Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.128 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

hoogst haalbare. Meer is meegenomen." De islamitische be volking is nog altijd van mening dat zij 'betalen' voor de Holocaust, de systematische Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Een ernstige ... Op de veiling worden de partijen voortaan maar één keer voor de klok gebracht. Dus worden niet verkochte partijen niet langer voor de tweede keer geveild. Bij 'niet verkocht' hebben de kopers wel de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

Edje Zorgdrager heeft onlangs bij de Vrouwen van Nu een presentatie ge geven over de Japanse burgerkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze begon haar verhaal met een korte ge schiedenis over de ... ding. Hij ving vier keer twee vissen in een vangst. Wolvekamp volgde hem op de voet. Hij werd uiteindelijk met elf bissen tweede. Derde eindigde dhr. Stokkers. Dhr. Hamelink had deze dag de grootste vis

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

herdenkingsmonument: t»eaenk alien die voor onze vrijneid vielen, ue gesneuvelden in de tweede Wereldoorlog spelen een nootdrol Dij de Her denking. Zij die hebben meegewerkt aan het verwezenlijken ... hen kon zijn, die voor de vrijheid vielen. Hij was lid van het Bataljon Zeeland, oor logsvrijwilligers die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-lndië gingen om de Ja panse bezetter te

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

oorlogsja ren. Hij wist de ouderen van begin tot het eind te boeien. Het verhaal riep de nodige herinneringen op. Veel aanwezigen hebben de oor logsjaren bewust meegemaakt. Tij dens de Tweede Wereldoorlog heb ... . Hij werd tweede met 5007 punten. Voor Marian Tazelaar was er met 4886 punten een derde plaats. Geert Kolyn volgde haar met 4885 punten op de voet. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 4876

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

oorlogsja ren. Hij wist de ouderen van begin tot het eind te boeien. Het verhaal riep de nodige herinneringen op. Veel aanwezigen hebben de oor logsjaren bewust meegemaakt. Tij dens de Tweede Wereldoorlog heb ... . Hij werd tweede met 5007 punten. Voor Marian Tazelaar was er met 4886 punten een derde plaats. Geert Kolyn volgde haar met 4885 punten op de voet. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 4876

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

voor aan." Voor Van der Reest lag het an ders. „Ik zat bij de B.B", zegt hij. „De Bescherming Bevolking." Een beschermingsorganisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog (1952) met als doel mensen ... Jan Berends vindt het wel merk waardig dat het kabinet zich blijk baar niets heeft aangetrokken van de stakende leraren. „Gek, terwijl mijn collega's in het Ajaxstadion zaten, besliste de Tweede

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 3

Chilliwack, een middelgrote stad (70.000 inwoners), honderd kilome ter ten oosten van Vancouver. Een stad met een grote groep (nakome lingen) van Nederlandse emigranten die na de Tweede Wereldoorlog en ... % van de tijd met het wild en de natuur bezig zijn, en 1% van de tijd schieten. Ten tweede zal iedere leek direct kunnen consta teren dat de bewering van Van Driel dat er ongeveer evenveel dieren zwaar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

De grootste bloei beleefde deze tak van visserij in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Van de 100 geregi streerde visserschepen was een kwart botvisser. De bot werd met een staand net gevangen. De ... voor vrij namen. De verkopers kwamen van heinde en ver met hun manden met biggen. Zelfs uit Roosendaal en dat was in die tijd, voor de jaren zestig, ver. Ze kwamen voor de Tweede Oorlog met karren

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Kinderen hebben de verhalen van oma vaak al tig keer gehoord. Zij luisteren niet meer naar het zoveel ste verhaal van grootmoeder over de hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar juist die ... haalde het bedrijf nog de tweede plaats, maar de broers willen die prestatie verbe teren. Maandag worden de finalis ten bekend en op 19 september, tij dens de beurs AG F Detail, wordt duidelijk wie zich de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

Algemeen adjunct Henk Geluk keek terug op de afgelopen periode. Hij memoreerde onder meer het samen stellen van een boek over de Tweede Wereldoorlog in Tholen, en de vie ring van het eerste lustrum ... herden ken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

