Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.019 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 10

gestelde gebeurd: het roemrjjke leger van Monaco werd tengevolge van den wereldoorlog ontbonden". ... De Tweede Kamer Sb aanstaande Maandag 29 November bijeengeroepen, 's middags te half twee, ter behandeling der Indische begrootiDg.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

Verschenen is het voorloopig verslag der Tweede Kamer nopens de wecsvoovstel'en der r gvericg betreffende bet toekennen vaii te i duurtetoeslag aan beambten wegens dnnrio der levensmiddelen. Enkele ... Deze opvattiirg schijnt geguqpd te zijn op het feit, dat de Regeering, na afloop van liet eomite-geiieraal in de Tweede Kamer, een zoo alleszins bevredigemde verklaring heeft afigelegd, dat er voor

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 9

Dit middel beslaat in liet aanbrengen van een tweede stel ramen voor of achter de bestaande, gewoonlijk op een afstand van 8 a 10 centimeter van deze laatste. ... weiken aan de uithongering van het Duitsche volk en dat zij niet minder bedoelen het Nederlandsche volk op te zetten tegen de Nederland sche regeering, omdat deze in den wereldoorlog neutraal blijft

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 7

„De wereldoorlog nadert zijn einde. De val van Bagdad is binnen bet raam van dezen oorlog slechts een episode, die het Engelsche gevoel weliswaar zal atreelen, maar toch altijd een episode zal blyven ... Maar daar kwam de jaloezie In het spel. In October j.l. kwam er een tweede Belg oaar Waalwyk en ook deze betrok het kost- nuis bjj juffrouw Vervoort. De kostvrouw maakte geen onderscheid in de

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 7

werken aan de uithongering van het Duitsche volk, en dat zij niet minder bedoelen het Neder landsche volk op te zetten tegen de Neder landsche regeering, omdat deze in den wereldoorlog neutraal blijft ... In de tweede plaats waarschuwt het partijbestuur tegen de S. D. P. en de Tribune, op wier aanhitsing en onder wier leiding zich verleden week een deel der Amster- damsche bevolking in de avonturen

| Onze Eilanden | pagina 7

verhooging er feestvreugde. De zaal van den heer van oort, waar de voorstelling gegeven werd, verde by het heen en weer zwaaien van ie circa 140 vlaggetjes, een alleraardigsten anblik op. Nu begon het tweede ... een revolutie. Maar tenslotte heeft het einde van dat jaar ons ook weer veel goeds gebracht. Het einde van den wereldoorlog opende weer schoone vooruitzichten voor de toekomst. 1919 mogen wy weer \eel

| Onze Eilanden | pagina 7

De zaal was overvol, toen de voorzitter, de heer J. Ooerdorp, de vergadering opende met een woord van hartelijk welkom op deze eerste algemeene vergadering sinds het einde van den wereldoorlog. ... De heer Keijzer heeft die zaak al eens naar voren gebracht op een samenkomst met den heer Colyn, lid van de Tweede Kamer. Die beloofde er direkt met den miuister over te zullen spreken. De vluch

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De schuld. De tweede nola polemiseert tegen de in de vredesvoorwaarden iibergelegde opvatting der EnLcule, dat Duitschland en zijn bondgenooten verantwoordelijk' zijn voor allo schade, die hel gevolg ... voor don oorlog. De Duitsche delegatie lean niet erkenfneh, dat men uil de schuld van vroegere Duitsche r gedingen aan hel icmtsta'an van den wereldoorlog een recht of aanspraak van de geassocieerde

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

, die het geheele menschenras noodzaakt of om ge- tuige te zijn van een afschuwelijk krachts- misbruik, of om te trachten, in een ont- keteuing van den wereldoorlog, het meest gewaagde herstel van 't ... reserve- ban, en ten slotte de tweede ban der reserve. De mobilisatie van het geheele leger wordt geacht drie weken te zullen dureD. Zoo alle troepen zijn opgekomen is de sterkte van het Oostenrijksche

| Vlissingse Courant | pagina 6

komt ver jongd uit den wereldoorlog te voor schijn. Nieuwe verhoudingen moeten beslist geschapen worden. Men zal veel moeten overleeren, ook de re geering moet overleeren. Enkele din gen moeten anders ... gevangen genomen, een tweede is in vollen aftocht.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Een tweede bezwaar tegen het niet- >lliclteeren is, dat de meeste on der- zij ze rs dit wel moeten doen uil be hoefte voor hun gezin. Het i s eon feit, dat veel onderwijzers him vak vaarwel zeggen ... wereldoorlog een nieuwe, nog geweldiger wereldoorlog zal kun nen uitbreken.

