Krantenbank Zeeland

HomeSearch

119 resultaten gevonden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

tweede met 55 stemmen. De overige stemmen waren over 16 personen verdeeld. ... Armenië en elders huis hielden, vrees ik aldus schrijft Charles Boissevain in het Hbl. dat deze ontzettende wereldoorlog door hun mededoen niet op meer beschaafde en meedoogende wijze gevoerd zal worden I

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

zijn klauten bediende, konden ze in ruime mate genieten van des barbiers ervaringen in den wereldoorlog, waarbij hij zijn fantasie vrij spel liet. 't Werd tenslotte zoo erg, dat het, zooals men zegt ... bijeenkomst van de Tweede Kamt r te zullen klagen over*de door de regeeriDg ge volgde methode van bestrijding van mond- en klauwzeer.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De herdenking van het uitbreken van den wereldoorlog begon te Stockholm op Maandag 31 Juli met klokkengelui eu gebeden in alle kerken. Aan alle predikanten in Stockholm en aan een groot aantal in het ... St-Maartensdyk. Ten overstaan van notaris Meulen- berg werd Donderdagavond 11., ten verzoeke van Mevr. de Wed. D. Hage I.Cz. te Ginaeken, in tweede veiling publiek verkocht

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

verklaard en zeker zal het nog een hall jaar of misschien zelfs wel negen maanden duren eer de eerste Amerikaansche strijdbenden deel nemen aan den wereldoorlog. ... STAVENI8SE. Bij de alhier gehouden tweede vrije stemming voor een notabele der Ned. Herv. Kerk (vacature bedanken D. Dane) verkregen de heeren Jac. Wesdorp en Joh. Leune, resp. 23 en 22 stemmen

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Divisies van legergroep van Kroonprins Rupprecht namen stormenderhand de hoogten ten N.W. van Croisilles. Tusschen Fontaine les Croiselles en Moeuvre drongen zij in de tweede vijandelijke stelling ... tweede blevon heel en de meuschen die ge wond werden, waren alleen op de bovenverdiepingen. Een andere granaat baande zich een weg door het dak van een oud huis, waardoor een stuk metsel werk naar beneden

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

In oorlogstijd is de censor een noodzakelijk kwaad. De Engelsche censor vooral is in den wereldoorlog een ware plaaggeest geweest voor menigen neutralee briefschrijver. Gelukkig is het leed thans ... Is het waterleiding-vraagstuk dus zeer urgt minder is dit het geval met den spooraanleg van in het tweede berichtje sprake is. Hoela geleden is dat het renteloos voorschot werd vraagd weet ik niet

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

eerste week op het vakje eoummerd met 1, in de tweede week op het ,kje genummerd met 2 en zoo vervolgens, oewel dit geen verplichting is, verdient het inbeveling, dat deze zegeltjes door den werk- ever van ... Het komt Ged. Staten voor, dat het belang der Provincie medebrengt, deze onderneming, die aanvankelijk ten gevolge van den inmiddels uitgebroken wereldoorlog niet kon worden uitge voerd, maar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

De verwerping der moties inzake de sala- rieering der onderwijzers in de Tweede Kamer is weinig bemoedigend voor dit grootte korps van ambtenaren. Treffende staaltjes worden mede gedeeld van ... wereldoorlog zijn vlammen uitslaande, met de vrees dat ook ons land door de oorlogsfakkel zou worden getroffen. Hoe werden ooze jongelingen, gevolgd door vele reeds als Vaders van geziimen opgeroepen om onze

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog, evenals het onze, neutraal gebleven, maar ze hebben er niet minder om te lijden En nn kannen de wederzijdsche goede betrekkingen er toe bijdragen om het handeli- verkeer nit te breiden ... Het lid der Tweede Kamer, de heer Kersten

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog is ontbrand. De Egyptische volksvertegenwoordiging heeft protest verzonden naar den volkenbond, maar t zal wel ter zijde worden gelegd, daar een «cbenkomst van den volkenbond stellig door igeland ... iugewilligd, ook strekkende over het tweede kwartaal.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

