Krantenbank Zeeland

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Deze grond was gisternacht het stormcen- trum van den wereldoorlog. Onmiddellijk na het intreden van de schtemering en voor het opkomen van de maan, stegen er lichten op uit do Duitsche loopgraven ... Art. 2. De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden ontbonden met den 27sten Juni 1917.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Aan het eind© van het derde jaar van deu wereldoorlog, die millioonen menschen- levens heeft gekost eu millioenen mannen tot invaliden maakte, die alle volkeren van Europa uitgeput heeft en het 6pook ... den morgen van 23 Maart, kwart voor negen, werd het schip op 44 mijlen oostelijk van Start Point getorpe deerd. De kapitein heeft geen torpedo gezien, maar do tweede stuurman beweerde, dat hij wel een

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

gen hebben geen orde kunnen scheppen, zoodat voor deu Balkan de wereldoorlog slechts de voortzetting van de beide Balkanoorlogen is geweest. Er moet daar gestreefd worden naar liet bereiken vau een ... Al de zittend0 loden der Tweede Kamer on cóu na zijn herkozenalleen in Amsterdam II inoet ecu 'herstemming plaats hebben.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Ingediend is in dc Tweede Kamer een wetsontwerp tob verhooging van do Marine- l'egrocl^ng en uil do Indische bcgrootiug vooi' '1MJ7,' voor den bouw te Sfm Francisco van drie onderzeebootenvoor don ... Freyllerg, echt ras-soldnat, had zich in het leger van Villa, in Mexico, doen inschrijven, toen de wereld-oorlog uitbrak. Hij liad geen geld voor den overtocht naar Engeland, maar verdiende het in da

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

-provocateur Azef ver- pit. Daarna vluchtte hij nnar het buitcn- J. De wereldoorlog gaf hom andere gedaeh- Ilij schreef een belangrijk boek tegen het rorisme, was daarna oorlogscorrespondent do „Rjetsj" aan hot ... Oorloy, <-u als tweede secre tary mr. L. A. Nypcls, advocaat en procureur tc 'a Ginvcnliagc. En voorts hij beschikking van den Minister van Oorlog 15 Februari lölü, op zijn daartoe gedane verzoek, in

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Dit is een belangrijker zaak dan zij mis schien op het eerste gezicht lijkt. Zij sluit de mogelijkheid in zich, dat ook China in den wereldoorlog wordt gemengd, dat Japan zich» uitbreidt in 't Verre ... ; Przemysl wordt sedert weken voor de tweede maal door de Russen belegerd, Krakau ver dedigd door de Oostenrijksch-Duitsche troe pen, die zich achter de Nida hebben ver sterkt.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Ten tweede wordt bet stroo door langdurig gebruik op niet onbelangrijke manier vervuild. Ook al ziet men aan de kleur niet, dat het vuil is, ieder menseh mei. gezond verstand kan begrijpen, dat het ... Voor de tweede maal is nu op het Oostelijk oorlogsterrein ©en groote slag geleverd tus schen Duitschers en Russen bij de Masurische meren in Oost-Pruisen. Voor de tweede maal heeft generaal Von Hin

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

In het maandblad .Ons Leger'' wekt do 2e luitenant jhr. Graafland oils olk op om niet ..in te dommelen". We willen dat maar al te gaarne, want de wereldoorlog wordt eentonig en liegint voor ons ... 'oelcapelle straatweg. De Canadee sche strijdmacht bestond uit drie afdeelingeu. Een daarvan begon den strijd aan het genoem de front; de tweede stond aan den rechter, flank en de derde bleef in reserve. Het weder was

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

land is er almach tig heeft het zich|onafhankelijk verklaard. Tur kije dacht dus het Nij 11 and terug te winnen en heeft meermalen be proefd er troepen heen te zenden. In de tweede plaats is het Suez ... mingen vóór en tegen den oorlog, en steeds meer lijkt het er op, dat Italië zal worden meegesleept in den wereld-oorlog, en onge twijfeld zal het dan staan aan de zijde der geallieerden. Zal dat het

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Servië strijdt met den moed der wanhoop en de taaiheid van een krijgshaftig bergvolk om do beslissing, waarvan misschien het lot van den gelieelen wereldoorlog afhangt. De snelle val van Belgrado ... . Even snel viel de tweede verdedi gingslinie tusschen de dorpen Zeklinjo en Mirijewo. De Duitsche bataljons vervolgden in het westelijk gedeelte de uit Sarkowo geworpen vijanden tusschen het Makis

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Ad verten lic-n wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10. Amsterdam. Pry's der Advertentién per regel J0 cent. Voor ingezonden Alede' de<:l:rigea op de tweede, derde eo vierde ... De betrekkingen tusschen Duitschland en Nederland blijven, zooals de jongste bespre kingen over de Tuhamtia deden zietn, in de stormen van den wereldoorlog onveranderd loyaal en vriendschappelijk

