Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.019 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 1

- neezenrelletjes. Zijn er reeds uitnoodi- gingen verzonden voor de 3e Vredes conferentie? Nu een wereldoorlog dreigt zou opening van het Vredespaleis bet toppunt zijn van huichelarij. In ieder geval noodige de Min ... De min. van Buitenl. Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, ten aanzien van den huidigen politieken toestand, dat de berichten die hij ge durende de laatste 24 uren heeft ont vangen, alle

| Axelsche Courant | pagina 3

De rijkskanselier wordt gemachtigd, in April of Mei de vooriaden voor de tweede maal te laten opnemen. ... Volgens een telegram van den Ween- schen correspondent der KölnischeZeituug taakt men te Weenen steeds meer over' l uigd dat de wereldoorlog op een keerpunt is gekomen. In welke richting Italië

| Axelsche Courant | pagina 2

Dr. José Castro, de minister president van Portugal, heeft in de boodschap van het nieuwe kabinet aan de Kamers overlegging van alle stukken toege zegd, waarin Portugal's houding in den wereldoorlog ... Door bovengenoemden Bond is aan den Miuister van Financiën een adres verzouden waarin wordt betoogd dat .artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet niet beantwoorden aan het doel, dat by de Tweede Kamer

| Axelsche Courant | pagina 2

Ierland's bevrijding, doch zonder de deelneming der Ieren aan den wereldoorlog tegen Engeland te prediken. N. B. crt. ... Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verhoogiug van de begrootihg der Landsdrukkerij met 230.000 voor papier.

| Axelsche Courant | pagina 2

morgen opgeknapt. Sedert begon het de tweede stelling aan te vallen. Deze zal echter niet in onze handeu vallen vóór de Engelschen zeker goede en moedige soldaten, maar minder ge oefend dan wij, hetgeen te ... gedurende dezen wereldoorlog in de verte blijft grommen, nog allesbehalve zijn afgedreven.

| Axelsche Courant | pagina 1

Een tweede stormloop maakte hen meester van de dorpen Vacherauville, waar de strijd vrij hevig was, Louve mout, Bezonvaux, Chambrettes. De veldwerken van Hardaumont, de ver sterkingen aan den weg ... drongen ten Z.O. van Zillebeeke tot in de tweede Engelsche linie waarvan de bezetting gevlucht was.

| Axelsche Courant | pagina 1

wereldoorlog op zee onverwijld kan en zal uitgevochten en beslist worden. ... te vertrekken en kreeg geen gelegenheid meer afscheid van hun gezin te nemen. Allen, die opgeroepen werden, moestan zich trou wens vau de noodige uitrusting voorzien. Men verwacht nu weldra een tweede

| Axelsche Courant | pagina 2

Het vierde oorlogsjaar. Ter herdenking van. het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog is verstreken, had de Nederlandsche Anti-Oorlog-Raad Dins dagmiddag te Scheveningen een ... Op de Algemeene Begraafplaats te Apeldoorn is Dinsdag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer N. Oosterbaan, in leven lid van de Tweede Kamer en schoolopziener in het arrondissement

| Axelsche Courant | pagina 1

Het tweede en derde Italiaansche leger zijn in aftocht in Westelijke rich ting, Van het gebergte tot de zee zetten wij onze vorderingen op snelle ... der marte laars in dezen wereldoorlog, in de eerste plaats misschien mag worden genoemd.

| Axelsche Courant | pagina 1

In de tweede bijeenkomst deelden de Russische gevolmachtigden hun voorstel in zake een wapenstilstand mede. Hun voorwaarden gingen, met het oog op den militairen toestand, ver wonderlijk ver. Zoo vei ... „Wilson heeft dezer dagen een hoog dravende rede gehouden over de edel moedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche democratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hy verschillende

| Axelsche Courant | pagina 1

[wereldoorlog ontketenen, waaraan ons land het tooneel zou zijn. Het bolsje- visme is de dood van den vrede, de dood van de vrijheid, de dood van het [socialisme, dat slechts inopbouwenden n" I arbeid kan ... Uit de Tweede Kamer.

| Breskensche Courant | pagina 1

En juist daarom moge dit voor on ze regeering eene dubbele aanwijzing zjjn zich niet in die mate te laten prikkelen om aan den wereldoorlog mee te doen, omdat feitelijk een an dere mogendheid langs ... De tweede stuurman was met twee matrozen bezig met de lampen, die de aan dek staande vlag en naam sein goed verlichtten, doch met spie ren buiten boord gevoerd moeten wordeD, om ook den romp te

| Breskensche Courant | pagina 1

Buiten de Tweede Kamer heeft openbare gedachtewisseling over de zaak bijna niet plaats gehad. Ieders gedaehten worden door geheel andere vraagstukken in be.iiag genomen. ... behandeling dezer ont werpen tot ca het eindigen van den wereldoorlog gewenscht is.

