Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.006 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD van i@ Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant en Goesche Courant van 30 Mei 1040 ... Veiligheid, welvaart en bevolkingstoename zijn nauw met elkaar verbonden. Ter wijl gedurende de negentiende eeuw de menschheid zich nagenoeg heeft verdub beld, viel sedert den Wereldoorlog 1914

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD van de Prov. Zeeuwscbe lleidelburgscbe Gwurant ei Goescbe Cfflirauf (tevens ïllsslipche tea mat) m 2§ Hel 1940 ... het eigenlijke geweld van een krijg niet ondervonden. Misschien zou de wereld er beter uitzien, indien ze ten deze ervaringen hadden opgedaan, ervaringen gelijk België en Frankrijk in den wereld-oorlog

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Omtrent het lot van het Tweede-Kamer lid Rost van Tonningen, Kröller, Feldmeijer en enkele anderen, die vóór het uitbreken van den oorlog in Ooltgensplaat werden opgesloten, deelt ir. Mussert mee ... ont zettende bloedverlies van het door den wereldoorlog nog verzwakte Fransche volkslichaam, is in vollen gang. Het Fransche leger draagt den last van den dag. De Fransche soldaat sterft, opdat Engeland

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Omtrent het lot van het Tweede-Kamer lid Rost van Tonningen, Kröller, Feldmeijer en enkele anderen, die vóór het uitbreken van den oorlog in Ooltgensplaat werden opgesloten, deelt ir. Mussert mee ... ont zettende bloedverlies van het door den wereldoorlog nog verzwakte Fransche volkslichaam, is in vollen gang. Het Fransche leger draagt den last van den dag. De Fransche soldaat sterft, opdat Engeland

| Middelburgsche Courant | pagina 1

De Fransche strijdkrachten in het ge bied van Valenciennes trachten voort durend door tegenaanvallen lucht te krijgen. Er is echter reeds een tweede soortgelijke wig tusschen hen gedreven, welke hen ... Zoo waarschuwt de Daily Express geen vergelijk te trekken met den wereldoorlog van 1914 en den huidigen oorlog. „De wereldoorlog is, in vergelijking met thans, slechts een partijtje tennis geweest

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Eén leiding voert naar de eerste drie zol ders, de tweede naar het tweede drietal zolders, de derde naar de zgn. smederij en uurwerkkamer, de vierde naar het deel tus schen den eersten en tweeden ... omging, de vijfde naar de peer en de kroon en de zesde naar twee brandkranen, de eerste op de eerste zolders en de tweede op de toren kamer.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

Dat was na den wereldoorlog. Er was nog geen gedachte aan een nieuwen oorlog. Integendeel, men leefde, velen leefden in de fantasie, dat er geen oorlog meer zyn zou, althans in vele jaren niet. Maar ... Op de vragen van het Tweede Kamerlid jhr. mr. Van der Goes van Naters inzake het vraaggesprek gehouden tusschen een Amerikaansche correspondente en ir. A. A. Mussert, heeft de voorzitter in den Raad

| Middelburgsche Courant | pagina 6

wereldoorlog. En meent men niet steeds daaraan uiting te moeten geven, op nationale feestdagen is daarvoor zeker alle reden. ... -Do- nald, in de tweede plaats de schitterende shows, geweldige revue-scènes waarvan in het bijzonder noemen de Holland-show „Wooden Shoes" (klompen), met molen, bollenvelden en schilderachtige kleeder- dr

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIBBEIEURGSCBE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DINSDAG Tb AI-HUIL i»<m ... beloften, waaraan de wereld zoo langzamerhand ge wend is geraakt. Ten tweede kan de Duit sche ijzerertsaanvoer door een bezetting van strategische punten op de Noorsche kust belemmerd worden, vooral als voor

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Het tweede belang der jeugdige perso nen, waarmede in het ontwerp rekening wordt gehouden, is de mogelijkheid tot ontwikkeling, welke het onderwijs op ver schillend gebied voor die personen opent ... Het tweede lid van art. 11 luidt:

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN ZATERDAG 6 APRIL 1940. ... wij en de Franschen groote reserves aan er varen leiders uit den wereldoorlog heb ben. Er kan genie in het Duitsche leger zijn, maar men twijfelt er aan. Ik ken de meeste Duitsche commandanten persoon

