Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schoolbanken hebben we iets geleerd van de tiende penning, welke in de tweede helft van de zes tiende eeuw door Alva van de bewoners der lage landen werd geheven. Het is nog niet zoo tientallen ... , waar hij toentertijd zijn studies voltooide, is hij later als correspondent in vasten dienst naar Berlijn gegaan, waar hij den wereldoorlog meemaakte en beide fronten bezocht. Na den oorlog heeft hij als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Over het Verre Oosten blijven de volken van een komenden oorlog ich opstapelen, die dan natuurlijk egelijkeriijd een wereldoorlog zal vorden, waaraan Nederland nooit :an ontsnappen, gegeven het feit ... Het Tweede Kamerlid, mr. G. A. Boon heeft aao deo minister van Justitie ge vraagd of deze afweet vao een te Amster dam verspreid strooibiljet van de N.S.B., waarin de communisten worden beschul digd

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

, •leerd door deze ervaring hebben Bolsjewiki in den herfst van dat- Ifde jaar met meer machinegeweren meer pantserauto's een tweede (ring gewaagd, die met uiteindelijk cces is bekroond. Hetzellde is te ... en deelde broederlijk de mee- ebrachte waren. Pas bij het opbre- cen van de twee partijen bleek de voornaamste persoon van het tweede aangekomen gezelschap te zijn de Kroonprins van België, die op de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Duyraaer van Twist, of de minister, in verband met de voornemens om het peil van het meer Flevo te verlagen, bereid was om den omgang van de ... Over een kleine maand, n.t. op 15 Juni, vervalt weer een termijn van de schulden, waarvoor als nawee van den wereldoorlog, tal van landen bij de Ver. Staten in het krijt staan.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog weer zullen ontmoeten. De directeur- generaal van het departement van Onderwijs, prof. Mr. van Poelje zal het congres openen. ... baar stellen voor vermeerdering van het natuurschoon in verschillende deelen vanons|land.üpdie manier viel de beslissing natuurlijk uit ten gunste van de tweede mogelijkheid zoodat zoodat men nu verwacht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

van jaren, weder de sporten an den ladder besteeg, de kroon op et harde werken werd gezet en ns muziekgezelschap in de tweede fdeeling te Steenbergen een eersten rijs behaaldeToen kwam er een [evoel van ... ge hangenen, is in een crematorium verasebt, bewaakt door een afdeeling politie met machinegewerenEen mandoline-lint in de kleuren van den Groot-Duitschen strijd uit de dagen van vóór den wereldoorlog

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

ien kiezer mag niet meer dan één aan ging als gemachtigde aannemen, behoudens bij een tweede aanwijzing mag aannemen, ten beide aanwijzingen zijn geschied door ionen, die tot zijn hnisgenooten ... onderdeel van zijn rede was natuurlijk gewijd aan den economischen nood, waarbij hij tot de conclusie kwam, dat onze tijd den voorspoed van de jaren vóór den wereldoorlog nooit meer zal beieven.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, schadevergoeding voor Zwitsers tijdens den wereldoorlog. ... wereldoorlog hebben meege streden. Tot dergelijke hoogte vermag men zich te Genève evenwel nog niet op te werken, want men noodigde tot het verschaffen van de noodige politie-troepen uit: Italië, België en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

sommigen van lang voor den wereldoorlog in Duitschland gevestigd. Dit woord zij tevens een opwekking voor de lezers het voortreffelijke werk van ... promoveerde. Was Gijsbert Karei van Hohendorp de eerste officier, die deze titel van Mr. in de Hechten behaalde, Taverne was de tweede in de rij. In 1909 deed hij zijn intrede bij de rechterlijke macht als

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Marseille. Koningsmoord kan slechts dan een oplossing voor al dan niet vermeende grieven brengen, indien er een wereldoorlog of een revolutie uit voort mocht vloeien. Dat was b.v. in '1914 na den ... vermogen en inkomen en ten tweede doordat voor de calamitenze polders vermoedelijk f 126,000 in plaats vau f 180.000 3al noodig zijd.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De vrede van Versaillcs was iu 1918 het contract ter beveiliging van de «loste» der overwinnaars in den wereldoorlog. Dat die winsten op den langeo duur niet te garaudeeren waren, doel t r nu verder ... - aaustaande Duitscbers wederom omvangen, want nu hij tegen Von Ribbentrop met de eerste letter van het Alfabet is begonnen, zal hij tegen Rodolt Hess de tweede letter ook moeien uitspreken, totdat hij Ban het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

