Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.005 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 15

de vervelendste erfenisjes van den wereldoorlog was daarmee geliqui deerd. ... bepaling mede dienstbaar te maken aan het tweede doel der teelt regeling: verbetering van de kwaliteit van den pluimveestapel, zal aan de ge wone broederijen worden toegestaan in hun broedmachxne(s) in te

| Middelburgsche Courant | pagina 12

bracht juist het eten. Nu luisterde hij door de tweede buis, wat ze zeiden en hoorde: „Tante, ik ga trouwen. Met de dochter van een schoen maker en ik zal voortaan mijn werk in de werkplaats van mijn ... In de vorige grote wereldoorlog werd ook veel gebruik gemaakt van muilezels, die

| Middelburgsche Courant | pagina 11

Au is daarover niet gesptroken en men weet niet boe de Soc An hjerovcr denkt Vlissingen beeft geen eigen concessie, en nu is de gelegenheid er een to krij gen niet aangegrepen De tweede eisch zou ... van haar tijd, wegens spionnage ter I dood veroordeeld Dit proces heeft tjjdens den Grooten Wereldoorlog alle gemoederen in beweging ge bracht.

| Middelburgsche Courant | pagina 11

insecten zoo gering mo gelijk zij. Wat speciaal de uien aangaat, zoo moet getracht worden de (Uien in de eerste plaats volkomen vrij te houden rah rottins en in de tweede Dlaats van aarilastins door insecten ... Wie van u, uw kinderen vertrouwd maakt met oorlog en oorlogsgedachten (want wèl is 't spelen met oorlogsspeel goed anders? draagt mede de onlzetlene veranlwoordelijkhe.d \oor een nieuwen wereldoorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 11

De vredesactie in Nederland heeft zich sinds het einde van den wereldoorlog sterk ontwikkeld. Bestonden in Neder land vóór den oorlog slechts twee orga nisaties (Vrede door Recht en de Inter ... De in het tweede blad vermelde voor stellen komen alle aan de orde in de Woensdag te houden vergaderin, voor welke de volgende ingekomen stukken ter visie liggen:

| Middelburgsche Courant | pagina 11

schoon opbouwen de toekomst der menschheid. Na den wereldoorlog werd dit alles den volken duidelijk voor oogen gesteld in den Volken bond. Inderdaad, de gedachte was schoon: „de wereld wordt straks één, de ... - toni Tollé, predikant te Vere in de tweede helft der 18de eeuw en werkend lid der Veersche Kamer. Tollé was zelf geen onver dienstelijk dichter, al moeten we hem in het kader van zijn eigen tijd

| Middelburgsche Courant | pagina 11

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 6 MAART 1948. No. 56. ... Hoe dit zij, na den wereldoorlog werd het vroegere Oostenrijk-Hongarije uiteen geplukt in vele stukken. Niet alleen van wege het veel geroemde „zelfbeschikkings recht" der volkeren, zooals men

| Middelburgsche Courant | pagina 10

boerderij blank zettle. Men tracht te door 'liet boren van een tweede bron. op honderd meter afstand, d,e kracht van het water te vermindteren, doch de uitwerking was averechtsch wantr- nu spuiten twee ... de tweede reductietrap, die van 50 pCt., intreedt, is dientengevolge matig en varieert in de onderscheidene netten van 13 tot 31 pCt. In de netten van meer dan 40Q0 aansluitingen bedraagt zij 17 p

| Middelburgsche Courant | pagina 10

wikkelde zich tenslotte tot kapitein in het Engelsche leger in den wereldoorlog De auteur verhaalt in dit uitzonderlij ke boek van zijn jeugd als kind der Zwart- voet-Indianen, van zijn omgang met de andere ... Het is een biecht van den zes-en-dertig jarige, die in den wereldoorlog het ge zichtsvermogen verloor, maar besloot zijn leven voort te zetten, zijn juridische studies voltooide en tenslotte gekozen

| Middelburgsche Courant | pagina 10

De tweede vlam, die haar in 't lijf sloeg, was in het begin van den tachtigjarigen oorlog. De Geuzen hadden van uit Vlissingen zich meester gemaakt van Terneuzen. Toen zij hoorden, dat in het na ... Aartshertog Josef Ferdinand, die in den wereldoorlog eerst com mandant bij het leger later bij de uchtmacht w,as, heeft heden in de nabijheid van Salzburg een kleine

| Middelburgsche Courant | pagina 10

jaren voorafgaande ,aan den wereldoorlog, waarom wij dan nu een boterprijs van gemiddeld f 1,35 per kg in den groothandel moeten hebben. ... Naar het Vad, verneemt bestaat het plan, zoo mogelijk Maandag a.s. in de Tweede Kamer de openbare behande ling der grondwetsherziening aan te vangen.

