Krantenbank Zeeland

HomeSearch

235 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 3

De rijkskanselier wordt gemachtigd, in April of Mei de vooriaden voor de tweede maal te laten opnemen. ... Volgens een telegram van den Ween- schen correspondent der KölnischeZeituug taakt men te Weenen steeds meer over' l uigd dat de wereldoorlog op een keerpunt is gekomen. In welke richting Italië

| Axelsche Courant | pagina 2

Dr. José Castro, de minister president van Portugal, heeft in de boodschap van het nieuwe kabinet aan de Kamers overlegging van alle stukken toege zegd, waarin Portugal's houding in den wereldoorlog ... Door bovengenoemden Bond is aan den Miuister van Financiën een adres verzouden waarin wordt betoogd dat .artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet niet beantwoorden aan het doel, dat by de Tweede Kamer

| Breskensche Courant | pagina 1

En juist daarom moge dit voor on ze regeering eene dubbele aanwijzing zjjn zich niet in die mate te laten prikkelen om aan den wereldoorlog mee te doen, omdat feitelijk een an dere mogendheid langs ... De tweede stuurman was met twee matrozen bezig met de lampen, die de aan dek staande vlag en naam sein goed verlichtten, doch met spie ren buiten boord gevoerd moeten wordeD, om ook den romp te

| de Faam | pagina 2

4. Strategisch Overzicht van den Wereld-Oorlog. ... 5000 man voor. De driehoeken - Vestingen. De schuine ruiten - Eskaders. De tweede Augustus is de eerste dag der Fransche mobilisatie. De orde der Fransche mobili satie.

| Goessche Courant | pagina 1

Voor de Amsterdamsche Studenten- vereeuiging voor Sociale Lezingen heeft de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en Wet houder van Amsterdam, gesproken over „Sociaal ... In trouwe dit laatste valt niet mee. Het mag toch wel een jammerlijke uitspraak van één der voormannen in de S. D. A. P. ten onzent geheeten worden „dat. de wereld-oorlog de soci-

| Goessche Courant | pagina 1

Maar een nog eigenaardiger karakter krijgt het verzet der rechterzijde, als men nagaat, wat de heer Heemskerk, van 1908 tot 1913 Minister-president, op 24 November 1909 in de Tweede Kamer zei. De ... Ëurdpa na dezen strijd opnieuw voor een wereldoorlog zal geplaatst worden.

| Goessche Courant | pagina 1

Esc zware en veelomvattende taak is in den huldigen wereldoorlog aan de artillerie toegekend. ... In een artlilerie-gevecbt kan men slechts afwachten, welke beschikkin gen het noodlot za! treffan. Wanneer de eerste granaat achter de schuilplaats valt en do tweede er voor, krgpt de militair in zjn

| Goessche Courant | pagina 1

tegenstanders vrijwillig afstaat. l)it ie geen behoorlijke taktiek. Nie mand dwingt tot handhaven van het „Bestand"; het is een stilzwijgend ge sloten overeenkomst na het uitbreken van den wereld-oorlog. Doch nu ... Zoowel do vloot als het landings leger voor en op Gallipoli, hebben dringend behcefto aan steun, willen do foroaoriagspogingen vau de zee straat niet voor de tweede maal sohip- breuk lijdeD.

| Goessche Courant | pagina 2

Een tweede factor, welke in het oog dient gehouden te worden ls de mindere of meerdere gelijksoortigheid der samenstellende deelen van iedere combinatie. ... Even na het eerst gemelde had nog een tweede treffen op de Oostzee plaats, waarbij de Dultsche Bchepen er echter in slaagden, in den mist aan het sterkere Russische eskader te ontkomen.

| Goessche Courant | pagina 1

Men had mogen verwachten, dat de agitatie tegen het, door de Tweede Kamer aangenomen, wetsontwerp tot nadere uitbreiding van den Landstorm tot het verleden zou behooren, toen de regeeriug pertinent ... Men zal zich herinneren, dat de Minister van Oorlog in de Tweede Kamer de toezeggiug deed, dat, mocht hij, met het oog op den politieken toestand, meer manschappen voor den Landstorm behoeven, dan

| Goessche Courant | pagina 2

Weenen- Het tegen de hoogvlakte van Doberdo gerichte Itallaansche offensief is verflsuwd. Evenals het eerste, is ook het tweede offensief der Italianen in het gebied van Görz volslagen mislukt. De ... drukke werkzaamheden, als lid van de Tweede Kamer voor het Amsterdamsche distriet IX te willen aftreden.

