Krantenbank Zeeland

HomeSearch

211 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

Dit middel beslaat in liet aanbrengen van een tweede stel ramen voor of achter de bestaande, gewoonlijk op een afstand van 8 a 10 centimeter van deze laatste. ... weiken aan de uithongering van het Duitsche volk en dat zij niet minder bedoelen het Nederlandsche volk op te zetten tegen de Nederland sche regeering, omdat deze in den wereldoorlog neutraal blijft

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 7

„De wereldoorlog nadert zijn einde. De val van Bagdad is binnen bet raam van dezen oorlog slechts een episode, die het Engelsche gevoel weliswaar zal atreelen, maar toch altijd een episode zal blyven ... Maar daar kwam de jaloezie In het spel. In October j.l. kwam er een tweede Belg oaar Waalwyk en ook deze betrok het kost- nuis bjj juffrouw Vervoort. De kostvrouw maakte geen onderscheid in de

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 7

werken aan de uithongering van het Duitsche volk, en dat zij niet minder bedoelen het Neder landsche volk op te zetten tegen de Neder landsche regeering, omdat deze in den wereldoorlog neutraal blijft ... In de tweede plaats waarschuwt het partijbestuur tegen de S. D. P. en de Tribune, op wier aanhitsing en onder wier leiding zich verleden week een deel der Amster- damsche bevolking in de avonturen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

lu^sciien de Oise en de Aisne deden de i ranschen gister en een „coup ue main op de Duitociie loopgraven in de streek van Puisaleine. De Frausche detacnemien- ten, die tot in de. tweede üuit ... De eerste periode van 18 jaar is, volgens zijn onderzoek, ongeveer in 1900 begon nen. Het is waarschijnlijk, dat zij .thans eindigt en uat nu de tweede periode van 17 jaar zal volgenschoone zomers

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 6

De tweede beweegreden van Rusland is het besef van de verplichtingen, welke het heeft jegens zpn bondgenooten, die terwpl het Russische leger onder den schok der omwenteling te lpden had, den strpd ... met de bondge nooten en de eerste stap zpn op den weg naar een afzonderlijken vrede, dien het volk niet wil. Op dezen wereldoorlog moet een wereldvrede volgen, want slechts dan kan de gerechtigheid en

| Vlissingse Courant | pagina 6

Verder is tot zinken gebracht de En gelsche duikbootva! „Q 25", die vroe ger onder den naam „Lady Patricia" als vrachtstoomschip voer, van 1250 ton. De kommandant en de tweede-ma chinist zijn ... Aan het einde van het derde jaar van den wereldoorlog, die millioenen men- schenievens heeft gekost en millioenen mannen tot invaliden maakte, die alle volkeren van Europa uitgeput heeft en het

| Middelburgsche Courant | pagina 6

opziener eerste klasse der visseherijen op de Zecuwsche Stroomen Pli Theuns, opziener tweede klasse der visseherijen; ... met ingang van 1 September 1917 tot opziener tweede klasse der visseherijen op de Zeeuwsche Stro,omen, J, M. Ver- kamman, opziener derde klasse bij' die visseherijen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

TWEEDE BLAD, ... ondergang moe ten boeten, menige dappere vlieger werd naar beneden geschoten en stortte morsdood ter aarde. Zoo heeft dan deze rampzalige wereldoorlog, woedend op verschil lende en vaak ontzettende wijze

| Vlissingse Courant | pagina 5

Sevenaer, lid van de Tweede Kamer en hoofdredacteur van het ka tholieke blad ,,De Residentiebode", is vrij onverwacht overleden. In beide functies onderscheidde hij zich. En dat dwingt te meer eerbied af ... in zijn antwoord op het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer betreffende de begrooting van 't Fonds ter verbetering van de kustverdediging dienst 1917, zegt de minister van oorlog het volgende

