Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69.862 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 3

van Napoleon mis lukte, berustte vooral op gebrek aan levensmiddelen, en eerst in de tweede derde plaats op koude en verlie ren. Prof. Ballod zet uiteen, wat men daartegen doen kan. Inplaats van den ... wereldoorlog woedde. Deze man heet Peter Edel bauwer, is 76 jaar en woont in een hut in het Reuzengebergte, die hij nooit verlaat. Kranten leest de man niet en de brievenbesteller die de op roepingsbevelen

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Toen de smokkelaar werd aangeroepen, poetste hij de plaat. Een der Rijksveldwach ters trok de revolver en doodde een paard. Het tweede paard werd bemachtigd, terwijl een der smokkelaars een persoon ... Voor eenige dagen bestond er in Duitsch- land een man die geen notie had, dat erop het oogenblik een wereldoorlog woedde. De ze man heet Peter Edelbauer, is 76 en woont in een hut in het

| Vlissingse Courant | pagina 1

opzicht verre ach ter zich. Ook de groote Europeesche oorlogen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn alle de mindere in verschrikking van dezen. Zij toch hadden zoowel een beperkt aanzien als een ... in de rij der volkeren, dat is het, al dan niet, uit gesproken doel van dezen monsler- achtigen wereldoorlog.

| Vlissingse Courant | pagina 3

|e mede, dat van zijn verkocht palen, de tweede de vierde 404 >dat er nog 342 3ie de volgende zijn, ... Het spreekt vanzelf dat dientenge volge onder de hier gevestigde vreem delingen, die aan den wereldoorlog volkomen onschuldig zijn, groote on gerustheid heerscht.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Zelfs nu nog insinueert hij tegen zijn partijgenoot Otto, lid van de Tweede Ka mer, erkend bekwaam schoolman, oud voorzitter van het Nederlands ch Onder wijzersgenootschap, die na bestudeering' yan ... Het komt steeds duidelijker aan het licht dat zij goed gezien hebben die ter stond na de oorlogsvteiklaring van Duitsch- land aan Rusland den wereldoorlog heb ben aangekondigd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Hoewel volkomen overtuigd van de on macht die de vredesbeweging heeft ge toond tegenover de geweldige machten, welke den huidigen wereldoorlog hebben ontketend en die nog steeds aan het ka non het ... De Nederlandsche regeering heeft en wel in de Tweede Kamerzitting van 3 Augustus j.l. te kennen gegeven, dat zij, als de omstandigheden daar voor gunstig zijn, hare goede diensten tot herstel van

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Volgens een Reuter-lelegra'm uit Londen is bij het Parlement een wets ontwerp ingediend om machtiging te verleenen voor het tweede millioen man schappen, zo.odal liet leger op 2 millioen wordt ... Duitsche bladen hebben in den lafltsten tijd verbalen gebracht over mcnschen die door bijzondere omstan digheden, ofschoon in Duitschland wo nend. nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog

| Luctor et Emergo | pagina 2

Duitsche bladen hebben in den laatsten tijd verhalen gebracht over menschen, die door bijzondere omstandigheden, ofschoon in Duitsch land wonend, nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog ... . Voor het eerste is de rente 5 en voor het tweede geval 4 procent. Indien noodig dan zal in Juni 1915 opnieuw de schatkist aangevuld worden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

tweede met 55 stemmen. De overige stemmen waren over 16 personen verdeeld. ... Armenië en elders huis hielden, vrees ik aldus schrijft Charles Boissevain in het Hbl. dat deze ontzettende wereldoorlog door hun mededoen niet op meer beschaafde en meedoogende wijze gevoerd zal worden I

| Onze Eilanden | pagina 1

Toets het ontwerp-Treub aan deze zeer juiste uitspraak en ieder democraat zal moe ten wenschen, dat het Non Possumus (ik wil niet) van de Tweede Kamer zal klinken. ... Toen de Belgische vluchtelingen inrade- loozen angst voor de Duitschers, bij duizen den over de grens kwamen, is er van alle kanten in ons laDd hulp verleend om de slachtoffers van den wereldoorlog

| Vlissingse Courant | pagina 2

Zaterdagavond hield de afdeeling Vlissingen der S. D. A. P. in het Concertgebouw een openbare verga dering, waar de heer J. E. W. Duijs van Zaandam, lid der Tweede' Kamer, voor een volle zaal het ... Door de droevige feiten van thans zal ongetwijfeld de soc. democratie, vooral na den oorlog, krachtig groeien. Ook in ons land hebben de soc. de mocraten in de Tweede Kamer in hun bekende verklaring