SchorseneerenRussische Reuzen. Wortelen voor bak Amsterdamsche bak, en tweede kortp, roode deavik beide zijn ook voor buiten geschikt. Win terwortels: Lange Nijmeegsche. Snij biet „Lncullns". ... wereldge schiedenis is aan te wijzen. Deze jaren vóór en na den wereldoorlog hebben reeds aan menige film dank zij de „boeiende", zij het niet altijd even zachtzinnige stof het aanzien ge geven men denke b

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Naar aanleiding van zijn in de vergadering der Tweede Kamer van 14 Nov. gedane toezegging de aan gelegenheid van de gehuwde ambte nares nader te onderzoeken, heeft Minister Golijn de resultaten van ... wenschte bijv. generaal Weygand den tweejarigen diensttijd in te voeren, i zulks met het oog op het door het lage bevolkingscijfer gevolg van den wereldoorlog veroorzaakte 1 gebrek aan manschappen. Tegen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Zeeland, nnerd wordt aan de verplichting, •d bij artikel 72, tweede lid, der it, dat ieder, die volgens de kiezerslijst d is lot de keuze mede te werken, ioDon den voor de stemming bepaalden ir uitoefening ... zou moeten volgen, en ten tweede door een, die uilsluitend een groep speculanten bevat. (Jit den aard der zaak bestaat tusschen heide groepen een verschil. De eerste groep is het er om te doen hun bezit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

den wereldoorlog niet meer beleefd hebben. En het merkwaardige is daarbij, dat de „heroïsch Romeinsche" toon van de Italiaansche pers lang zamerhand ook door de couranten van andere landen wordt overge ... Bij. de wethoudersbenoeming wordt in de eerste vacature herkozen de heer M. J. Heijboer met 4 stemmen, terwijl 3 stemmen zijn uitgebracht op den heer A. G. Geluk. In de tweede vacature wordt eveneens

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wijziging der Warenwet kan geen aljiemeene instemming in de hajdels- en fabrikanten- Dit blijet weer uit het adres, jet Verboid van Nederiandsche evers geijcht tot de Tweede naar aanleiding van het ... Begin dezer week werd in Londen, Parijs, Rome, Washington kortom in bijna alle landen, die indertijd aan den wereldoorlog hebben deelgeno men, de wapenstilstand gevierd. De wapenstilstandsdag, de dag

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Up ieders lippen ligt de vraag 'Tornt er een nieuwe wereldoorlog /•del beangstigd gemoed spelt men de bladen en elk woord, dat over en wal daarmede verband houdt, 'wordt gespeld. Men voelt de gewel ... merking, gemaakt in de tusschen de Tweede Kamer en de regeering ge wisselde stukken nopens dit wets ontwerp, waaruit blijkt, dat dit vooral een psychologisch effect beoogt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

dringend worden zon der dat de andere Staten genegen zijn, in meerdere of mindere mate toe te geven, dan KAN de internationale verwikkeling tot een wereldoorlog leiden. ... bank waarlijk nog een te zachte strat I Het Tweede Kamerlid Westerman heeft den minister gevraagd, hoe het mogelijk is. dat op het laatste congres van de Communistische Partij Holland een

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Wat is in het algemeen de strek king van zulke artikelen Ten eerste om ons het verleden ie leeren zien, hetgeen zeer nuttig mag worden ge noemd. Maar ten tweede orn te zeg gen „Mensch, waarom ... generaties. Maar 1886 werd in 1914 gevolgd door een af zichtelijken wereldoorlog... 1914 was een culminatiepunt van hetgeen er in 1886, vóór 1886 en ook na 1886 aan het spoken was. Die verwording is echter met

