Krantenbank Zeeland

HomeSearch

55 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 2

De socialisten van Europa hebben tot het laatste tegen den oorlog ge demonstreerd. Nu de wereld-oorlog is uitgebroken door den wil der heer- schers en der heerschende klassen, zullen alle socialisten ... Falmouth, de tweede haven, waar de „Rfindam" werd vastgehouden, maakte op den heer Van Kol den indruk van een Nederlandsche haven.

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen. De correspondent van de Daily Telegraph seint uit Frankryk „Het ia zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over da goheela linie ver slagen. Zonder tw

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen- Het slot van de tweede oorlogsmaand vindt Engeland vaster dan ooit besloten om den oorlog tot een beslist bevredigend slot te bren gen. In alle bladen wordt deze be slistheid te kennen

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

wereldoorlog wordt aange wezen, dat, naar men daar beweert, uitsluitend den strijd in bet ioven riep om ta trachten, den gevaarlijken handelB-concarrent onschadelijk ta maken, dat Engeland meest na eens flink ... De tweede voordracht in dit seizoen, vanwege de Vereeniging voor Alge- meene Wetenschappelijke Belangen, werd gisteravond gegeven In de ge heel gevulde schouwburgzaal dor Sociëteit V. O. V. Ai3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

tweede met 55 stemmen. De overige stemmen waren over 16 personen verdeeld. ... Armenië en elders huis hielden, vrees ik aldus schrijft Charles Boissevain in het Hbl. dat deze ontzettende wereldoorlog door hun mededoen niet op meer beschaafde en meedoogende wijze gevoerd zal worden I

| Luctor et Emergo | pagina 2

Duitsche bladen hebben in den laatsten tijd verhalen gebracht over menschen, die door bijzondere omstandigheden, ofschoon in Duitsch land wonend, nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog ... . Voor het eerste is de rente 5 en voor het tweede geval 4 procent. Indien noodig dan zal in Juni 1915 opnieuw de schatkist aangevuld worden.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Toen de smokkelaar werd aangeroepen, poetste hij de plaat. Een der Rijksveldwach ters trok de revolver en doodde een paard. Het tweede paard werd bemachtigd, terwijl een der smokkelaars een persoon ... Voor eenige dagen bestond er in Duitsch- land een man die geen notie had, dat erop het oogenblik een wereldoorlog woedde. De ze man heet Peter Edelbauer, is 76 en woont in een hut in het

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... voor, waarvan men niet beter wetende, denken zou dat ze ge schreven waren onder den indruk van den thans woedendeu wereldoorlog. Zóó precies beschrijvsn ze wat nu gebeurt. Ook wie het niet in alles met

| Middelburgsche Courant | pagina 3

havenwerken in een groolen boog op een afstand van ongeveer 5 K M. omspannen liet Noordelijk deel van die tweede linie wordt gevormd door een wal inel een natte gracht, waarvóór het oude fort Merxein ligt. Hel ... -'-'-I-- *-» t: ,eö wereldoorlog." laald

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Volgens een Reuter-lelegra'm uit Londen is bij het Parlement een wets ontwerp ingediend om machtiging te verleenen voor het tweede millioen man schappen, zo.odal liet leger op 2 millioen wordt ... Duitsche bladen hebben in den lafltsten tijd verbalen gebracht over mcnschen die door bijzondere omstan digheden, ofschoon in Duitschland wo nend. nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In de laatste dagen zijn weer nieuwe typhus-gevallen geconstateerd; 17 vluch telingen worden thans in de barak ver pleegd De bouw van een tweede barak wordt overwogen. ... Een smakelijk, een keurig boekje in zijn roomgelen band en in handig for maat, verhalend van angstige en schrik kelijke dagen. Een „geïllustreerde ge schiedenis van den wereldoorlog" wen- schen dc

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Kim, leden der Eerste Kamer; M. dc Jong, oud-lid der Eerste Kamer; A. Kool; mr. E. Scliaafsma, oud-leden der Tweede Kamer ... In of in rechtstreeksch verband met den wereldoorlog vonden den dood Bernhird Slavenhagen, Duitsch pianist De Duitsche generaal Von Bülow; de Fransche schrijver Peguy; de Zuid,-AfriJ knansche

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

gens opgave 453 zijn geweest) voorloo pig slechts concludeeren, dat de bezet ting niet zoo, gering was. In den loop van den dag vertrok een tweede transport. ... Het einde der regeering van den prins van Wied in Albanië is te Weenen koel tjes opgenomen. Over Albanië's lot zal na den wereldoorlog worden beslist, zeg gen de Oostenrijksche bladen. De Reichs

