Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Wat is in het algemeen de strek king van zulke artikelen Ten eerste om ons het verleden ie leeren zien, hetgeen zeer nuttig mag worden ge noemd. Maar ten tweede orn te zeg gen „Mensch, waarom ... generaties. Maar 1886 werd in 1914 gevolgd door een af zichtelijken wereldoorlog... 1914 was een culminatiepunt van hetgeen er in 1886, vóór 1886 en ook na 1886 aan het spoken was. Die verwording is echter met

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dringend worden zon der dat de andere Staten genegen zijn, in meerdere of mindere mate toe te geven, dan KAN de internationale verwikkeling tot een wereldoorlog leiden. ... bank waarlijk nog een te zachte strat I Het Tweede Kamerlid Westerman heeft den minister gevraagd, hoe het mogelijk is. dat op het laatste congres van de Communistische Partij Holland een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Up ieders lippen ligt de vraag 'Tornt er een nieuwe wereldoorlog /•del beangstigd gemoed spelt men de bladen en elk woord, dat over en wal daarmede verband houdt, 'wordt gespeld. Men voelt de gewel ... merking, gemaakt in de tusschen de Tweede Kamer en de regeering ge wisselde stukken nopens dit wets ontwerp, waaruit blijkt, dat dit vooral een psychologisch effect beoogt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wijziging der Warenwet kan geen aljiemeene instemming in de hajdels- en fabrikanten- Dit blijet weer uit het adres, jet Verboid van Nederiandsche evers geijcht tot de Tweede naar aanleiding van het ... Begin dezer week werd in Londen, Parijs, Rome, Washington kortom in bijna alle landen, die indertijd aan den wereldoorlog hebben deelgeno men, de wapenstilstand gevierd. De wapenstilstandsdag, de dag

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog niet meer beleefd hebben. En het merkwaardige is daarbij, dat de „heroïsch Romeinsche" toon van de Italiaansche pers lang zamerhand ook door de couranten van andere landen wordt overge ... Bij. de wethoudersbenoeming wordt in de eerste vacature herkozen de heer M. J. Heijboer met 4 stemmen, terwijl 3 stemmen zijn uitgebracht op den heer A. G. Geluk. In de tweede vacature wordt eveneens

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Zeeland, nnerd wordt aan de verplichting, •d bij artikel 72, tweede lid, der it, dat ieder, die volgens de kiezerslijst d is lot de keuze mede te werken, ioDon den voor de stemming bepaalden ir uitoefening ... zou moeten volgen, en ten tweede door een, die uilsluitend een groep speculanten bevat. (Jit den aard der zaak bestaat tusschen heide groepen een verschil. De eerste groep is het er om te doen hun bezit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Naar aanleiding van zijn in de vergadering der Tweede Kamer van 14 Nov. gedane toezegging de aan gelegenheid van de gehuwde ambte nares nader te onderzoeken, heeft Minister Golijn de resultaten van ... wenschte bijv. generaal Weygand den tweejarigen diensttijd in te voeren, i zulks met het oog op het door het lage bevolkingscijfer gevolg van den wereldoorlog veroorzaakte 1 gebrek aan manschappen. Tegen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

SchorseneerenRussische Reuzen. Wortelen voor bak Amsterdamsche bak, en tweede kortp, roode deavik beide zijn ook voor buiten geschikt. Win terwortels: Lange Nijmeegsche. Snij biet „Lncullns". ... wereldge schiedenis is aan te wijzen. Deze jaren vóór en na den wereldoorlog hebben reeds aan menige film dank zij de „boeiende", zij het niet altijd even zachtzinnige stof het aanzien ge geven men denke b

