Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.005 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De „Vaderlander" schrijft „Van al het ten hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf» dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaaü- schen Boorencommandant

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... gaande is als een wereldoorlog In ieder geval is 't een bewijs dat de gemoederen bier lol rust komen, want een half jaar geleden zou zoo'm kalme beraadslaging niet moge lijk zijn geweest

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Op de 4e pagina van het tweede blad vindt men de nieuwe spoorweg- dienstregeling voor de Zeeuwsche lijn, die 5 dezer (Maandag) ingaat. ... wereldoorlog aan ieder onzer, voorzoo ver de drang in hem gist, te begrijpeu, wat er in de wereld en dus ook iu hem zeiven omgaat, onontkoombare vragen stelt, zal men licht geneigd zijn, de over geschreven

| Middelburgsche Courant | pagina 1

In verband met de tegen "die schcepn geopperde bezwaren wijst de minister er op, dal tijdens den tegenwoordigen wereldoorlog steeds 10 van 11 schepen onzer marine in dienst werden gehou den het elfde ... TWEEDE KAMER.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer- ... waarschijnlijk vóór stem men De heer Van Deventer gaf den minister den raad thans te volstaan met den aanbouw van onderzeebooten, tot dal de ervaring van den wereldoorlog ons verder zal hebben voorgelicht. En de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

g)e gelegenheid om' door be middeling van on'/.e admini stratie zich tegen verlaagden prijs te abonneeren op het kort verslag van de fcittiiïgen der Tweede Kamer, is gesloten. ... Zij beslaat uit de heeren G. A. Vor- sterman van Oyen, oud-lid van 'e Tweede Kamer te Aardenburg, voor zitter cn G. Vogelvanger le Hulst en F. C Zonneville le Axel, leden.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Den lzden Aug. werd uit Den haag gemeld dat op verzoek van den mie nister van bimienlandsche zaken de Tweede Kamerleden Van Wijnbergen, Van der Molen en Gerhard! zich verv. ceuigu hadden toL een ... In de tweede aflevering zijn opge nomen de maatregelen cn meedeeiingen van de Nederlandsche regeering tan vervolge op die vermeld in de eerste aflevering vau serie 1 der Documenten.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

tot berusting en ge hcorzaamheid, en dat daarop later een tweede circulaire is gevolgd, ... , staalkundig en econo misch Dat is een antwoord hunner zijds op Duitschland's eischen Daar naast moei een antwoord der neutralen slaan Niemand weet met zekerheid hoe deze wereldoorlog zal leindigem [Maar dit

| Middelburgsche Courant | pagina 1

- Te W em e 1 d i n ge trad Zaterdag avond voor een volte zaal hls spreker op voor de vrijzinnige kiesvereeniging dc heer De Muralt lid der Tweede Ka mer Iu een boeiende rede zette hij op duidelijke ... v ijst iop den groolen wereldoorlog, dien zij beschouwt als een conflict van econo mische machten, als een gevolg van liet materialisme. "Wij allen zijn materialis ten, maar na den oorlog1 zal Europa

| Middelburgsche Courant | pagina 1

begrepen Art 1 van het ter tweede Vredescon ferentie vastgestelde Verdrag nopens liet stellen van onderzeescbe zelfwerkende contactmijnen verbiedt torpedo's ie o bruiken, die niet ongevaarlijk worden ... Een wetsontwerp is bij de Tweede Ka mer ingediend, strekkende om aan de Regecring dc bevoegdheid te verleeuen tot hel opeischen van laadruimte in Ne- derlandsche schepen, ten behoeve van hel vervoer

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Wellicht stellen dfe lezers het meeste belang in de antwoorden op de tweede vraag. We zullen er daarom hier eenige daarvan laten volgen ... maclit de internationale betrekkingen zal beheerschen, vrees ik dat de vrede slechts een tijdperk zal op'enen van langdurige voorbereiding voor een nieuwen wereldoorlog!

| Middelburgsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog de kwestie over de toekomst over Oost Azië op het tapijt wordt gebracht. ... 2 De tweede klacht is eveneens on juist. Het ruwe fosfaat dat thans in gema len toestand wordt aangeboden is Cofsa- fosfaat Dit kan op zure gronden met succes gebruikt worden ter vervanging van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Dc uatkomst van het wekenlange de bat in de Tweede Kamer heeft die vrees beschaamd. ... Terecht wordt er in liet Voorlöopig Verslag op gewezen, dat in den tijd na het einde van den wereldoorlog, ons land giereed zal moeien zijn om tal van econo mische en financieele vraagstukken ter

| Middelburgsche Courant | pagina 1

KorL zij vermeld, dat de Tweede Ka mer de Boschwet vrijwel ongewijzigd aan nam, en dat de Eerste Kamer haar he den reeds in de afdcelingen onderzocht. ... Het vierde oorlogsjaar "Ter herdenking van het feit, dat op) 31 Juli 1917 het derde jaar van den) -wereldoorlog is verstreken, nad de Ne derland jche Anli-Oorlog-Raad gisteren- middtg in „Seinpost

