Krantenbank Zeeland

HomeSearch

211 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 1

wereldoorlog op zee onverwijld kan en zal uitgevochten en beslist worden. ... te vertrekken en kreeg geen gelegenheid meer afscheid van hun gezin te nemen. Allen, die opgeroepen werden, moestan zich trou wens vau de noodige uitrusting voorzien. Men verwacht nu weldra een tweede

| Axelsche Courant | pagina 2

Het vierde oorlogsjaar. Ter herdenking van. het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog is verstreken, had de Nederlandsche Anti-Oorlog-Raad Dins dagmiddag te Scheveningen een ... Op de Algemeene Begraafplaats te Apeldoorn is Dinsdag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer N. Oosterbaan, in leven lid van de Tweede Kamer en schoolopziener in het arrondissement

| Axelsche Courant | pagina 1

Het tweede en derde Italiaansche leger zijn in aftocht in Westelijke rich ting, Van het gebergte tot de zee zetten wij onze vorderingen op snelle ... der marte laars in dezen wereldoorlog, in de eerste plaats misschien mag worden genoemd.

| Axelsche Courant | pagina 1

In de tweede bijeenkomst deelden de Russische gevolmachtigden hun voorstel in zake een wapenstilstand mede. Hun voorwaarden gingen, met het oog op den militairen toestand, ver wonderlijk ver. Zoo vei ... „Wilson heeft dezer dagen een hoog dravende rede gehouden over de edel moedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche democratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hy verschillende

| Breskensche Courant | pagina 1

Buiten de Tweede Kamer heeft openbare gedachtewisseling over de zaak bijna niet plaats gehad. Ieders gedaehten worden door geheel andere vraagstukken in be.iiag genomen. ... behandeling dezer ont werpen tot ca het eindigen van den wereldoorlog gewenscht is.

| Breskensche Courant | pagina 1

In weerwil van verschillende voor spellingen omtrent den vrede die met het najaar tot stand zou komen, be gint het meer en meer waarschijnlijk te worden dat ook 1917 het einde van den wereldoorlog ... De tweede fase van het groote Italiaansche offensief zal ons evenmin van den vierden oorlogswinter kun nen bevrijden, als de eerste fase en de slagen van de Aisne, Atrecht en Yp«ren dat hebben kunnen

| Goessche Courant | pagina 2

De Mextcaansche president Carranza heeft zich steeds een fel tegenstander van de Amerikaans che politiek getoond en wanneer de wereldoorlog niet tnsschen beide was gekomen, zon dit wellicht reeds tot ... Tweede Kamer.

| Goessche Courant | pagina 1

Het Amerikaanscho Congres is in buitengewone zitting byeen gekomen om de houding van Amerika in den wereldoorlog vast te stellen. ... American Relief Committion. Bet Centrum meldt, dat het lid van de Tweede Kamer, jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck benoemd is, op ult- noodiglng van de Nedorlandscho en Spaansche regeering, tot hoofd

| Goessche Courant | pagina 3

Als vurig patriot stelt lord Montagu nog een tweede verbindingslijn voor, die zooveel mogeiyk over Engelsch gebied loopt. De afstand daarvan bedraagt 5220 mfllon, en wordt afge legd binnen 5 dagen ... De wereldoorlog heeft ons bekend gemaakt met de heilzame werking van suiker. Tot dusver zijn proef nemingen met suiker nog slechts gedaan bij paarden eu muildieren. Daarbij Is gebleken, dat de snlker

| Goessche Courant | pagina 1

De president meende, dat wanneer niet alle teekenen bedriegen, de eind beslissing van dezen wereldoorlog nadert. ... Wees maar niet bang, dat J—kis Kleine Bonsa zal verraden. 01 g-en dénken aan," en, terwgi hg zgn witte hoofd schndda met plochtlgen ernst, pakte b(j ten tweede male het koude ■chapenvleesch op en

| Goessche Courant | pagina 1

door hen geen enkele aanvullingskaart werd uit gereikt en een anderen, die dat in haast onbeperkt getal deed, ja zelfs machti ging had gevraagd voor een tweede. Dit laatste werd van hooger hand ge ... Niet een der bondgeuooten mug een afzonderlijken vrede sluiten, Ie door de groots mogendheden in het Westen gedecreteerd en daarmede bereiken ai), dat deze oorlog werkelijk wordt een wereldoorlog

