Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69.857 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

kunnen verwijten, zijn beslissingen te laten beïnvloeden door deze bezittingen. Aldus werd meegedeeld door kapitein ter zee Butcher, de adjudant van generaal Eisenhower tüdens de wereldoorlog. ... De voorzitter van het Centraal Stem bureau heeft in de vacature ontstaan door het ontslag nemen van mej. dr A. de Waal, die benoemd is tot Staatssecretaris van Onderwijs, tot lid van de Tweede Kamer

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

NEW YORK. De parachutisten van de 82ste „Airborne"-divisie, die in de tweede wereldoorlog in Neder land opereerden, hebben voor hulp aan Nederland 12.240 dollar bijeen gebracht. ... En hiermee kom ik aan het tweede. Er zijn mensen die nu zeggen: Waar blijft die Vader lijke God nu? Zie je wel dat Hij niet bestaat? Heel het ge loof is een illusie! Wie kinde ren heeft, weet dat hij

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Voorlopig zijn wij grote, na de slopende Tweede Wereldoorlog tot herbloei gebrachte gebieden kwijt die ons lief waren. Waar land was, rollen nu de golven der zee; zee, daar, bevalt ons niet. Wij gaan ... Hoe gemoedelijk deden achter het tweede Sloe de Ossendrechtse duintjes aan. vanwaar uit het zo zoet afdalen was naar het historische Bergen op Zoom, waar het overal rook naar mosselen, wier en

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

enorme slag voor een land, dat nog niet eens de ge volgen van de 2de wereldoorlog te boven is. En dit alles tezamen voltrekt zich in een tijdsbestek van enkele jaren. ... Tegen deze achtergrond zal men ook in de komende tijd de geldvprschaffing of financiering van de nood en de reconstructie moeten bezien. Zoals de voorzit ter van de Tweede Kamer reeds heeft gezegd is

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

de Rijksdienst Landbouwherstel dit na de Tweede Wereldoorlog regelde. Het feit, dat de leiding van deze regeling gelegd is in de handen van Ir Herweyer, wiens ervaring van de vorige maal nu prachtig te ... In zijn verklaring voor de Tweede Kamer heeft de Minister-President, Dr W.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

houding aan. cn Madame B lag al spoe dig tweede achter Menno Dynamic. De laatste werd evenwel uitgeschakeld en toen kwam Lion opzetten om met een ge weldige eindspurt Madame B te onttronen in de voor ... Een stap terug op de weg naar de nood zakelijke verdere rationalisatie noemde de heer Kempkes de bepaling in het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp Omzetbelasting 1952, waardoor het gebruik

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

yóóR de tweede wereldoorlog werd de kunst voornamelijk uit de grote steden in het Westen van ons land ge leid. Er bestonden in die tijd in de pro vincies enkele levenskrachtige culturele kernen, wier ... invloed echter tot hun on middellijke omgeving bleef beperkt. Langzamerhand echter werd hier een opbloei merkbaar, die na de tweede wereldoorlog intenser werd en voor wel ker betekenis ook de regering

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Wie is op zijn twintigste jaar, of even daar boven, geen fanaticus? Na de nachtmerrie van de eerste wereldoorlog was ik fanatiek ge- lover aan en werker vóór een gewelddadige vernieuwing die als een ... Hiervan maakte hij allerminst een geheim; zelfs klaagde hij over zijn dwaze manienooit van zijn verzen te kunnen afblijven, waardoor de tweede druk van „De Wandelaar" had ge leden; de derde bracht

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

DE provincie Zeeland, zwaar geteisterd, prooi van het water geworden in de tweede wereldoorlog, behoort tot die gebieden, die het afgelopen weekeinde het zwaarst door de elementen zijn getroffen ... huizen worden gehaald, nadat de dijk ook nog op een tweede plaats was gebroken. De dam die Zuid-Beveland met het vasteland van Brabant verbindt en de dam, die de verbinding vormt met het eiland Walcheren

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

duidelijk gebleken uit het verschil in volksgezondheid in de eerste en de tweede wereldoorlog. Terwijl in de eerste nog vele mensen, vooral kinderen, zijn omgekomen door foutieve voeding, heeft men in de ... vrouwen. Ook voor zieken en voor arbeiders, die zwaar werk verrichtten, .golden aparte regelingen. In de eerste wereldoorlog nam de tuberculose vooral onder de jongeren, belangrijk toe. Ook in de tweede