| Middelburgsche Courant | pagina 10

c. Een van de hevigste slagen uit de wereldoorlog was de slag aan de Mar- ne, maar in België aan de Sambre daar werd ook zwaar gevochten. ... Mijn tweede is een ander woordt voor de riemen, waarmee een paard voor de wagen wordt gespannen;

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Door verschillende sprekers wordt er aan. herinnerd dal het in begin Augustus lang Jicht blijft, vooral nu er zomertijd is, zoodal het beter is de kwestie van verlichting pas in de tweede plaats in ... In de jaren vóór den wereldoorlog, toen de kolenprijs f 7 a f 8 per ton be- droeg was de gasprijs 6 a 7 cent per I M3.

| Middelburgsche Courant | pagina 9

, wanneer men verkeert in een tijdperk, dat de wereld ongeveer op zijn kop is gezet, zooals de wereldoorlog zon der eenigen twijfel heeft gedaan. ... Dinsdagmiddag heeft de Ir. der spoor wegen K. H. C. W. van der Veen, onder wiens leiding het werk wordt uitgevoerd een uiteenzetting gegeven van de plannen van Wel tweede gedeelte van den spoor

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Het spel gaat steeds door. Bij de tweede ronde is het de linkerhand, welke bewegen moet, bij de derde het hoofd, bij de vierde de rech tervoet en bij de vijfde de linker voet. ... Voor Carnegie's stichting was een der twee landen uitgekozen, die, zoo voor, ten tijde van, als na den wereldoorlog neutraal waren en bleven en zoo bestaat dan dat steenen paleis daar in Den Haag nog

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Rusland voerde nog veel minder dan een eeuw geleden oorlog tegen Japan Rusland speelde een hoofdrol in het drama van den wereldoorlog, Rusland staat in zijn Oosten en Zuiden in con tact met China ... Prof. mr. dr. A. van Gijn, oud minister van financiën en oud lid Tweede Kamer, te den Haag.

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Dagblad en Wereldoorlog ... êeste meuge me niet t'rug- wensche, noe dat er wè 70.000 gulden te kort is, a gunde 'k 't die menschen van arten, óor. Mè dat tweede mochte ze toch nog mer is doe. 'k Zien in m'n gedachten de

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Toen in 1914 de wereldoorlog uitbrak, ging het Duitsche leger juichende ten oorlog. De oorlog toch was een militaire wandeling naar Parijs. De praktijk was an ders: dood en verderf, vuile loop graven ... onderwijs. Hoeveel the oretische kennis wordt over boord geworden; de theorie geraakt op het tweede plan. De eischen der praktijk zeer op den voorgrond, Die goede levenstheorie gaat het zelfde lot deelen

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Nu trok hij de tweede la open en bukte zich om te kijken, wat daar allemaal inzat. Hij kwam nu tamelijk dicht met zijn hoofd bij het stenen mannetje, en opeens voelde hij een klein, koud stenen ... Want wèl zegt het spreekwoord, dat de waarheid de snelste leugen achterhaalt, maar als vóór de in haling plaats vond misschien een wereldoorlog over den aardbol veegde.dan heeft zoo'n leugen toch wel

| Middelburgsche Courant | pagina 9

De groote wereldoorlog werd beëindigd en heel de menschheid wenschte toch in het diepst van haar hart, dat een dergelijke storm niet weder over de wereld gaan zou. Gruwelijk in zijn wezen, zijn ... volkeren uit den wereldoorlog geleerd hadden?