| Breskensche Courant | pagina 1

In weerwil van verschillende voor spellingen omtrent den vrede die met het najaar tot stand zou komen, be gint het meer en meer waarschijnlijk te worden dat ook 1917 het einde van den wereldoorlog ... De tweede fase van het groote Italiaansche offensief zal ons evenmin van den vierden oorlogswinter kun nen bevrijden, als de eerste fase en de slagen van de Aisne, Atrecht en Yp«ren dat hebben kunnen

| Breskensche Courant | pagina 1

Hebben wij er reeds op gewezen, dat wel de wereldoorlog ten einde is, wat betreft het gebruik der moorden de wapenen, doch niet wat betreft het bezigen van wapenen des geestes, thans moeten wij ... Maar er is een tweede vraagstuk, dat door Beigië op den voorgrond zal worden gebracht en waar omtrent wij met niet minder recht kunnen verlangen, dat onze volksvertegen woordiging en in haren persoon

| Breskensche Courant | pagina 2

Breskens. In verband met de annexionistische beweging heeft mr D. Focker, voorz. der Tweede Kamer, heden een be zoek aan ons district gebracht. Met de boot te 10.30 uur alhier aangekomen, ging hii ... tot een eenheid te komen toen de wereldoorlog ook de bloeindste van alle steden in de draaikolk meesleurde on niemand weet, welk lot haar wacht Dat is het, wat thans eiken Berlijner bezwaart, schrijft

| Breskensche Courant | pagina 2

eervolle bladzijde te meer in het geschiedboek van het België na den wereldoorlog. ... De tweede inzending was klei ner, maar daarom niet minder belangrijk. Zij demonstreerde het allernoodzakelijkste om met

| Goessche Courant | pagina 2

De socialisten van Europa hebben tot het laatste tegen den oorlog ge demonstreerd. Nu de wereld-oorlog is uitgebroken door den wil der heer- schers en der heerschende klassen, zullen alle socialisten ... Falmouth, de tweede haven, waar de „Rfindam" werd vastgehouden, maakte op den heer Van Kol den indruk van een Nederlandsche haven.

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen. De correspondent van de Daily Telegraph seint uit Frankryk „Het ia zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over da goheela linie ver slagen. Zonder tw

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen- Het slot van de tweede oorlogsmaand vindt Engeland vaster dan ooit besloten om den oorlog tot een beslist bevredigend slot te bren gen. In alle bladen wordt deze be slistheid te kennen

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

wereldoorlog wordt aange wezen, dat, naar men daar beweert, uitsluitend den strijd in bet ioven riep om ta trachten, den gevaarlijken handelB-concarrent onschadelijk ta maken, dat Engeland meest na eens flink ... De tweede voordracht in dit seizoen, vanwege de Vereeniging voor Alge- meene Wetenschappelijke Belangen, werd gisteravond gegeven In de ge heel gevulde schouwburgzaal dor Sociëteit V. O. V. Ai3

| Goessche Courant | pagina 1

Voor de Amsterdamsche Studenten- vereeuiging voor Sociale Lezingen heeft de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en Wet houder van Amsterdam, gesproken over „Sociaal ... In trouwe dit laatste valt niet mee. Het mag toch wel een jammerlijke uitspraak van één der voormannen in de S. D. A. P. ten onzent geheeten worden „dat. de wereld-oorlog de soci-

| Goessche Courant | pagina 1

Maar een nog eigenaardiger karakter krijgt het verzet der rechterzijde, als men nagaat, wat de heer Heemskerk, van 1908 tot 1913 Minister-president, op 24 November 1909 in de Tweede Kamer zei. De ... Ëurdpa na dezen strijd opnieuw voor een wereldoorlog zal geplaatst worden.

| Goessche Courant | pagina 1

Esc zware en veelomvattende taak is in den huldigen wereldoorlog aan de artillerie toegekend. ... In een artlilerie-gevecbt kan men slechts afwachten, welke beschikkin gen het noodlot za! treffan. Wanneer de eerste granaat achter de schuilplaats valt en do tweede er voor, krgpt de militair in zjn

| Goessche Courant | pagina 1

tegenstanders vrijwillig afstaat. l)it ie geen behoorlijke taktiek. Nie mand dwingt tot handhaven van het „Bestand"; het is een stilzwijgend ge sloten overeenkomst na het uitbreken van den wereld-oorlog. Doch nu ... Zoowel do vloot als het landings leger voor en op Gallipoli, hebben dringend behcefto aan steun, willen do foroaoriagspogingen vau de zee straat niet voor de tweede maal sohip- breuk lijdeD.