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Pas na de tweede wereldoorlog is Engeland begonnen met het be studeren der talrijke problemen, welke bij de opwekking van electriciteit door windmolens betrokken zijn. De Electrical Research ... . Een tweede molen met eenzelfde capaciteit zal in Mei van het volgend jaar in St. Albana in gebruik worden genomen. Na een korte proeftijd zal deze krachtcentrale op het kabelnet van de British Electri

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

een orkaan, zijn meedogenloze kracht op nieuw heeft getoond. Een nationale ramp is gekomen over de lage landen aan de zee, de ergste welke hen trof na het leed van de tweede wereldoorlog, waarvan Ne ... De minister-president zal morgen bij de aanvang der vergadering der Tweede Kamer een overzicht geven van de toestand, waarna de leden in de gelegenheid zullen worden gesteld vragen te stellen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

De 37-jarige Humbert, thans een zakenman in het Rijnland, heeft te Stalingrad gediend als adjudant van generaal Walter von Seydlitz, die het bevel voerde over het tweede legerkorps van het Zesde ... Ook is hij er in geslaagd, een paar kaarten van de operaties en het door hem bijlgehouden oor logsdagboek van het tweede le gerkorps mee naar Duitsland te brengen en er zijn nog maar weinig Duitsers

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

In Duitsland zijn grootscheepse kerkelijke acties opgezet, evenals in Frankrijk en België Reeds voor het einde van de tweede wereldoorlog was de Wereldraad van Kerken zeer actief op net gebied van ... Een voortreffelijk specimen van Feith's godsdienstige poëzie is zijn be kende Nieuwjaarslied, dat hierbij, ter ere van het tweede eeuwfeest van 's dichters geboorte, volledig wordt af gedrukt. Ten

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

zwaar gebombardeerde stad uit de tweede wereldoorlog, schonk 300.000 gulden. Twintig medische studenten komen met twintig bootjes en twintig buitenboordmotoren helpen bij het reddingswerk. De K.L.M. zorgt ... hout en 440 vadem rondhout voor dijk- reparatie, alsmede tien ton isolatie materiaal. De Finse regering stort 750.000 gulden ten bate van de slacht offers. Een tweede vliegboot is door Denemarken

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

van de herstelwerk zaamheden en met een langduriger proces van herstel van de grond. De minister noemde wat dit betreft Schou wen en Duivelend „een tweede Wal cheren". Tijdens de reis heeft minister ... buitenlandse spionnagedienst. 4. I T. A. Sas. die als deserteur in de twee- de wereldoorlog eerst voor 'e Gésta- f po en vervolgens voor de -Am rikaan- se geheime dienst in kampen voor ver- E plaatste personen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

In Duitsland zijn grootscheepse kerkelijke acties opgezet, evenals in Frankrijk en België Reeds voor het einde van de tweede- wereldoorlog was de Wereldraad van Kerken zeer actief op het gebied van ... Een voortreffelijk specimen van Feith's godsdienstige poëzie is zijn be kende Nieuwjaarslied, dat hierbij, ter ere van het tweede eeuwfeest van 's dichters geboorte, volledig wordt af gedrukt. Ten

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

en horloges mee naar Peking en geschiedboeken ver melden. dat Voltaire aan Catha- rina de Tweede verzocht om voor hem een paar horloges in China te kopen. Sinds de acht tiende eeuw bestellen de Chine ... In 1904 waren polshorloges nog steeds niet op de markt verschenen, maar tij dens de eerste wereldoorlog werden ze populair. Thans is 80 pet. van alle Zwit serse horloges van dit type.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De 37-jarige Humbert, thans een zakenman in het Rijnland, heeft te Stalingrad gediend als adjudant van generaal Walter von Seydlitz, die het bevel voerde over het tweede legerkorps van het Zesde ... Ook is hij er in geslaagd, een paar kaarten van de operaties en het door hem bijgehouden oor logsdagboek van het tweede le gerkorps mee naar Duitsland te brengen en er zijn nog maar weinig Duitsers

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

innering gesticht wordt aan de jonge mannen van het orthodoxe geloof, die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, alsook in Korea hun leven gelaten heb ben. In het oprichtingscomité hebben ook enkele ... op Zona 6', maar zuchten: Kranig Zeeland, dat ij/ nu de tweede keer binnen de tien jaar.j'.Wat kunnen we voor je doen?