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 5

.1/3 van het ais tweede termijn aangevraagde bedrag voor aanschaffing van hot torpedo- materiaal ten behoeve der onderzeebooten K. IV t/m VII aoh-t do voorsteller voor 1917 ruim voldoende, daar de ... opvatting juist is, is ons gebleken uit hetgeen de M. v, O. ter zake in de Tweede Kamer heeft medegedeeld. Zie L. O. '16 B 861. Omtrent de aflossing der bereden wapens ie ons niets bekend. Eed.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 5

In het tweede geval dus wanneer er we! oorlog met Amerika komt kunnen de le- vensmiddelen, die wij van daar betrekken beschouwd worden als contrabande ko- mende uit een vijandelijk land, maar het is ... vijancfelijkhedcn; en ten tweede de conferentie, die door Wil son werd aangeduid, waar de grondslagen voor den blijvenden „Heiligen Vrede" ge legd zullen worden. De eerste conferentie wijst Fried aan Bern, de tweede

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

Het lid van de Tweede Kamer, de heer van Foreeat heeft bjj het Leger bestuur eenige inlichtingen gevraagd betreffende de hooivordering voor het leger, In verband met bezwaren van den landbouwenden ... Bet vierde jaar- Ter herdenking van het feit, dat op 31 Juli 1917 het derde jaar van den wereldoorlog ia verstreken, had de Noderlandache AntbOorlog- Baad gisterenmiddag in Seinpoat te Soheveningen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

is geweest, dan was het bij do onderwij: kwestie, die echter in eerste instantie is uitgemaakt zonder dat de kiezers erover waren geraadpleegd, en toen in tweede instantie vanzelf lol stand kwam ... haar kinderen, nadat zij de meid had weggezonden om zich te amuseeren met de tweede klasse pas sagiers. Het arme vrouwtje had een dun morgenjaponnetje aan, dal om haar

| Vlissingse Courant | pagina 5

Gisterenavond hield de Vrijzinnig- Democratische kiesvereeniging in „de Oude Vriendschap" een vrij druk 'be zochte open-bare vergadering, waarin als spreker optrad het lid der Tweede Kamer, de heer ... Het argument over het blijven uit den oorlog is geen argument, want toen de concentratie tot stand kwam, dacht niemand aan een wereldoorlog.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Tweede Kamerverkiezing-Helder. ... Bij de Dinsdag gehouden herstemming voor de Tweede Kamer kiesdistrict Den Hel der, zijn uitgebracht 6089 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren P. J. Oud (v.-d.) 3341 en B. Thomassen (S. D. A

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

De Wereldoorlog ... met het la ten zingen van Ps. 118 1 en gebed opende daarna sprak hij een woord van welkom tot de aanwezigen, wees er op dat het de tweede maal is dat de Vereeniging feest viert, doch welk een verschil

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

.6 millioen menschen om- gekomen. Per dag berekend, komt men de Napoleonlische oorlogen tot 235, voor de oorlog van 1870/71 tot 875, voor den Rus- siseh—Japan sell en oorlog op 292, en voor den wereldoorlog tot ... In den afgeloopen nacht is op 55jarigen leeftijd overleden het lid der Tweede Kanier de beer Jhr. J. W. van Nisjien lot Sevdnaer, zil- ting hebbende voor het district Rlieden. De overledene was

| Vlissingse Courant | pagina 3

liet bouwen. Gedurende de vorige eeuw- bleven zijn molens in 't bezit van zijn familie en ontwikkelden zich van lie verlede tot een groote industrie, welke thans door den wereldoorlog een ge weldige ... In aansluiting op mijn mededeeling van 4 December j.l. naar aanleiding van de vragen van het lid der Tweede Ka mer den lieer Duys, betreffende de weg voering van Belgen naar Duitschland, heb ik de