1 ?r afschaffing vau den Zomertijd is een ntwerp ingediend, waarbij de regeering is 3gaan van den gedachtengang, dat het tijd- j-stuk sedert de wereldoorlog tot invoering Men zoog. zomertijd noopte ... De regeering heeft een wetsontwerp inge diend tot wijziging der verschillende wetteu waarbij de kiesplicht voor leien van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en den Gemeente raad is geregeld.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Joor den heer Dresselhuis en anderen is bij Tweede Kamer een wetsvoorstel tot wijziging de Kieswet ingediend, waarbij als bezwaren t)Weo het haidige kiesstelsel worden aangevoerd het stemmen op een ... De tweede oplossing is bij het beperkt aaotal len, dat de Tweede Kamer telt, niet zonder zwaar uitvoerbaar.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, dat ze eenig licht werpt op klacht in de atdeeÜDgen der Tweede Kamer ioit bij het onderzoek van het thans veel iproken verdrag, toen men het onbegrijpelijk htte, dat, terwijl België ten behoeve van de ... zijne toetreding de schuld aan deo wereldoorlog op zich zou nemen, hetgeen het onmogelijk voor 2ijne verantwoording kan nemen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

van werkelijke beteekenis is, welke opvatting door den wereldoorlog vrij wel is bevestigd. Zij is in dien grooten worstelstrijd de eenige oorzaak geweest, dat deze oorlog niet op eerlijke wijze is ... De wonderlijke speling der natuur voltrekt zich wel over de geheele lijn, want de heer Timmers vertoonde ons als tweede vrucht pracht volle framboozen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog ontketende en alle initiatief deed verlammeD. De tijding van de verleende concessie is door meuigeen met wel behagen begroet. Een onzer lezers geeft daarvan uiting in dezer voege ... keurig gelegd, toch altijd eeu zwak punt en ongetwijfeld zal de waterleidingmaat schappij er toe overgaan langs 4e brng een nieuwe tweede verbiüdingsbuis te leggen. Meu is dan altijd vrijwel zeker voor de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

tweede taal des lands erkend wordt, dan kan men deze tweetaligheid in eersten oorsprong terug leiden lot Jean Cabot die nog vddr 1500 Canada's kusten ontdekte en Jacques Cartier die reeds spoedig daarna de ... Cauada, dal maar kort een kolonie was, om spoedig eeu zclfregeereud Dominion te wordeD, heeft zich in den wereldoorlog haar rechten tot volkomen onafhankelijkheid veroverd. Het laod recruteerde 600

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

te fabricee en, ook gedurende de wintermaanden blijft behouden, al is het in veel geringer male. Hierin bestaat dus een tweede oorzaak van de verdwijning van den zooten smaak. ... tot waardig herinneringsmonument der in den wereldoorlog gesneuvelde studenten.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

De hoogste berg der Rokies is door het Ganadeesche Gouvernement aan de nage dachtenis van een heldhaftige en edele vrouw uit den wereldoorlog gewijd de Edith Cavell berg. Langzaam wentelt zich in ... Maandagavond hield het Thoolsch |jere en Dameskoor alhier op de bovenzaal heer Engelvaart zijn tweede jaarvergadtl Aanwezig waren 50 ledeD. De voori heer Vos opent de vergadering en bradL voor de

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

iets niet io hel rechte spoor loopt en de eer.e wethouder is er tegen en de aoder is er voor, dan heeft de voorzitter nog de beslissende slem. Hij stelt dan ook voor een tweede weihouder te benoemen. ... leugenaar" hetgeen ookfl zal komen wij hebben O toch gelukkig een aantal O hun vak zóó meesterlijk ujj meester-tilel hun eerlijk to,J: in Europa hebben in o)i,j aantal meesterlijke leugenaa® de wereldoorlog

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

schending van zijn grondgebied in deD wereldoorlog werd betrokkeD. Het salvo kondigde tevens de traditioneel gewordeD minuut stilte aaD, gewijd aan de gedachtenis der gesneuvelden, waarna eeD tweede salvo ... 2 Augustus was het 16 jaar geleden dat de groote wereldoorlog begon.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

31 Mei was het vijftien jaar geleden, dat nabij de kost van Jutland de twee machtigste vloten ter wereld elkander ontmoetten eu slag leverden die onbeslist gebleven in de annalen van den wereldoorlog ... Voor de landarbeiders is het van belang, dat de miuister van Binuenlandscbe Zaken eu Laod- boaw bij dej Tweede Kamer een wetsootwerp heeft iogedieüd, volgens hetwelk eeue rentever laging van 4 op 3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 3

aanbevelenswaardigst, beter dan de eerste, die het glas zeer vuil maakt, en ook beter dan de tweede, welke te veel werk veroorzaakt. Er zijn tuinlieden, die onder in den bak luchten, en dan alleen 't bovenste gedeelte ... , tot opbouw en bloei eu tot staving van een behoorlijk bestaan ten dienste van hen, die hier in Holland vrijwel een hopeloos bestaan viDdeD. Doordat de wereldoorlog alles veranderd heeft, dient men uaar