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Ook de tweede spreker van leze zit ting, de heer Schapfer, maakte hlet makkelijk zijn bedoeling te begrijpen door aan het slot een conclusie mee le deelen, die hij ook desnoodg bereid is in een motie ... hi de nooden dos volks zal gedurende den wereldoorlog van overheidswege op onbekrompen wijze moeten worden voor zien en daartoe mag niet voor de zwaar ste offers uit 's lands kas worden te

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De heeren mr. H. C. Dresselhuys, Kir, dr. D A. P. N., Kooien, en mr, V. H. Rutgers, alle Ürije leden der Tweede Ka lmer en eveneens alle drie bestuursleden' van den Ned. Anti Oorlog Raad, hebben ■een ... duizenden uitgewisselde krijgsgevan genen en gewonden, slachtoffers van den wereldoorlog1. En thans wgs de admi nistrateur W>. Smit gevallen in de vervul ling van zijn plicht, ia dienst van het Nederlandsche

| Middelburgsche Courant | pagina 1

zoo menig land in den wereldoorlog voornamelijk aan hun bedrijven is te wijlen geweest. Ook waar de neutralen groot nadeel te boeken hadden, in Noorwegen, Zweden, Spanje en ook in ons land werd dit door ... bewerkstelligt hebben een tweede exemplaar van de kaart en controleereu invulling en bijhouding.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De nog steeds woedende wereldoorlog blijft van ons geheele volk zware offers- ei sclien, die, naar ik vast vertrouw, ook verder bereidwillig zullen worden ge bracht. ... Zondag heeft luit.-gieneraal K. Eland oud-minister van oorlog en oud-lid van de Tweede Kamerv te zijllen huize in den Haag onder groóte belangstelling zijn 80sten verjaardag gevierd.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

maatschappe lijk in praktijk te willen brengen, en in 't bijzonder als overtuigd aanhanger van de Roomsch-Kalliolieke levens- en we reldbeschouwing, op dit critieke oogen- blik van den wereldoorlog andere maat ... rund of gedeelte van een rund, en op f2 per K.G. voor tweede voort rundvleesch zonder been, als boe- danig zal zijn af te leveren len minste 75 pCt. van het ter uitponding verkregen rund of gedeelte van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

wereldoorlog, voor on. Vaderland, ook voor deze Provincie aangebroken. ... Tweede ardeeling de heeren Stieger, Vogelaar, Vermaas, van der Weijde, Tichelman, Dumoleijh, de Veer, Gil jam, de Jonge, Wiillemsen, W. van Oeveren en de leden der Ged. Staten, de heeren Fruijtier en

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Mijnbeer de Voorzitter I Ik wil van deze plaats verklaren, dat het mij' bekend is, dal vóór Augustus 1914, voor er dus sprake was van een wereldoorlog, al-vast stond bij den toenmaligen Minister en ... Bij' de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp ter goedkeuring van de overeenkomsten, onderscheidenlijk ge sloten tusschen Nederland en Groot- Groot-Britannië en Ierland, Frankrijk, Italië en den

| Middelburgsche Courant | pagina 1

de rijksduurtebijslagnegeling toe te passen, zooals deze 5 Juni in do Tweede Kamer is aangenomen, met be paling van het minimum op f 300, omdat het gemeen le personeel in nog ongunsti ger ciondities ... ook aan den wereldoorlog1, waarvan Vjissingen zooveel heeft waargenomen, waaraan het zoovele levens lieeft opgeofferd, zoowel van zijn Nederlandsche als zijn Belgische bevol king.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp ijo.t toezegging v.an een renteloos voorschot (subsidie) a,an de NaamLopze Vennootschap Waterleiding Maatschappij Tholen, gevestigd te Tholen, ten ... voor de aangeslagenen wereldoorlog niet Langer dm 3 of 4 tot 800 de toeslag'dn Maart en April te Maanden zou kunnen duren. In plaats'

