Krantenbank Zeeland

HomeSearch

90 resultaten gevonden

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Het ]id der Tweede Kamer, de heer Hugen- holtz heel't de volgende vraag tot den Minis ter van Marine gericht: ... Tweede poule: 1. luit. mr. Vogel, 10 par tijen, 30 treffers; 2. luit. Van Wijk. 9 partijen, 27 treffers; 3. luit. jhr. Reigersberg lorsluys, 8 partijen, 27 treffers; 4. luit. Colijn, 6 par tijen, 23

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

e n t o in Macedonië nog veel grooteren in vloed hebben op den loop van den wereldoorlog dan de verijdeling van do Dardanellen-actie." ... De commandant van den onderzeeër deelt mede, dat hij, toen het schip door vijf tor pedojagers terug naar de haven werd bege leid, het opnieuw aanviel en het trof met een tweede torpedo. Hij gelooft

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie wende men zich tot onze Administratie, Palestrinastraat 10 Amsterdam. Prijs der Advertcr.tien per regel JJO cent. Voor Ingezonden Mede- deeHngen op do tweede, derde en vierde pagina ... verband met den thans nog woedenden wereldoorlog het Nederlandsche leger' werd gemobiliseerd. Sedert het Veldpostvoorschrift was vastge steld', ging er geen manoeuvre meer voorbij of ook de Veldpost moest

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien w©nde men rich tot onze Administratie, l'.iie&trinasiraat 10 Amsterdam. Fry's der Advertentie-u per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mcdo- deel'ngen op do tweede, derde eu vierde ... vroeger Bulgaarsch gebied, ren overwinning te. haaldzij hebben Silistria veroverd. Dat is de tweede Roemeensche stad, die- in hun handen valt. Silistria was vroeger een sterke vesting, doch

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutien wende men rich tot ouzo Administratie, PiUejtrinaatTaat 10 Amsterdam. Prijs dor Advertentien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Me<l«. deePngea op de tweede, derdo en vierde pagina ... de groote wereldoorlog hier wel niet worden uitgevochten, maar zonder belang is zeker niet, wat hier gebeurt. De Russen en de Turken zijn er beurtelings overwinnaar. Over Erzeroem en Trapezonde (of

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteiitiC-n wende men zich tot onze Administrate, Palestrinaitrut 10 Amsterdam. Prys der Ad verten tien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deehngen op de tweede, derde en Tierde pagina ... opzichte van Frankrijk en Rusland en van de pogingen om Engeland te bewegen ^euiraal te blijven. Doch dat. kon Engeland niet zon der zich te verlagen eu te schandvlekken, Zoo barstte do wereldoorlog uit en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

streek van den Toraburger-pas werden sedert het uitbreken van den wereldoorlog zon der onderbreking versterkt door buitengewoon veel loopgraven, tal van wolfskuilen en groote hoeveelheden ... Het is voorgekomen, dat dienstplichtige on derofficieren op grond van het bepaalde bij art. 79, vijfde lid der Militiewet, bij de korp sen van het leger tot reserve-tweede-luitenant werden benoemd

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiBn wtn<l« men rich tot ouxe Administratie, Valeriutstraat 109 Amsterdam. Prijs dor Advertei:tiën per regel 00 cent. Voor Ingezonden Mede- deelingen op do tweede, derde en vierde pagina ... zocht naar Kirohner, maar deze was niet op de plaats tegenwoordig. Wij hadden op een -ïistand van acht wersten nog een tweede uk- gestrektheid van dergelijke putten, en daar was hij, 's morgens vroeg

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wcado men zich tot onze Administratie, Valeriozutraat 100 Amsterdam. Prjjs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingezonden Med©, deelingea op de tweede, derde ea Tierde pagina ... „Mot volle overtuiging spreek ik de verwach ting uit, dat het Duitsche volk in de toekomst zulke ontzettende gebeurtenissen als deze wereldoorlog, met alle maclit vermijden wil, en alle middelen wil

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

en hadden over den betrekkelijk korten afstand vijf nach ten geloopen. Een der Belgen was reeds voor de vierde maal ontvlucht, do Russen en do Franschman voor de tweede mr.nl. Ze hadden den lantstcn ... Voor' de tweede maal in dit jaar is een mili taire wcht voor den winkel in suikerwerken van dcu heer "Smits Staal te Eindhoven ge plaatst. Op last van de militaire overheid ma;. In deze zaak

