Krantenbank Zeeland

HomeSearch

58.008 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 1

aaneen te smeden. Voor de tweede maal binnen enkele jaren zijn aldus al deze over de gcheele wereld verspreide en op elkaar naijverige,soms zelfs vijandige elementen— vereenigd tegenover een ... De Spaansch-Amerikaansohe oorlog was de eerste waarschuwing, de Transvaalsche is een tweede.

| Goessche Courant | pagina 1

tegen 244 stemmen aangenomen. Op de tweede zinsnede, waarbij enkele uitzonderin gen worden voorgeschreven, was door Vazeilles een amendement voorgesteld »Zgn eveneens uitgezon derd, lo. de misdrijven van ... niet zijn ingenomen, omdat hij heengleed over de hoofdzaak de niet-ontvangst van Kruger om groote woorden te bezigen over de dwaasheid om van den Transvaalschen oorlog een wereldoorlog te maken, waarin

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Londen, 8 Febr. President Castro zeide tot een correspondent van de New-York Herald, dat naar hij vreest Venezuela de oorzaak worden zal Van een wereldoorlog, wijl Duitschland en Engeland de reeds ... Bij de gisteren te Middelburg gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Kamer zijn officieel candidaat gesteld de heeren J. A. Berg- meijer (soc.-dem.) en Mr. C. Lucasse (a.-r.) aftr.

| Axelsche Courant | pagina 1

- neezenrelletjes. Zijn er reeds uitnoodi- gingen verzonden voor de 3e Vredes conferentie? Nu een wereldoorlog dreigt zou opening van het Vredespaleis bet toppunt zijn van huichelarij. In ieder geval noodige de Min ... De min. van Buitenl. Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, ten aanzien van den huidigen politieken toestand, dat de berichten die hij ge durende de laatste 24 uren heeft ont vangen, alle

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

„De in eerste linie voortrukkende cava- lerie-divisies nemen alles, wat zij of de haar volgende troepen kunnen gebruiken, tegen quitantie wég of leggen er beslag op. De in tweede linie volgende troe ... Aan den diang, ook op ons Uitgeoefend, om een oordeel te vellen over den stand en het recht van partijen in den uitge broken wereldoorlog,bieden we weeg- stand. Zoolang het oris land gelukt, neu

| Vlissingse Courant | pagina 1

iw VERMAAS vraagt tegen Der een TWEEDE ... ver zoeken den lezers wel te willen be denken, dat deze stellingen geschre ven en toegelicht werden, maanden vóór den huidigen wereldoorlog, en na te gaan, hoe zij alle, zonder uitzonde ring, juist zijn

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Het is zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over de geheele linie verslagen is. Zonder twijfel is de tegenstand van den vijand aan de Aisne gebroken en zal hij ... achtergelaten) vond de ma joor bij aankomst in bedoelde gemeente de bewuste colonne niet, maar wel de 3e batterij van zijn regiment, wel 2 com pagnieën (de 5e en de 7e) van het Sak sische tweede grenadiers

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen. De correspondent van de Daily Telegraph seint uit Frankryk „Het ia zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over da goheela linie ver slagen. Zonder tw

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen- Het slot van de tweede oorlogsmaand vindt Engeland vaster dan ooit besloten om den oorlog tot een beslist bevredigend slot te bren gen. In alle bladen wordt deze be slistheid te kennen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Deze gansche wereldoorlog is een af schuwelijk raadsel^ en het meest tragi sche daarin het lot van België, dat niet ... Dat gaf mij te denken. Ik stel mij nu voor, dat, zoodra de tweede fortenlinie in handen van den vijand is, de stad eenvoudig onverdedigd zal worden gela ten. Het hoofdkwartier trekt zich langs

| Vlissingse Courant | pagina 1

opzicht verre ach ter zich. Ook de groote Europeesche oorlogen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn alle de mindere in verschrikking van dezen. Zij toch hadden zoowel een beperkt aanzien als een ... in de rij der volkeren, dat is het, al dan niet, uit gesproken doel van dezen monsler- achtigen wereldoorlog.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Zelfs nu nog insinueert hij tegen zijn partijgenoot Otto, lid van de Tweede Ka mer, erkend bekwaam schoolman, oud voorzitter van het Nederlands ch Onder wijzersgenootschap, die na bestudeering' yan ... Het komt steeds duidelijker aan het licht dat zij goed gezien hebben die ter stond na de oorlogsvteiklaring van Duitsch- land aan Rusland den wereldoorlog heb ben aangekondigd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Hoewel volkomen overtuigd van de on macht die de vredesbeweging heeft ge toond tegenover de geweldige machten, welke den huidigen wereldoorlog hebben ontketend en die nog steeds aan het ka non het ... De Nederlandsche regeering heeft en wel in de Tweede Kamerzitting van 3 Augustus j.l. te kennen gegeven, dat zij, als de omstandigheden daar voor gunstig zijn, hare goede diensten tot herstel van