| Middelburgsche Courant | pagina 9

andere „rassen" en nationaliteiten in midden- Europa, ontstond er na den wereldoorlog tusschen de Tsjechen en Slovaken weer eens een groeiende haat, welke nog bevor derd werd, doordat men ze in een staat ... Wanboffer zag zich dus zijn vordering ontgaan en Luchthart ging als schuldvrij man naar huis. Althans voorloopig, want in een tweede proces kwam hij er minder goed af.

| Middelburgsche Courant | pagina 9

„Ik ga weg", gromde hg, terwijl zijn kleine knikkeroogen vijandig op zijn tegen stander waren gericht. Maar weldra zal een dag komen, waarop je Allah bidden zult om een tweede kans als die, welke ik ... voor het lijden van een land, dat eens in den wereldoorlog, ondanks alle dringende po gingen van de zgde van Engeland neutraal bevriend was gebleven. Ik heb daarmede den dank der Duitsche natie betuigd

| Middelburgsche Courant | pagina 9

het beteekent twee dingen. Ten eerste: in wezen verandert er niets in de wereld, wan neer er een wereldoorlog uitbreekt. Ten tweede: meer en beter dan het Onze Vader is er tegenover een oorlog ter ... De electrische verlichting van de ver gaderzaal der Tweede Kamer zal nog dit jaar worden aangelegd.

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Finland heeft nu twintig jaren onafhan kelijkheid gekend. Voor den wereldoorlog behoorden de Finnen tot het Russische rijk der tsaren. Hun lot was vaak ontzettend. Ze kwamen te weten, wat voor ding ... de Russische knoet is. Pogingen tot opstand ondernamen ze meermalen. Steeds echter zonder resultaat. Totdat de wereldoorlog kwam. Toen stortte het tsarenrijk ineen en wisten de Finnen zich vrij te

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Op de vragen van het Tweede Kamerlid de Marchant et d'Ansembourg in verband met het optreden van gewapende Duitschers op Nederlandsch grondgebied bij Venlo op 9 November 1939, heeft de minister van ... verborgen ligt. Tijdens den wereldoorlog was Churchill gerechtigd to.t .zijn onder neming bij de Dardanellen omdat Turkije als tegenstander van Engeland in het kamp van de Centrale mogendheden stond Doch de

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Niettemin bevindt Luitenant C. H. Voss zich reeds 27 jaar in Frankrijk, en is naar zijn eigen zeggen, welhaast evenzeer Franschman als Australiër; oud-strijder en piloot uit den wereld-oorlog en ... gehuwd met een Frangaise, beschouwt deze in we zen typische Australiër „la belle France" inderdaad als zijn tweede vaderland; en overigens: zijn oudste zoon, eveneens ge trouwd met een Fransche vrouw, even

| Middelburgsche Courant | pagina 8

. W. Roëll. N.V. Korteweg en Stemerding, Rotterdam. Het is een samenvatting van generaal van Oordts omvangrijke, in den titel genoemde, stu die over den wereldoorlog in zijn ont staan. ... den inhoud te letten! In de ons ge zonden tweede serie konden we echter geen bolsjewieksche contrabande ontdek ken.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

maat annuleering van de order. Ten tweede male ging „Lang" naar de bank, terwijl de beide anderen samen bleven. Maar v. d. R. had lont geroken en riep een politieagent te hulp. Hij ging mee naar het ... Een uitvoering van een ontschepings plan nog van den wereldoorlog, dat toen nooit uitgevoerd werd. In ieder geval bedenkelijke herinnering aan dien tijd!

| Middelburgsche Courant | pagina 8

HET TWEEDE KAMERLID VAN HOUTEN. GEWOND BIJ AUTO-ON GELUK. r- Het Tweede Kamerlid Van Houten (Chr. dem. Unie) is gisteren op den terugweg van een spreekbeurt voor den bond voor staatspensioneering te ... Eenige maanden na het huwelijk mak de wereldoorlog uit. Lauritzen moest later als soldaat naar het Fransche front en sneuvelde. Met haar dochtertje van zes maanden zou de weduwe haar intrek nemen bij

| Middelburgsche Courant | pagina 8

wel, dat het Ameri kaansche volk ondanks het vrijwel stop zetten van alle immigratie en het lang zame proces van samensmelting toch nog uit te veel bevolkingsgroepen bestaat, die zelfs in het tweede en ... wordt, omdat zij er- al eens mede kennis gemaakt hebben. Wilson werd tijdens de wereldoorlog herkozen door het motto „He kept us out of war", hij hield ons buiten den oorlog, maar dat duurde na zijn

