Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69.581 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 1

- neezenrelletjes. Zijn er reeds uitnoodi- gingen verzonden voor de 3e Vredes conferentie? Nu een wereldoorlog dreigt zou opening van het Vredespaleis bet toppunt zijn van huichelarij. In ieder geval noodige de Min ... De min. van Buitenl. Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, ten aanzien van den huidigen politieken toestand, dat de berichten die hij ge durende de laatste 24 uren heeft ont vangen, alle

| Axelsche Courant | pagina 3

De rijkskanselier wordt gemachtigd, in April of Mei de vooriaden voor de tweede maal te laten opnemen. ... Volgens een telegram van den Ween- schen correspondent der KölnischeZeituug taakt men te Weenen steeds meer over' l uigd dat de wereldoorlog op een keerpunt is gekomen. In welke richting Italië

| Axelsche Courant | pagina 2

Dr. José Castro, de minister president van Portugal, heeft in de boodschap van het nieuwe kabinet aan de Kamers overlegging van alle stukken toege zegd, waarin Portugal's houding in den wereldoorlog ... Door bovengenoemden Bond is aan den Miuister van Financiën een adres verzouden waarin wordt betoogd dat .artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet niet beantwoorden aan het doel, dat by de Tweede Kamer

| Axelsche Courant | pagina 2

Ierland's bevrijding, doch zonder de deelneming der Ieren aan den wereldoorlog tegen Engeland te prediken. N. B. crt. ... Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot verhoogiug van de begrootihg der Landsdrukkerij met 230.000 voor papier.

| Axelsche Courant | pagina 2

morgen opgeknapt. Sedert begon het de tweede stelling aan te vallen. Deze zal echter niet in onze handeu vallen vóór de Engelschen zeker goede en moedige soldaten, maar minder ge oefend dan wij, hetgeen te ... gedurende dezen wereldoorlog in de verte blijft grommen, nog allesbehalve zijn afgedreven.

| Axelsche Courant | pagina 1

Een tweede stormloop maakte hen meester van de dorpen Vacherauville, waar de strijd vrij hevig was, Louve mout, Bezonvaux, Chambrettes. De veldwerken van Hardaumont, de ver sterkingen aan den weg ... drongen ten Z.O. van Zillebeeke tot in de tweede Engelsche linie waarvan de bezetting gevlucht was.

| Axelsche Courant | pagina 1

wereldoorlog op zee onverwijld kan en zal uitgevochten en beslist worden. ... te vertrekken en kreeg geen gelegenheid meer afscheid van hun gezin te nemen. Allen, die opgeroepen werden, moestan zich trou wens vau de noodige uitrusting voorzien. Men verwacht nu weldra een tweede

| Axelsche Courant | pagina 2

Het vierde oorlogsjaar. Ter herdenking van. het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog is verstreken, had de Nederlandsche Anti-Oorlog-Raad Dins dagmiddag te Scheveningen een ... Op de Algemeene Begraafplaats te Apeldoorn is Dinsdag ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den heer N. Oosterbaan, in leven lid van de Tweede Kamer en schoolopziener in het arrondissement

| Axelsche Courant | pagina 1

Het tweede en derde Italiaansche leger zijn in aftocht in Westelijke rich ting, Van het gebergte tot de zee zetten wij onze vorderingen op snelle ... der marte laars in dezen wereldoorlog, in de eerste plaats misschien mag worden genoemd.

| Axelsche Courant | pagina 1

In de tweede bijeenkomst deelden de Russische gevolmachtigden hun voorstel in zake een wapenstilstand mede. Hun voorwaarden gingen, met het oog op den militairen toestand, ver wonderlijk ver. Zoo vei ... „Wilson heeft dezer dagen een hoog dravende rede gehouden over de edel moedigheid en de gerechtigheid van de Amerikaansche democratie in den wereldoorlog. Hij zette uiteen hoe hy verschillende

| Axelsche Courant | pagina 1

[wereldoorlog ontketenen, waaraan ons land het tooneel zou zijn. Het bolsje- visme is de dood van den vrede, de dood van de vrijheid, de dood van het [socialisme, dat slechts inopbouwenden n" I arbeid kan ... Uit de Tweede Kamer.