| Goessche Courant | pagina 2

Voornamelijk het karakteratuk van E Wciy, de wereldoorlog van 1914, scheen bijzonder in den smaak van het publiek te vallen. ... VervolganB werd het tweede sup pletoir kohier van de belasting op de honden opgemaakt tot een bedrag groot f 16 met 7 aai slagen.

| Goessche Courant | pagina 3

De auto in den oorlog. In den wereldoorlog wordt een ruim gebruik van den automobiel gemaakt. Het Fratische legerbestuur onttrok onmid- delljk na het uitbreken van den oorlog 500 autobussen aan het ... binnengedrongen. De Duitschers werden teruggedrongen op hnn tweede linie. De strijd duurt voort.

| Goessche Courant | pagina 2

Tweede Kamer verkiezing, Gisteren werden candidaat gestold in distriot Amsterdam IX (vacalure- Vllegenl da heeren J. van den Tempel (S. D. A. P.), W. de Vlngt (Rochtscho part5en) en D. Wynkoop (8. D ... Dank zy de bemiddeling van het Tweede-Kamerlid .Spiekman, zyn der tien metaal-bewerkers, die in Engeland wilden gaan wecken, maar op last van den plaatseiyken commandant te Vlls- singen van de boot

| Goessche Courant | pagina 1

-herziening, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal bereids ingekomen, de aandacht te vestigen.Van dezen plicht willen wij ons thans kwijten. ... Laten wij allereerst 7 en 8 noemen, welke behandelen de eiscbeu van benoem baarheid voor de Tweede en Eerste Ka mer der Staten-Generaal en waarbij ner gens van mannelijke Nederlanders wordt gesproken

| Goessche Courant | pagina 1

1 -liet wil ons voorkomen, dat de Re geering niet goed doet, bij de vraag, of er niet voor een belangrijk gedeelle gedemobiliseerd kan worden, enkel te rekenen met de Tweede Kamer, die haar zeker ... niet liet vertrouwen zal ont houden, wat ze vraagt. Er moet ook gerekend worden met het Nederlandsche sche volk, met het leger daarvan in de eerste plaats, dat uit inlichtingen, aan de Tweede Kamer

| Goessche Courant | pagina 1

Zou er wel één rijk zijn, dat ln een zóó merkwaardige positie verkeert als Griekenland Het Is niet direct in den wereld-oorlog betrokken, maar indi rect toch zonder twijfel. Met een variatie zon ... Tweede Kamer.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

zijn klauten bediende, konden ze in ruime mate genieten van des barbiers ervaringen in den wereldoorlog, waarbij hij zijn fantasie vrij spel liet. 't Werd tenslotte zoo erg, dat het, zooals men zegt ... bijeenkomst van de Tweede Kamt r te zullen klagen over*de door de regeeriDg ge volgde methode van bestrijding van mond- en klauwzeer.

| Luctor et Emergo | pagina 4

De tweede druk van ... voor, waarvan men, niet beter wetende, deuken zou dat ze geschreven waren onder den indruk van den thans woedenden wereldoorlog. Zóó precies beschrijven ze wat nu gebeurt.

| Luctor et Emergo | pagina 2

de herinnering aan den 4en Augustus wakker geroepen, toen wij ons geplaatst zagen tegen over den wereldoorlog, dien de haat en de begeerlijkheid der vijanden ons opdrong. Voor de Italiaansche ... ons „Waldpark", een vliegtuig. De machine blonk in de stralen der morgenzon en teekende zich als een witte vogel scherp tegen het heldere blauw der lucht af. Op de eerste volgde een tweede, nog een en

| Luctor et Emergo | pagina 1

Maar waren ze geen tweede oorzaken" ... Toen de wereldoorlog uitbrak, ver toonde zich het onverwachte schouwspel, dat de leiders en leden van alle staatkundige partijen zich als één man schaarden om de regeering.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Het treinongeluk is veroorzaakt door den breuk van den zuigerstang der locomotief van een naar Londen gaanden trein. De locomo tief sloeg om en kwam op het tweede spoor terecht. De Iersche posttrein ... , komende van Londen, reed er bovenop en sloeg eveneens om. De machinist van het tweede gedeelte van den posttrein kon niet bijtijds worden gewaarschuwd en zijn trein stortte zich ook op de vvrakhoop.