| Goessche Courant | pagina 2

Een tweede factor, welke in het oog dient gehouden te worden ls de mindere of meerdere gelijksoortigheid der samenstellende deelen van iedere combinatie. ... Even na het eerst gemelde had nog een tweede treffen op de Oostzee plaats, waarbij de Dultsche Bchepen er echter in slaagden, in den mist aan het sterkere Russische eskader te ontkomen.

| Goessche Courant | pagina 1

Men had mogen verwachten, dat de agitatie tegen het, door de Tweede Kamer aangenomen, wetsontwerp tot nadere uitbreiding van den Landstorm tot het verleden zou behooren, toen de regeeriug pertinent ... Men zal zich herinneren, dat de Minister van Oorlog in de Tweede Kamer de toezeggiug deed, dat, mocht hij, met het oog op den politieken toestand, meer manschappen voor den Landstorm behoeven, dan

| Goessche Courant | pagina 2

Weenen- Het tegen de hoogvlakte van Doberdo gerichte Itallaansche offensief is verflsuwd. Evenals het eerste, is ook het tweede offensief der Italianen in het gebied van Görz volslagen mislukt. De ... drukke werkzaamheden, als lid van de Tweede Kamer voor het Amsterdamsche distriet IX te willen aftreden.

| Goessche Courant | pagina 2

Voornamelijk het karakteratuk van E Wciy, de wereldoorlog van 1914, scheen bijzonder in den smaak van het publiek te vallen. ... VervolganB werd het tweede sup pletoir kohier van de belasting op de honden opgemaakt tot een bedrag groot f 16 met 7 aai slagen.

| Goessche Courant | pagina 3

De auto in den oorlog. In den wereldoorlog wordt een ruim gebruik van den automobiel gemaakt. Het Fratische legerbestuur onttrok onmid- delljk na het uitbreken van den oorlog 500 autobussen aan het ... binnengedrongen. De Duitschers werden teruggedrongen op hnn tweede linie. De strijd duurt voort.

| Goessche Courant | pagina 2

Tweede Kamer verkiezing, Gisteren werden candidaat gestold in distriot Amsterdam IX (vacalure- Vllegenl da heeren J. van den Tempel (S. D. A. P.), W. de Vlngt (Rochtscho part5en) en D. Wynkoop (8. D ... Dank zy de bemiddeling van het Tweede-Kamerlid .Spiekman, zyn der tien metaal-bewerkers, die in Engeland wilden gaan wecken, maar op last van den plaatseiyken commandant te Vlls- singen van de boot

| Goessche Courant | pagina 1

-herziening, bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal bereids ingekomen, de aandacht te vestigen.Van dezen plicht willen wij ons thans kwijten. ... Laten wij allereerst 7 en 8 noemen, welke behandelen de eiscbeu van benoem baarheid voor de Tweede en Eerste Ka mer der Staten-Generaal en waarbij ner gens van mannelijke Nederlanders wordt gesproken

| Goessche Courant | pagina 1

1 -liet wil ons voorkomen, dat de Re geering niet goed doet, bij de vraag, of er niet voor een belangrijk gedeelle gedemobiliseerd kan worden, enkel te rekenen met de Tweede Kamer, die haar zeker ... niet liet vertrouwen zal ont houden, wat ze vraagt. Er moet ook gerekend worden met het Nederlandsche sche volk, met het leger daarvan in de eerste plaats, dat uit inlichtingen, aan de Tweede Kamer

| Goessche Courant | pagina 1

Zou er wel één rijk zijn, dat ln een zóó merkwaardige positie verkeert als Griekenland Het Is niet direct in den wereld-oorlog betrokken, maar indi rect toch zonder twijfel. Met een variatie zon ... Tweede Kamer.

| Goessche Courant | pagina 1

Maar daarom zal de tweede expe ditie naar Egypte thans ook van heel wat moer ernst getuigen. ... Niet lang zal het meer doren of de operatiën tegen Egypte znllen een aanvang nomen en daardoor komt de wereldoorlog ln een nieuwe phase, daar thans da strgd door as centraion rechtstreeks tegen den

| Goessche Courant | pagina bijlage 2

Neutraliteit. De directie van de opera te Chicago, bevreesd, dat er on der zyn artisten een wereldoorlog in het klein zon nlt barstenheeft haar toevlncht genomen tot de volgende verordeningen, die de ... Londen. In het Lagerhnis was groote belangstelling by het debat over de tweede lezing van het wets ontwerp op den militairen dienst, waarvan de arbeiders afgevaardigde Anderson de verwerping had