| Axelsche Courant | pagina 2

Zaterdagavond hield dhr. E. Rugge, uit öroniDgen, lid van de Tweede Kamer, op de bovenzaal van dhr. M. A. Koole, alhier een propagan a- lezing voor het socialisme. Spreker had tot onderwerp gekozen ... . Spr. hoopt dat Nederland gespaard blijft voor een nieuwen wereldoorlog, maar ook voor een bur gerooriog, die nog erger is. Maar late dan de regeeriDg, aangemoedigd door partyleiders, geen dingen

| Axelsche Courant | pagina 1

Toen de wereldoorlog uitbrak be greep men, dat een sterkere concen tratie van alle krachten teu gunste van den vrede nooüzakelijk was en zoo onstond in 1914 op initiatiel van Vrede door Rjcht" de ... Naar het Ned. Corr.-bureau meldt, zal prof. Mr. M. W. Treub zeer bin nenkort uit het dagelijgsck bestuur van den Vrijheidsbond treden en voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer bedanken.

| Axelsche Courant | pagina 2

De Tweede Kamer is deze week weer in openbare vergadering bijeen gekomen. In de eerste plaats werden de nieuwe leden, die de plaatsen in nemen van de tot Kamerlid gekozen Ministers, die bedankten ... dienst verplichten onzer Koninklijke Marine, die tijdens den Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor het welzijn, ja wij mogen wel zeggen, het onafhankelijk voortbestaan van ons dierbaar Vaderland.

| Axelsche Courant | pagina 1

De boven aangeduide „andere punten" zijn de eisch van Ru menië tot teruggeven van den goudschat en de kroonjuweelen, die tijdens den wereldoorlog in veiligheid zijn gebracht in Rus land toen nog een ... Zaken en Landbouw hebben de i Tweede Kamer deze week nog j vele uren bezig gehouden. De verzoeken van de Landbouw-af- gevaardigden om verschillende posten, door de Regeering ver laagd, weder te

| Axelsche Courant | pagina 1

Tusschen Parijs-1919 en Wee- nen-1815 zag spreker groot ver schil. Weenen-1815 had slechts het doel voor oogen om Frank rijk onschadelijk te makenPa- rijs-1919 had niet alleen een wereldoorlog te ... De Tweede Kamer is in de afgeloopen week twee dagen bijeengekomen voor de behande ling van het wetsontwerp tot toekenning van kasvoorschotten aan den Koninklijken Holland- schen Lloyd tot een bedrag

| Axelsche Courant | pagina 3

De officier van gezondheid der tweede klasse H. C. L. Meijer, eerst sedert zes weken in India en te Batavia geplaatst, was met zijn zuster aan 't zwemmen. Door den sterken stroom, welke vaak in het ... Duitschland zal hergeven de industrieele en commercieele he gemonie. Wie zich herinnert, dat de Made in Qermany-act van 23 Augustus 1887 een van de indirecte aanleidingen is geweest tot den wereldoorlog, kan

| Axelsche Courant | pagina 1

Champagne-infan- terie als tweede luitenant. Een pracht kerel I" ... By het uitbreken van den wereldoorlog heeft Ebert, die evenals Scheidemann overtuigd was van Duitschland's geed recht, zich aan de zyde der regeering geschaard. Beiden heb ben, als voorzitter van hun

| Axelsche Courant | pagina 1

tijdens den wereldoorlog. ... Ik stond toevallig des avonds omstreeks 8 uur in de tweede klas rooksalon met een oud-gast te praten, toen de hofmeester den aanwezigen passagiers kwam aan kondigen, dat hot 's avonds om half tien

| Axelsche Courant | pagina 1

van den grooten wereldoorlog, is een stelling, die met groote kans op succes verdedigd kan worden. In dien geest is dezer dagen ook een buitengewoon interessant boek van miss. C. A. Playne, Londen ... e. Een adres van de gemeente raad van Zoeterwoude, om ad- haesie te betuigen aan hun adres aan de Tweede Kamer, ten einde den .zomertijd" af te schaffen.

