Krantenbank Zeeland

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Dit is een belangrijker zaak dan zij mis schien op het eerste gezicht lijkt. Zij sluit de mogelijkheid in zich, dat ook China in den wereldoorlog wordt gemengd, dat Japan zich» uitbreidt in 't Verre ... ; Przemysl wordt sedert weken voor de tweede maal door de Russen belegerd, Krakau ver dedigd door de Oostenrijksch-Duitsche troe pen, die zich achter de Nida hebben ver sterkt.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Ten tweede wordt bet stroo door langdurig gebruik op niet onbelangrijke manier vervuild. Ook al ziet men aan de kleur niet, dat het vuil is, ieder menseh mei. gezond verstand kan begrijpen, dat het ... Voor de tweede maal is nu op het Oostelijk oorlogsterrein ©en groote slag geleverd tus schen Duitschers en Russen bij de Masurische meren in Oost-Pruisen. Voor de tweede maal heeft generaal Von Hin

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

In het maandblad .Ons Leger'' wekt do 2e luitenant jhr. Graafland oils olk op om niet ..in te dommelen". We willen dat maar al te gaarne, want de wereldoorlog wordt eentonig en liegint voor ons ... 'oelcapelle straatweg. De Canadee sche strijdmacht bestond uit drie afdeelingeu. Een daarvan begon den strijd aan het genoem de front; de tweede stond aan den rechter, flank en de derde bleef in reserve. Het weder was

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

land is er almach tig heeft het zich|onafhankelijk verklaard. Tur kije dacht dus het Nij 11 and terug te winnen en heeft meermalen be proefd er troepen heen te zenden. In de tweede plaats is het Suez ... mingen vóór en tegen den oorlog, en steeds meer lijkt het er op, dat Italië zal worden meegesleept in den wereld-oorlog, en onge twijfeld zal het dan staan aan de zijde der geallieerden. Zal dat het

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Servië strijdt met den moed der wanhoop en de taaiheid van een krijgshaftig bergvolk om do beslissing, waarvan misschien het lot van den gelieelen wereldoorlog afhangt. De snelle val van Belgrado ... . Even snel viel de tweede verdedi gingslinie tusschen de dorpen Zeklinjo en Mirijewo. De Duitsche bataljons vervolgden in het westelijk gedeelte de uit Sarkowo geworpen vijanden tusschen het Makis

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Ad verten lic-n wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10. Amsterdam. Pry's der Advertentién per regel J0 cent. Voor ingezonden Alede' de<:l:rigea op de tweede, derde eo vierde ... De betrekkingen tusschen Duitschland en Nederland blijven, zooals de jongste bespre kingen over de Tuhamtia deden zietn, in de stormen van den wereldoorlog onveranderd loyaal en vriendschappelijk

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10 Amsterdam. Prijs der Advertcr.tien per regel JJO cent. Voor Ingezonden Mede- deeHngen op do tweede, derde en vierde pagina ... verband met den thans nog woedenden wereldoorlog het Nederlandsche leger' werd gemobiliseerd. Sedert het Veldpostvoorschrift was vastge steld', ging er geen manoeuvre meer voorbij of ook de Veldpost moest

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien w©nde men rich tot onze Administratie, l'.iie&trinasiraat 10 Amsterdam. Fry's der Advertentie-u per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mcdo- deel'ngen op do tweede, derde eu vierde ... vroeger Bulgaarsch gebied, ren overwinning te. haaldzij hebben Silistria veroverd. Dat is de tweede Roemeensche stad, die- in hun handen valt. Silistria was vroeger een sterke vesting, doch

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutien wende men rich tot ouzo Administratie, PiUejtrinaatTaat 10 Amsterdam. Prijs dor Advertentien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Me<l«. deePngea op de tweede, derdo en vierde pagina ... de groote wereldoorlog hier wel niet worden uitgevochten, maar zonder belang is zeker niet, wat hier gebeurt. De Russen en de Turken zijn er beurtelings overwinnaar. Over Erzeroem en Trapezonde (of

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteiitiC-n wende men zich tot onze Administrate, Palestrinaitrut 10 Amsterdam. Prys der Ad verten tien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deehngen op de tweede, derde en Tierde pagina ... opzichte van Frankrijk en Rusland en van de pogingen om Engeland te bewegen ^euiraal te blijven. Doch dat. kon Engeland niet zon der zich te verlagen eu te schandvlekken, Zoo barstte do wereldoorlog uit en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiBn wtn<l« men rich tot ouxe Administratie, Valeriutstraat 109 Amsterdam. Prijs dor Advertei:tiën per regel 00 cent. Voor Ingezonden Mede- deelingen op do tweede, derde en vierde pagina ... zocht naar Kirohner, maar deze was niet op de plaats tegenwoordig. Wij hadden op een -ïistand van acht wersten nog een tweede uk- gestrektheid van dergelijke putten, en daar was hij, 's morgens vroeg