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Voor mij ligt 'n lijvig document; 42 bladzijden, krantformaat n.l. het volledige, officieele verslag van het tweede Moskou-proces tegen de anti- Stalinisten. Een document vol droefenis en ... beoogden een nieuwen wereldoorlog. Hun veroordee ling maakt het duidelijk voor iedereen, dat de Sovjet regeering zijn vredespo litiek handhaaft en hen, die den oorlog trachten uit te lokken, als de gevaar

| Middelburgsche Courant | pagina 8

slechts éénmaal verloren. De eerste wedstrijd werd gespeeld in -908 te Den Haag. Nederland won toen met 41. Het duurde, mede in verband met den wereldoorlog, 13 jaar voordat de twee de ontmoeting ... Inmiddels verlu'dt, dat de categorie der afzonderlijken zal worden opgehe ven. Dus geen Belgische, Italiaansche en Fransche individueelen meer, maar slechts een tweede en derde Fr.ansche ploeg

| Middelburgsche Courant | pagina 8

1914 en vol gende heeft ontwikkeld naar aanleiding van den Wereldoorlog en welke bewaard is gebleven en nauwkeurig geordend is. ... De Eerste Kamer heeft gistermiddag het wetsontwerp „Regelen met betrekking tot den invoer van goederen in tijden van oor log, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden", waarmede de Tweede

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Ten tweede Sommigen beweren, dat de geallieerden onze grenzen noodig hebben om hun front uit te breiden, gezien de groote getalsterkte van hun legers. Ern stige vergissing; want zij (de geallieer den ... ) herinneren zich nog tfe goed „den loop naar de zee" van den wereldoorlog.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

. De leer ling-vliegers zouden na een eerste oefening in hun vaderland naar Canada komen om zich in de vliegkunst te vervolkomen. Het is bekend, dat de Canadeesche vliegers in den wereldoorlog een ... . Die 't art ao om vuligeid, asschie of mod der op de straete te gooien wier vö d'êes te kêer in 'n boete gesloge van 3, de twêede kêer dubbel en derde keer was 't a nie mi goed te maeken ml boete. En g

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Vergelijkt men zoo zeide hij den tegenwoordigen financieelen toestand van het Rijk en zijn bewoners met dien in het begin van den wereldoorlog, dan valt die vergelijking zeer in het nadeel van thans ... In de tweede plaats zal aan een verder aandraaien van de reeds zoo diep in het le ven zittende belastingschroef, niet kunnen worden ontkomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Tweede Kamerleden stellen ... Het uitbreken van den wereldoorlog maakte echter een einde aan die burge- meesterlijke werkzaamheid en waardig heid. Als sergeant vertrok Daladier naar 't front, hij was poilu met de poilus en keer

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De schuld. De tweede nola polemiseert tegen de in de vredesvoorwaarden iibergelegde opvatting der EnLcule, dat Duitschland en zijn bondgenooten verantwoordelijk' zijn voor allo schade, die hel gevolg ... voor don oorlog. De Duitsche delegatie lean niet erkenfneh, dat men uil de schuld van vroegere Duitsche r gedingen aan hel icmtsta'an van den wereldoorlog een recht of aanspraak van de geassocieerde

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Morgen moet Middelburg I, de kam pioen van de tweede klasse A van den N. Voetbalbond haar eersten wedstrijd spelen voor cie promotie naar de eerste klasse en wel tegen V. V. V. te Venlo. Middelburg ... Voor de tweede klasse A hebben morgen de ontmoetingen N. A. C. II— Roosendaal en Vlissingen—Dosko plaats.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

,dïe ver antwoordelijk zijn voor de Russi schel ineenstorting, die verantwoordelijk zijn voor het feit, dat Rusland, zonder er toe Voorbereid te zijn geweest, in den wereldoorlog werd betrokken, die de ... Russische soldaten, slecht gekleed en geheel ongewapend (het Russi sclie leger beschikte tijdens den wereldoorlog over één geweer per 10 man!) den wissen dood tegemoet stuurden. Deze zelfde mannen zijn zoo