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

zalige gevolgen van den wereldoorlog. Vooral Engeland is er slecht aan toe. We hebben in den laatsten tijd heel wat geldcrisissen meege maakt. De eerste was die in Oostenrijk, toen volgde Dnitscblaod ... In Utreeht werd het tweede congres der Katho lieke Arbeiders Internationale gebonden, dat werd bijgewoond door vele binnen- en buitenlandsche hoogwaardigheidsbekleders. Zoo was er o.a. de Belgische

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

gedu rende den wereldoorlog strijdende voor Frankrijk zijn gevallen Van de ongeveer 1300 vrijwilligers hebben er omstreeks 800 het leven gelaten. ... In de afgeloopen week heeft zich nog de Christelijke Onderofficiersver. tot de Tweede Kamer gericht om indien ook maar eeuigszins mogelijk geen salariskorting toe te passen.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

Gemeenten te voorzien. Nu eveoals vlak vóór den wereldoorlog het publiek het geld oppot op oogemotiveerde wijze aldus wordt bet besluit gerechtvaardigd is het trelfeo van een gelijkeoorligen maatregel als in ... gemaakt, dat in het afgel<fcperr jaar de redevoeringen van de bside communisten i die in de Tweede Kamer zitting hebbeo, in dt „Handelingen" te zamen bijna evenveel kolommen» druks besloegen ala die van 8

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

, waar- mode een tweede steunpilaar van het Rrilsche imperium wankelde. Het nieuwe jaar is voor Alhioti nog slechter begonnen dan 1931 het ziet er naar uit dat 1932 Engeland zijn bestaan als wereldmogend ... zlJwijl de eerste in zulk een onguosiig geval reilde- wereldoorlog geheel ontaard «s Deze onl- ,is spt verloren gaan, en de laatste er goed afkomen. I uarding geheel aan detl oor.og toe «e hem riori

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Kamerlid- Mr. de Wilde ter dezer zake in de Tweede Kamer heeft opgemerkt. ... . In minder dan l'/2 minuut is de vlieg machine dus 1000 Meier hoog! In den wereldoorlog heeft Frankrijk zeer tot zijn nadeel ondervonden wat het zeggen wil geen klant van Fokker te zijn. De Fransche

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

andere nei- ing lot daling. De eerste weken waren de este, de tweede staat tot dusver bovenaan iet f 74.000 maar in de afgeloopen week i slechts f17.000 binnengekomen. Men wil u, door medewerking in -te ... heden met succes. Wat de gevolgen eener oorlogsverklaring zouden zijn is met geen mogelijkheid te zeggen, maar een gevaar voor een nieuwen wereldoorlog is dan zeker dreigend. Van de Engelsche en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

niet zoo groot als men zich vourge- eld bad. Het Tweede Kamerlid Braat 'as tegenwoordig. Aan het slot der ver- adering werd besloten tot verzending an een telegram van hulde aan H. M. de ■oningin ... De wereldoorlog van 19141918 toonde ons wat in de praktijk van dergelijke over eenkomsten terecht komt.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

door werkloozenkassen f 1.440.556. Rijk is betaald f 1.870.930. DE VERPACHTING VAN ITERPERCEELEN IN ZEELAND. Tweede Kamerlid Drop heeft den minis- fioanciën en van economische zaken en ... }P AAN DE MELKVEEHOUDERS, lor de Tweede Kamer werd een wets- i^rp aangenomen tot hulpverleening de melkveehouders. Of deze hulp vol- |de is, zal nog moeten blijken. Men '•de opbrengst der accijns op

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

1ZUIN1GINGSRAPPORT-WELTER it met zooveel spanning tegemoet ne rapport van de „bezuiniging"- of Taleerings"-commissie-Weiter is thans 0 libliceerd. De eerste oplage is reeds rkocht, de tweede in ... Aan de werken van het Julianakanaal te Born in Limburg is een arbeidsconflict uitgebroken, dat bij de bevolking dezer streek groote verbittering heeft gewekt. Aldus oordeelt ten minste het Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

wereldoorlog noodig geweest. „Doitsch- land's opkomst*, betoogde de spreker verder, „heeft daartoe den stoot gegeven. Dit land vond ge«n uitbreidingsmogelijkheid en bad dus geen aoderen weg voor zich dan ... geweldig onder de economische crisis. Het gevaar dreigt, dat binDenlaudsche onrust bestreden moet wor den met een buitenlandse!! avontuur. In de tweede plaats ondervindt Japan gedueblen tegen stand in