| Onze Eilanden | pagina 1

Toets het ontwerp-Treub aan deze zeer juiste uitspraak en ieder democraat zal moe ten wenschen, dat het Non Possumus (ik wil niet) van de Tweede Kamer zal klinken. ... Toen de Belgische vluchtelingen inrade- loozen angst voor de Duitschers, bij duizen den over de grens kwamen, is er van alle kanten in ons laDd hulp verleend om de slachtoffers van den wereldoorlog

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 1

en dan zou de te genwoordige oorlog geen wereldoorlog zijn geworden doch zijn gebleven een plaatselijk conflict. Dan zou het staat kundige leven niet hebben gerust op den geest van naijver en zou deze ... niet hebben geleid tot den geest van ver blinding, de directe aanleiding tot den wereldoorlog en deze geest van ver blinding als straf wegens de misken ning van het natuurrecht in het rechts leven van

| Vlissingse Courant | pagina 1

, en staat voor deze partij de overwinning voor gene de nederlaag te gebeuren Geenszins. Ziedaar nu een moderne, een wereldoorlog bovendien, die in welhaast 5 maanden nog niet één alles overwegende ... stappen. Dat bezwaar was gelegen in de dividendsbelasting die men een dubbele belasting acht. Deze kwestie is in de Tweede Kamer reeds vol doende besproken. Zij werd nu met minder talent door den

| Onze Eilanden | pagina 1

internationaal. De ont ketening van den wereldoorlog leerde, dat de sociaaldemocaten zich misrekend hadden omtrent een zeer voornaam ding het gevoel van nationale saamhoorigheid. Bij alle oorlogvoerende natie ... erkennen, dat zij te zwak waren om den wereldoorlog te voorkomen. Doch is het dan niet zeer verstandig afgescheiden nu van het nut van deu Anti-Oorlogsraad samen werken te zoeken met de bourgeois", die voor

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

francs. Griekenland dat gaar ne 500 miljoen francs geleend had, kreeg slechts 100 miljoen, en wordt daardoor verhinderd in den wereldoorlog dieel te nemen. Bulgarije gaf ook reeds 50 mil joen aan ... In ©een tweede bericht aan bet, bureau te Kassei, wordt geschilderd, hoe de honden ook ongedeerde, maar van hun troepen afgedwaalde soldaten in den nacht terechtbrengen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Van Rumcnië, dat een leger van 000.000 man op de been heeft, en dus in militair opzicht als de sterkste staal van den Balkan te beschouwen is, wordt beweerd, dat hel eerst daags aan den wereldoorlog ... heer en mevr. De Gruyter werden voorgesteld, was onbetaalbaar. Leuk was ook de ge vangenbewaarder, die door den heer Schmitz op voortreffelijke wijze werd weergegeven. Hel tweede stukje „Sis- ka van

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De „Vaderlander" schrijft „Van al het ten hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf» dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaaü- schen Boorencommandant

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

De vraag is nog maar steeds, welke zijde zal Rumenië, dat gereed is aan den wereldoorlog deel te nemen, kiezen. Tot nu toe is de houding der Rumeensche rogeering weifelend, dubbelzinnig geweest. Zij ... gesprekken met Fiscp gevoerd, een via Boston, het tweede via New-York. Het telefoneeren over zulk een langen afstand is mogelijk geworden loor een vinding van den Servischen professor Pupin.

| Vlissingse Courant | pagina 1

De wereldoorlog het werk van diplomaten en militairen Verwaar lozing .alleen of terzijdestelling van de kennis van het verleden en het heden beide kan die vraag bevesti gend beantwoorden. De ... De heer A. B. Kleerekoper, lid der Tweede Kamer heeft tot den minister van oorlog de volgende schriftelijke vragen gericht

| Goessche Courant | pagina 1

Voor de Amsterdamsche Studenten- vereeuiging voor Sociale Lezingen heeft de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en Wet houder van Amsterdam, gesproken over „Sociaal ... In trouwe dit laatste valt niet mee. Het mag toch wel een jammerlijke uitspraak van één der voormannen in de S. D. A. P. ten onzent geheeten worden „dat. de wereld-oorlog de soci-

| Vlissingse Courant | pagina 1

toe vervullen kan. Als dan eenmaal de storm, die deze wereldoorlog is, zich heeft neergelegd en een betere toe komst over het afgepijnd Europa daagt, hoe groot mag dan de vol doening zijn, die ons ... , welke in verband gebracht konden worden met de huidige tijdsomstandigheden. Wij wilden o.a. eens zien of het bouw bedrijf stilligt en ten tweede of het aantal te huur staande woningen op vallend groot is