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De tweede zal strekken tot verlenging van den duur der handelsverdragen, die voor den wereldoorlog meestal lien jaar was, terwijl de overgroole meerderheid der sinds 1920 gesloten handelsverdra gen ... tikel hierdoor dan ook verscherpt. j Ook le Berlijn is het de laatste da- Hel tweede amêndemenl verklaart degcn ongewoon warm Gisterochtend slond uitsluiting op dezelfde gronden onwettig de

| Middelburgsche Courant | pagina 7

liet tweéde deel van het groole ma rinedok voor Singapore heeft .Dondeii- dag Wall send a. d Tyne veriaten. Het zal het eerste deel van het dok .dat eerii week geleden is vertrokken ,te Port Said ... tuigd zijn, dat Rusland niet alleen in slaat is een aanvaller terug te werpen, maar ook lot den aanval over te gaan en het kapitalisme te vernietigen. De overtuiging dat een nieuwe wereldoorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 7

In de eerste en derde diekade warep ZW.-lijke winden talrijker dan normaal, in de droge tweede dekadë vooral NO.- en O.-lijke winden. De gemiddelde wind kracht was in de eerste en derde dlgkade boven ... , in de tweede benedjen normaal.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

stond, kwam in de vlammen om, terwijl een tweede arbeider ernstige brandwon den opliep. ... tueerde groepen hadden behoord die nooit eenigen physieken arbeid hadden verricht, pakten eiken arbeid, hoe zwaar en slecht betaald ook, aan. Generaal)®, die zich tijdens den wereldoorlog hadden1, on

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Van den vlieger-auteur luitenant A. Vi- ruly, die als auteur onlangs debuteerde met „Voor vrij Contact is een tweede boek verschenen „In de Schroefwind" (Andries Blitz, Amsterda m). Den vo- rigen ... zelfvoldoening „Weltgeschichte" heeft genoemd. Ik heb een ander werkje van iemand, die de historie der Fransche luchtvaart gedurende den wereldoorlog op vijfhonderd pagina's heeft meenen te kunnen schrijven. Alsof

| Middelburgsche Courant | pagina 7

ZEE-OORLOGSSCHADE. Door be middeling van den Burgemeester van Egmond aan Zee is, naar de „Tel. meldt, aan een zeventiental gezinnen van nagelaten betrekkingen der in den wereldoorlog op zee ... Dinsdagavond brak brand uit op de tweede verdieping van een perceel aan de Noorderstraat te Amsterdam bewoond door den heer P. K. Het vuur sloeg binnen korten tijd fel uit. De brandweer pakte

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De heer MENHEERE is overtuigd, dat de Tweede Kamer de wet niet onge wijzigd zal aannemen, maar men moet er voor waken, dat het land ook redde loos wordt. ... Na eenige discussie werd met 9 tegen 7 stemmen besloten het idee bij den mi nister mondeling toe te lichten en z. h. st. om aan de andere kamers en aan de leden der Tweede Kamer een af schrift te

| Middelburgsche Courant | pagina 7

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT (W.O. DE GOESCHE CRT.) VAN WOENSDAG 1 FEBRUARI 1933. No. 27 ... Het is voor ons vaderland van groo te beteekenis geweest, dat bij het uit breken van den wereldoorlog op een zoo goed georganiseerden, een zoo goed

| Middelburgsche Courant | pagina 7

tweede klasse, terwijl ook de breede wandeldekken als in 'n bloementuin waren herschapen. ... intellectueelen en midden standskringen, jongens en meisjes van 6 tot 15 jaar, gedurende een maand in Nederlandsche Joodsche gezinnen wil onderbrengen, zooals ons volk dat na den wereldoorlog heeft gedaan met

| Middelburgsche Courant | pagina 7

H. J, E. van der Kop voor de tweede maal een jaargeld ver leend, om hem in de gelegenheid te stel len, zich in de schilderkunst te volma ken. ... Tijdens den wereldoorlog werkte Wo rosjilow op een geschutfabriek te Peters