| Luctor et Emergo | pagina 2

IN DUITSCHEN KRIJGSDIENST. De heer Albarda, lid der Tweede Kamer, heeft eergisterennamiddag een onderhoud gehad met den minister van buitenlandsclie zaken, naar aauleiding van de omstandigheid, dat ... Kowel ligt een 62 kilometer ten Oosten van de Boeg en daar de Boeg tot de linie behoorde, waarop de Russen definitief zouden standhouden, dus ook 62 kilometer achter de tweede Russisshe verdedi

| Luctor et Emergo | pagina 1

Dat het afschuwelijk bedrijf van den ont zaglijken wereldoorlog den weerzin opwekt bij talloos velen, laat zich verstaan en is alles zins verklaarbaar. ... aangewezen. Maar in de tweede plaats mag de medische zending geen tak van louter maatschappelijken arbeid worden, omdat ze zich dan gaat ver wijderen van het voorop gezette doel. Dit doel is toch geen ander

| Luctor et Emergo | pagina 2

wereldoorlog. Hoe beknopter de legeraanvoering haar be richten inkleed, des te meer wordt door het publiek daarin de voorbode gezien van groote dingen. Het publiek heeft zich in dit geval niet vergist, en indien ... Over den goeden stand der klavers en grassen was maar één roep. Deze gewassen hebben van het overvloedige hemelwater ter dege geprofiteerd. De naweide was alom zeer goed en waar eene tweede snede

| Luctor et Emergo | pagina 1

De ingebondenheid, welke bij den aanvang van den wereldoorlog viel waar te nemen, is schier geheel verdwenen. ... Het lid der Tweede Kamer Dr. Bos moet zich reeds bereid hebben verklaard het Voor zitterschap dier Commissie te aanvaarden VLIEGTUIGEN AANGEKOCHT. Men meldt aan de Tel.

| Luctor et Emergo | pagina 1

Immer verder breidt zich de wereldoorlog uit. ... En de tweede herinnering gaat terug tot de eerste Vredesconferentie, die in Den Haag gehouden werd. Toen toch achtte onze RegeerinK drie sollicitanten te moeten afwijzen. De eerste waren de Boereu

| Luctor et Emergo | pagina 2

verdrag een zuiver Balkan-karakter heeft en, dat de Bulgaarsche aanval op Servië eigenlijk een deel is van den wereld-oorlog. Verder, het verdrag spreekt van een aanval dooreen mogendheid, terwijl ... Heden komt de Tweede Kamer weer in openbare vergadering bijeen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

van Uuskuup af een tweede verbinding met Niesj, zij het ook met een grooten omweg. ... ongehuwden, ingedeeld naar leeftijd, de tweede 23 groepen uit ge huwden, op gelijke wijze ingedeeld. Indien een ieder, dien de regeering het recht heq^t op te roepen, onder deze voorwaarden wilden dienstnemen

| Luctor et Emergo | pagina 1

Tweede Kamer. ... Wanneer deze wereldoorlog is geëindigd zullen óngetwijfd boekdeelen kunnen gevuld worden met de resultaten van velerlei onder zoek op onderscheiden terrein naar den invloed welken de volkerenkrijg

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad ... Voor de zooveelste maal zetten we ons neder om een overzicht te schrijven van den nog nooit gehoorden wereld-oorlog, en voor de zooveelste maal zouden we kunnen schrij ven „sempre idem".