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

belang. Indien dit niet wordt gedaan loopt men alle kans, dat in een komenden wereldoorlog het gebruik van gifgas sen algemeen zal zijn. Daarom is het van te grooter beteekenis, dat men eenparig tegen het ... toch niet eerder kan worden uit? plant (voor zoover hel dan de stekkt betreft) dan de tweede helft van J\1 Iu den moestuin hebben pruim en perziken, die immers al zoo bloeien, door de strenge

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Sir Henry Deterding ver rast ons land ten tweede male De Indische begrooting zonder herstemming in de Eerste Kamer aangenomen. Vice-Admiraal Fock neemt afscheid van den Raad voor de Scheepvaart ... zou zijn, kan op het oogenblik niet anders dan tot wereld oorlog leiden en elke maatregel, die niet tot wereldoorlog leidt, kan geen resultaat meer opleveren. Negen maal heeft de Volkenbondsraad de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Dat de wereld-evolutie dezen kant zal uitgaan, mag ;,ls vanzelfsprekend worden genoemd en daarom zint Londen al tal van jaren eigenlijk al van den wereldoorlog af op het creëeren van een onneembare ... De memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake het eerste hoofdstuk van de rijkshegrooting voor J937 is verschenen. Hierin geeft de Regeering een kort overzicht van haar beleid en het spreekt

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Er werd gezongen en er wordt nog gezongen. Het ijverige .bestuur met hun directeur wist de liefde voor den zang op le voeren, want in 1928 be haalde de vereeniging Jfeen tweede pi ijs in de vierde ... Zijn vader, tweede zoon van den lateren koning Edward VII, was toen Hertog van York en werd eerst na den dood van den Hertog van Cla- ridge troonopvolger.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

. eze meening nu, is zeer zeker Na den wereldoorlog heeft de tmacht zich ontwikkeld lot een rst krachtig en gevaarlijk wapen, als overwicht van de balans- lal van nog meer gewicht is dan tverige deelen ... Wilt gij het mogelijk maken om zoo mogelijk dit jaar nog een tweede internaat te openen en op deze wijze in 1937 tweehonderd meisjes een kans geven een plaats te verwerven in het huisgezin

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iming ter verkiezing van deleden Tweede de Kamer der Staten-Ge- al een gemachtigde hebben aan- jezen, met aanteekening daarop de gemachtigden, jholen, 9 April 1937. 17 ... dan de vorige. Nieuw is de traliteitspolitiek overigens niet. ds voor den wereldoorlog gold de kleine mogendheden het ime, zich buiten alle mogelijke iren te houden. Aan deze politiek den zeer weinig

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

•wijsmethodeervaring. Ervaring ïr kan hier geen nut brengen, zien immers met eigen oogen, belachelijk snel de wereldoorlog afschrikwekkende werking heelt >ren, hoe men hem eergisteren et oosten, gisteren in het zuiden ... antwoord op vragen van het Kamerlid Drees in de Tweede Kamer gedaan,dat in verband met de afnemende werkloosheid aan de rijksinspecteurs voor de werkver- schaffing is opgedragen, na te gaan gelukkig is er

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

problemen moet tenslotte van de zijde der staatslieden komen. Maar desondanks is het toch een gunstig verschijnsel, dat voor het eerst sinds den wereldoorlog een hoog Duitsch officier weer eens een bezoek aan ... prestige geen goed gedaan en een tweede tegenslag had hem wei eens noodlottig kunnen worden. Geen wonder dan ook, dat hij het grootste gedeelte van zijn technische materialen tegen Bilbao gekeerd heeft

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

slechts een product van 'n verkeerde handelspolitiek, maar vooral ook van den wereldoorlog, welke aan bijna alle Europeesche landen een te zwaren last op de schouders legde. Ook voor dit vraagstuk ... De houding van Londen en Parijs is op het oogenblik in dit opzicht voor Duitschland nu weinig veelbelovend. Meer kans bestaat er dan ook dat Duitschland het voor de tweede maal met een uittreden uit

