Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.139 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 19

. Hij heeft de bijnaam: slachter van Srebre nica. De genocide wordt gezien als de grootste volkerenmoord na de Tweede Wereldoorlog. Nu is Bosnië een land met een parlement. De Serviërs uit het eerdere ... Tussen 1991 en 1995 heerste in Joegoslavië oorlog. Aanleiding was de wens voor onafhankelijkheid van sommige deelrepublie ken. De Socialistische Federale Republiek Joegoslavië bestaat na de Tweede

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

be staat al veel langer dan 1947. In het gemeentearchief hebben we een factuur teruggevonden uit 1843.” Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het bedrijf even stil gelegen. In 1947 is een herstart ... De bekendmaking van de tweede prijs, het zilver, gaat gepaard met een raadsel. ,,Het is groen en zit op een hekje”, zegt Nuis tegen het pu bliek. Even blijft het stil. Dan roept iemand in de zaal

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

De historie van de winkel gaat ech ter veel verder terug. In 1943 - mid den in de Tweede Wereldoorlog - richten Leen en Maatje van Driel, de ouders van Digje, de winkel op. Dan nog als ... bij de Tweede Kamer neergezet. De SP wil op die manier aandacht vragen voor de ’Kinderen van de reke ning’. De SP vindt dat in eigen land, ook in Tholen en Sint Philips-

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 8

,,Dat waren de crisisjaren’’, zegt Laban (43). ,,Erger dan nu. Toen kwam de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de Watersnoodramp.’’ Laban schildert in grote lijnen de bijna 75-jarige geschiedenis ... , een balans tussen familie, bedrijf en emo tie. Rien Heijboer, die in het familiebedrijf dat de Eendrachtbode uitgeeft is opge groeid, is de tweede spreker. Zijn thema is: van krantenbezorger tot

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

bijzondere ontmoeting, met een trieste aanleiding: de Tweede Wereldoorlog. Dick (73) en Edje (71) zijn allebei in Soerabaja geboren, zaten als kleine kinderen in de jappenkampen en maakten daar veel mee. Aono ... zich wil verdiepen in de 'ware geschiedenis' van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Veel Japan ners komen volgens haar niet verder dan de eigen slachtoffers van twee

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

hoogst haalbare. Meer is meegenomen." De islamitische be volking is nog altijd van mening dat zij 'betalen' voor de Holocaust, de systematische Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. „Een ernstige ... Op de veiling worden de partijen voortaan maar één keer voor de klok gebracht. Dus worden niet verkochte partijen niet langer voor de tweede keer geveild. Bij 'niet verkocht' hebben de kopers wel de

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

Edje Zorgdrager heeft onlangs bij de Vrouwen van Nu een presentatie ge geven over de Japanse burgerkampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze begon haar verhaal met een korte ge schiedenis over de ... ding. Hij ving vier keer twee vissen in een vangst. Wolvekamp volgde hem op de voet. Hij werd uiteindelijk met elf bissen tweede. Derde eindigde dhr. Stokkers. Dhr. Hamelink had deze dag de grootste vis

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

herdenkingsmonument: t»eaenk alien die voor onze vrijneid vielen, ue gesneuvelden in de tweede Wereldoorlog spelen een nootdrol Dij de Her denking. Zij die hebben meegewerkt aan het verwezenlijken ... hen kon zijn, die voor de vrijheid vielen. Hij was lid van het Bataljon Zeeland, oor logsvrijwilligers die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-lndië gingen om de Ja panse bezetter te

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 10

herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgeko men sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij ... Voorstel om een investeringskrediet van 16.193 ter beschikking te stellen ten behoeve van plaatsing van 4 lichtmasten op het tweede veld van voetbalvereniging Smerdiek

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

oorlogsja ren. Hij wist de ouderen van begin tot het eind te boeien. Het verhaal riep de nodige herinneringen op. Veel aanwezigen hebben de oor logsjaren bewust meegemaakt. Tij dens de Tweede Wereldoorlog heb ... . Hij werd tweede met 5007 punten. Voor Marian Tazelaar was er met 4886 punten een derde plaats. Geert Kolyn volgde haar met 4885 punten op de voet. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 4876