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

majoors, 1014 kapiteins, 882 eerste-, 3248 tweede luitenants; van 1 tot 15 Nov. sneuvelden drie kolonels en oversten, elf majoors, 27 kapiteins, 29 eerste- en 70 tweede luitenants. ... die nauwelijks noodlottiger zou zijn dan een nederlaag. In de tweede plaats wordt be toogd, dat de overeenkomst tusschen do jongste uitlatingen van Grey en Bethmaim Hollweg toont, dat. „het niet

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Adverteutiön wende men zich tot on*« Administratie, V&ieriuuti-aat 100 Amsterdam. Prijs dor AdvertentlBn per regel ÜO cent. Voor Ingezonden Mod»., deei'ngea op de tweede, derde en vierde pagina ... De Rijkaka;i5olier vervolgde. „M. H. In Augustus 1914 stelden onze vijanden de machtsvraag van den wereldoorlog, heden stellen wij de menschelijkheidsvraag van den vrede. Hoe het antwoord der

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Luitenant Fuld is een oude bekende van onze militairen in de hoofdstad. Geen der drie winters van dezen wereldoorlog, of hij heeft hen vergast op een verhaal zijner reizen iu verre en vreemde streken ... Dp heer Holman, dio voor het tweede num mer van hot programma zorgde, luid mot zijn coupletten een zeer groot succes; liij had dan ook een repertoire rol variaties uitgezocht; nartuurlijk liet hij

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

, vonden ze geen noemenswaardigen tegenstand. Er was niemand,zelfs geen mi. trailloursoldaat. De onderstanden werden op geblazen en men rukte op naar de tweede linie, waar hetzelfde plaats had en toen naar ... Op 55-jarigen leeftijd is in den afgeïoopen nacht te 's Graveuhage overleden het lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Rheden. Jhr. J. W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer, directeur en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 5

.1/3 van het ais tweede termijn aangevraagde bedrag voor aanschaffing van hot torpedo- materiaal ten behoeve der onderzeebooten K. IV t/m VII aoh-t do voorsteller voor 1917 ruim voldoende, daar de ... opvatting juist is, is ons gebleken uit hetgeen de M. v, O. ter zake in de Tweede Kamer heeft medegedeeld. Zie L. O. '16 B 861. Omtrent de aflossing der bereden wapens ie ons niets bekend. Eed.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voot' Advertentiên wende m^r. zich tot onze Administratie, VaJerinsatroat 109 Amsterdam. Prys der Adv*rter.tL-.n per regel 80 een'. Voor Ingezonden Mede- decltagen op de tweede, derde en vierde ... - rnifr; zij zal de mak kalm en waardig af doen, en dieselfde kalmte en waardigheid moet ook hot. Nederlandsche volk taonen. De tijden zijn te ernstig, de wereldoorlog neemt san te fél en hevig karakter aan

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

in den wereldoorlog te worden meegesleept; i dat, zooals bij alle oorlogvoerenden blijkt, het 1 deelnemen naar vermogen van alle beschikbare ... J. v. W., Haarlem. Zoo g© niet ingekwar tierd zijt met voeding, hebt ge z^er zeker op den door u bedoelden Zondag recht, op vergoe ding wogens gemis van levensmiddelen. Zie punt 7, 8b, 12b ten tweede

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

liet Russische volk heeft geen belang bij den huidigen, blocdigcn wereldoorlog." Het snakt naar vrede en eischt, dat onmiddellijk vredesonderhandelingen worden geopend. ... BERLIJN. Officieel. Bij Sahresina, ten O. van de Lida, drongen onze troepen over 4 K.M. ba-eed te in de voorste Russische loop graven en tot de tweede linie door; zij ver nielden de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentie-u wende men rich tot onze Administratie, ValeriuMtraat lOiJ Amsterdam, Prjjs der Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deolfngen op do tweede, dordo et» vierde ... Uitbreiding van den wereldoorlog dus. Amerika doet ook mee althans, dit is -neer <dau waarschijnlijk. President Wilson heeft heü Congres, in buitengewone zitting bijeen, de verklaring gevraagd, dat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

VVat betreft de plaatsing van het bijvoeg lijk naamwoord bij.het zelfst n.w. hierom trent kan nog de opmerking gelden, dat het eerste meestal vóór het tweede wordt ge plaatst; uit eeu oogpunt van ... Het vreeselijke drama van den wereldoorlog nadert het ©inde on dat einde zal een voor de monarchie eervoiio vrede zijn, omdat do volken van Oostenrijk-IIongarije in een wor steling van bijna drio

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertoutil'n wende men zich tot onze Administratie, Voleriawtraat 10» Amsterdam. Prtfs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingczoudea Mede- deel'ngen op de tweede, derde en vierde pagina ... Hun reisje was bijna geëindigd en voor de 'tweede maal vertoefden zij in Milaan, toen mevrouw Duricr, ten gevolge van een avond wandeling bij vochtig weer plotseling ziek werd. Zij was niet sterk en