| Vlissingse Courant | pagina 6

Een tweede zaak betrof het rijden van een jongeman uit Vlissingen met een kar beladen met hout op het klinkerpad, dat langs den Prins Hen- drikweg loopt. De verbalisant, de agent J. Tilroe ... De oorlogscorrespondenten in het Oostenrijksche oorlogskwartier mel den, dat de gevechten in de Karpa ten een geweldige strijd van groote beteekenis voor den wereldoorlog worden.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Dc tweede getuige B. de Beule, was niet aanwezig, daar zij in België vertoeft De getuige E de Beule heeft ami nie mand vergunning verleend een baal weg te nemen. ... de bitterste beschuldigingen be waard Hij geldt daar voor den vertegen woordiger vfui het politieke stelsel, dat tol den wereldoorlog leidde, n.l de .om singeling" va» Duitscliland, die wijlen koning

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Do wereldoorlog verraste de fabrikan ten op hel oogenbtik, dat zij zeer krap waren in alle bulpgro-ndstoffen Het mocht echter gelukken geleidelijk en nog ge- durerxv. (|0—:--l- I- IK-H-A- ,-r. ""Wat ... In de tweede helft van de maand Juni zijn in de gemeente MIDDELBURG

| Vlissingse Courant | pagina 6

De oorlog duurt nu een jaar. On danks alle voorspellingen, dat een wereldoorlog hoogstens twee of op z'n allerlangst drie maanden kon du- ten, ziet het er na een jaar nog geens zins naar vrede uit ... Een tweede moment was, toen de Russen in Oostenrijk-Hongarlje vor deringen van beteekenis maakten. Was de Iialiaansche oorlogsverklaring een paar maanden eerder gekomen, wellicht was dan thans het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

Het uitbreken van den wereldoorlog, waarin Montenegro een bescheiden, maai toch niet onbelangrijke rol vervulde, had het noodig gemaakt, die plannen van Mjoeskowitsj voorloopig op te geven. ... Bergen, de tweede stad van het Noorsche rijk met 76000 inwoners, ligt gebouwd om de Vaagenfjord,die tegelijk Bergen'svoor- treflelijke haven is. De noord-en zuid zyde van de haven worden omriugd door

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

gebeurde het eu zoo zijn de neu tralen. lie overigens in den wereldoorlog gcw. im'ij c door beide partijen geplukt Y.a r n. tenminste eenmaal niets te kort gekomen. ... Een boer is bekend als te zijn iemand die altijd klaagt. Iemand die reeds lang lid der Tweede Kamer is, zei mij eens toen ik lrem zeide dat de boeren zoo klaagden, „och de boeren klagen altijd, dat

| Vlissingse Courant | pagina 6

De „Kreuzztg" vindt het geval van Portugal identiek aan dat van Grie kenland. Beide staten hebben eigenlijk met den wereldoorlog weinig te maken maar worden er door Engeland in betrokken om zooveel ... afdeellngen zuiveren, ten tweede dat de Duitschers stormender hand het dorp Vaux hebben genomen. In waarheid houden de Duitschers op het oogenblik alleen het oostelijk uit einde van het Ravenbosch bezet, waar

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Brachten de laatste maanden van 1914' ons tengevolge van den wereldoorlog reeds vele moeilijkheden, deze zijn in het jaar, waarover dit verslag loopt, nog ontzettend toegenomen. ... , waaraan de stad van de zijde der Duitschers heeft bloot gestaan. Hel. eer ste geschiedde den 29en Mei, het tweede in den nacht van 20 op 21 en het derde den 21cn 's middags lusschen 1 en 4 uur. De laatste