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad. ... voor, waarvan men niet beter wetende, denken zou dat ze ge schreven waren onder den indruk van den thans woedendeu wereldoorlog. Zóó precies beschrijvsn ze wat nu gebeurt. Ook wie het niet in alles met

| Vlissingse Courant | pagina 6

komt ver jongd uit den wereldoorlog te voor schijn. Nieuwe verhoudingen moeten beslist geschapen worden. Men zal veel moeten overleeren, ook de re geering moet overleeren. Enkele din gen moeten anders ... gevangen genomen, een tweede is in vollen aftocht.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In de laatste dagen zijn weer nieuwe typhus-gevallen geconstateerd; 17 vluch telingen worden thans in de barak ver pleegd De bouw van een tweede barak wordt overwogen. ... Een smakelijk, een keurig boekje in zijn roomgelen band en in handig for maat, verhalend van angstige en schrik kelijke dagen. Een „geïllustreerde ge schiedenis van den wereldoorlog" wen- schen dc

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 1

en dan zou de te genwoordige oorlog geen wereldoorlog zijn geworden doch zijn gebleven een plaatselijk conflict. Dan zou het staat kundige leven niet hebben gerust op den geest van naijver en zou deze ... niet hebben geleid tot den geest van ver blinding, de directe aanleiding tot den wereldoorlog en deze geest van ver blinding als straf wegens de misken ning van het natuurrecht in het rechts leven van

| Goessche Courant | pagina bijlage 1

wereldoorlog wordt aange wezen, dat, naar men daar beweert, uitsluitend den strijd in bet ioven riep om ta trachten, den gevaarlijken handelB-concarrent onschadelijk ta maken, dat Engeland meest na eens flink ... De tweede voordracht in dit seizoen, vanwege de Vereeniging voor Alge- meene Wetenschappelijke Belangen, werd gisteravond gegeven In de ge heel gevulde schouwburgzaal dor Sociëteit V. O. V. Ai3

| Vlissingse Courant | pagina 1

, en staat voor deze partij de overwinning voor gene de nederlaag te gebeuren Geenszins. Ziedaar nu een moderne, een wereldoorlog bovendien, die in welhaast 5 maanden nog niet één alles overwegende ... stappen. Dat bezwaar was gelegen in de dividendsbelasting die men een dubbele belasting acht. Deze kwestie is in de Tweede Kamer reeds vol doende besproken. Zij werd nu met minder talent door den

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Kim, leden der Eerste Kamer; M. dc Jong, oud-lid der Eerste Kamer; A. Kool; mr. E. Scliaafsma, oud-leden der Tweede Kamer ... In of in rechtstreeksch verband met den wereldoorlog vonden den dood Bernhird Slavenhagen, Duitsch pianist De Duitsche generaal Von Bülow; de Fransche schrijver Peguy; de Zuid,-AfriJ knansche

| Onze Eilanden | pagina 1

internationaal. De ont ketening van den wereldoorlog leerde, dat de sociaaldemocaten zich misrekend hadden omtrent een zeer voornaam ding het gevoel van nationale saamhoorigheid. Bij alle oorlogvoerende natie ... erkennen, dat zij te zwak waren om den wereldoorlog te voorkomen. Doch is het dan niet zeer verstandig afgescheiden nu van het nut van deu Anti-Oorlogsraad samen werken te zoeken met de bourgeois", die voor

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Palestina zal nog van beteekenis schij nen te zijn voor de geschiedenis der we reld. Nu is de wereldoorlog losgebroken. De wereldgodsdiensten er in betrokken. Opgestookt zijn de volken door de demo ... op den jeugdigen leeftijd van 31 jaar van haar voorzitter, den heer A. Allewijn, agent tweede klasse. Ook het politiecorps verliest in hem een trouwen kameraad, de gemeente een goed politieman.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Tweede Blad ... Voor de zooveelste maal zetten we ons neder om een overzicht te schrijven van den nog nooit gehoorden wereld-oorlog, en voor de zooveelste maal zouden we kunnen schrij ven „sempre idem".