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Do Franschen namen de eerste Duitsche linie tusschen Soissons en Craonne. Ten O. van I Craonne namen wij de tweede Duitsche linio ten Z. van Juvincourt. Meer naar het zuiden 1 drongen de Franschen ... zijn zeer bevredigend. Tusschen Vregny en Craonne zijn alle eerste liniën vermeesterd en werd in de tweede liniën binnengedrongen. Het succes is te gróoter nu er van een verrassing geen sprake is en de

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

Ook Amerika doet tlians mee in den wereldoorlog, aan de zijde der Entente. Yoorloopig zal het echter op de slagvelden van Europa zijn troepen wel niet laten verschijnen; wel kan het met zijn vloot de ... C. K., 20e R. I. Gij hebt, indien gij niet ingekwartierd zijt met voeding, recht op zes dagen z.g. menagegold. (Zio punt 12l> ten tweede sub A van L. O. '16 Deel B No. 18 en het schrijven van den O

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor AdverteutiCn wend® men zich tot onzo Administratie, ValcriuMtraut 109 Amsterdam. Prü» der Advertentien per regel 80 cent. Voor In gezonde a Med» deelingen op de tweede, derde en vierde pagina ... >>V? wereldoorlog kwam en voor ons land de mobilisatie. Het is onwedersprekelijk, dat de toen tijdig, zonder aarzelen en met' beleid ge nomen maatregelen niet hebben nagelaten in liet land en wat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

fron ton, noch over de vredesquaestie komen be richten, die ons iets wijzer maken over den uitslag en het einde van don wereldoorlog. Maar wel komen or allerlei mededeelingeu, die spreken van kans op ... heb twee jaar geleden zelf ook al iu 't water gelegen". Hij haa de landing op Gallipoli meegemaakt en was aan boord van do „Southlands'^ toen dat schip getorpedeerd werd. Dit vm dus de tweede keer, dat

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Deze grond was gisternacht het stormcen- trum van den wereldoorlog. Onmiddellijk na het intreden van de schtemering en voor het opkomen van de maan, stegen er lichten op uit do Duitsche loopgraven ... Art. 2. De Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden ontbonden met den 27sten Juni 1917.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Aan het eind© van het derde jaar van deu wereldoorlog, die millioonen menschen- levens heeft gekost eu millioenen mannen tot invaliden maakte, die alle volkeren van Europa uitgeput heeft en het 6pook ... den morgen van 23 Maart, kwart voor negen, werd het schip op 44 mijlen oostelijk van Start Point getorpe deerd. De kapitein heeft geen torpedo gezien, maar do tweede stuurman beweerde, dat hij wel een

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

gen hebben geen orde kunnen scheppen, zoodat voor deu Balkan de wereldoorlog slechts de voortzetting van de beide Balkanoorlogen is geweest. Er moet daar gestreefd worden naar liet bereiken vau een ... Al de zittend0 loden der Tweede Kamer on cóu na zijn herkozenalleen in Amsterdam II inoet ecu 'herstemming plaats hebben.

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

Ingediend is in dc Tweede Kamer een wetsontwerp tob verhooging van do Marine- l'egrocl^ng en uil do Indische bcgrootiug vooi' '1MJ7,' voor den bouw te Sfm Francisco van drie onderzeebootenvoor don ... Freyllerg, echt ras-soldnat, had zich in het leger van Villa, in Mexico, doen inschrijven, toen de wereld-oorlog uitbrak. Hij liad geen geld voor den overtocht naar Engeland, maar verdiende het in da

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 1

Voor Advertentien wende men tick tot onze Administratie, Valeriusstriuit JOC Amsterdam. Prys der Adverter.ttén per regel 30 cent. Voor Ingezohda^ Méd deelingen op do tweede, derde ec vierde pagina ... De wereldoorlog breidt zich intusschen uit, 'er doen steeds meer staten aan mee. China heeft thans ook vast besloten om zich bij Duitschlands vijanden te scharen en de Afrikaansche republiek Liberia

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 2

-provocateur Azef ver- pit. Daarna vluchtte hij nnar het buitcn- J. De wereldoorlog gaf hom andere gedaeh- Ilij schreef een belangrijk boek tegen het rorisme, was daarna oorlogscorrespondent do „Rjetsj" aan hot ... Oorloy, <-u als tweede secre tary mr. L. A. Nypcls, advocaat en procureur tc 'a Ginvcnliagc. En voorts hij beschikking van den Minister van Oorlog 15 Februari lölü, op zijn daartoe gedane verzoek, in