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

uit acht 15-inch en zoo het de „Von der Tann" was-, uit acht 11-inch vuurmon-den. In het eerste geval zou een voile laag dus 18.000 en in het tweede 14.400 kilo gewogen hebben." ... Frans I. Srull Jossel Berkowicz zag in 1801 in die stad liet levcnslicht en moet nu op zijn honderdvijfUende 1-evensjaar de ver- schrikkingen van -den wereldoorlog beleven, want tot tweemalen toe

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Teneinde althans cenigszins geoefend le zijn vindt Zondag a s. op het terrein achter de meelfabriek een wedstrijd te gen het tweede elftal plaats. ... In tegenstelling met den premier Ücl Vintilla zich steeds vrij openhartig over den wereldoorlog uit. Als ik mij nooit, zogi Ledcrer, ovc de plaats van Roe menië in dezen wereldoorlog i lusics maakte

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Van de indertijd door ons besproken N e ierlandsche vertaling van Inferno", roman uil den wereldoorlog, door Ed ward Slilgebauer, is een tweede druk verschenen, nl hel 11e tot 20ste dui zendtal. ... Het tweede is een verhaal van heigeen een jongetje. Hans, den heelen dag thuis zoo"! uitvoert met plakken, met prut- «en op hel fornuis, met een poppen kast enz., kinderlijk verteld, door E. •Tieric

| Middelburgsche Courant | pagina 6

werden en die de aanleiding wa den wereldoorlog, die thans no mis hpcii woedt. ... oen. De eersten zullen wellicht aan deze zinledige stoplappen hechten door eén ualu urlijk, verklaarbaar conser val is me. en de tweede categorie heeft ge- wo ui lijk moeite om juist le onderschei den

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

lu^sciien de Oise en de Aisne deden de i ranschen gister en een „coup ue main op de Duitociie loopgraven in de streek van Puisaleine. De Frausche detacnemien- ten, die tot in de. tweede üuit ... De eerste periode van 18 jaar is, volgens zijn onderzoek, ongeveer in 1900 begon nen. Het is waarschijnlijk, dat zij .thans eindigt en uat nu de tweede periode van 17 jaar zal volgenschoone zomers

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 6

De tweede beweegreden van Rusland is het besef van de verplichtingen, welke het heeft jegens zpn bondgenooten, die terwpl het Russische leger onder den schok der omwenteling te lpden had, den strpd ... met de bondge nooten en de eerste stap zpn op den weg naar een afzonderlijken vrede, dien het volk niet wil. Op dezen wereldoorlog moet een wereldvrede volgen, want slechts dan kan de gerechtigheid en

| Vlissingse Courant | pagina 6

Verder is tot zinken gebracht de En gelsche duikbootva! „Q 25", die vroe ger onder den naam „Lady Patricia" als vrachtstoomschip voer, van 1250 ton. De kommandant en de tweede-ma chinist zijn ... Aan het einde van het derde jaar van den wereldoorlog, die millioenen men- schenievens heeft gekost en millioenen mannen tot invaliden maakte, die alle volkeren van Europa uitgeput heeft en het

| Middelburgsche Courant | pagina 6

opziener eerste klasse der visseherijen op de Zecuwsche Stroomen Pli Theuns, opziener tweede klasse der visseherijen; ... met ingang van 1 September 1917 tot opziener tweede klasse der visseherijen op de Zeeuwsche Stro,omen, J, M. Ver- kamman, opziener derde klasse bij' die visseherijen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

van lien, die naar het einde van den wereldoorlog smachten, dat de wind in Groot-Brittannië nog steeds uit den oorlogshoek waait. Hetzelfde kan van Frankrijk gezegd worden. Zoolang Clémciiceau er den ... , voor wicu Ciémenceau weleer zoo vurig in de bres sprong. Maar de oude Cié menceau van vroeger bestaat niet meer. De wereldoorlog 'heeft zijn rechtsge voel verstompt en zijn slaatsmans- blik verduisterd