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 2

oorlogsja ren. Hij wist de ouderen van begin tot het eind te boeien. Het verhaal riep de nodige herinneringen op. Veel aanwezigen hebben de oor logsjaren bewust meegemaakt. Tij dens de Tweede Wereldoorlog heb ... . Hij werd tweede met 5007 punten. Voor Marian Tazelaar was er met 4886 punten een derde plaats. Geert Kolyn volgde haar met 4885 punten op de voet. De top vijf werd afgesloten door Peter Luten met 4876

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

voor aan." Voor Van der Reest lag het an ders. „Ik zat bij de B.B", zegt hij. „De Bescherming Bevolking." Een beschermingsorganisatie, opgericht na de Tweede Wereldoorlog (1952) met als doel mensen ... Jan Berends vindt het wel merk waardig dat het kabinet zich blijk baar niets heeft aangetrokken van de stakende leraren. „Gek, terwijl mijn collega's in het Ajaxstadion zaten, besliste de Tweede

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

Chilliwack, een middelgrote stad (70.000 inwoners), honderd kilome ter ten oosten van Vancouver. Een stad met een grote groep (nakome lingen) van Nederlandse emigranten die na de Tweede Wereldoorlog en ... % van de tijd met het wild en de natuur bezig zijn, en 1% van de tijd schieten. Ten tweede zal iedere leek direct kunnen consta teren dat de bewering van Van Driel dat er ongeveer evenveel dieren zwaar

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

De grootste bloei beleefde deze tak van visserij in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. Van de 100 geregi streerde visserschepen was een kwart botvisser. De bot werd met een staand net gevangen. De ... voor vrij namen. De verkopers kwamen van heinde en ver met hun manden met biggen. Zelfs uit Roosendaal en dat was in die tijd, voor de jaren zestig, ver. Ze kwamen voor de Tweede Oorlog met karren

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Kinderen hebben de verhalen van oma vaak al tig keer gehoord. Zij luisteren niet meer naar het zoveel ste verhaal van grootmoeder over de hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar juist die ... haalde het bedrijf nog de tweede plaats, maar de broers willen die prestatie verbe teren. Maandag worden de finalis ten bekend en op 19 september, tij dens de beurs AG F Detail, wordt duidelijk wie zich de

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

Algemeen adjunct Henk Geluk keek terug op de afgelopen periode. Hij memoreerde onder meer het samen stellen van een boek over de Tweede Wereldoorlog in Tholen, en de vie ring van het eerste lustrum ... herden ken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

Het dagelijks bestuur werd gevormd door V. Laban (voorzitter), Th. C. Bcnou (secretaris), G. de Rijke (penningmeester) en burg. J.J. Vers luijs (tweede voorzitter). De contri butie bedroeg 2 ... Een dagboek van uzelf uit de Twee de Wereldoorlog waar een aanteke ning in staat over 5 mei 1945. Of van een overleden familielid met daarin een passage van deze be langrijke dag uit onze

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

het Tim- pabedrijf. Een daad waarvoor bijna 65 jaar geleden de basis werd ge legd. In Amsterdam-Oost. Op een bovenwoning wilde de moeder van Te Pas, coupeuse van beroep, na de Tweede Wereldoorlog de ... direct na het einde van de Tweede Wereldoor log begon de oorlog in Korea. Een waagstuk om in die tijd een eigen onderneming te beginnen. Ik was