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De vrede van Versaillcs was iu 1918 het contract ter beveiliging van de «loste» der overwinnaars in den wereldoorlog. Dat die winsten op den langeo duur niet te garaudeeren waren, doel t r nu verder ... - aaustaande Duitscbers wederom omvangen, want nu hij tegen Von Ribbentrop met de eerste letter van het Alfabet is begonnen, zal hij tegen Rodolt Hess de tweede letter ook moeien uitspreken, totdat hij Ban het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

sommigen van lang voor den wereldoorlog in Duitschland gevestigd. Dit woord zij tevens een opwekking voor de lezers het voortreffelijke werk van ... promoveerde. Was Gijsbert Karei van Hohendorp de eerste officier, die deze titel van Mr. in de Hechten behaalde, Taverne was de tweede in de rij. In 1909 deed hij zijn intrede bij de rechterlijke macht als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Marseille. Koningsmoord kan slechts dan een oplossing voor al dan niet vermeende grieven brengen, indien er een wereldoorlog of een revolutie uit voort mocht vloeien. Dat was b.v. in '1914 na den ... vermogen en inkomen en ten tweede doordat voor de calamitenze polders vermoedelijk f 126,000 in plaats vau f 180.000 3al noodig zijd.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, schadevergoeding voor Zwitsers tijdens den wereldoorlog. ... wereldoorlog hebben meege streden. Tot dergelijke hoogte vermag men zich te Genève evenwel nog niet op te werken, want men noodigde tot het verschaffen van de noodige politie-troepen uit: Italië, België en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

ien kiezer mag niet meer dan één aan ging als gemachtigde aannemen, behoudens bij een tweede aanwijzing mag aannemen, ten beide aanwijzingen zijn geschied door ionen, die tot zijn hnisgenooten ... onderdeel van zijn rede was natuurlijk gewijd aan den economischen nood, waarbij hij tot de conclusie kwam, dat onze tijd den voorspoed van de jaren vóór den wereldoorlog nooit meer zal beieven.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

van jaren, weder de sporten an den ladder besteeg, de kroon op et harde werken werd gezet en ns muziekgezelschap in de tweede fdeeling te Steenbergen een eersten rijs behaaldeToen kwam er een [evoel van ... ge hangenen, is in een crematorium verasebt, bewaakt door een afdeeling politie met machinegewerenEen mandoline-lint in de kleuren van den Groot-Duitschen strijd uit de dagen van vóór den wereldoorlog

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog weer zullen ontmoeten. De directeur- generaal van het departement van Onderwijs, prof. Mr. van Poelje zal het congres openen. ... baar stellen voor vermeerdering van het natuurschoon in verschillende deelen vanons|land.üpdie manier viel de beslissing natuurlijk uit ten gunste van de tweede mogelijkheid zoodat zoodat men nu verwacht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Duyraaer van Twist, of de minister, in verband met de voornemens om het peil van het meer Flevo te verlagen, bereid was om den omgang van de ... Over een kleine maand, n.t. op 15 Juni, vervalt weer een termijn van de schulden, waarvoor als nawee van den wereldoorlog, tal van landen bij de Ver. Staten in het krijt staan.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

, •leerd door deze ervaring hebben Bolsjewiki in den herfst van dat- Ifde jaar met meer machinegeweren meer pantserauto's een tweede (ring gewaagd, die met uiteindelijk cces is bekroond. Hetzellde is te ... en deelde broederlijk de mee- ebrachte waren. Pas bij het opbre- cen van de twee partijen bleek de voornaamste persoon van het tweede aangekomen gezelschap te zijn de Kroonprins van België, die op de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Over het Verre Oosten blijven de volken van een komenden oorlog ich opstapelen, die dan natuurlijk egelijkeriijd een wereldoorlog zal vorden, waaraan Nederland nooit :an ontsnappen, gegeven het feit ... Het Tweede Kamerlid, mr. G. A. Boon heeft aao deo minister van Justitie ge vraagd of deze afweet vao een te Amster dam verspreid strooibiljet van de N.S.B., waarin de communisten worden beschul digd

