Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. 3 productie is aanzienlijk toe komen en heeft het, dank zijn eigenschappen, binnen in eeuw, de tweede plaats, i ijzer, onder de in de industrie ibruikte metalen ingenomen, luminium is na magnesium it ... Tot de 2e wereldoorlog, was Frankrijk hét voornaamste bauxiet-land ter wereld. In 1938 producerde bet iets min der dan (55.000 ton aluminium daar men toen nog niet be schikte over de 2 rnilliard KWh

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

De uitbreiding en de vernieu wing van de Nederlandse indu strie is nodig om twee redenen. In de eerste plaats om werk te verschaffen voor de toenemende bevolking van 0113 land en ten tweede om te ... Maar er is hiervoor ook nog een tweede zeer belangrijke reden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Toen het noodlotsjaar 1914 toen 28 Juni de Oosten rijkse troonopvolger te Seraiewo met zijn vrouw door moordenaarshanden vielen, waardoor de eerste wereldoorlog uitbrak, die de revolutie in Rusland ... voelde men de oorlogsdreiging opkomen. Buurstaten van Duitsland werden onder de voet gelopen en in 19391940 brak de twede wereldoorlog uit die de gehele wereld in ellende bracht, doch er gelukkig toe

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De heer Kodde sprak allereerst over de grote verwoestingen van de tweede wereldoorlog, waarbij hij er op wees, dat deze op Tholen niet zo erg waren als op Walcheren. Over het poli tieke leven zeide ... te staan Een hevige pennestrijd was hiervan het gevolg en de eind strijd is Woensdag in de Tweede Kamer gestreden. Voor voetgan gers en wielrijders blijft de overtocht vrij, voor auto's komt er een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

en behaalde in de uitmuntend heid een tweede prijs. Het vorig jaar behaalde het korps in de eerste afdeling een eerste prijs, zodat een mooie bevordering is gemaakt. ... Bij de Tweede Kamer is inge diend een voorstel tot wijziging van de begroting van verkeer en waterstaat voor het jaar 1948. Het gaat hierbij o.m. om een verhoging van de post voor verbetering

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Over de periode tussen de eer ste en tweede wereldoorlog zou den U de oud-voorzitters Wisse of Groenewege beter kunnen spre ken dan ik. Talrijk waren de be moeiingen van die tijd; de slacht ... In verband met het tweede vraagpunt verdienen bijzondere vermelding de premiën, naar op gaaf van^ de gemeentebesturen, verstrekt aan de arbeiders, welke gedurende een vol jaar het groot ste huisgezin

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In het ere-comitè hebben o.a. zitting genomen de minister president, de vice-minister-pre- sident, de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, leger ... Minister Mansholt geeft uiteenzetting over het Aardappelbeleid Telers hebben geen moreel recht op verdere overheidshulp Op de schriftelijke vragen van het Tweede kamerlid Den Har- tog inzake de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

De Marne is eveneens een gebied waar hard wordt gevochten. Tal van plaatsnamen, bekend uit den vorigen wereldoorlog worden genoemd. ... De plaatselijke dtstributiediensten reiken van 4 tot en met 30 Septem ber a.s. tegen overlegging van de tweede distributieslamkaart met daar bij behoorend inlegvel de hierna genoemde bonkaarten uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Tee Ooslen van de Orne ging het tweede Britache leger over tot den aanval, waaraan de 51e Britscbe infan teriedivisie eu vorschoideue Kngelache ... Ameri kanen, met wie wy reeds in den eersten wereldoorlog en in het eerste deel van dezen oorlog geelroden hebben."

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

„Op grond van par. 5, alinea 1, no. 2, tweede alinea van de veror dening van den RjjkscommitMria voor bel bezette Nederlandiche gebied no. 100/41 inzake bijzondere maatregelen voor de kuatbeacberming ... Het oude recept van den vorigen wereldoorlog, de vesting Europa van het Zuiden uit op te rollen, aldus vervolgt de Berliner Dürsenztg, houdt meer dan ooit de gemoederen in bet geallieerde

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Dat betreft de propaganda naar buiten, dal ia een strijdmiddel ge worden. Engeland heeft het ook ge durende den oorsten wereldoorlog rnet groole voorliefde en op effectieve wjjze gehanteerdde ... De tweede soorten der afwijkende kwaliteiten dienen by de levering ateeds apart gehouden te worden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Wanneer wjj dezen strijd niet winnen, zal hel Duitsche volk ver nietigd worden. Deze oorlog is niet de tweede wereldoorlog, maar de ... den vorigen wereldoorlog voor oogen hadden gestaan en derhalve zijn tijdig maatregelen genomen en voor raden gevormd waardoor de oogst- tekorten, veroorzaakt door beide strenge winters, werden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Het was aan het begin van vorige maand drie jaren geleden, dat de wereldoorlog van nu uilbrak als een plaatselijk conflict lussclieu bel Duitscbe Rijk en Polen. Voor Duitscbland ging bet om het terug ... krijgen van de oud-Duitsctie Hanze stad Danzig, die na den eersten wereldoorlog van bet Rijk was los gescheurd, èn om een verbinding mei Oost Pruisen, hel belangrijkste dool van hel Rijk, dal door deu