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De artillerie was misschien na den wereldoorlog het meest op den achter grond geraakt. Men meende dat de bommenwerpers eu tanks dit wapen gemakkelijk onschadelijk zouden kunnen maken. Men bleef te ... groote ruimte kan versprei den. Men rust de artillerie op het oogenblik met allerlei modern mate riaal uit. Met hetmaar-raak-schieten van den wereldoorlog, dat tonnen munitie verslond, is het wellicht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

i de Memorie van Antwoord op Voorloopig Verslag van de Tweede ner inzake de algemeene be dwingen over de Rijksbegrooting ... De regeering" stelt zich voor, de verhooging te vinden ten eerste op de hoofdsom van dividend- en tantieme belasting, ten tweede in de opcenten op de hoofdsom van de inkomsten belasting, ten derde

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

n|oor de Tweede Kamer was een uitgebracht over de z.g. Ibouwuitvoerwet 1937, welke ïwe bepalingen bevat teneinde de liteit van uitgevoerde producten land- en tuinbouw, veeteelt en lelbedrijt te ... verouderen. Na de wereldoorlog d de heer Van der Sleen leeraar het Gymnasium te Haarlem, ar lust tot avonturen en het maken verre reizen zat hem in het ed en zoo nam hij afscheid van rarlem en trok naar het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

-Turkestan de verbin ding met de Sovjet-Unie heeft her steld, terwijl in de tweede plaats een autonoom Noord-China een weinig aanlokkelijke vazalstaat zal blijven, zoolang Tsjiang Kai-sjek nog over een ... Na den wereldoorlog werd ht laatste zeilschap van de marine, „Urania", gesloopt. Men heeft ht voornemen het nieuwe schip wederoi „Urania" te doopen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Maar de kwestie heeft nog een nder aspect. Men weet, dat er na den wereldoorlog bijna geen slag- ... De vaste commissie uit de Tweede Kamer over de Oslo conventie. De Grondwetsher ziening in de Eerste Kamer goedgekeurd. Uitbreidingsplan nen voor de onbereden artil lerie. Onze nieuwe gezant te

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

overge- d. Van de tweede, proceslooze eiïngswijze werden, zooals eerst dagen bekend werd gemaakt, admiraals, de commandant van uchtwapen, de commandant van ankwapen en verder honderden e officieren het ... In de Tweede Kamer beleefde ministerSteenberghe eeri fortuintijken dag. Het ontwerp Ruilverkavelingswet nog stammende uit den tijd van zijn voorganger, minister Deckers, werd zonder hoofdelijke

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

aanvoer Is contrabande aangeduide arti- te belelten. In hoofdzaak betrof wapens en voor de wapen- (tiie bestemde grondstoffen, ids in den Wereldoorlog echter n ook levensmiddelens als con- nde beschouwd ... besluiten, waar tegen zij beroepen inbrengen, ten eerste wegens onbevoegdheid van den minister van justitie, en len tweede omdat, al ware de minister bevoegd geweest, de klagers geen zoodanige handelingen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

!llJ>lang wij als onafhankelijke natie [eschiedenis hebben, is er twee een „wereldoorlog" uitgebroken, hebben ons in beide oorlogen ikkeld, niet wijl een kleine bankiers en munitiefabrikanten ... Voor de tweede maal heeft ons land den nieuwen Ora jefeestdag sinds de geboorte van de kleine Beatrix al niet meer de nieuwste met vreugde en opgewektheid gevierd. In de helaas al te kort geworden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

iningin Victoria verbleef twee- in Parijs in de jaren 1843 1855, Edward VII, die Parijs graag Icht, bracht zijn gedenkwaardig Isbezoek aan Frankrijk in het jaar van '1903. Twee jaar voor Wereldoorlog ... Limburg vormen. Een drietal toe passingen mogen hier worden ge noemd. Veel mergel wordt verwerkt in cement, waaraan nagenoeg de geheele St. Pietersberg ten oiler viel. In de tweede plaats wordl het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