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schoolbanken hebben we iets geleerd van de tiende penning, welke in de tweede helft van de zes tiende eeuw door Alva van de bewoners der lage landen werd geheven. Het is nog niet zoo tientallen ... , waar hij toentertijd zijn studies voltooide, is hij later als correspondent in vasten dienst naar Berlijn gegaan, waar hij den wereldoorlog meemaakte en beide fronten bezocht. Na den oorlog heeft hij als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Do burgemeester van Alkmaar, M. C. Wendelaar, die als Voorzitter van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond", en als lid vau de Tweede Kamer, zich te 'a Gravenhage gaat vestigen heeft af- ... Marchand zich onderscheiden bij de gevechten in den wereldoorlog, in de buurt van de Somme, Champagne, Chemin des Dames en Verdun, zoodat hij het grootkruis van het Legioen van Eer verwierf.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

wereldoorlog, uiet alleen roor Doitscbland, maar voor tal van landen, too Frankrijk, Engeland, die in 'ele staten er er al dan niet officieels ingestelde agenten op na plegen te honden, lie voor den dienst van ... In de tweede helft der Achttiende eeuw (1784) is door den heer Nieu- wenhuijzen het initiatief genomen tot stichting dezer Mij., en zijn on volprezen arbeid is door het welslagen bekroond

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

VVilhe mina, voor de vereerde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. ... . Deze middelen zijn de reeds door de Tweede Kamer aanvaarde omzetbelasting, verder een couponbelasting, belasting op het ver mogen in de doode hand, een crisis inkomsten-belasting, verhooging van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bern met dat lied de Tweede Internationale in eere werd hersteld, die immers in de jaren van den wereldoorlog tot onmacht gedoemd was geweest. ... heeftin de jaren na den oorlog den euvelen moed ge had de twee-en-een-halfde Interna tionale te stichten, spotaan voor zijn eigen Internationale voor privé-ge- bruik, die stond tusschen de Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

isteld '18 levensjaren, de verant- oordelijkheid op de schouders te entelen een autobus met 34 passa ers voor een 5-daagsch uitstapje naar Ardennen en Luxemburg te be uren. De tweede volgende voor ... de Tweede Kamer der Slaten-Generaal, zooals dhr Roestam Effendi, die aan den Minister over de gevangenneming van Ir. Soekarno en de maatregelen van de Indische Regeering, ter be spreking van het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Na den wereldoorlog is de wereld n het confereeren geslagen. Wij Hen u hier niet vervelen met de looze conferenties, die er na 1918 herstel van de wereldwelvaart n gehouden in wereldsteden en joie ... De Tweede Kamer is deze week weer eens een dag bijeen geweest.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, die volgden na den wereldoorlog zijn militair apparaat tot in de puntjes verzorgd, met Rus land is het't sterkst gewapende land ter wereld. Doch in tegenstelling met de Sovjet republiek heeft het niet ... Een verzoek van de afd. Poortvliet van den Ned. Chr. Arbeidershond, ten eerste om aan de uitgetrokkenen werk te verschaffen, ten tweede om een plaatselijke steunregeling in het leven te roepen en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Aan de orde komt nu benoeming leden stembureau voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. De voorz. is ambtshalve voorzitter. Tot leden worden gekozen de heeren Hartog en KJeppe en tot ... Natuurlijk bloeit het partijpolitieke leven thans in Nederland op ongekende wijze. Zoo kort voor de candidatuur- stelling der Tweede Kamer, nu de personen en voormannen in het weeg schaaltje gesteld

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bij Kon. besluit d.d. 15 dezer is de Tweede Kamer ontbonden met ingang van 8 Mei a.s. ... Zoo heeft de toestand zich dus in het Verre Oosten ontwikkeld. Zal er een nieuwe wereldoorlog uit voort komen, die ook de wrijvingen, die er in Europa heerschen zal verscherpen Er is maar heel