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

heel andere richting uitgaat dan zelfs de knapste koppen hadden gemeend. Maar een wereldoorlog als deze kan toch, dunkt mij, niet nalaten de bitterste gevolgen na zich te sleepen, zoo wel voor den handel ... Öal afhangen Mi, van Frei Engelsche s| de te blijker dit plan van De tweede neutraal sto poging won en Rumeniëf Staten in eiken dag b hetgeen eer ren zal. Ooi dit houd zie entegen is vensvraag volk

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad ... De tweede vraag is of wat tot dusver nog neutraal stond, neutraal zal blijven. Geen poging wordt vooral in Italië, Griekenland en Rumenië onbeproefd gelaten om deze drie Staten in den oorlog te

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Maar toch is na den val van de eerste voorstellingen ten Westen en ten Noord-Westen van de stad de val van 2 vestingen zelfs nog on verwachts spoedig gevolgd. Men mag aannemen dat het tweede Oos ... de redactie van patriottische kranten zitten of het intellec tueel slachtoffers dier kranten zijn, onder vier oogen vraagt, of zij den wereldoorlog niet ongedaan zouden willen maken, dan zoudt gij hen

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

En in de tweede plaatsUit Duitschland kwamen nu reeds meermalen vredesklanken. Zij werden door de regeering onderdrukt. Volkomen waar. Maar ze werden toch tot buiten de grenzen gehoord. Zelfs zóó ... Nederlander" wordt de verwerping betreurd, doch voor namelijk omdat daardoor de toestand van rechtsonzekerheid voortduurt. De oorzaak van het conflict wijt spreker echter a.an de linkerzijde in de Tweede Kamer

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

14 Juli op de tweede verdedigingslinie teruggetrokken." ... worden. In de lange jaren van grondige studie om trent den komenden wereldoorlog hebben de Duitschers schitterende methoden voor een snelbeslissenden aanvalsoorlog uitge werkt. Waar zulk een oorlog niet

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

wereldoorlog, dien het moet financieren. ... Uit al zulk pseudoniem schrijven blijkt overduidelijk dat de machten der duisternis niet stil zitten. Steeds meer landen moeten zich werpen in dien wereldoorlog die zoo veel bloed en tranen kost.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

De laatste vesting van de tweede linie. ... . „Met elk onzer tegenstanders zou op dit oogenblik een vrede mogelijk zijn, maar niet met Engeland. Engeland heeft ons de zware last van een wereld-oorlog opgelegd. De Engelschen hebben door hun wanhopige

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Het tweede belangwekkende feit is, dat ook de Britsche scheepvaartmaatschappijen, die het Suez-kanaal gebruiken, besloten als regel de reizen om de Kaap te doen ge schieden. Dat is nog nooit gebeurd ... Zoo heeft de groote wereldoorlog ook nog andere zij het dan ook minder bloedige oorlogen tengevolge.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

minder gedrukt, sedert het uitbreken van den wereldoorlog verkeert alles in een toestand die door ieder onzer nog nooit is beleeft. Het crediet had in de eerste dagen van den oorlog geheel opgehouden te ... Een verzoek van den heer E Potjor lo Groningen, d.d 21 September 1914, waarin wordt gevraagd adhaesie te be luigen aan een adres aan de Tweede Ka mer inzake de Suikeraccijns

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De „Vaderlander" schrijft „Van al het ten hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf» dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaaü- schen Boorencommandant

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Een tweede bezwaar tegen het niet- >lliclteeren is, dat de meeste on der- zij ze rs dit wel moeten doen uil be hoefte voor hun gezin. Het i s eon feit, dat veel onderwijzers him vak vaarwel zeggen ... wereldoorlog een nieuwe, nog geweldiger wereldoorlog zal kun nen uitbreken.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

JAPAN TEGENOVER CHINA PETROGRAD, 12 Febr. De „Nowoje Wremja" meldt dat de Japansche gezant te Peking een tweede nota nopens de "apansche eischen betreffende Tsing-lau en Sjantoeng «aan de Chineesche ... Wij zouden leedvermaak kunnen heb ben bij de gedachte aan dft gevolg van den wereldoorlog, aan het gericht dgl reeds nu op deze wijze over onze vij anden wordt voltrokken. Wij beklagen echter de