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

francs. Griekenland dat gaar ne 500 miljoen francs geleend had, kreeg slechts 100 miljoen, en wordt daardoor verhinderd in den wereldoorlog dieel te nemen. Bulgarije gaf ook reeds 50 mil joen aan ... In ©een tweede bericht aan bet, bureau te Kassei, wordt geschilderd, hoe de honden ook ongedeerde, maar van hun troepen afgedwaalde soldaten in den nacht terechtbrengen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Van Rumcnië, dat een leger van 000.000 man op de been heeft, en dus in militair opzicht als de sterkste staal van den Balkan te beschouwen is, wordt beweerd, dat hel eerst daags aan den wereldoorlog ... heer en mevr. De Gruyter werden voorgesteld, was onbetaalbaar. Leuk was ook de ge vangenbewaarder, die door den heer Schmitz op voortreffelijke wijze werd weergegeven. Hel tweede stukje „Sis- ka van

| de Faam | pagina 2

4. Strategisch Overzicht van den Wereld-Oorlog. ... 5000 man voor. De driehoeken - Vestingen. De schuine ruiten - Eskaders. De tweede Augustus is de eerste dag der Fransche mobilisatie. De orde der Fransche mobili satie.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

minder gedrukt, sedert het uitbreken van den wereldoorlog verkeert alles in een toestand die door ieder onzer nog nooit is beleeft. Het crediet had in de eerste dagen van den oorlog geheel opgehouden te ... Een verzoek van den heer E Potjor lo Groningen, d.d 21 September 1914, waarin wordt gevraagd adhaesie te be luigen aan een adres aan de Tweede Ka mer inzake de Suikeraccijns

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

zijn klauten bediende, konden ze in ruime mate genieten van des barbiers ervaringen in den wereldoorlog, waarbij hij zijn fantasie vrij spel liet. 't Werd tenslotte zoo erg, dat het, zooals men zegt ... bijeenkomst van de Tweede Kamt r te zullen klagen over*de door de regeeriDg ge volgde methode van bestrijding van mond- en klauwzeer.

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Tweede Kamer. ... De „Vaderlander" schrijft „Van al het ten hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf» dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaaü- schen Boorencommandant

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

De vraag is nog maar steeds, welke zijde zal Rumenië, dat gereed is aan den wereldoorlog deel te nemen, kiezen. Tot nu toe is de houding der Rumeensche rogeering weifelend, dubbelzinnig geweest. Zij ... gesprekken met Fiscp gevoerd, een via Boston, het tweede via New-York. Het telefoneeren over zulk een langen afstand is mogelijk geworden loor een vinding van den Servischen professor Pupin.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Dreischor kans geaien een aelfstandige vereeniging aldaar te vormen. Z.Ed. hoopt, dat het de nieuwe ver eeniging in alle oprichten goed moge gaan. Ten tweede zijn in 1914 een 20- tal geiten gecontroleerd op ... . Dit als antwoord op de vraag van een der leden, die als ver schooning aanvoerde, dat er toch geen verkeerds in stak, als men met zjjn melkgeit riaar den vereenigingsbok ging en niet een tweede, jong

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

R. te Rotterdam vrijgesproken van het hem ten laste gelegde (schending van onze on- zijdjgheid) en heeft hem wegens het in de tweede plaats ten laste gelegde feit, be- leediging van den Duitschen ... Graanmarkt. Het eerste halfjaar van den Wereldoorlog is voorbij en wi] staan nog altijd voor vaste prijzen door kteine voorradeu granen, die hoofdzakelijk uit Amerika komen en een handel die aan

| Middelburgsche Courant | pagina 6

Een tweede bezwaar tegen het niet- >lliclteeren is, dat de meeste on der- zij ze rs dit wel moeten doen uil be hoefte voor hun gezin. Het i s eon feit, dat veel onderwijzers him vak vaarwel zeggen ... wereldoorlog een nieuwe, nog geweldiger wereldoorlog zal kun nen uitbreken.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

hemel schreiende, dat deze wereldoorlog te zien gaf, dunkt ons het allerergste de fusilleering van kapitein Fourie, den Transvaalschen Boerencom mandant, die weigerde te gaan strijden, tegen Duitsch ... Er werden Grondwettelijke bezwaren in gebracht tegen het ontwerp tot tijdelijke afwijking van de Kieswet, zoo pas door de Tweede Kamer goedgekeurd.

| Vlissingse Courant | pagina 1

De wereldoorlog het werk van diplomaten en militairen Verwaar lozing .alleen of terzijdestelling van de kennis van het verleden en het heden beide kan die vraag bevesti gend beantwoorden. De ... De heer A. B. Kleerekoper, lid der Tweede Kamer heeft tot den minister van oorlog de volgende schriftelijke vragen gericht

| Goessche Courant | pagina 1

Voor de Amsterdamsche Studenten- vereeuiging voor Sociale Lezingen heeft de heer Vliegen, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal en Wet houder van Amsterdam, gesproken over „Sociaal ... In trouwe dit laatste valt niet mee. Het mag toch wel een jammerlijke uitspraak van één der voormannen in de S. D. A. P. ten onzent geheeten worden „dat. de wereld-oorlog de soci-