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Deze gansche wereldoorlog is een af schuwelijk raadsel^ en het meest tragi sche daarin het lot van België, dat niet ... Dat gaf mij te denken. Ik stel mij nu voor, dat, zoodra de tweede fortenlinie in handen van den vijand is, de stad eenvoudig onverdedigd zal worden gela ten. Het hoofdkwartier trekt zich langs

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Hoewel volkomen overtuigd van de on macht die de vredesbeweging heeft ge toond tegenover de geweldige machten, welke den huidigen wereldoorlog hebben ontketend en die nog steeds aan het ka non het ... De Nederlandsche regeering heeft en wel in de Tweede Kamerzitting van 3 Augustus j.l. te kennen gegeven, dat zij, als de omstandigheden daar voor gunstig zijn, hare goede diensten tot herstel van

| Onze Eilanden | pagina 1

Toets het ontwerp-Treub aan deze zeer juiste uitspraak en ieder democraat zal moe ten wenschen, dat het Non Possumus (ik wil niet) van de Tweede Kamer zal klinken. ... Toen de Belgische vluchtelingen inrade- loozen angst voor de Duitschers, bij duizen den over de grens kwamen, is er van alle kanten in ons laDd hulp verleend om de slachtoffers van den wereldoorlog

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

Nentraal is nog ons Nederland De wereldoorlog is aan 't vlammen, "Wij staan getrouw nog hand aan hand; En als de strijd is afgeloopen, ... Het ten behoeve van. cf'- "'Itooiing van het vestingstelsel dienst 1915 bij do Tweede Kamer aangevraagde bedrag is ovenals het op de vestingbegrooting voor 1914 beschikbaar ge titelde bedrag nagenoeg

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

nog eens over te doen, zij het dan ook zónder bruidegom en wij hebben de vaste overtuiging, dat onze tweede fuif even. gloeiend zal slagen als onze eerste. ... Neen, nooit zullen wij dat dulden, op voor onz' „Neutraliteit" 1 Daarom blijven wij steeds waakzaam op den dag of in den nacht, Tot alom de „Wereld-Oorlog" ons weer vrede heeft gebracht.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

, die het geheele menschenras noodzaakt of om ge- tuige te zijn van een afschuwelijk krachts- misbruik, of om te trachten, in een ont- keteuing van den wereldoorlog, het meest gewaagde herstel van 't ... reserve- ban, en ten slotte de tweede ban der reserve. De mobilisatie van het geheele leger wordt geacht drie weken te zullen dureD. Zoo alle troepen zijn opgekomen is de sterkte van het Oostenrijksche

| Vlissingse Courant | pagina 3

maakt, bij tweede lezing werden ver worpen- Jaurès verklaarde daarop, dat hij ontslag nam als voorzitter en lid der commissie, maar toen kwam de meerderheid op haar besluit terug en nam Jauiès het ... De nieuwsgierigheid zou bevredigd worden. Nadat de unionist Walter Long het homerule-ontwerp dat in tweede lezing werd behandeld, had bestreden, nam minister Grey het

| Vlissingse Courant | pagina 3

Duitschers weken in groote wanorde, de werken der tweede I linie verlatend, die nochtans nog had den kunnen dienst doen. Een regi ment dragonders heeft de Duitschers j achterna gezet in de richting van I ... De kosten van een wereldoorlog.

| Vlissingse Courant | pagina 3

Naar aanleiding van dit ultimatum is er dus alle kans dat Japan ook in den wereldoorlog betrokken wordt. De Japanner, aldus merkt de „N. R Cf." op, vergeeft niet licht en voor het feit, dat ... De vloot bestaat uit 15 slagschepen 14 kruisers eerste klas, 10 kruisers tweede klas, 7 kruisers derde klas, 59 torpedojagers, 59 torpedobooten en een twintigtal transportschepen en kanonneerbooten.

| Vlissingse Courant | pagina 3

vuur uit de tweede ver,],. ... Rond Parijs liggen drie gordels van verdediging. Den eersten gordel kent ieder, de tweede, de fortengordel be stond reeds in 1870. Voor de linie der oude forten heeft men sinds 1878 een derde linie

| Vlissingse Courant | pagina 1

iw VERMAAS vraagt tegen Der een TWEEDE ... ver zoeken den lezers wel te willen be denken, dat deze stellingen geschre ven en toegelicht werden, maanden vóór den huidigen wereldoorlog, en na te gaan, hoe zij alle, zonder uitzonde ring, juist zijn

| Vlissingse Courant | pagina 3

van Napoleon mis lukte, berustte vooral op gebrek aan levensmiddelen, en eerst in de tweede derde plaats op koude en verlie ren. Prof. Ballod zet uiteen, wat men daartegen doen kan. Inplaats van den ... wereldoorlog woedde. Deze man heet Peter Edel bauwer, is 76 jaar en woont in een hut in het Reuzengebergte, die hij nooit verlaat. Kranten leest de man niet en de brievenbesteller die de op roepingsbevelen

| Vlissingse Courant | pagina 1

opzicht verre ach ter zich. Ook de groote Europeesche oorlogen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn alle de mindere in verschrikking van dezen. Zij toch hadden zoowel een beperkt aanzien als een ... in de rij der volkeren, dat is het, al dan niet, uit gesproken doel van dezen monsler- achtigen wereldoorlog.