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wcado men zich tot onze Administratie, Valeriozutraat 100 Amsterdam. Prjjs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingezonden Med©, deelingea op de tweede, derde ea Tierde pagina ... „Mot volle overtuiging spreek ik de verwach ting uit, dat het Duitsche volk in de toekomst zulke ontzettende gebeurtenissen als deze wereldoorlog, met alle maclit vermijden wil, en alle middelen wil

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutiön wende men zich tot on*« Administratie, V&ieriuuti-aat 100 Amsterdam. Prijs dor AdvertentlBn per regel ÜO cent. Voor Ingezonden Mod»., deei'ngea op de tweede, derde en vierde pagina ... De Rijkaka;i5olier vervolgde. „M. H. In Augustus 1914 stelden onze vijanden de machtsvraag van den wereldoorlog, heden stellen wij de menschelijkheidsvraag van den vrede. Hoe het antwoord der

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voot' Advertentiên wende m^r. zich tot onze Administratie, VaJerinsatroat 109 Amsterdam. Prys der Adv*rter.tL-.n per regel 80 een'. Voor Ingezonden Mede- decltagen op de tweede, derde en vierde ... - rnifr; zij zal de mak kalm en waardig af doen, en dieselfde kalmte en waardigheid moet ook hot. Nederlandsche volk taonen. De tijden zijn te ernstig, de wereldoorlog neemt san te fél en hevig karakter aan

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie-u wende men rich tot onze Administratie, ValeriuMtraat lOiJ Amsterdam, Prjjs der Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deolfngen op do tweede, dordo et» vierde ... Uitbreiding van den wereldoorlog dus. Amerika doet ook mee althans, dit is -neer <dau waarschijnlijk. President Wilson heeft heü Congres, in buitengewone zitting bijeen, de verklaring gevraagd, dat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertoutil'n wende men zich tot onze Administratie, Voleriawtraat 10» Amsterdam. Prtfs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingczoudea Mede- deel'ngen op de tweede, derde en vierde pagina ... Hun reisje was bijna geëindigd en voor de 'tweede maal vertoefden zij in Milaan, toen mevrouw Duricr, ten gevolge van een avond wandeling bij vochtig weer plotseling ziek werd. Zij was niet sterk en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiCn wend® men zich tot onzo Administratie, ValcriuMtraut 109 Amsterdam. Prü» der Advertentien per regel 80 cent. Voor In gezonde a Med» deelingen op de tweede, derde en vierde pagina ... >>V? wereldoorlog kwam en voor ons land de mobilisatie. Het is onwedersprekelijk, dat de toen tijdig, zonder aarzelen en met' beleid ge nomen maatregelen niet hebben nagelaten in liet land en wat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wende men tick tot onze Administratie, Valeriusstriuit JOC Amsterdam. Prys der Adverter.ttén per regel 30 cent. Voor Ingezohda^ Méd deelingen op do tweede, derde ec vierde pagina ... De wereldoorlog breidt zich intusschen uit, 'er doen steeds meer staten aan mee. China heeft thans ook vast besloten om zich bij Duitschlands vijanden te scharen en de Afrikaansche republiek Liberia

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

heer Grógoire, voorzitter van do besten dige deputatie uit onzen provincialen Raad. Zaterdag, om 2 uur, werdon zo door II. Gró goire en M. Laboule, de eerste vooruitstre vend liberaal, do tweede sociaal ... staande overeenkomst tusschen Roemenie en Italië, welke Roc-menië verplicht tegelijk met Italië aan don wereldoorlog deel te ne men, benevens de aankondiging, dat de Kroonraad besluiten zal nemen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Ik zette nu mijn tocht per trein voort. Ea t-oen had ik mijn tweede ontmoeting. Hot rei zen per trein in deze tijden is steeds interes sant. Tegenover mij in eon hoekje zat een jonge dame. daarnevens ... verschillen. De eene, een automobiel, die twee zeer snel draaiende, met sterken druk tegen de aarde geperste ploegijzers aohter zich aan trekt, levert alleen de loopgraaf terwijl de tweede tegelijk met de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

ft Is in vele opzichten een wonderlijke geschiedenis met dozen wereldoorlog. In het Oosten gaat de strijd in de laat- sto maanden vooruit, wor den er ontzaglijke overwin ningen behaald, maar zie ... Hun tweede rij loopgraven was ongeveer 30 meter verder en zij maakten ons het zaakje moeilijk met bun granaten. Wij deden niet minder ens best, zoo snel wij ze maar konden gooien. Je arm werd er moe