| Goessche Courant | pagina 1

En men begreep eenvoudig de Rus sische sociaal-democraten niet, die in dit tijdstip van den wereldoorlog, nu de eentralen nog groots vijandelijke gebieden bezet honden, zich op deze conferentie ... . den Raad toekomen eene tweede en uitvoeriger toelichting op de voor gestelde wijzigingen der verschillende artikelen, van den gemeente bouw meester, met den Inhoud waarvan zy zich volkomen kunnen

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

Het lid van de Tweede Kamer, de heer van Foreeat heeft bjj het Leger bestuur eenige inlichtingen gevraagd betreffende de hooivordering voor het leger, In verband met bezwaren van den landbouwenden ... Bet vierde jaar- Ter herdenking van het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog ia verstreken, had de Noderlandache AntbOorlog- Baad gisterenmiddag in Seinpoat te Soheveningen

| Goessche Courant | pagina 2

werken aan de uithongering van hot Duitsche volk, en-dat zij niet minder bedoelen het Nederlandscho volk op te zetten tegen de Nederlandsche regaering, omdat deze in den wereldoorlog neu traal blflft ... In de tweede plaats waarschuwt het partijbestuur tegen de S. 0. P. en de Tribune, op wier aanhitsing en onder wier leiding kIcü verleüos/'wowï». ouu deel der Amstardamsche bevolking in da avonturen

| Goessche Courant | pagina 1

Het is begrijpelijk, dat wanneer de'n afgevaardigde voor een zetel in de Tweede Kamer moet gekozen worden, van een verkiezing volgens E. V. geen sprake" kan zijn. ... Natuurlek was een groot deel van da rade op dezen gedenkdag een holde aan België voor de onvergote H)ke diensten, die het den geallieerden in dezen wereldoorlog heeft bewezen,

| Goessche Courant | pagina 1

wereldoorlog uit eengezet. ... Bedoelde mals gelieve n te doen inbezlt nemen, krachtens artikel 9, tweede lid, met benoeming van schat ters ln overleg mot den regeerings- commissaris in owe provincie, aan wion aflevering dient te

| Goessche Courant | pagina 1

Over het algemeen treft ons in deze troonrede minder de zorg voor een be trokken worden in den wereldoorlog dan wel die voor de nooden der be volking in den komenden strengen winter. ... Do Dnitsche regeering had de Nederlandsche regeering in de tweede helft van Juli voorgesteld, tot een algemeens economische schikking te geraken, die zoowul de vraagstukken van den wederzydschen in

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verklaard en zeker zal het nog een hall jaar of misschien zelfs wel negen maanden duren eer de eerste Amerikaansche strijdbenden deel nemen aan den wereldoorlog. ... STAVENI8SE. Bij de alhier gehouden tweede vrije stemming voor een notabele der Ned. Herv. Kerk (vacature bedanken D. Dane) verkregen de heeren Jac. Wesdorp en Joh. Leune, resp. 23 en 22 stemmen

| Luctor et Emergo | pagina 3

door den wereldoorlog een geweldige vlucht heeft genomen. ... Het is, zoo sbhrijft hij verder, een openbaar geheim, dat Hindenburg na diens tweede be zoek aan het Westelijk front, den toestand hoogst ernstig vond.

| Luctor et Emergo | pagina 2

De Tel. meldt, dat de districtsfederatie der S. D. A. P. besloten heeft bij de vacature in de Tweede Kamer, ontstaan door de be noeming van den heer De Meester, tot lid van den Raad van State, den ... Het vreeselijk drama van den wereldoorlog nadert het einde en dat einde zal een voor de monarchie eervolle vrede zijn, omdat de volken van Oostenrijk-Hongarije in een wor steling van bijna drie jaren

| Luctor et Emergo | pagina 2

PARIJS, 22 Augustus. (Havas.) De tweede slag van Verdun is zich gunstig blijven ont wikkelen. De dag ging voornamelijk voorbij met aanvallende verrichtingen en verwoede tegenaanvallen der Duitschers ... terrein bij de voornaamste oorlogvoerenden verkend had. „Het is dan ook mogelijk het beroep van het Vatikaan te beschouwen als een nieuw verschijnsel van den keer, die er in den wereldoorlog gekomen is, als