| Axelsche Courant | pagina 1

verlichting en de vaar geul in een toestand zal houden, als aangegeven is op een kaart, die echter aan de Tweede Kamer niet is overhandigd en waarop wij nader willen terugkomen. Van deze bepaling wordt in ... uitbreken van den wereldoorlog genoten heeft en waardoor genoemde stad niet tot de zoo vurig gewenschte ont plooiing kan komen.

| Axelsche Courant | pagina 1

De Tweede Kamer slaat zich met eene werkelijk bewonderings- waardige snelheid door de Staats begroting heen. Alles wat eenigs- zins naar algemeene beschouwin gen lijkt en niet rechtstreeks met de ... voor alle mogendheden zich nog tijdens den laatsten wereldoorlog schaamden, openlijk als toelaat baar wordt erkend, geeft te den ken. Maar zoo lang een inter nationale ontwapeningsconferen tie niets

| Axelsche Courant | pagina 2

internationale politieken toestand, zooals die door de Belgen na den wereldoorlog te onzen koste was geforceerd, thans is het nog slechts een overeenkomst ter re geling der werierzijdsche econo mische belangen ... Lindeijer, lid van de Tweede Kamer.

| Axelsche Courant | pagina 1

Verdrag met België. De teleurstelling was echter helaas evenredig aan de gespannen ver wachtingen. Een schok voer door ieder vaderlandslievend gemoed bij de mare, dat het Tractaat in de Tweede Kamer was ... 1848 toen de getrapte verkiezin gen voor de Tweede Kamer plaats maakten voor een rechtstreeksch- en censuskiesrecht, was deze vrees meer gerechtigd, doch eerst in 1861 kon de Eerste Kamer die via

| Axelsche Courant | pagina 2

een paniek was ontstaan. Boven op de eerste verdieping waren een 50-tal leerlingen van het Dansiustuut, die spoedig op de vlucht giugeD. Op de tweede verdieping was eeu telle brand uitgebroken. Met ... kort voor den oorlog huwde ze met een kapitein van het Russische leger. Toen do wereldoorlog uitbrak, trok ze weer manskleeren aan en streed aan de zijde van haar man, die in den oorlog viel. In deze

| Axelsche Courant | pagina 1

Zeker, in deze overdrijving zit een grond van waarheid. Want deze i heeren hebben tijdens en na een wereldoorlog zulke prach tige zaken gemaakt, dat zij noode daarvan afstand doen en nieuwe kanalen ... , waardoor Duitschland niet snel en voldoen de genoeg Frankrijk kan helpen aan zijn financieel herstel, als contra-prestatie voor die ver vroegde ontruiming (volgens het Verdrag van Versailles zou de tweede

| Axelsche Courant | pagina 1

grafsteenen met hun half vervaagde opschriften ergens op een vergeten kerkhof. Het boek bestaat uit twee deelen en is in hoofdstukken verdeeld, die in de laatste helft var. het tweede deel bijna alle beginnen ... Pas is Europa ook maar eenigs- zins bekomen van de ellende van den Wereldoorlog, of op de kalmste wijze besluiten de regee ringen van machtige staten tot uitbreiding van vloot en leger, bespreekt men

| Axelsche Courant | pagina 1

Het wetsontwerp tot opheffing van privaatrechtelijke belemme ringen is door de Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming aan genomen. ... De heer Duymaer van Twist opende het vuur op het wets ontwerp met de bekende argu menten, dat ons land steeds vredelievend is en dat ons leger in den jongsten wereldoorlog wel degelijk had bewezen

| Axelsche Courant | pagina 2

Ondanks de tusschenkomst van verscheiden Kamerleden en van de boden en ondanks de Kamer voorzitter kwam het tot een ru moerig gevecht, waarbij over en weer klappen vielen. De tweede communist, van ... rug van het parlement om, indertijd heeft aangegaan met Frankrijk, die zeer veel hebben bijgedragen tot het ontketenen van den wereldoorlog en zóó veel aan menschenlevens en aan geld aan het toen nog

| Axelsche Courant | pagina 2

van de Belgische en Fransche soldaten, die in den wereldoorlog hebben gestreden. Koning Albert legde een krans aan den voet van het monument en inspecteerde een parade van Denen, die aan de zijde der ... Bepaalde cijfers kunnen nog niet worden genoemd. Uit de stad Haskovo, ten Zuiden van Philippopel, komen eveneens ernstige berichten. Te Philippo pel duren de aardschokken voort. De tweede aardbeving