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... Mr. Troelstra heeft in de vergadering der Tweede Kamer van Donderdag, 19 October, gepoogd het „groot historisch moment" te bezien onder het licht van 't historisch ma terialisme, een der pijlers van

| Luctor et Emergo | pagina 3

door den wereldoorlog een geweldige vlucht heeft genomen. ... Het is, zoo sbhrijft hij verder, een openbaar geheim, dat Hindenburg na diens tweede be zoek aan het Westelijk front, den toestand hoogst ernstig vond.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... De thans woedende wereldoorlog, heeft alle normale toestanden in hevige mate ontwricht, en nieuwe toestanden gescha pen, die veie en groote offers aan de Ne derlandsche burgers opleggen, en waardoor

| Vlissingse Courant | pagina 3

- hoffelijkheid uit- Irotest tegen den j]-oo,rlog. Over de laarhcid van den i de meeningen se- Iden wereldoorlog Veest. Duitschland leerden van naam pchtmatigheid be- botenoorlog in den It dusver gevoerd and waren ... TWEEDE KAMER.

| Vlissingse Courant | pagina 3

in korten tijd werden van dit prac- tisch blaadje en van een tweede over de hooikist meer dan 80.000 exempla ren door gemeentebesturen, groote ir>- dustrieelen en particulieren verspreid in de ... In de jaren, onmiddellijk vooraf gaand aan dezen wereldoorlog schrijft Julie Elias in het Berl. Tageblatt heeft de mode meestal op de mooie dingen uit het verleden geteerd. Zij dook onder in oude

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

II. v. d. B. en zijn vrouw G. D., wa ren beiden voor de tweede maal gehuwd. Uit beide huwelijken waren volwassen kin deren. Van den B. en diens kinderen' verdachten de vermoorde van het ver duisteren ... rechtvaardigheid duldt deu langdurigen wereldoorlog, wijl zoovele menschen hun levenstaak: God te dienen en Zijn eer

| Vlissingse Courant | pagina 3

de Spaanschè schepen kun nen komen halen in nader aan te dui den Duitsche of Deensche havens. Zoo zou bijv. Spanje de noodige kolen kun nen vinden in Kopenhagen. Ten tweede wenscht Duitschland een ... De groote beteekenis van de nieuwe methode tijdens den wereldoorlog be rust er op, dat groote hoeveelheden grondstoffen, tot nu toe voor de fabri catie van gist noodig, voor andere doel einden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

De groote beteekenis van de nieuwe methode tijdens den wereldoorlog berust er op; dat groote hoeveelheden grond stoffen, lot nu toe voor de fabricatie van gist noodig, voor andere doeleinden ge ... staatswege premiën toege kend worden voor liet dooien van valken, sperwers, marters, yossen, enz. Een wet', die, gelijk dezer dagen in de Tweede Ka mer nog inet klem werd betoogd, ver ouderd is en dringend

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

in den wereldoorlog te worden meegesleept; i dat, zooals bij alle oorlogvoerenden blijkt, het 1 deelnemen naar vermogen van alle beschikbare ... J. v. W., Haarlem. Zoo g© niet ingekwar tierd zijt met voeding, hebt ge z^er zeker op den door u bedoelden Zondag recht, op vergoe ding wogens gemis van levensmiddelen. Zie punt 7, 8b, 12b ten tweede

| Vlissingse Courant | pagina 3

's gezegd wordt dat de aanval zich tot de tweede en derde linie uit strekte en tot de verovering van de geheele Duitsche stelling leidde, zoo is daaronder slechts het eerste treffen in het geheele ... verdedigingssysteem te verstaan. De Duitsche verdedigers zul len hun tegenstand dan in de tweede en derde linie met versche, tot dusverre achtergehouden versterkingen voort zetten, terwijl voor den tegenstander 't

| Middelburgsche Courant | pagina 3

der Franschen bracht hen al dadelijk tot in Ide tweede Duitsche linie en leverde meer idan 10.000 gevangenen op. Het punt van .aanval' is goed gekozen, het ligt op den linkervleugel van bel terrein van ... opdat deze vereenigd zal' zijn ter verdediging van zijn idealen en voor de zegepram der democratische beginse len in den wereldoorlog. „Thans is de ure der uiterste beproeving der natie aan gebroken; o