| Luctor et Emergo | pagina 2

tweede-stuurman worden aangemonsterd. ... Engeland op voet van gelijkheid staat. Het stuk betuigt, er instemming mee, dat de wereldoorlog gaat om het beginsel, dat alle landen, klein of groot, volkomen over eigen lot zullen mogen beschik ken en geen

| Luctor et Emergo | pagina 1

Ook in de Tweede Kamer waren mr. Dres- selliuis (vrij liberaal) en de heer Troelstra het er over eens, dat deze antithese uit den tijd is, wijl-valsch. ... Er is een tjjtï geweest in de geschiedenis van den wereldoorlog, dat men een overzicht van den algemeenen toestand herhaaldelijk kon samenvatten in deze twee woorden niets nieuws

| Luctor et Emergo | pagina 2

Nu komt het er op aan de tweede loop graaf te bereiken. De handgranaten suisen door de lucht, enkele officieren sneuvelen, manschappen vallen, doch groot is hun aantal niet, want ook hier wordt de ... Wilson heeft dezer dagen een hoogdravende rede gehouden over de edelmoedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche demo- kratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hij verschillende volken

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... Mr. Troelstra heeft in de vergadering der Tweede Kamer van Donderdag, 19 October, gepoogd het „groot historisch moment" te bezien onder het licht van 't historisch ma terialisme, een der pijlers van

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... De thans woedende wereldoorlog, heeft alle normale toestanden in hevige mate ontwricht, en nieuwe toestanden gescha pen, die veie en groote offers aan de Ne derlandsche burgers opleggen, en waardoor

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Op het Westfront is de tweede en ook de derde groote aanval der Engelschen verloo- pen en wederom is het woord aan het kanon voor nieuwe aanvallen. ... „De tweede en derde slag bij Atrecht" zegt het Duitsche bericht „bloedt dood".

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Tweede Kamerverkiezing-Helder. ... Bij de Dinsdag gehouden herstemming voor de Tweede Kamer kiesdistrict Den Hel der, zijn uitgebracht 6089 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren P. J. Oud (v.-d.) 3341 en B. Thomassen (S. D. A

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

in het boek van het Verleden te lezen. De wereldoorlog is eene nog ongeschreven geschiedenis, doch de mannen van het leger, die in Duitschland de geschiedenis maken, lezen niettemin uit de losse bladen ... hol sloeg, het dier is nog altijd bang van het fluiten, dat de stoommachine daar in het voorjaar deed. Het tweede paard begon te slaan en nu moes ten de twee mannen, die op de wagen zaten, er af, wat

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

een offen sief karakter. Nog kort voor het uitbreken van den wereldoorlog verklaarde de Japan sche Minister van Oorlog dat een tweede groote oorlog met Rusland als waarschijnlijk moet worden beschouwd ... ®erst moet ze dus een 51 4nn tai 11 *n Tweede Kamer; piobeeren de Eerste Kamer

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Sedert den wereldoorlog heeft het echter zijn vroegere beteekenis in voortdurende meerdere mate verloren. De laatste schakel tusschen Japan en Engeland is thans de gemeenschappelijke oorlog tegen ... De wereldoorlog heeft de tegenstelling tusschen Japan en Engeland opnieuw ver scherpt. Hoe de oorlog ook moge afloopen, het laat zich niet aannemen dat de vroegere vriendschap tusschen Japan en

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

wapent zich. De Arbeid ook. De Soci aal-democratie loert op victorie. De Christelijke arbeidersbeweging wil voor uit om de leiding te kunnen aanvaar den En zoo is er nu een tweede worsteling. De eerste ... De wereldoorlog overviel ons.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