| Vlissingse Courant | pagina 3

|e mede, dat van zijn verkocht palen, de tweede de vierde 404 >dat er nog 342 3ie de volgende zijn, ... Het spreekt vanzelf dat dientenge volge onder de hier gevestigde vreem delingen, die aan den wereldoorlog volkomen onschuldig zijn, groote on gerustheid heerscht.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Zaterdagavond hield de afdeeling Vlissingen der S. D. A. P. in het Concertgebouw een openbare verga dering, waar de heer J. E. W. Duijs van Zaandam, lid der Tweede' Kamer, voor een volle zaal het ... Door de droevige feiten van thans zal ongetwijfeld de soc. democratie, vooral na den oorlog, krachtig groeien. Ook in ons land hebben de soc. de mocraten in de Tweede Kamer in hun bekende verklaring

| Vlissingse Courant | pagina 6

komt ver jongd uit den wereldoorlog te voor schijn. Nieuwe verhoudingen moeten beslist geschapen worden. Men zal veel moeten overleeren, ook de re geering moet overleeren. Enkele din gen moeten anders ... gevangen genomen, een tweede is in vollen aftocht.

| Vlissingse Courant | pagina 1

, en staat voor deze partij de overwinning voor gene de nederlaag te gebeuren Geenszins. Ziedaar nu een moderne, een wereldoorlog bovendien, die in welhaast 5 maanden nog niet één alles overwegende ... stappen. Dat bezwaar was gelegen in de dividendsbelasting die men een dubbele belasting acht. Deze kwestie is in de Tweede Kamer reeds vol doende besproken. Zij werd nu met minder talent door den

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

langen tijd wordt gevolgd niet door een nieuwen Europeeschen oorlog maar door een waren wereldoorlog, zooals de wereld nog niet heeft gekend, met een tusschentijd van blijvende alge- meene bewapening. ... geld bij de Rijks postspaarbank volkomen veilig is, ter wijl zij in hun eigen huis moeten vreezen voor brand en diefstalin de tweede plaats in het algemeen belang, omdat de opvraging van spaargelden en

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 1

en dan zou de te genwoordige oorlog geen wereldoorlog zijn geworden doch zijn gebleven een plaatselijk conflict. Dan zou het staat kundige leven niet hebben gerust op den geest van naijver en zou deze ... niet hebben geleid tot den geest van ver blinding, de directe aanleiding tot den wereldoorlog en deze geest van ver blinding als straf wegens de misken ning van het natuurrecht in het rechts leven van

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

eens zijin, dat de wereld-oorlog niet lang zal duren. Sommige spreken van zes weken, andere van 2 a 3 maanden. Een half jaar schijlnt het maximum te zijn. Dan zijin de volkeren op, en snakt ieder naai ... De kosten van den wereld oorlog. De bekende Engelsche deskun dige Edgar Grammond heeft in de „Quar terly Review" ,een artikel gepubliceerd over „De kosten van den wereld-oorlog". Naar aanleiding

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Als er van „wereldoorlog" gesproken werd, dacht men aan een toekomstfanta sie, en de romans die sommigen, H. G. Wells vooraan, daarover hebben gedicht, werden als interessante verbeeldingen be en als ... dichter bij gelegen kust van België en N. Frankrijk te landen. En ten tweede door het gevaar dat een vaart op de Wester Schelde oplevert door de wegneming der betonning en het leggen van mijten.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

„De in eerste linie voortrukkende cava- lerie-divisies nemen alles, wat zij of de haar volgende troepen kunnen gebruiken, tegen quitantie wég of leggen er beslag op. De in tweede linie volgende troe ... Aan den diang, ook op ons Uitgeoefend, om een oordeel te vellen over den stand en het recht van partijen in den uitge broken wereldoorlog,bieden we weeg- stand. Zoolang het oris land gelukt, neu

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Het is zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over de geheele linie verslagen is. Zonder twijfel is de tegenstand van den vijand aan de Aisne gebroken en zal hij ... achtergelaten) vond de ma joor bij aankomst in bedoelde gemeente de bewuste colonne niet, maar wel de 3e batterij van zijn regiment, wel 2 com pagnieën (de 5e en de 7e) van het Sak sische tweede grenadiers