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Op vragen van het Tweede Kamer lid Den Hartog over de Amerikaanse maatregelen tot beperking van de in voer van zuivelproducten, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landbouw mededeling ... Het beoogt het verstoorde evenwicht te herstellen, dat ontstaan is door de toegenoirien rijkdom van de Verenigde Staten en de verarming van,het Britse Imperium in Europa als gevolg van de tweede

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

„Elke nacht verdwijnen er in de Sov jet-Russische republiek Letland (in het begin van de tweede wereldoorlog door de Russen ingelijfd) mensen, die door de geheime staatspolitie van hun bed worden ... Besturen van plaatselijke afdelingen werden onvoltallig, aanvullingen ge beurden moeizaam .of helemaal met. Zo ging het ook in Zwolle. Het hoofd bestuur wist dit; tot een tweede sta king moest het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

December j.l. in Fremantle aangekomen. Een tweede Nederlandse baggermolen was al onderweg, de ,.H. A. M. 301", die een kortere tocht overigens toch nog zo'n 3000 mijl moest maken van Newcastle aan de ... getroffen waren. Ten tweede male, weer zijn wij in onze omgeving gespaard, dat gaat men later thuis pas bedenken, maar ter plaatse denkt men weinig. Alleen op momenten dat men mij vroeg te wachten, op mensen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

„Elke nacht verdwijnen er in de Sov jet-Russische republiek Letland (in het begin van de tweede wereldoorlog door de Russen ingelijfd) mensen, die door de geheime staatspolitie van hun bed worden ... Regering grijpt in In de vergadering van de Tweede Kamer op 25 Februari 1903 legde dr Kuyper een verklaring af. Deze kwam neer op het volgende: Er zal een spcorbrigade komen:

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

opgemerkt, dat de tweede helft van het jaar zich beter heeft'gehouden dan de eerste; het omgekeerde werd echter ook wel gerapporteerd". ... - trische Apparaten v.h. F. Hazemeyer en Co. (Emmer-Compascuum), beide in de eerste jaren na wereldoorlog II opge richt, werden opgeheven.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Indertijd zijn in Markelo gelden bijeengebracht voor de stichting van een monument ter gedachtenis aan de gevallen inwoners dezer ge meente in de tweede wereldoorlog. Het uitvoerende comité heeft ech ... zullen twee personen zich bij de bewoners melden, een voor de financiën en de tweede voor de goederen. De gelden zullen worden verzameld door middel van een lijst- collecte. Dat er allerwege grote

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

de conventie voor de toekomst en niet voor de af gelopen tweede wereldoorlog was be doeld. ... De minister-president dr. W. Drees heeft gistermiddag in een vrijwel vol tallige Tweede Kamer, na voor zover mogelijk een overzicht van de omvang van de ramp gegeven te hebben, een dringend beroep

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

Na de tweede wereldoorlog is veel decentralisatie en delegatie van bevoegdheden aan de zelfbe- sturende diensten der P.T.T. zo als aan de directeuren der grote postkantoren, de plaatselijke tele ... strubbelingen is dat niet gegaan. In en buiten ons parlement is er menig hartig woordje over geval len. Vooral de voormalige assistent ingenieur der Rijkstelegrafie en lid van de Tweede Kamer Van Kerk wijk heeft

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

tweede wereldoorlog door haar verwoesting, heeft drie duizend pond beschikbaar gesteld. ... Na de tweede dag leiden Lütgehet mann, Van de Pol, Van Hassel en Galmiche, met ieder 6 punten, gevolgd door Rudolph en Vingerhoedt met ieder 4 punten. Spielmann, Metz en Reicher hebben ieder 0 punten.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

De koude oorlog kan met reoht de Derde Wereldoorlog worden genoemd. Een nederlaag kan ook hierin ruïneus zijn. Een van de Russische methodes is té trachten het moreel van de tegen stander te treffen. ... , terwijl de tijdens de tweede voorstelling van „De appels van Eva" gehouden collecte 418 heeft op gebracht. Het personeel van de Amster damse Bank heeft acht honderd gulden laten overmaken. De

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

DE provincie Zeeland, zwaar geteisterd, prooi van het water geworden in de tweede wereldoorlog, behoort tot die gebieden, die het afgelopen weekeinde het zwaarst door de elementen zjjn getroffen ... huizen worden gehaald, nadat de dijk ook nog op een tweede plaats was gebroken. De dam die Zuid-Beveland met het vasteland van Brabant verbindt en de dam. die de verbinding vormt met het eiland Walcheren