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

liet brood van tegenwoordig is iinlegetizeggelijk veel beier dan dat uil den vorigen wereldoorlog. Toch boort men <>ok nu wel klachten, welke voortspruiten uil het feit, dat uien er van op du hoogte ... Sinds de militaire positie van de Sovjets met den dag meer benard wordt, is de aandrang uit Moskou tot bet vormen van een tweede Iront in West-Europa voortdurend sterker geworden. De gebeurtenissen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

in den vorigeu wereldoorlog niet minder dan 800 visschers ten gevolge van het mijnengevaar zijn omgekomen, kan men begrijpen, dat er onder de zeelieden op het oogenblik weinig animo bestaat om aan te ... fn de Tweede Kamer werd de behandeling van de begrooting van Defensie, waarmee de vorige week reeds een aanvang was gemaakt, voortgezet. Thans diende minister Dijxhoorn de verschillende sprekers der

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

in den dijk bij Nieuwe Schild, een tweede deed hetzelfde over een lengte van 12 meter en vernielde bovendien een aan den voet van den dijk gelegen boerderij, de derde be paalde er zich toe de noodige ... aan het eind van den vorigen wereldoorlog toch, toont Rusland belangstelling voor den gang van zaken in Europa. Het scheen wel, alsof de oude droom van de wereld revolutie tot de geschiedenis was gaan

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In overeenstemming met de rede van minister-president Jhr. De Geer in de Tweede Kamer, heeft oud minister mr. J. A. de Wilde in een bijeenkomst van de Nederlaudsehe Maatschappij voor Nijverheid en ... „Roosevelt beeft in zijn beroemde rede van Chautauqua op 14 Augus tus 1936 gezegd, dat het een tragische reeks van kleine besluiten is geweest, welke Amerika in den wereldoorlog beeft gebracht. Men

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Er zijn zeer uitgebreide maat regelen genomen om te verkomen, dat zich iucidenten als onlangs met de „Mees" kunnen voordoen. De tweede stap bij de IC. L. M. is de uitbreiding van den dienstnaar ... De heugenis aan den vorigen wereldoorlog wekt onaangename herinneringen op hij den ietwat verwenden burger.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In dit fonds wordt in de eerste plaats het crediet van 100 millioen ondergebracht, dat in 1938 voor de mobilisatie werd uitgetrokken en verder een tweede crediet van 100 millioen, dat dezer dagen zal ... De Russen en de Duitschers hebben te Brest Litowsk, een plaats, waaraan voor beide partijen herinneringen uit den wereldoorlog zijn verbonden, elkaar de hand gedrukt; de Russen hebben voor het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, een der weinige overgebleven Amerikaansche en Engelsche dagbladcorrespondenten die ook reeds vóór den wereldoorlog ... -Lieve Lady Stormont, ik geloof, dat u zich noodeloös ongerust -maakt. U heeft al die verhalen uit de tweede hand van mr. Vandeleur gehoord en hij is niet betrouwbaarin geen opzicht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verschillende zaken medegewerktde uitslag den wereldoorlog, met het daarop "tj 'olgde vredesverdrag, dat Duitsch- d aan den rand van den afgrond icht, de financieele crisis van jti H/32 en tenslotte de enorme uit ... Een tweede, zeer voorname reden is gelegen in het feit, dat men thans wij wezen er reeds meer op veel minder dan voorheen den gulden regel der wederkeerigheid in het handelsverkeer toepast. Wij

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

en 180 in de tweede linie. Hierbij zij opge merkt, dat België thans 700 vlieg tuigen bezit. ... , die nog veel hachelijker zal blijken te zijn dan in den wereldoorlog, tengevolge van de vorderingen welke de techniek heeft gemaakt op het gebied van de strijd middelen, en wel meer speciaal wat het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

POLITIEK IN DEN AETHER. fog ecnige dagen en wij zitten weer in den radiostrijd. Een paar voor in eties hebben wij er al van gehad. In Tweede Kamer is men elkaar in de en gevlogen. Daarbij aansluitend ... benoemd. Wanneer de die hars in Japan, die niet voor een oorlog, des noods een wereldoorlog, terugschrikken, nu maar geen roet in het eten gooien

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

laatste geval niet de inleiding is tot een tweede vlaag van „gaslucht". ... van September dus vreugde, daar was het tn de laatste dagen van die maand geheel anders. Onaangename berichten brachten heel de wereld in spanning en een wereldoorlog stond voor de deur. Gode zij dank

