquidatie van het conflict zou daarom gewenst zijn, omdat het tenslotte wel tot een wereldoorlog zou moeten leiden, welke in ... Van verschillende onzer lezers kreeg onze briefschrijfster uit Ogden in de staat Utah sympathiebetuigingen en ook vra gen. In de tweede brief beantwoordt mrs. Riet-Boogaert die vragen, welke we hier

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

De tweede wereldoorlog gaf „Accele rando" een geduchte knak. Enkele leden keerden na de evacuatie niet meer in hun woonplaats terug. Anderen voelden zich te oud. Goede krachten werden gemist en al ... En het voornaamste genotuleerde in 1918 was dat de vredesvoorstellen ter beëindiging van wereldoorlog I waren aanvaard èn dat het oud-lid, de gemeentebode Weyler zijn carbidlantaarn gratis ter

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

wandelaar kon dan zien, dat lang niet alle Eerste en Tweede Kamerleden aanwezig zijn en hij zou bemerken, dat de hele „plechtigheid" binnen de tien minu ten afgelopen is. Inderdaad, de slui ting geschiedt ... Tijdens Wereldoorlog I waren de neu trale landen: Zwitserland, Spanje, Neder land en de Scandinavische landen, ware broeinesten van spionnage. Ook in ons land werd dit duistere spel gespeeld en

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

plaatsvinden door de Staten-Generaal. Weliswaar zullen de Eerste en de Tweede Kamer in eerste le zing elke wijziging in onze hoogste wet bekijken, maar in tweede lezing zullen zij er niets meer mee te maken ... hebben. Daar een grondwetswijziging meestal samenvalt met de periodieke verkiezing is het de be doeling van de staatscommissie om het kie zersvolk een tweetal colleges te laten kiezen, nl. de Tweede Kamer

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Minister Lieftinck -en met hem Minister Van Maarsseveen -heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de Tweede Kamer. Op meer dan één punt heeft hij moeten toegeven aan de wensen van de Kamerleden. Dit ... . Het is thans een wereldbeweging, samenwerkend in het Intei nationale Instituut voor het Spaar wezen, dat sinds de laatste wereldoorlog zijn zetel in Nederland heeft. De Wereld- spaardag in sommige

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

Bovendien heeft de K.N.I.L.M. in samen werking met de K.L.M. vanaf 2 Juni 1938 tot aan de Tweede Wereldoorlog een lucht dienst onderhouden tussen Amsterdam en Sydney. De K.L.M. verzorgde toen het ... voor de rust wist Jansen nummer drie te scoren en daar mee kwam de rust. In de tweede helft pakte Smerdiek stevig aan en ging de strijd gelijk op en neer. Na 39 minuten werd het 31 door v. d. Hoek. Even