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Tweede Kamerleden stellen ... Het uitbreken van den wereldoorlog maakte echter een einde aan die burge- meesterlijke werkzaamheid en waardig heid. Als sergeant vertrok Daladier naar 't front, hij was poilu met de poilus en keer

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE F"-AD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE M1DDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN ZATERDAG 30 MAART 1940. No. ... beïn vloeden. Doch degenen, die wij de be proefde vrienden van Nederland n zijn het geweest die, onmiddellijk na den wereldoorlog een vinnige actie hebben gevoerd tegen het „Comité de Polïtiq Nationaleen

| Middelburgsche Courant | pagina 3

- strieele producten, waren omstreeks 1900 een industrieland geworden, dat als con current in de grondstof- en afzetgebieden der wereld zich kon doen gelden. Vooral na den wereldoorlog zijn het voor buiten ... In Venezuela was aanvankelijk het Brit sche belang overheerschend. Doch alras vooral na den wereldoorlog kregen ook de Amerikaansche belangen er vasten voet. Thans zijn het in hoofdzaak (doch

| Middelburgsche Courant | pagina 4

, waarin men in de periode na den wereldoorlog is vervallen, niet opnieuw te maken. Men denke in de eerste plaats aan het scheep vaartbedrijf, dat op het oogenblik welis waar algemeen hoogere vrachten boekt ... dividend op de gewone aandeelen wil verdienen. Naar men weet heeft dit con cern, ondanks de groote uitbreiding van de productie in de tweede helft van 1939 het dividend op de gewone aandeelen nog altijd niet

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 27 MAART 1940. No. 73. ... mocht zijn wist—op te zweepen tot niets-ontzienden hartstocht voor het „Groene Erin". Als mid den in den wereldoorlog de „lersche onaf hankelijkheidsverklaring" wordt geprocla meerd, is De Valera een der

| Middelburgsche Courant | pagina 6

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 20 MAART 1940. No. 68. ... inderdaad scheen voor deze veronderstelling reden te over te bestaan. Rusland, Hongarije en Bul garije hebben „vorderingen" op Roemenië, vorderingen uit den tijd onmiddellijk na de wereldoorlog, en

| Middelburgsche Courant | pagina 11

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 6 MAART 1948. No. 56. ... Hoe dit zij, na den wereldoorlog werd het vroegere Oostenrijk-Hongarije uiteen geplukt in vele stukken. Niet alleen van wege het veel geroemde „zelfbeschikkings recht" der volkeren, zooals men

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN MAANDAG 4 MAART 1940. ... De groote man in de partij is Earl Brow- der, 48 jaar, een smal gezicht en een rus tige stem een typische Amerikaan. Hij is accountant geweest en gedurende den vorigen wereldoorlog heeft hij wegens

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Niettemin bevindt Luitenant C. H. Voss zich reeds 27 jaar in Frankrijk, en is naar zijn eigen zeggen, welhaast evenzeer Franschman als Australiër; oud-strijder en piloot uit den wereld-oorlog en ... gehuwd met een Frangaise, beschouwt deze in we zen typische Australiër „la belle France" inderdaad als zijn tweede vaderland; en overigens: zijn oudste zoon, eveneens ge trouwd met een Fransche vrouw, even

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDBELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN VRIJDAG 1 MAART 1940. ... gebied om er vijan den te hebben. Als Palestina inderdaad Joodsch zou worden, zou Engeland niets te vreezen hebben van dien kant. Maar sinds den wereldoorlog is er een steeds groeiende eenheid in de

| Middelburgsche Courant | pagina 6

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COUR ANT) VAN WOENSDAG 28 FEBRUARI 1940. No. 50. ... En het heeft zichzelf beloofd, dat zooiets niet meer gebeuren zal. Het-wil trachten een slachting als in den wereldoorlog te vermijden. En gelukt dat niet, dan wil het in ieder geval de haat geen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN ZATERDAG 24 FEBRUARI 1940. No. 47. ... gedurende den wereldoorlog, acht men het geenszins overdreven te veronderstellen, dat de mees te Nederlanders dit jaar de vacantie in eigen land zullen doorbrengen. In verband met deze veronderstelling worden

| Middelburgsche Courant | pagina 8

Vergelijkt men zoo zeide hij den tegenwoordigen financieelen toestand van het Rijk en zijn bewoners met dien in het begin van den wereldoorlog, dan valt die vergelijking zeer in het nadeel van thans ... In de tweede plaats zal aan een verder aandraaien van de reeds zoo diep in het le ven zittende belastingschroef, niet kunnen worden ontkomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