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Evenals de Tweede Kamer heeft ook de Eerste wet tegen de godslastering aangenomen. Het lomaamste artikel lnidt „Mei gevangenisstraf ten hoogste drie maanden of geldboete van hoogste honderd twintig ... . Toen om 9 uor de winkeljuffrouw verscheen, slapte met haar de eerste klant den winkel en kocht voor 2J/2 ceDt peni.elj*n om foto's op te prikken. Ook de tweede klant bleek o;n pennetjes te komen, No. 3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog noodig geweest. „Doitsch- land's opkomst*, betoogde de spreker verder, „heeft daartoe den stoot gegeven. Dit land vond ge«n uitbreidingsmogelijkheid en bad dus geen aoderen weg voor zich dan ... geweldig onder de economische crisis. Het gevaar dreigt, dat binDenlaudsche onrust bestreden moet wor den met een buitenlandse!! avontuur. In de tweede plaats ondervindt Japan gedueblen tegen stand in

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

1ZUIN1GINGSRAPPORT-WELTER it met zooveel spanning tegemoet ne rapport van de „bezuiniging"- of Taleerings"-commissie-Weiter is thans 0 libliceerd. De eerste oplage is reeds rkocht, de tweede in ... Aan de werken van het Julianakanaal te Born in Limburg is een arbeidsconflict uitgebroken, dat bij de bevolking dezer streek groote verbittering heeft gewekt. Aldus oordeelt ten minste het Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

door werkloozenkassen f 1.440.556. Rijk is betaald f 1.870.930. DE VERPACHTING VAN ITERPERCEELEN IN ZEELAND. Tweede Kamerlid Drop heeft den minis- fioanciën en van economische zaken en ... }P AAN DE MELKVEEHOUDERS, lor de Tweede Kamer werd een wets- i^rp aangenomen tot hulpverleening de melkveehouders. Of deze hulp vol- |de is, zal nog moeten blijken. Men '•de opbrengst der accijns op

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

niet zoo groot als men zich vourge- eld bad. Het Tweede Kamerlid Braat 'as tegenwoordig. Aan het slot der ver- adering werd besloten tot verzending an een telegram van hulde aan H. M. de ■oningin ... De wereldoorlog van 19141918 toonde ons wat in de praktijk van dergelijke over eenkomsten terecht komt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

andere nei- ing lot daling. De eerste weken waren de este, de tweede staat tot dusver bovenaan iet f 74.000 maar in de afgeloopen week i slechts f17.000 binnengekomen. Men wil u, door medewerking in -te ... heden met succes. Wat de gevolgen eener oorlogsverklaring zouden zijn is met geen mogelijkheid te zeggen, maar een gevaar voor een nieuwen wereldoorlog is dan zeker dreigend. Van de Engelsche en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Kamerlid- Mr. de Wilde ter dezer zake in de Tweede Kamer heeft opgemerkt. ... . In minder dan l'/2 minuut is de vlieg machine dus 1000 Meier hoog! In den wereldoorlog heeft Frankrijk zeer tot zijn nadeel ondervonden wat het zeggen wil geen klant van Fokker te zijn. De Fransche

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, waar- mode een tweede steunpilaar van het Rrilsche imperium wankelde. Het nieuwe jaar is voor Alhioti nog slechter begonnen dan 1931 het ziet er naar uit dat 1932 Engeland zijn bestaan als wereldmogend ... zlJwijl de eerste in zulk een onguosiig geval reilde- wereldoorlog geheel ontaard «s Deze onl- ,is spt verloren gaan, en de laatste er goed afkomen. I uarding geheel aan detl oor.og toe «e hem riori

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Gemeenten te voorzien. Nu eveoals vlak vóór den wereldoorlog het publiek het geld oppot op oogemotiveerde wijze aldus wordt bet besluit gerechtvaardigd is het trelfeo van een gelijkeoorligen maatregel als in ... gemaakt, dat in het afgel<fcperr jaar de redevoeringen van de bside communisten i die in de Tweede Kamer zitting hebbeo, in dt „Handelingen" te zamen bijna evenveel kolommen» druks besloegen ala die van 8