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 6

De Tweede Kamer heeft behalve 't amendement-Ketelaar ook nog aan genomen een amendement-Van der Molen, waardoor nu beslist is, dat niet alleen aan alle onderwijzers een salarisverhooging van f 100 ... Missohien weten sommige Uwer lezers wel dat voor den wereldoorlog in Vlaanderen een strjjd was aangebonden tegen de oper- heerschende veifransching die het zoover reeds met ons bracht dat de

| Middelburgsche Courant | pagina 6

De tweede getuig^deskundige C J. Lameijn, - noemt den prijs van f 1 per K.G voor het koper zooals het ver kocht is. ... nog steeds voortdurenden wereldoorlog, waarbij hij de invloeden schetste vao den oorlog op de menschlieid ook in neutrale landen en niet het minst m, ons' land. Spr. durft geen meening te uiten over den

| Vlissingse Courant | pagina 6

in het tweede gedeelte van de Duit- sche nota wordt eerst de Volkenbond besproken. Terwijl Duitsdhland aan de grondgedachten van het Duitsche ont werp over den volkerenbond «blijft vast houden ... zijn verplichtingen als gevolgen van den wereldoorlog kan Duitschland op zijn hoogst met, nooit echter zonder opper-Silezië nakomen.

| Onze Eilanden | pagina 6

de diepe ellende van den wereldoorlog, maar door den gesloten vrede thans met iederen dag meer en meer aantal van ontberingen en moeielükheden ontkomt, die het leven gedurende de oorlogsjaren niet ... De heer C. v. d. Blink alhier slaagde voor het tweede gedeelte Notarieel Staats examen.

| Onze Eilanden | pagina 6

. Toen de oorlog de distributie in 't leven riep, heelt de regeering voor een geljjkmatige verdeeling van produkten twee wegen ingeslagen: eerstens den weg der organisatie, de veilingen dus, en ten tweede ... De wereldoorlog heelt veel ellende overal teweeggebracht, ons land ondervindt daar nu nog ten volle de droevige nawerking van. Overal wil men weer herstel aanbrengen, maar men vergeet nog te veel dat

| Vlissingse Courant | pagina 6

Eerstdaags verschijnt het laatste werk van den ontbonden Duitschen grooten generalen staf in 2 deelen over de veldslagen en gevechten van den wereldoorlog. Het is een werk, ge schreven naar ... '".Eer" tweede -meisje, Marie Hesse v-iel lievig verbrand n-eer. Zi| werd naar het militaire hospitaal aan- de Knrr-emclfeloo't gebracht, wiaar zij m deerniswekkend,e-n to-estand- ^nkwam, uvet een

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

wereldoorlog wordt aange wezen, dat, naar men daar beweert, uitsluitend den strijd in bet ioven riep om ta trachten, den gevaarlijken handelB-concarrent onschadelijk ta maken, dat Engeland meest na eens flink ... De tweede voordracht in dit seizoen, vanwege de Vereeniging voor Alge- meene Wetenschappelijke Belangen, werd gisteravond gegeven In de ge heel gevulde schouwburgzaal dor Sociëteit V. O. V. Ai3

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

No. 31. TWEEDE BLAD NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Zaterdag 13 Maart 1915. ... De Engelschen blijven ook voortdurend aan nieuwe manschappen uitrusten, oefe nen en aanvoeren, terwijl de koloniën ook niet stil zitten. Dinsdag j.l. nog is een tweede bezending troepen uit Cana da

| Vlissingse Courant | pagina 5

Tweede Blad ... De minister van Financiën, de heer Treub, heeft in de vergadering der Tweede Kamer van gister meege deeld, dat hij opdracht heeft gegeven tot voorbereiding van een herziening .der grondbelasting.

| Middelburgsche Courant | pagina 5

Dit jaar heeft hij weer een brochure geschreven. Ze heet nu anders, nl „De Wereldoorlog en de sociaal-democra tie" ... „De nationale gedachte overkeerscht thans de nationale geschillen," heeft mr Troelstra 3 Augustus in de Tweede Kamer gezegd, bij de toelichting van de slem der socialistische Kamerfractie vóór de