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

De vliegtuigbom die donderdag tot ontploffing is ge bracht in het Rammegors, is niet het eerste projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat op Tholen opduikt. Bij de aanleg van de Kreekweg bij Oud ... een bom stuitte. Op aanwijzingen van een inwoner werd, op twee meter diepte, een tweede bom aangetroffen. Ze zijn door de mijnopruimingsdienst van de landmacht ontmanteld en ver volgens meegenomen.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

geeft de kohieren-voor de hoofdelijke omslag - een belas ting - als voorbeeld. „Daarin is te zien wie wat verdiende." Ook lijsten met de registratie van allerhande za ken, uit de Tweede Wereldoorlog, zijn ... veldboekje van de Peu kepolder, dagboekjes van Tholena- ren uit de Tweede Wereldoorlog, de bedrijfsadministratie van schilders bedrijf Sakko uit Tholen en het ar chief van zorgcentrum De Schutse in Sint

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 9

bleek later om een bekende te gaan. Vrijdag 7 mei brachten we een bezoek aan Yad Vashem, het herinneringscen trum aan de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst of opnieuw aangrij pend. Vlakbij Yad ... Vashem is een muur met herinneringsplaten met namen van mensen die in de Tweede Wereld oorlog levens van Joden gered heb ben. Bij de platen met namen van Ne derlander wees één van de reisgenoten de namen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 13

Na de Tweede Wereldoorlog was het gebouw weer in een slechte staat. Kinderen konden volgens Nuis de stenen uit de voorgevel peuteren. Lenige personen konden ook eenvoudig in de hal komen. Toen ik dat ... Rondje Pontje, vertegenwoordigers van vakantiepark De Pluimpot, maar ook leden van het CDA Tho len en tweede kamerlid Ad Koppe- jan die vanwege een werkbezoek ter

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

(Dit was de laatste brief van de familie Koopman die we in het kader van de 65-jarige herdenking van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog publiceren.) ... gemeenteraadsverkie zingen. En was met Corinc van Daalen al weer druk in de weer ge weest om posters te plakken voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 ju ni. „Het resultaat is een feest, maar wc hebben nog niet gewonnen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

steeds en dat vonden we niet meer leuk. Daarom zijn wc hoger gaan dansen." Na drie wedstrijden dan sen waren ze vier keer eerste, een keer tweede en een keer derde ge worden. „Bij de laatste ... Frans en Stacy dansen ballroom en latin. Daarom verschijnen ze tij dens wedstrijden twee keer op de dansvloer. Ze zijn nu overgestapt naar de vierde klasse van ballroom en tweede klasse latin. Dat

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 7

De voorzitter legde uit dat de N.V. behalve het ambachtsherenhuis nog het veerhuis, landbouwgron den en dijken in eigendom heeft. En dat de verkoop van iepen voor de productie van fineer na de Tweede ... Wereldoorlog heeft bijge dragen aan de sterke financiële po sitie van de instelling. Verder noemde Heyse het archief, dat door zijn compleetheid uniek is. Hij bood mevrouw Peijs een in leer gebonden exemplaar

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Maar in de Tweede Wereldoorlog streden we niet tegen de Duitsers, maar tegen het nationaal-socialis- me, zo benadrukte ds. M. van Koot- en tijdens de herdenkingsdienst in de Sint-Annalandse Hervormde ... . Niet alleen het her inneringen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook van 'allen die in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. „Ook hen die in het

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 12

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede ... Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld.

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

. Verder is het museum inge richt met een expositie over de Tweede Wereldoorlog. En de vaste collectie is uitgebreid met twee sieraden: een gouden dames- en een gouden herenhorloge. ... Op 10 mei 1940 werd Nederland door de Duitsers bezet en kreeg men ook in Zeeland in volle omvang met de Tweede Wereldoorlog te maken. Cor Koopmap, onderwijzeres in Sluiskil, schreef haar zussen Marie

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

scheepsmodellen als thema. De an dere, in het kader van 65 jaar be vrijding, herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Om elf uur zaterdagmorgén verricht conserva tor Sjoerd de Meer van het Mari tiem Museum ... Peter Hoek al zoveel heeft geleerd dat hij het kan. Hoek is tweede loco-burgemeester. Oudesluijs vervangt de burgemeester als derde en Hommel komt pas in beeld wanneer zowel de burgemees ter als zijn drie