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog met de Hongaarsche heerschappij weinig prettige erva ringen hebben opgedaan, voelen daar niets voor en geven de voorkeur aan de zoojuist verkregen autonomie in het Tsjechoslovaaksche ... Een tweede vraag is of na de terugtrekking van de buitenlandsche vrijwilligers een bemiddeling tusschen de beide strijdende partijen in Spanje mogelijk zal zijn. Engeland zou deze gaarne zien, maar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Hel belangrijkste van het accoord van München is ongetwijfeld hierin gelegen, dat in de eerste plaats een oud onrecht uit de wereld is gehol pen en dat in de tweede plaats is aangetoond, dat elk ... koloniale verlangens slechts bevredigd kunnen worden door de landen, die deze koloniën na den wereldoorlog als mandaat in hun bezit hebben gekregen Iedere poging van Engelsche zijde om te trachten Nederland

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsontwerpen ingediend tot wijziging en verhooging van de begrootingen van Economische Zaken van 1937 en 1938. ... belang hecht. De betrekkingen tusschen Duitschland en Hongarije, strijdmakkers in den wereldoorlog, zijn vau oudsher uit stekend geweest en in Berlijn hecht men er waarde aan, dat dit ook na de inlijving

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Al deze jaren ziin niet zonder bewogen dagen verloopenEen wereldoorlog ontbrandde en al mocht ons land hier gelukkig voor gespaard blijven, de gevolgen waren ook in ons land merkbaar. Gedurende al ... «POORTVLIET. Nu de tweede be spuiting der aardappelvelden met loodarsenaat isafgeloopen,blijkt tegen 7 landbouwers alhier procesverbaal is opgemaakt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iningin Victoria verbleef twee- in Parijs in de jaren 1843 1855, Edward VII, die Parijs graag Icht, bracht zijn gedenkwaardig Isbezoek aan Frankrijk in het jaar van '1903. Twee jaar voor Wereldoorlog ... Limburg vormen. Een drietal toe passingen mogen hier worden ge noemd. Veel mergel wordt verwerkt in cement, waaraan nagenoeg de geheele St. Pietersberg ten oiler viel. In de tweede plaats wordl het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

!llJ>lang wij als onafhankelijke natie [eschiedenis hebben, is er twee een „wereldoorlog" uitgebroken, hebben ons in beide oorlogen ikkeld, niet wijl een kleine bankiers en munitiefabrikanten ... Voor de tweede maal heeft ons land den nieuwen Ora jefeestdag sinds de geboorte van de kleine Beatrix al niet meer de nieuwste met vreugde en opgewektheid gevierd. In de helaas al te kort geworden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

aanvoer Is contrabande aangeduide arti- te belelten. In hoofdzaak betrof wapens en voor de wapen- (tiie bestemde grondstoffen, ids in den Wereldoorlog echter n ook levensmiddelens als con- nde beschouwd ... besluiten, waar tegen zij beroepen inbrengen, ten eerste wegens onbevoegdheid van den minister van justitie, en len tweede omdat, al ware de minister bevoegd geweest, de klagers geen zoodanige handelingen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

overge- d. Van de tweede, proceslooze eiïngswijze werden, zooals eerst dagen bekend werd gemaakt, admiraals, de commandant van uchtwapen, de commandant van ankwapen en verder honderden e officieren het ... In de Tweede Kamer beleefde ministerSteenberghe eeri fortuintijken dag. Het ontwerp Ruilverkavelingswet nog stammende uit den tijd van zijn voorganger, minister Deckers, werd zonder hoofdelijke

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Maar de kwestie heeft nog een nder aspect. Men weet, dat er na den wereldoorlog bijna geen slag- ... De vaste commissie uit de Tweede Kamer over de Oslo conventie. De Grondwetsher ziening in de Eerste Kamer goedgekeurd. Uitbreidingsplan nen voor de onbereden artil lerie. Onze nieuwe gezant te

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

-Turkestan de verbin ding met de Sovjet-Unie heeft her steld, terwijl in de tweede plaats een autonoom Noord-China een weinig aanlokkelijke vazalstaat zal blijven, zoolang Tsjiang Kai-sjek nog over een ... Na den wereldoorlog werd ht laatste zeilschap van de marine, „Urania", gesloopt. Men heeft ht voornemen het nieuwe schip wederoi „Urania" te doopen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

n|oor de Tweede Kamer was een uitgebracht over de z.g. Ibouwuitvoerwet 1937, welke ïwe bepalingen bevat teneinde de liteit van uitgevoerde producten land- en tuinbouw, veeteelt en lelbedrijt te ... verouderen. Na de wereldoorlog d de heer Van der Sleen leeraar het Gymnasium te Haarlem, ar lust tot avonturen en het maken verre reizen zat hem in het ed en zoo nam hij afscheid van rarlem en trok naar het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

i de Memorie van Antwoord op Voorloopig Verslag van de Tweede ner inzake de algemeene be dwingen over de Rijksbegrooting ... De regeering" stelt zich voor, de verhooging te vinden ten eerste op de hoofdsom van dividend- en tantieme belasting, ten tweede in de opcenten op de hoofdsom van de inkomsten belasting, ten derde