„Langleeford" die van Boston op weg was naar Engeland, is door de Duitschers Woensdagmorgen tot zinken gebracht. Een man overleed in de reddingboot. Een tweede boot met den ka pitein en de overige leden der ... te verzekeren. In de tweede plaats, wanneer, byvoorbeeld door ham steren, een tekort dreigt. Én in de derde plaats wanneer het verbruik van bepaalde artikelen moet worden beperkt, teneinde te

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBÜRGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN ZATERDAG 10 FEBRUARI 1940. No. 35. ... Alle „Iersche legers" van den laatsten tijd grijpen terug op.de „Iersche Vrijwilligers'" die zich afscheiden van de „Nationale Vrij willigers", die zich in den wereldoorlog aan de zijde der

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1940. No. 33. ... eerste gebiedsvergrooting se dert den voor hen zoo noodlottig afgeloo- pen wereldoorlog aan Berlijn te danken, al heeft Rome zich na de vernietiging van Tsjecho-Slowakije duchtig voor hun belan gen geweerd

| Middelburgsche Courant | pagina 5

'TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DONDERDAG 1 FEBRUARI 1940. No. 27. ... Polen zouden zoo ongeveer uitgemoord worden door de Duit- schers. In den wereldoorlog waren het schuldige kinderen met afgehakte handen, •die dienst moesten doen, om eenzelfde af grijzen te wekken. Een

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MJDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DINSDAG 30 JANUARI 1940. No. 25. ... Het Tweede Kamerlid de heer Amelink heeft aan den minister van economische zaken de volgende vragen gesteld:

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De burgemeester zeide, dat de groei der welvaart te Vlissingen door ruime werkge legenheid wegens liet uitbreken van den nieuwen wereldoorlog in begin September' jl. wel zeer schril is onderbroken. ... van den Spuiboezem op den voorgrond. Het is zeer merkwaardig, dat dit voor het snel verkeer op den Zeeboulevard zoo belang rijk werk samenvalt met het opruimen der tweede ernstige verkeershindernis n

| Middelburgsche Courant | pagina 6

slechts kort. Weldra kwam er weer terreur. Maar bij het uitbreken van den wereldoorlog ont look de hoop opnieuw Finland. ... Er waren drie ontploffingen te Londen beraamd: een voor de bank van Engeland, een tweede voor de Westminster Abdü en een derde zoo dicht mogelük by Scotland Yard. Aangezien het op alle drie plaatsen

| Middelburgsche Courant | pagina 7

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DINSDAG 23 JANUARI 1940. No. 19. ... wenscht ech ter niet in zee te gaan met landen, waar van het sinds den wereldoorlog zijn destijds afgenomen gebieden terug eischt. In het Noorden wil het van Roemenië de Do- broedsja terug hebben, terwijl

| Middelburgsche Courant | pagina 7

kent, weet steeds zijn bakens te verzetten en gebruik te ma ken van alle middelen om tot een resultaat te komen dat winstgevend is. Tijdens de be zetting van België in den wereldoorlog, toen de grenzen ... over heidspersoon en een aantal politieagenten, die hem begeleidden. Nadat eenige agenten geslagen waren, werd bevel tot vuren ge geven. Een persoon werd ernstig gewond, een tweede licht. Gemeld wordt

| Middelburgsche Courant | pagina 7

De tweede aangelegenheid, waarop hier boven werd gedoeld, was gelegen in de tij dens den Wereldoorlog gebleken mogelijk heid om met behulp van modern aangeleg de versterkingen, verdedigingslinies van ... Het Russische Telegraafagentschap Tass publiceert een tegenspraak van het hoofd kwartier van het militaire district Le ningrad, waarin gezegd wordt, dat in de tweede periode van drie weken in Finland