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Dit is een belangrijker zaak dan zij mis schien op het eerste gezicht lijkt. Zij sluit de mogelijkheid in zich, dat ook China in den wereldoorlog wordt gemengd, dat Japan zich» uitbreidt in 't Verre ... ; Przemysl wordt sedert weken voor de tweede maal door de Russen belegerd, Krakau ver dedigd door de Oostenrijksch-Duitsche troe pen, die zich achter de Nida hebben ver sterkt.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Ten tweede wordt bet stroo door langdurig gebruik op niet onbelangrijke manier vervuild. Ook al ziet men aan de kleur niet, dat het vuil is, ieder menseh mei. gezond verstand kan begrijpen, dat het ... Voor de tweede maal is nu op het Oostelijk oorlogsterrein ©en groote slag geleverd tus schen Duitschers en Russen bij de Masurische meren in Oost-Pruisen. Voor de tweede maal heeft generaal Von Hin

| Vlissingse Courant | pagina 1

De nog dagelijks zich uitbrei dende wereldoorlog gaat voort vooral aan de neutrale landen bijzonder zware eischen te stellen. Tal van plichten zijn hun opgelegd in allerlei vorm, terwijl om hun ... Terwijl onze vorige brief nog on der weg was van den Haag naar Vlis singen, werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend, dat zeer typisch illustreerde hetgeen wij in onzen brief bespraken.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

- vragen, hoe er goede Nederlanders kunnen zijn, die inderdaad de overtuiging koesteren, dat het voor ons land onverschillig is, welke der beide mogendheden-combinaties in den tegenwoordigen wereld-oorlog ... Bij brief van 26 dezer heeft de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de Tweede Kamer bericht, dat krachtens Konink- lijke machtiging van 23 Febr. door hem het wetsontwerp tot aanvulling

| Onze Eilanden | pagina 1

de vrede tot stand jzal komen, daar de eigenlijke, de meest ver- Betrekkende resultaten van den wereldoorlog ... de heer del Castilho zal wel alle hoop hebben opgegeven, dat hy in den Haag zijn stelsel ingang kan doen vin den. Wat maar gelukkig is ook 1 Een tweede

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 1

Het woord van het dit alles is ge schied was door ons genome- uit Na volging 111, 46: 3, waar dit woord wordt gevolgd door zijn tweede deel „Ik zal den schuldige en den onschul dige oordeelen maar ... Aan dit tweede deel hadden wij aan vankelijk niet gedacht, maar door het verloop van tijd en in de ontwikkeling van zaken waren wij wel verplicht om het woord van dit tweede deel in ge dachten te

| Goessche Courant | pagina 1

Maar een nog eigenaardiger karakter krijgt het verzet der rechterzijde, als men nagaat, wat de heer Heemskerk, van 1908 tot 1913 Minister-president, op 24 November 1909 in de Tweede Kamer zei. De ... Ëurdpa na dezen strijd opnieuw voor een wereldoorlog zal geplaatst worden.

| Breskensche Courant | pagina 1

En juist daarom moge dit voor on ze regeering eene dubbele aanwijzing zjjn zich niet in die mate te laten prikkelen om aan den wereldoorlog mee te doen, omdat feitelijk een an dere mogendheid langs ... De tweede stuurman was met twee matrozen bezig met de lampen, die de aan dek staande vlag en naam sein goed verlichtten, doch met spie ren buiten boord gevoerd moeten wordeD, om ook den romp te

| Goessche Courant | pagina 1

Esc zware en veelomvattende taak is in den huldigen wereldoorlog aan de artillerie toegekend. ... In een artlilerie-gevecbt kan men slechts afwachten, welke beschikkin gen het noodlot za! treffan. Wanneer de eerste granaat achter de schuilplaats valt en do tweede er voor, krgpt de militair in zjn

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... gaande is als een wereldoorlog In ieder geval is 't een bewijs dat de gemoederen bier lol rust komen, want een half jaar geleden zou zoo'm kalme beraadslaging niet moge lijk zijn geweest

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

In het maandblad .Ons Leger'' wekt do 2e luitenant jhr. Graafland oils olk op om niet ..in te dommelen". We willen dat maar al te gaarne, want de wereldoorlog wordt eentonig en liegint voor ons ... 'oelcapelle straatweg. De Canadee sche strijdmacht bestond uit drie afdeelingeu. Een daarvan begon den strijd aan het genoem de front; de tweede stond aan den rechter, flank en de derde bleef in reserve. Het weder was