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De artillerie was misschien na den wereldoorlog het meest op den achter grond geraakt. Men meende dat de bommenwerpers eu tanks dit wapen gemakkelijk onschadelijk zouden kunnen maken. Men bleef te ... groote ruimte kan versprei den. Men rust de artillerie op het oogenblik met allerlei modern mate riaal uit. Met hetmaar-raak-schieten van den wereldoorlog, dat tonnen munitie verslond, is het wellicht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

slechts een product van 'n verkeerde handelspolitiek, maar vooral ook van den wereldoorlog, welke aan bijna alle Europeesche landen een te zwaren last op de schouders legde. Ook voor dit vraagstuk ... De houding van Londen en Parijs is op het oogenblik in dit opzicht voor Duitschland nu weinig veelbelovend. Meer kans bestaat er dan ook dat Duitschland het voor de tweede maal met een uittreden uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

•wijsmethodeervaring. Ervaring ïr kan hier geen nut brengen, zien immers met eigen oogen, belachelijk snel de wereldoorlog afschrikwekkende werking heelt >ren, hoe men hem eergisteren et oosten, gisteren in het zuiden ... antwoord op vragen van het Kamerlid Drees in de Tweede Kamer gedaan,dat in verband met de afnemende werkloosheid aan de rijksinspecteurs voor de werkver- schaffing is opgedragen, na te gaan gelukkig is er

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

problemen moet tenslotte van de zijde der staatslieden komen. Maar desondanks is het toch een gunstig verschijnsel, dat voor het eerst sinds den wereldoorlog een hoog Duitsch officier weer eens een bezoek aan ... prestige geen goed gedaan en een tweede tegenslag had hem wei eens noodlottig kunnen worden. Geen wonder dan ook, dat hij het grootste gedeelte van zijn technische materialen tegen Bilbao gekeerd heeft

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iming ter verkiezing van deleden Tweede de Kamer der Staten-Ge- al een gemachtigde hebben aan- jezen, met aanteekening daarop de gemachtigden, jholen, 9 April 1937. 17 ... dan de vorige. Nieuw is de traliteitspolitiek overigens niet. ds voor den wereldoorlog gold de kleine mogendheden het ime, zich buiten alle mogelijke iren te houden. Aan deze politiek den zeer weinig

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. eze meening nu, is zeer zeker Na den wereldoorlog heeft de tmacht zich ontwikkeld lot een rst krachtig en gevaarlijk wapen, als overwicht van de balans- lal van nog meer gewicht is dan tverige deelen ... Wilt gij het mogelijk maken om zoo mogelijk dit jaar nog een tweede internaat te openen en op deze wijze in 1937 tweehonderd meisjes een kans geven een plaats te verwerven in het huisgezin

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Er werd gezongen en er wordt nog gezongen. Het ijverige .bestuur met hun directeur wist de liefde voor den zang op le voeren, want in 1928 be haalde de vereeniging Jfeen tweede pi ijs in de vierde ... Zijn vader, tweede zoon van den lateren koning Edward VII, was toen Hertog van York en werd eerst na den dood van den Hertog van Cla- ridge troonopvolger.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Dat de wereld-evolutie dezen kant zal uitgaan, mag ;,ls vanzelfsprekend worden genoemd en daarom zint Londen al tal van jaren eigenlijk al van den wereldoorlog af op het creëeren van een onneembare ... De memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het eerste hoofdstuk van de rijkshegrooting voor J937 is verschenen. Hierin geeft de Regeering een kort overzicht van haar beleid en het spreekt

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Sir Henry Deterding ver rast ons land ten tweede male De Indische begrooting zonder herstemming in de Eerste Kamer aangenomen. Vice-Admiraal Fock neemt afscheid van den Raad voor de Scheepvaart ... zou zijn, kan op het oogenblik niet anders dan tot wereld oorlog leiden en elke maatregel, die niet tot wereldoorlog leidt, kan geen resultaat meer opleveren. Negen maal heeft de Volkenbondsraad de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

belang. Indien dit niet wordt gedaan loopt men alle kans, dat in een komenden wereldoorlog het gebruik van gifgas sen algemeen zal zijn. Daarom is het van te grooter beteekenis, dat men eenparig tegen het ... toch niet eerder kan worden uit? plant (voor zoover hel dan de stekkt betreft) dan de tweede helft van J\1 Iu den moestuin hebben pruim en perziken, die immers al zoo bloeien, door de strenge