De Wereldoorlog ... met het la ten zingen van Ps. 118 1 en gebed opende daarna sprak hij een woord van welkom tot de aanwezigen, wees er op dat het de tweede maal is dat de Vereeniging feest viert, doch welk een verschil

| Middelburgsche Courant | pagina 3

der Franschen bracht hen al dadelijk tot in Ide tweede Duitsche linie en leverde meer idan 10.000 gevangenen op. Het punt van .aanval' is goed gekozen, het ligt op den linkervleugel van bel terrein van ... opdat deze vereenigd zal' zijn ter verdediging van zijn idealen en voor de zegepram der democratische beginse len in den wereldoorlog. „Thans is de ure der uiterste beproeving der natie aan gebroken; o

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Tegen den middag namen de troepen, na even te hebben uitgeblazen, weer de wapens op. Ze drongen op verscheidene punten in de tweede linie door. 's Mid dags voerde de vijand, vooral tusschen Craonne ... en Juvincourt, tegenbewegingen uit in de tweede linie, waar hoopen Duit- scliers sneuvelden. De vijand verdedigt met sterke reserves Craonne hardnekkig De Franschen rukten ten W. en ten O. daarvan de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Dc uatkomst van het wekenlange de bat in de Tweede Kamer heeft die vrees beschaamd. ... Terecht wordt er in liet Voorlöopig Verslag op gewezen, dat in den tijd na het einde van den wereldoorlog, ons land giereed zal moeien zijn om tal van econo mische en financieele vraagstukken ter

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De heer O. D. Bleeker (oud-leerling van het Gymnasium alhier), is Zaterdag 19 Me; geslaagd voor liet tweede deel van hef candidaatsexamcn in de theologie aan de Stedel. Universiteit te Amsterdam ... Gedurende de Pinksterdagen zullen te Vlissingen sportfecslen worden ge houden Zondag en Dinsdag hebben voet balwedstrijden plaats. De tweede Pink sterdag is bestemd als propagandadag voor voetbal' en

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Uil Rio de Janeiro ontvangt de AsiSoci- ted Press hel bericht, dal het congres besloten heeft de onzijdigheid (op te geven China nam nog geen beslissing. De Tweede Kamer besloot l(b wachten Lot het ... » een breuk met de bondgenoplen en de eerste slap zijn op den weg naar een afzonderlijken vrede, dien liet volk niet wil. Op dezen wereldoorlog moet een we reldvrede volgen, want slechts dan kan de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In de tweede helft der. maand Mei zijn in de gemeente ... geest van het consti'tjulioneele beginsel, dat wij als een erfdeel der vaderen hebben aan vaard en in den geest der ware de mocratie, die juist tijdens de stormen van den wereldoorlog in de verrich

| Middelburgsche Courant | pagina 3

kroonprins, opdat een niet voor de koninklijke laak opgeleide; prins de kroon aanvaarde en een ge willige speelbal zij van de entente en haar Griekseh orakel Eleutlierios Weni zelos. Zoo heeft de wereldoorlog ... , tijdens een wandeling door een Griek doodgeschoten, en daarmede was prins Konstanlijn Koning Kon stanlijn geworden, de tweede Koning!van zijn geslacht

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Voor verder „Buiteuiand" zie men het Tweede Blad. ... Oostenrijk ontslaan, waar in de Duitscliers politiek niets meer hebben le vertellen; hel Oostenrijk, dal in dezen wereldoorlog, glijlc de Tsje chische afgevaardigde "Kallina openhar tig genoeg heeft gezegd

| Middelburgsche Courant | pagina 3

. Vopral de hooggelegen landerijen hebben daaronder te lijden. Gras voor de beesten is er niet meer en als het zoo doorgaat komt er ook niets van een tweede snee hooi, zoo dat de Loch reeds zeer gedunde vee ... Wie zon in '13 hebben durven voor spellen, dat het toen zoo brandende vraagstuk van het vrouwenkiesrecht door een wereldoorlog een kalme op lossing zon vinden 1

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Serviër Princip voor de gansche wereld gehad. Daarmee neemt Europa's nieuwste- geschiedenis, het tijdperk, dat door den wereldoorlog wordt ingeluidt, een aan vang Onwillekeurig deuken wij nu weer terug aan ... Ik kan u verzekeren, dat die eerste overweging bij niemand onzer gegolden heeft; geheel daargelaten of ze juist zou ijn Daaren legen heeft ons de tweede overweging wè! geleid, omdat wij liet