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Onlangs werd gemeld dat de Neder landsche Bank tot onderscheidene ge- meetnten, welke een tweede uitkeerin.g uit de oorlogswinstbelasting zullen ontvan gen, een circulaire heeft gericht waar in het ... prolessbr mr. M. W. F. TTeub oud-Minister van L., N. en H (o-ud-Minis- ster van financiën, lid1 van de Tweede Ka mer der Stalen-Generaal te 's-Graven- hage;

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Die heer J. |C. IViermjaasI deject in-De Hoï- laiajdsiche Visscherman de naamlijst me lde vapa de ScheveningiSche visschters, dje fcïijjdems den wereldoorlog op zees zijn jomigeiklpimen. Zijl neemt ... tweede verordjehing alleen de heer Van Oorschot.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

het munitievervoer k)an ver hinderen en daardoor meer kans lnejeift een drei:gendbii tweeden wereldoorlog, die nog! veel bloediger zal zijn d)an de eerste, kan teg|enliouden. Spr. vond: igelegenlieid te ... materi eel bijna geheel nieuw was, het sc]hip (toch iriaakte zijin tweede reis toen het Strandde en wrak1 sloeg.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

April door de Tweede Kamer ahngBtalof ftien motie-Duys (waarin werd uitgtespie ken, dat „als regel het houden van op- tochten en meetings, eventueel met mu ziek en hameren, ook op Zpndag geoor loofd mloet ... dén wereldoorlog1 en "de vele. daaruit |0|ok voor deze provincie voortgekomen m'oei- lijkheden, op- onbekrompen wijze zijd 'ge schonken.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Aldus het oordeel van „verscheidene leiden" bij het afdeelin(gao,hdeirzioek Idler Tweede Kamer van het voorstel tot nieu we regeling van den Dienstplicht, ... Maar verscheidene ander© leden kwa men tegen deze zienswijze op. In de eer ste plaats herinnerden deze leden nan de 'groote beteekènis, welke gedurende den wereldoorlog vOior ons land- gelegen wfcg

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Mij wederom in Uw midden bevinden de, leden d(er Staten Generaal, m'a|g ik: niet verhelen, dat zelfs thans, nu de wereldoorlog welhaast drije jaren tot het verleden behoort, zijne gevolgen zich nog ... In hoever kunnen ze dat doen zonder wetswijziging? En 'in hoever zal de hui dige Tweede Kamer toestemmen in zulk een wetswijziging bijv. op- 't gebied van onderwijs, werklpozenjondersteuning, wo

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Andere leden van het Centraal Stem bureau geven de voorkeur apn ©en lijs. tenstelsel' gelijk aan dat hetwelk geldt, voor de verkiezing! van de leden van de Tweede Kamer. ... groote moeilijkheden van dezen tijd de gevolgen van den wereldoorlog en de Duitsche concurrentie doodt men niet door een paar uur meer te arbeiden De hand te slaan aan deze arbeidswet geving is het

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Vanwege de fed. Zeeland van den Vrijz.-Dem. Bond trad mr. P. J Oud, lid der Tweede Kamer, Donderdag jl. te Wis sen kerke als spreker op. In een aandachtig gevolgde rede gaf hij d|e plaats taan, die ... Voor de Chr. Historische Kiesvereeni- ging tc O. en W. S o uburg trad Woens dagavond in „Reliobolh" op de heer J Weitkamp, lid van de Tweede Kamer, niet het onderwerp „Landbouw, Arbeid Jen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De tweede bespreking van liet dage lijksch bestuur der partij met de fyeeren v. Cranenburg c. s. heeft geleid tot de eohclusie dat zoo spoedig mogelijk een vergadering dient belegd met hen die de

| Middelburgsche Courant | pagina 1

leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in kieskring XII, tot lid: mr. A. A. de Veer, lidi der Pra- vinciale Staten en wethouder der ge meente Middelburg; J. C. F. Larsen, koopman te Middelburg; mr ... Tot plaatsvervangend lid: C. van der Weel. lid van den gemeenteraad te Mid delburg; J. F. Heemskerk, lid van d|e Tweede Kamer der Staten-Generaal; W. R. J. Ceulen, boekhandelaar, te Middel burg.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Die yan Oorlog bracht wel veel dis cussie, maar niet veel nieuwe opmerkin gen. De heer v. Embden maakte zich tol tolk van de reeds uit de Tweede Ka mer Wekende denkbeelden van de Vrifz. Dem. ten ... Het tweede deel van het rapport van de zoogenaamde Bezuinigingsoommissie, dat in schrift reeds gereed ligt, zal bin nen eenige maanden vérschijnen. Hel zou, naar het HdM. verneemt, interessante ge

| Middelburgsche Courant | pagina 1

jaar te Voren samengestelde Tweédé Kamer hoogstens half-om-half, en zeker niet 419. Trouwens, van evenredigheid is ook bij deze Eerste Kamerverkiezing) heelemiaal geen sprake, want als men het aantal ... Tweede Kamerverkie zingen, doet die Bond het beste zich aan geen andere partij te binden, daar niemand weet hoe de partijen zich na de verkiezingen zullen groepeeren. Hét is waar dat thans de Vrijheidsbond