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Kolonel Immanuel 6chrijft in den „Tag" Den tijd tusschen het einde van den oorlog met Bulgarije in Augustus 1913 tot het uitbreken van den wereldoorlog van zijn leger heeft Servië gebruikt voor do ... versterking van zijn leger. De vredessterkte bedroeg 75,000 raan, ongeveer 2 van do bevolking. Na de legerwet van het na jaar 1913 moesten er tien divisies van de eer ste en evenveel van de tweede lichting

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

„Wij hebben nu", aldus Ashmead Bartktfc, ,.d'e veertiende maand van dezen wereldoorlog ©n onze torpedojagers zijn dezen geheelen tijd zonder oponthoud in actie geweest. Het eerste, wat zij te doen ... Xog eens bewezen zij goede diensten op den dag van de landing op 25 April. Elke torpedo jager had een bepaald© opdracht bij de ver schalende landingen. Hun rol was een tweede nfdeeling infanterie d

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

, met een tusschenruimte van ongeveer 300 meter, de Fransche stellingen aan. Het eerste en tweede gelid kwamen niet tot aan de Fransche loopgraven. Zij werden door de mitrailleurs en 75 mM. neer- gemaaid ... bespreekt. Hij herinnert eraan, volgens een te legram uit Romo aan de tijd dat in den tegenwoordige!! wereldoorlog noejl mot eenven- tk, noeli met besluiten der Haagscho Vredes conferenties

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Een tweede eskader wierp met succes bommen op verschil lende punten van de pompcentrales van Godigore en Cavanelle. Alle vliegtuigen keerden behouden terug. ... zul len samenvallen met een gemeenschappelijk offensief op alle fronten, dat waarschijn lijk begonnen zal worden in de tweede helft van Maart, als de sneeuw gesmolten is en de voorjaarszon de heirwegen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

LONDEN. Bij de behandeling in tweede lezing van het wetsontwerp op den dienst plicht stelde een liberaal afgevaardigde ver werping daarvan voor. Hij verdedigde dit gedeeltelijk op algemeen© en greo ... LONDEN. In tweede lezing werd het ontwerp tot invoering van den dienstplicht in Engeland aangenomen met 328 tegen 36 stemmen

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

e n t o in Macedonië nog veel grooteren in vloed hebben op den loop van den wereldoorlog dan de verijdeling van do Dardanellen-actie." ... De commandant van den onderzeeër deelt mede, dat hij, toen het schip door vijf tor pedojagers terug naar de haven werd bege leid, het opnieuw aanviel en het trof met een tweede torpedo. Hij gelooft

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

majoors, 1014 kapiteins, 882 eerste-, 3248 tweede luitenants; van 1 tot 15 Nov. sneuvelden drie kolonels en oversten, elf majoors, 27 kapiteins, 29 eerste- en 70 tweede luitenants. ... die nauwelijks noodlottiger zou zijn dan een nederlaag. In de tweede plaats wordt be toogd, dat de overeenkomst tusschen do jongste uitlatingen van Grey en Bethmaim Hollweg toont, dat. „het niet

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

, vonden ze geen noemenswaardigen tegenstand. Er was niemand,zelfs geen mi. trailloursoldaat. De onderstanden werden op geblazen en men rukte op naar de tweede linie, waar hetzelfde plaats had en toen naar ... Op 55-jarigen leeftijd is in den afgeïoopen nacht te 's Graveuhage overleden het lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Rheden. Jhr. J. W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer, directeur en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

liet Russische volk heeft geen belang bij den huidigen, blocdigcn wereldoorlog." Het snakt naar vrede en eischt, dat onmiddellijk vredesonderhandelingen worden geopend. ... BERLIJN. Officieel. Bij Sahresina, ten O. van de Lida, drongen onze troepen over 4 K.M. ba-eed te in de voorste Russische loop graven en tot de tweede linie door; zij ver nielden de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

VVat betreft de plaatsing van het bijvoeg lijk naamwoord bij.het zelfst n.w. hierom trent kan nog de opmerking gelden, dat het eerste meestal vóór het tweede wordt ge plaatst; uit eeu oogpunt van ... Het vreeselijke drama van den wereldoorlog nadert het ©inde on dat einde zal een voor de monarchie eervoiio vrede zijn, omdat do volken van Oostenrijk-IIongarije in een wor steling van bijna drio