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10 Amsterdam. Prijs der Advertcr.tien per regel JJO cent. Voor Ingezonden Mede- deeHngen op do tweede, derde en vierde pagina ... verband met den thans nog woedenden wereldoorlog het Nederlandsche leger' werd gemobiliseerd. Sedert het Veldpostvoorschrift was vastge steld', ging er geen manoeuvre meer voorbij of ook de Veldpost moest

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien w©nde men rich tot onze Administratie, l'.iie&trinasiraat 10 Amsterdam. Fry's der Advertentie-u per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mcdo- deel'ngen op do tweede, derde eu vierde ... vroeger Bulgaarsch gebied, ren overwinning te. haaldzij hebben Silistria veroverd. Dat is de tweede Roemeensche stad, die- in hun handen valt. Silistria was vroeger een sterke vesting, doch

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutien wende men rich tot ouzo Administratie, PiUejtrinaatTaat 10 Amsterdam. Prijs dor Advertentien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Me<l«. deePngea op de tweede, derdo en vierde pagina ... de groote wereldoorlog hier wel niet worden uitgevochten, maar zonder belang is zeker niet, wat hier gebeurt. De Russen en de Turken zijn er beurtelings overwinnaar. Over Erzeroem en Trapezonde (of

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteiitiC-n wende men zich tot onze Administrate, Palestrinaitrut 10 Amsterdam. Prys der Ad verten tien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deehngen op de tweede, derde en Tierde pagina ... opzichte van Frankrijk en Rusland en van de pogingen om Engeland te bewegen ^euiraal te blijven. Doch dat. kon Engeland niet zon der zich te verlagen eu te schandvlekken, Zoo barstte do wereldoorlog uit en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiBn wtn<l« men rich tot ouxe Administratie, Valeriutstraat 109 Amsterdam. Prijs dor Advertei:tiën per regel 00 cent. Voor Ingezonden Mede- deelingen op do tweede, derde en vierde pagina ... zocht naar Kirohner, maar deze was niet op de plaats tegenwoordig. Wij hadden op een -ïistand van acht wersten nog een tweede uk- gestrektheid van dergelijke putten, en daar was hij, 's morgens vroeg

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wcado men zich tot onze Administratie, Valeriozutraat 100 Amsterdam. Prjjs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingezonden Med©, deelingea op de tweede, derde ea Tierde pagina ... „Mot volle overtuiging spreek ik de verwach ting uit, dat het Duitsche volk in de toekomst zulke ontzettende gebeurtenissen als deze wereldoorlog, met alle maclit vermijden wil, en alle middelen wil

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutiön wende men zich tot on*« Administratie, V&ieriuuti-aat 100 Amsterdam. Prijs dor AdvertentlBn per regel ÜO cent. Voor Ingezonden Mod»., deei'ngea op de tweede, derde en vierde pagina ... De Rijkaka;i5olier vervolgde. „M. H. In Augustus 1914 stelden onze vijanden de machtsvraag van den wereldoorlog, heden stellen wij de menschelijkheidsvraag van den vrede. Hoe het antwoord der

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voot' Advertentiên wende m^r. zich tot onze Administratie, VaJerinsatroat 109 Amsterdam. Prys der Adv*rter.tL-.n per regel 80 een'. Voor Ingezonden Mede- decltagen op de tweede, derde en vierde ... - rnifr; zij zal de mak kalm en waardig af doen, en dieselfde kalmte en waardigheid moet ook hot. Nederlandsche volk taonen. De tijden zijn te ernstig, de wereldoorlog neemt san te fél en hevig karakter aan

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie-u wende men rich tot onze Administratie, ValeriuMtraat lOiJ Amsterdam, Prjjs der Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deolfngen op do tweede, dordo et» vierde ... Uitbreiding van den wereldoorlog dus. Amerika doet ook mee althans, dit is -neer <dau waarschijnlijk. President Wilson heeft heü Congres, in buitengewone zitting bijeen, de verklaring gevraagd, dat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertoutil'n wende men zich tot onze Administratie, Voleriawtraat 10» Amsterdam. Prtfs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingczoudea Mede- deel'ngen op de tweede, derde en vierde pagina ... Hun reisje was bijna geëindigd en voor de 'tweede maal vertoefden zij in Milaan, toen mevrouw Duricr, ten gevolge van een avond wandeling bij vochtig weer plotseling ziek werd. Zij was niet sterk en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiCn wend® men zich tot onzo Administratie, ValcriuMtraut 109 Amsterdam. Prü» der Advertentien per regel 80 cent. Voor In gezonde a Med» deelingen op de tweede, derde en vierde pagina ... >>V? wereldoorlog kwam en voor ons land de mobilisatie. Het is onwedersprekelijk, dat de toen tijdig, zonder aarzelen en met' beleid ge nomen maatregelen niet hebben nagelaten in liet land en wat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wende men tick tot onze Administratie, Valeriusstriuit JOC Amsterdam. Prys der Adverter.ttén per regel 30 cent. Voor Ingezohda^ Méd deelingen op do tweede, derde ec vierde pagina ... De wereldoorlog breidt zich intusschen uit, 'er doen steeds meer staten aan mee. China heeft thans ook vast besloten om zich bij Duitschlands vijanden te scharen en de Afrikaansche republiek Liberia