| Axelsche Courant | pagina 2

Is het overigens, zoo vraagt het blad, niet de eerste keer na den wereldoorlog, dat een Duitsch minister van Buitenlandsche Za ken in Frankrijk ontvangen wordt ... ter van Waterstaat bij de behan deling in de Tweede Kamer van de begrooting van Posterijen en Telegrafie voor het dienstjaar 1928 wordt thans bij het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie eene

| Axelsche Courant | pagina 1

. De wereldoorlog heeft gekost ... Een tweede telegram, met betaald antwoord, ging naar Mark- brunn aan jonkheer von Marko »Verzoek juiste informaties over familie Hellkreut, vooral over Serena Hellkreu', die op 22 Mei verdween

| Axelsche Courant | pagina 1

Een tweede bezwaar van den heer Colijn was. dat de aanne ming van het amendement-Feber als een compromis moet wor den beschouwd tusschen Regee ring en Staten-Generaa! en dat men hierop niet zoo ... overwinning van Japan op Rusland gaf den stoot, het aandeel van de Oostersche volken in den wereldoorlog deed de rest. Zulk een ontwaken is niet met bepalingen tegen te houden en de instelling van den Volksraad

| Axelsche Courant | pagina 3

Bij de tweede vrije stemming verkregen de heeren J. J Huijs sen-de Koeijer 178, Joh. Scheele 168, C. van Acker 132, Jan Scheele 103, A Wolfert 99, C. Wolfert 58, P. Stallaert 43, A. Dees 30,J ... Dat zij dus, die verzuchten naar water, knielen met hunne harten, en, ge ijk tot heden ons gewest is ge il even buiten het strafgericht op 1 Augustus 1914 aangevangen met den wereldoorlog, zoo zal

| Axelsche Courant | pagina 1

grootboek dat: „Wereldoorlog" heet. Het be paalt het totale bedrag dat Duitschland aan de geallieerden heeft te betalen, het regelt de onderlinge verdeeling tusschen hen van de periodiek te betalen bedragen ... bedragen en de ontruiming van het Rijnla id. In zooverre was Stresemann dan ook buiten concours toen Snowden reeds in de tweede plenaire zitting ver klaarde dat het plan zooals het daar ligt onaannemelijk

| Axelsche Courant | pagina 1

Doch de vermindering van de bewapening ter zee aldus be toogde Lord Robert Cecil met nadruk is niet de alleenbe- slissende waarborg voor de vei ligheid. De wereldoorlog heeft geleerd, dat de groote ... hoofdzaak voor het regelen van eenige huishoudelijke zaken en dienen om de machine weer op gang te brengen. Zoo worden dan in de Tweede Ka mer door den minister van Fi nanciën mondeling de wetsont werpen

| Axelsche Courant | pagina 1

Nadat spr. vervolgens heeft uiteen gezet, dat de wereldoorlog, de opstandigheid onder de vol keren heeft ontketend, staan wij voor het feit, zegt spr., dat de revolutionnaire gedachte over- heerscht ... Eer Sofie kon weigeren en zag wat haar plan was, liet eene dame hare bal vallen, en zeide dat ze liever eene wandeling naar de klippen deed. Een tweede volgde haar voorbeeld en zij gingen arm aan arm

| Axelsche Courant | pagina 1

van de neutraliteit wil len we thans ook ter kennis brengen een rede van mr. G. Boon, lid van de Tweede Kamer voor den Vrijheidsbond, die wel iswaar geen leider dier partij is, maar wegens afwezigheid ... Vandaar dat wij opkomen voor een economische samenwerking der volken, omdat wij overtuigd zijn, dat de na den wereldoorlog steeds verder gaande verhooging van tolmuren het economisch herstel der

| Axelsche Courant | pagina 3

Tweede Blad. Binnenland. ... In de tweede helft ontwikkelde zich weer direct een vlug en hoogstaand spel, waarbij Brussel den voorsprong tot 2—0 opvoerde. De Belgische gasten geraakten daarna vermoeid, wat niet te verwonderen