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

gedu rende den wereldoorlog strijdende voor Frankrijk zijn gevallen Van de ongeveer 1300 vrijwilligers hebben er omstreeks 800 het leven gelaten. ... In de afgeloopen week heeft zich nog de Christelijke Onderofficiersver. tot de Tweede Kamer gericht om indien ook maar eeuigszins mogelijk geen salariskorting toe te passen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

zalige gevolgen van den wereldoorlog. Vooral Engeland is er slecht aan toe. We hebben in den laatsten tijd heel wat geldcrisissen meege maakt. De eerste was die in Oostenrijk, toen volgde Dnitscblaod ... In Utreeht werd het tweede congres der Katho lieke Arbeiders Internationale gebonden, dat werd bijgewoond door vele binnen- en buitenlandsche hoogwaardigheidsbekleders. Zoo was er o.a. de Belgische

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

aanbevelenswaardigst, beter dan de eerste, die het glas zeer vuil maakt, en ook beter dan de tweede, welke te veel werk veroorzaakt. Er zijn tuinlieden, die onder in den bak luchten, en dan alleen 't bovenste gedeelte ... , tot opbouw en bloei eu tot staving van een behoorlijk bestaan ten dienste van hen, die hier in Holland vrijwel een hopeloos bestaan viDdeD. Doordat de wereldoorlog alles veranderd heeft, dient men uaar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

31 Mei was het vijftien jaar geleden, dat nabij de kost van Jutland de twee machtigste vloten ter wereld elkander ontmoetten eu slag leverden die onbeslist gebleven in de annalen van den wereldoorlog ... Voor de landarbeiders is het van belang, dat de miuister van Binuenlandscbe Zaken eu Laod- boaw bij dej Tweede Kamer een wetsootwerp heeft iogedieüd, volgens hetwelk eeue rentever laging van 4 op 3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

schending van zijn grondgebied in deD wereldoorlog werd betrokkeD. Het salvo kondigde tevens de traditioneel gewordeD minuut stilte aaD, gewijd aan de gedachtenis der gesneuvelden, waarna eeD tweede salvo ... 2 Augustus was het 16 jaar geleden dat de groote wereldoorlog begon.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

iets niet io hel rechte spoor loopt en de eer.e wethouder is er tegen en de aoder is er voor, dan heeft de voorzitter nog de beslissende slem. Hij stelt dan ook voor een tweede weihouder te benoemen. ... leugenaar" hetgeen ookfl zal komen wij hebben O toch gelukkig een aantal O hun vak zóó meesterlijk ujj meester-tilel hun eerlijk to,J: in Europa hebben in o)i,j aantal meesterlijke leugenaa® de wereldoorlog

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De hoogste berg der Rokies is door het Ganadeesche Gouvernement aan de nage dachtenis van een heldhaftige en edele vrouw uit den wereldoorlog gewijd de Edith Cavell berg. Langzaam wentelt zich in ... Maandagavond hield het Thoolsch |jere en Dameskoor alhier op de bovenzaal heer Engelvaart zijn tweede jaarvergadtl Aanwezig waren 50 ledeD. De voori heer Vos opent de vergadering en bradL voor de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

te fabricee en, ook gedurende de wintermaanden blijft behouden, al is het in veel geringer male. Hierin bestaat dus een tweede oorzaak van de verdwijning van den zooten smaak. ... tot waardig herinneringsmonument der in den wereldoorlog gesneuvelde studenten.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

tweede taal des lands erkend wordt, dan kan men deze tweetaligheid in eersten oorsprong terug leiden lot Jean Cabot die nog vddr 1500 Canada's kusten ontdekte en Jacques Cartier die reeds spoedig daarna de ... Cauada, dal maar kort een kolonie was, om spoedig eeu zclfregeereud Dominion te wordeD, heeft zich in den wereldoorlog haar rechten tot volkomen onafhankelijkheid veroverd. Het laod recruteerde 600