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Amsterdam'; voor versiering eerste wed. Ver.öaanderd Tilburg, tweede S. Koi'per, Amsterdam; ... De uitslag voor de Matidelburgs'che kooplieden was: voor étalage eerste 'prij^ :J C. Merk', tweede H. Albterge; voor re clame, eerste prijs P. Ssnderse, tweede J. Kièboom- en voor versiering, eerste

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Juist in dezen tijd, nu men een aanval doet op arbeidstijd en loon. Hel tweede abnormale, is de «fhaos in de wereld, als ge\olc van den wereldoorlog, waar aan de arbeiders geen schuld hadden, maar nu ... Hét Tweede Kamerlid van Dijk heeft aan den Minister van Buitenl. zaken eenige vragen gedaan betreffend deze kwestie.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Naar aanleiding van de bezwaren bij het afdeelingsonderzoek der Tweede Ka mer geopperd tegen het aftrekken van 10 pet. der bij de wel geregelde salaris sen, |ferwijl voor de anderen met 1 Wei 5 pet ... In dc jaren vóór den wereldoorlog, toen de kolenprijs f 7 a f S per ton be droeg was de gasprijs 6 a 7 cenl per MA

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Na de aanneming door de Tweede Kamer van het wetsvoorstel-Rutgers in zake Plaatselijke Keuze, heeft zich een comité gevormd, teneinde alsnog zoo mo gelijk te voorkomen, dat dit wetsvoorstel tot wel ... De wereldoorlog 19141918 vernie-' tigde meer levens dan alle oorlogen, die in de laatste anderhalve eeuw zijn gevoerd, te samen

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Na deze periode volgde die van gou verneur-generaal van geheel Indic. Het was vooral aan hem te danken, dat bij het uitbreken van den wereldoorlog al om iu het gebied rust hecrschte, en het ... Blijkens het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer over hel wetsontwerp# voorzieningen tegen besmettelijke ziek ten, werd liet door verschillende leden toegejuicht, dat door twee ministers uil dit

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Het initiatief tot deze hulde is uitge gaan van mej mr. C. Frida Katz, lid van de Tweede Kamér en mej. mr. B. de Voogt. ... Uit de Ver. S talen. Naar uit Washington gemeld wordt, heeft senator Borrah voorgesteld alle tij dens den wereldoorlog in lieslag genomen vijandelijke eigendommen, lol een waar de van een milliard

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Op vragen van het lid van de Tweede Kamer den heer Ter Hall betreffende verhooging van de vóór den wereldoorlog vastgestelde uitkeeringen aan rentetrek kers krachtens de Ongevallenwetheeft de ... De A. N. W. B. heeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin met aandrang wordt gevraagd, in de wet tot aanvulling van de Zegelwet niet op te nemen een zegelrecht voor gewone uit gaven in

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... Gisteravond sprak de heer J. E. W. Duijs, lid der Tweede Kamer, te 's- Gravenliage voor de afdeeling Middelburg der S.D.A.P. over „Kaïn en Paulus, poli- tiek-Chrislen of sociaal-democraat."

| Middelburgsche Courant | pagina 1

„overwinning' evenmin mogen beleven als het Eügel- sche parlementslid, dat reeds lang vóór de wereldoorlog uitbrak elk jaar in het Lagerhuis zijn: „Er moet een zomertijd worden ingevoerd" verkondigde, doch reeds ... inhoud van de tweede voor le bereiden."

| Middelburgsche Courant | pagina 1

beraadslagingen kunnen vaststellen aal de uitdrukking „overwinnaars" hoe lan ger zoo minder gebruik! en geboord werd; «le volkeren hebben ingezien dat er geen feitelijke pverwinuaars iu den wereldoorlog zijn ... Iredcn van de verdere uitvloeiselen te streven, vooral wal de bezetting iu de tweede en derde zóne betreft.