Al deze jaren ziin niet zonder bewogen dagen verloopenEen wereldoorlog ontbrandde en al mocht ons land hier gelukkig voor gespaard blijven, de gevolgen waren ook in ons land merkbaar. Gedurende al ... «POORTVLIET. Nu de tweede be spuiting der aardappelvelden met loodarsenaat isafgeloopen,blijkt tegen 7 landbouwers alhier procesverbaal is opgemaakt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bij de Tweede Kamer zijn twee wetsontwerpen ingediend tot wijziging en verhooging van de begrootingen van Economische Zaken van 1937 en 1938. ... belang hecht. De betrekkingen tusschen Duitschland en Hongarije, strijdmakkers in den wereldoorlog, zijn vau oudsher uit stekend geweest en in Berlijn hecht men er waarde aan, dat dit ook na de inlijving

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Hel belangrijkste van het accoord van München is ongetwijfeld hierin gelegen, dat in de eerste plaats een oud onrecht uit de wereld is gehol pen en dat in de tweede plaats is aangetoond, dat elk ... koloniale verlangens slechts bevredigd kunnen worden door de landen, die deze koloniën na den wereldoorlog als mandaat in hun bezit hebben gekregen Iedere poging van Engelsche zijde om te trachten Nederland

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog met de Hongaarsche heerschappij weinig prettige erva ringen hebben opgedaan, voelen daar niets voor en geven de voorkeur aan de zoojuist verkregen autonomie in het Tsjechoslovaaksche ... Een tweede vraag is of na de terugtrekking van de buitenlandsche vrijwilligers een bemiddeling tusschen de beide strijdende partijen in Spanje mogelijk zal zijn. Engeland zou deze gaarne zien, maar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

laatste geval niet de inleiding is tot een tweede vlaag van „gaslucht". ... van September dus vreugde, daar was het tn de laatste dagen van die maand geheel anders. Onaangename berichten brachten heel de wereld in spanning en een wereldoorlog stond voor de deur. Gode zij dank

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

POLITIEK IN DEN AETHER. fog ecnige dagen en wij zitten weer in den radiostrijd. Een paar voor in eties hebben wij er al van gehad. In Tweede Kamer is men elkaar in de en gevlogen. Daarbij aansluitend ... benoemd. Wanneer de die hars in Japan, die niet voor een oorlog, des noods een wereldoorlog, terugschrikken, nu maar geen roet in het eten gooien

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

en 180 in de tweede linie. Hierbij zij opge merkt, dat België thans 700 vlieg tuigen bezit. ... , die nog veel hachelijker zal blijken te zijn dan in den wereldoorlog, tengevolge van de vorderingen welke de techniek heeft gemaakt op het gebied van de strijd middelen, en wel meer speciaal wat het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verschillende zaken medegewerktde uitslag den wereldoorlog, met het daarop "tj 'olgde vredesverdrag, dat Duitsch- d aan den rand van den afgrond icht, de financieele crisis van jti H/32 en tenslotte de enorme uit ... Een tweede, zeer voorname reden is gelegen in het feit, dat men thans wij wezen er reeds meer op veel minder dan voorheen den gulden regel der wederkeerigheid in het handelsverkeer toepast. Wij

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

In dit fonds wordt in de eerste plaats het crediet van 100 millioen ondergebracht, dat in 1938 voor de mobilisatie werd uitgetrokken en verder een tweede crediet van 100 millioen, dat dezer dagen zal ... De Russen en de Duitschers hebben te Brest Litowsk, een plaats, waaraan voor beide partijen herinneringen uit den wereldoorlog zijn verbonden, elkaar de hand gedrukt; de Russen hebben voor het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, een der weinige overgebleven Amerikaansche en Engelsche dagbladcorrespondenten die ook reeds vóór den wereldoorlog ... -Lieve Lady Stormont, ik geloof, dat u zich noodeloös ongerust -maakt. U heeft al die verhalen uit de tweede hand van mr. Vandeleur gehoord en hij is niet betrouwbaarin geen opzicht.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Er zijn zeer uitgebreide maat regelen genomen om te verkomen, dat zich iucidenten als onlangs met de „Mees" kunnen voordoen. De tweede stap bij de IC. L. M. is de uitbreiding van den dienstnaar ... De heugenis aan den vorigen wereldoorlog wekt onaangename herinneringen op hij den ietwat verwenden burger.