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 10 JANUARI 1940. ... wijziging voorstaat. Na den wereldoorlog moest het de Dobroedsja, een uiterst vruchtbaar ge bied aan Roemenië afstaan. Het wil dat ge bied nu terughebben. En het wordt in dien eisch gesteund door Italië.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

slechten tüd tegemoet, daar velen in Duitschland daarvan afkeerig zün en veel meer voor toenadering tot Engeland voe len. Rusiands zorgen zullen in de tweede helft van 1940 steeds grooter worden. Sta- lins ... Voorspeld werd o.a., dat Polen het eer ste slachtoffer zou zijn bij de inleiding van den wereldoorlog. Duitschland zou zich niet buiten den oorlog kunnen hou den, verwacht werd een aanslag op Hit ler

| Middelburgsche Courant | pagina 6

we reldkampioenschap deelgenomen, 5 keer werd hy derde en twee maal tweede. In 1932 legde hy te Rome beslag op den titel van wereldkampioen der amateurs. Voor den laatsten keer is hij 3 weken geleden ... pen die de menschheid kan treffen, n.l. de vorige wereldoorlog en de pest, in dienst van het Roode Kruis heeft meegemaakt en het werk dat het Roode Kruis daar heeft verricht is zoo bewonderenswaardig

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Op 51-.jarigen leeftijd is te Heerlen plot seling overleden de heer A. P. H. van den Dolder, die in 1910 alhier als inspecteur van politie tweede klasse werd aangesteld, en na ook te Nijmegen die ... functie te heb ben bekleed in 1914 als inspecteur eerste klasse hier terugkeerde. De overledene maakte in die functie de moeilijke jaren van den vorigen wereldoorlog mede en had zich ook buiten het

| Middelburgsche Courant | pagina 6

De erfenis van den wereldoorlog is in vele films van schier alle zijden belicht „Getuigen spreken" behandelt het ge val de Vétheuil, een industrieel, die in den oorlog door de Duitschers als een ... Bij Kon. besluit van 23 December zijn met ingang van 1 Januari 1940 benoemd tot reserve eerste luitenant van de land macht bij hun tegenwoordig regiment de reserve-tweede luitenants P. J. van Voorst

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN VRIJDAG 29 DECEMBER 1939. No. 306. ... Engeland heeft reeds, tegen alle traditie in, den dienstplicht ingevoerd en overal zijn de voorbereidingen voor een nieuwen wereldoorlog aan den gang. Koningin Wil- helmina en Koning Leopold bieden

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEÜWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURNT) VAN ZATERDAG 23 DECEMBER 1939. No. 303. ... Neen. Frankrijk roept zijn soldaten juist terug om beter te kunnen vechten! Want de moderne oorlog is in de eerste plaats een oorlog van materieel en techniek en in de tweede plaats pas een strijd

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN DONDERDAG 21 DECEMBER 1939. No. 301. ... Duitschers), die zijn onderneming tijdens den wereldoorlog t'avond of morgen tegen de „Dardanellen van het Noorden" zou kunnen herhalen. En de correspondent vraagt, of 't reeds zóóver is gekomen, dat Londen

| Middelburgsche Courant | pagina 5

TWEEDE BLAD VAN DE PROVINCIALE ZEEUWSCHE MIDDELBURGSCHE COURANT GOESCHE COURANT) VAN WOENSDAG 20 DECEMBER 1939. No. 300. ... Gedurende den jongsten wereldoorlog zijn alle staatsleeningen „semi-gedwon- gen" geweest, d.w.z. in de leeningwet stond dan reeds opgenomen de bepaling, dat bij niet-slagen een gedwongen leening zou

| Middelburgsche Courant | pagina 9

Op de vragen van het Tweede Kamerlid de Marchant et d'Ansembourg in verband met het optreden van gewapende Duitschers op Nederlandsch grondgebied bij Venlo op 9 November 1939, heeft de minister van ... verborgen ligt. Tijdens den wereldoorlog was Churchill gerechtigd to.t .zijn onder neming bij de Dardanellen omdat Turkije als tegenstander van Engeland in het kamp van de Centrale mogendheden stond Doch de