| Axelsche Courant | pagina 1

door een Russische invasie. Alleen Pan-Europa kan deze drie gevaren bezweren. De ze kerste weg naar het Bolsjewisme is een nieuwe oorlog. Europa zou een tweede wereldoorlog niet overleven zonder het

| Axelsche Courant | pagina 1

Sinds den wereldoorlog heb ben de Vereenigde Staten een overheerschende positie ingeno men in het algemeene wereld bestel. Een onophoudelijke goud stroom vloeide van Europa uit naar het land der ... Eind goed, al goed. Niet dat het nu zoo pleizierig was om te val len en ik het voor een tweede keer zou wenschen,

| Axelsche Courant | pagina 3

Spreker noemt als oorzaken de kapitaal verwoesting in den wereldoorlog, het staats-egoïsme, dat tegenwoordig allerwege tot uiting komt, de ontwrichting van het economisch productiesysteem, de sterke ... De tweede helft leverde vrijwel hetzelfde spelbeeldVlissingen technisch beter en bovendien van de geschepte kansen gebruik makend. Dat ontbrak voorna melijk aan het Axelsche spel, hetwelk ook leed

| Axelsche Courant | pagina 2

„Overeenkomstig het besluit van het tweede congres der Pro testantsch-Christelijke Arbeiders- Internationale, gehouden te Essen op 9 Juni 1931, wendt het bestuur dezer Internationale zich tot de ... Geconstateerd moet worden, dat twaalf jaar na het einde van den wereldoorlog de menschheid nog geen werkelijken vrede kent en dat veeleer de ongerustheid en het gevoel van onzekerheid op

| Axelsche Courant | pagina 3

by zyn verstand te zyn. De president werd door een kogel in het hoofd getroffen, terwijl een tweede kogel hem in den schouder drong. Hy werd direct naar het ziekenhuis Beau- jon overgebracht. ... De dagbladen geven kolommen druks over allerlei wat met den moord ot de slachtoffers in ver band staat. Een der treurigste leiteu daarvan is wel, dat de president vier zyner zonen in den wereldoorlog

| Axelsche Courant | pagina 1

, zoodra het om een algemeene kwestie gaat. Alleen reeds uit zelfbehoud moeten zij dus oorlog vermijden. De schade, door den wereldoorlog aan Europa toege bracht is enorm geweest, doch ... oorlogstechniek is tij dens den wereldoorlog begonnen, maar bij lange na nog niet be ëindigd. Nieuwe aanvals- en verdedigingsmiddelen hadden de oude wel gedeeltelijk, maar nog niet geheel vervangen. Ook op zee

| Axelsche Courant | pagina 3

matrozen bevonden. Beiden werden ernstig gewond en moesten naar het ma rine-hospitaal worden overge- gebracht, waar een hunner is overleden. De toestand van het tweede slachtoffer is nog zorg wekkend. ... Op een kleine boerdery bij Szeged heeft eeD treurig naspel van den wereldoorlog plaats ge had. Tot groote ontsteltenis bleek by de vaststelling der indentiteit van een knecht, die bij den boer in

| Axelsche Courant | pagina 1

Het dagelijksche leven in de Amerikaansche Bondsstaten, waar beursvacantie moest worden in gevoerd, in het bijzonder in den staat Michigan, herinnert aan den tijd van den wereldoorlog. Alle zaken ... Tweede hoofdfeit: de revolu tionaire en halfrevolutionaire par tijen zijn niet vernietigd Wèl ver loren de communisten 19 zetels, maar de socialisten verloren er slechts één, dit is voor laatsge

| Axelsche Courant | pagina 3

aan het achterhoofd. Toen hy voor de tweede maal wilde schieteü, hield een bejaarde buurvrouw de haüd voor de revolver. Hef schot trof toen haar hand. De ▼rouw d. K. werd zwaar ge wond naar een ... fabrieken werken dag en nacht. Zij hebben de grootste productie sinds den wereldoorlog. De Hotch- kiss-fabrieken zenden kanonnen naar China, Japan, Rusland en Argentinië. Uit Bologne en Rou- aan vertrekken