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Evenals de Tweede Kamer heeft ook de Eerste wet tegen de godslastering aangenomen. Het lomaamste artikel lnidt „Mei gevangenisstraf ten hoogste drie maanden of geldboete van hoogste honderd twintig ... . Toen om 9 uor de winkeljuffrouw verscheen, slapte met haar de eerste klant den winkel en kocht voor 2J/2 ceDt peni.elj*n om foto's op te prikken. Ook de tweede klant bleek o;n pennetjes te komen, No. 3

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bij Kon. besluit d.d. 15 dezer is de Tweede Kamer ontbonden met ingang van 8 Mei a.s. ... Zoo heeft de toestand zich dus in het Verre Oosten ontwikkeld. Zal er een nieuwe wereldoorlog uit voort komen, die ook de wrijvingen, die er in Europa heerschen zal verscherpen Er is maar heel

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

Aan de orde komt nu benoeming leden stembureau voor de verkiezing van leden voor de Tweede Kamer. De voorz. is ambtshalve voorzitter. Tot leden worden gekozen de heeren Hartog en KJeppe en tot ... Natuurlijk bloeit het partijpolitieke leven thans in Nederland op ongekende wijze. Zoo kort voor de candidatuur- stelling der Tweede Kamer, nu de personen en voormannen in het weeg schaaltje gesteld

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

, die volgden na den wereldoorlog zijn militair apparaat tot in de puntjes verzorgd, met Rus land is het't sterkst gewapende land ter wereld. Doch in tegenstelling met de Sovjet republiek heeft het niet ... Een verzoek van de afd. Poortvliet van den Ned. Chr. Arbeidershond, ten eerste om aan de uitgetrokkenen werk te verschaffen, ten tweede om een plaatselijke steunregeling in het leven te roepen en

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Na den wereldoorlog is de wereld n het confereeren geslagen. Wij Hen u hier niet vervelen met de looze conferenties, die er na 1918 herstel van de wereldwelvaart n gehouden in wereldsteden en joie ... De Tweede Kamer is deze week weer eens een dag bijeen geweest.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

isteld '18 levensjaren, de verant- oordelijkheid op de schouders te entelen een autobus met 34 passa ers voor een 5-daagsch uitstapje naar Ardennen en Luxemburg te be uren. De tweede volgende voor ... de Tweede Kamer der Slaten-Generaal, zooals dhr Roestam Effendi, die aan den Minister over de gevangenneming van Ir. Soekarno en de maatregelen van de Indische Regeering, ter be spreking van het

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Bern met dat lied de Tweede Internationale in eere werd hersteld, die immers in de jaren van den wereldoorlog tot onmacht gedoemd was geweest. ... heeftin de jaren na den oorlog den euvelen moed ge had de twee-en-een-halfde Interna tionale te stichten, spotaan voor zijn eigen Internationale voor privé-ge- bruik, die stond tusschen de Tweede

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

VVilhe mina, voor de vereerde vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. ... . Deze middelen zijn de reeds door de Tweede Kamer aanvaarde omzetbelasting, verder een couponbelasting, belasting op het ver mogen in de doode hand, een crisis inkomsten-belasting, verhooging van

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 1

Do burgemeester van Alkmaar, M. C. Wendelaar, die als Voorzitter van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond", en als lid vau de Tweede Kamer, zich te 'a Gravenhage gaat vestigen heeft af- ... Marchand zich onderscheiden bij de gevechten in den wereldoorlog, in de buurt van de Somme, Champagne, Chemin des Dames en Verdun, zoodat hij het grootkruis van het Legioen van Eer verwierf.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 4

wereldoorlog, uiet alleen roor Doitscbland, maar voor tal van landen, too Frankrijk, Engeland, die in 'ele staten er er al dan niet officieels ingestelde agenten op na plegen te honden, lie voor den dienst van ... In de tweede helft der Achttiende eeuw (1784) is door den heer Nieu- wenhuijzen het initiatief genomen tot stichting dezer Mij., en zijn on volprezen arbeid is door het welslagen bekroond