De vliegtuigbom die donderdag tot ontploffing is ge bracht in het Rammegors, is niet het eerste projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat op Tholen opduikt. Bij de aanleg van de Kreekweg bij Oud ... een bom stuitte. Op aanwijzingen van een inwoner werd, op twee meter diepte, een tweede bom aangetroffen. Ze zijn door de mijnopruimingsdienst van de landmacht ontmanteld en ver volgens meegenomen.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

geeft de kohieren-voor de hoofdelijke omslag - een belas ting - als voorbeeld. „Daarin is te zien wie wat verdiende." Ook lijsten met de registratie van allerhande za ken, uit de Tweede Wereldoorlog, zijn ... veldboekje van de Peu kepolder, dagboekjes van Tholena- ren uit de Tweede Wereldoorlog, de bedrijfsadministratie van schilders bedrijf Sakko uit Tholen en het ar chief van zorgcentrum De Schutse in Sint

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

bleek later om een bekende te gaan. Vrijdag 7 mei brachten we een bezoek aan Yad Vashem, het herinneringscen trum aan de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst of opnieuw aangrij pend. Vlakbij Yad ... Vashem is een muur met herinneringsplaten met namen van mensen die in de Tweede Wereld oorlog levens van Joden gered heb ben. Bij de platen met namen van Ne derlander wees één van de reisgenoten de namen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

De voorzitter legde uit dat de N.V. behalve het ambachtsherenhuis nog het veerhuis, landbouwgron den en dijken in eigendom heeft. En dat de verkoop van iepen voor de productie van fineer na de Tweede ... Wereldoorlog heeft bijge dragen aan de sterke financiële po sitie van de instelling. Verder noemde Heyse het archief, dat door zijn compleetheid uniek is. Hij bood mevrouw Peijs een in leer gebonden exemplaar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 5

Maar in de Tweede Wereldoorlog streden we niet tegen de Duitsers, maar tegen het nationaal-socialis- me, zo benadrukte ds. M. van Koot- en tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Annalandse Hervormde ... . Niet alleen het her inneringen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van 'allen die in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. „Ook hen die in het

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

scheepsmodellen als thema. De an dere, in het kader van 65 jaar be vrijding, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Om elf uur zaterdagmorgén verricht conserva tor Sjoerd de Meer van het Mari tiem Museum ... Peter Hoek al zoveel heeft geleerd dat hij het kan. Hoek is tweede loco-burgemeester. Oudesluijs vervangt de burgemeester als derde en Hommel komt pas in beeld wanneer zowel de burgemees ter als zijn drie

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

Bij grondwerken zoals de aanleg van wegen of bodemsane ringen vinden we in Zeeland van de Tweede Wereldoorlog nog regelmatig Niet Gesprongen Exptosieven (NGE). Vooral vanwege de veiligheidsrisico ... Wat namelijk nog ontbreekt zijn de dumpplaatsen van achtergelaten munitie tijdens en in de jaren na de oorlog. Misschien heeft u de Tweede Wereldoortog wel meege maakt en weet u uit eigen waarneming

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 12

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede ... Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 14

- schappcn waren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er vrouwen lid en gingen de muzikanten unifor men dragen. „Maar Concordia was lange tijd een kopergezelschap met op drie na allemaal mannen in de ... . Tegelijkertijd werd zo'n rondgang op een scherm geprojecteerd. In het eerste deel van de avond soleerde Corina Zwaan twee keer op saxofoon, na dc pauze deed ze dat nog eens met veel overgave. In dat tweede deel

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 13

dal in ons land - door dc Britten werd geknecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de leden wel bij elkaar, maar geschoten werd er niet. Notulen ontbreken. Bruynzeel: „Dc bezetter verplichtte wel om ... Het huidige bestuur van Prinses Juliana. Voor v.l.n.r. penningmeester Chris Boot, voorzitter Rien Bruynzeel en tweede penningmeester Pieterjan Goedegebuure. Achter v.l.n.r. vice-voorzitter Johan

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

. Er zijn ook muzikale intermezzi te beluisteren. De voorstelling gaat over Anna Boom die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, in de zomer van 1942, op de trein stapt naar Boeda pest. De reis markeert ... Corry Moeliker heeft donderdag bij de wekelijkse speelronde van kla- verjasclub Stad Tholen de meeste punten gehaald. Ze klaversjaste 5145 punten bijeen. Kees Schot werd tweede met 5039 punten. De

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 9

opening van de tentoonstelling over de bezetting en bevrijding van Tholen in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Van den Kieboom combineerden veel bezoekers de open dag met de expositie. ... vertegenwoordigd op het evenement waar negen vleesvee stamboeken met hun selectie bijeen waren. „Ik had een tweede prijs voor een oudere stier en een vierde prijs voor een vaars." De dieren waren eerder bij hem