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Tegen den middag namen de troepen, na even te hebben uitgeblazen, weer de wapens op. Ze drongen op verscheidene punten in de tweede linie door. 's Mid dags voerde de vijand, vooral tusschen Craonne ... en Juvincourt, tegenbewegingen uit in de tweede linie, waar hoopen Duit- scliers sneuvelden. De vijand verdedigt met sterke reserves Craonne hardnekkig De Franschen rukten ten W. en ten O. daarvan de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Ook Amerika doet tlians mee in den wereldoorlog, aan de zijde der Entente. Yoorloopig zal het echter op de slagvelden van Europa zijn troepen wel niet laten verschijnen; wel kan het met zijn vloot de ... C. K., 20e R. I. Gij hebt, indien gij niet ingekwartierd zijt met voeding, recht op zes dagen z.g. menagegold. (Zio punt 12l> ten tweede sub A van L. O. '16 Deel B No. 18 en het schrijven van den O

| Goessche Courant | pagina 3

Als vurig patriot stelt lord Montagu nog een tweede verbindingslijn voor, die zooveel mogeiyk over Engelsch gebied loopt. De afstand daarvan bedraagt 5220 mfllon, en wordt afge legd binnen 5 dagen ... De wereldoorlog heeft ons bekend gemaakt met de heilzame werking van suiker. Tot dusver zijn proef nemingen met suiker nog slechts gedaan bij paarden eu muildieren. Daarbij Is gebleken, dat de snlker

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Blok te Hansweerd en tot stoker deï tweede klasse bij! den Prov. Stoomboot- dienst op de Wester-Schelde A. M. C. Beenhakker te Terneuzen. ... Ook te midden van den wereldoorlog blijft de aloude en altjjkl jeugdige Moeder kerk de verforen schapen tot zich trekken. Naar „De Tijd" mededeelt zijd in 1915 in Canada 19000 personen tot het Ka

| Vlissingse Courant | pagina 3

oot Gelijk de eer- het Duitsche rijk tschland zich niet tlandsche aangele- nd, zoo willen wij tze binnenlandsche or een vreemde re is bedriegt, nadert den wereldoorlog, n dood heldhaftige n tegen den ... Wij namen in een onweerstaanbaren stormaanval de eerste en tweede linies, alsmede een versterkt dorp. Bij een krachtigen tegenaanval verloren wij het dorp w.eer, maar het werd spoedig heroverd. De

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De heer O. D. Bleeker (oud-leerling van het Gymnasium alhier), is Zaterdag 19 Me; geslaagd voor liet tweede deel van hef candidaatsexamcn in de theologie aan de Stedel. Universiteit te Amsterdam ... Gedurende de Pinksterdagen zullen te Vlissingen sportfecslen worden ge houden Zondag en Dinsdag hebben voet balwedstrijden plaats. De tweede Pink sterdag is bestemd als propagandadag voor voetbal' en

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Uil Rio de Janeiro ontvangt de AsiSoci- ted Press hel bericht, dal het congres besloten heeft de onzijdigheid (op te geven China nam nog geen beslissing. De Tweede Kamer besloot l(b wachten Lot het ... » een breuk met de bondgenoplen en de eerste slap zijn op den weg naar een afzonderlijken vrede, dien liet volk niet wil. Op dezen wereldoorlog moet een we reldvrede volgen, want slechts dan kan de

| Vlissingse Courant | pagina 3

was te verwachten, aldus het blad, moet de conferentie tot een forum worden, waarvoor het Duit sche volk gedaagd en waar de bems- sing, dat Duitschland aan de ^amp van den wereldoorlog schuldig i ... S, reeds vooruit is gevallen. Een tweede axioma der anti-Duitschgezinde kriagen van de conferentie te Stockholm schijnt te we zen, dat de door Duitschland voer de vredesbemiddeling te betalen pnjs de