Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.128 resultaten gevonden

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

De Tweede Kamer heeft zich de laatste dagen beziggehouden met de behandeling van kleinere wetsontwerpen. Even kregen de „geachte afgevaardigden" gelegenheid om uit te blazen van al de gewichtige ... oprichting, honderd jaar geleden, is het op dit gebied actief geweest. Velen zullen zich nog wel uit de eerste Wereldoorlog herinneren hoe een der Secretarissen van het Verbond, „Vader Tabak", persoonlijk de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

In één dag heeft de nieuwe minis ter van Financiën, v. d. Kieft, in de Tweede Kamer twee nederlagen ge leden. En in beide gevallen vond hij, evenals minister Lieftinck destijds, zijn coalitiegenoot ... .v.p.-zijde weer hetzelfde amende ment op tafel kwam. Vrijstelling voor periodieken dus. En de Kamer sprak zich voor de tweede maal daarvoor met grote meerderheid uit. Alleen de socialisten waren tegen. De heer

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 7

verworden wereld van allerlei ismen. In de laatste wereldoorlog had ik het zeer twijfelachtig genoegen, in de loop van het wapen te mogen schouwen van hem die zich mijn vijand noemde, ik heb hem slechts op ... .Paardekrachten voor de Boer". Die film geeft elke grondbewerking van de meest eenvoudige tot de meest gemechaniseerde vorm weer. De tweede film: „Het leven van de bladluis" deed het leven van de in secten zien

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Als overwinnaars zijn we uit de Tweede Wereldoorlog te voorschijn getreden, bevrijd van een regiem, dat ten doel had alle persoonlijkheid te doden. Doch we hebben meer verloren dan gewonnen. Dat is ... . Dat is evenwel (nog) niet het geval, al heeft ze juist heden de Raad van State verlaten en kan ze binnen enkele dagen wel in de Tweede Kamer worden tegemoet gezien. Maar als gevolg van het nog ontbreken

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

hiervoor was uit gezocht, temeer omdat men staat aan de vooravond van de maand Mei, waarin de doden uit de laatste wereldoorlog worden herdacht. Juist had het Nederlandse volk, aldus spreekster zich aan de ... de tweede helft als van ouds speelde, voor Cor v. d. Maas die in de verdediging was geroepen en voor keeper Heijboer die er na een misgreep, vijf andere zekere doelpunten uithield, de verdediging in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

eisen en dan beseft men wat het ma terieel verlies tenslotte toch ook be tekent. Wanneer men zo eind Fe bruari iemand sprak, die voor de tweede maal sinds 1944 zwaar was gedupeerd was het uitermate moei ... Hoewel het niet zo somber laat aanzien, dan de voor de tweede maal getroffene ons eind Februari wou doen geloven, kunnen we ons goed voorstellen, dat de leden van onze Provinciale Staten, die in bui

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

gebeurt, staat vast. De vraag is maar, wanneer en in welke mate. De heer In 't Veld was de enige, die zich aan een voorspel ling durfde wagen: na 1960. Want dan zijn de gevolgen van de tweede wereldoorlog ... ons opmaken om naar de stembus te gaan, die de samenstelling van de Tweede Ka mer zal bepalen. Aangezien geen enkele partij in staat is om de vol strekte meerderheid te behalen, gaat het er om of de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Een tweede zorg is, dat de pomp- capaciteit voor doorvoer naar de transportleiding groter moet wor den. En ook daarvoor moet een deel van de geleende 500.000,wor den aangesproken. Motoren met grotere ... ervaringen, die men in de jongste wereldoorlog heeft opgedaan. De inhoud daarvan kan men het best als volgt om schrijven: al het onrecht dat de Duitsers hebben gepleegd ten aan zien van de burgerbevolking is

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

In de tweede wereldoorlog onder vonden geallieerde bommenwerpers in de buurt van Japan eens de kracht van een straalwind. Ondanks het op volle kracht draaien van de motoren vorderden de vliegtuigen ... thans voorhanden dan kan het nooit meer. Een van de objecten, die de socialisten op het oog hebben, is het onderwijs. De p.v.d.a.-fractie heeft geen bijval gevonden in de Tweede Kamer. Alle andere

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

-Ar dennen. In het mooie dal werd bij La Roche weer even gestopt. 10 km na Bastogne (be kend uit de laatste wereldoorlog met zijn monument) werd de grens gepasseerd en was men in Luxemburg. Nu volgde er een ... De tweede dag werd een bezoek gebracht aan de wijnkelders van St. Martin en ging men verder door het schitterende dal van de Moesel, die de grens Luxemburg Duits land vormt. De reis werd voortgezet

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

van de Arbeid), de verjaardag van de Koningin en Anzac-day. Deze laatste dag maakte ik kortgeleden in Wellington mee. De gevallenen uit de eerste en de tweede wereldoorlog worden herdacht, zoals bij ... De oproepingskaart voor de verkiezingen op woensdag 13 juni a.s. voor de Tweede Kamer zal ook U hebben bereikt. U zult er al wel even nota van genomen hebben. Of heeft moeder de vrouw ze direct maar

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

. Ver volgens gaf de heer Meloen een overzicht van zijn loopbaan. Met de secretaris van de gemeente Goes als lichtend voorbeeld begon ik net voor de tweede wereldoorlog daar het secretarie werk als ... Een tweede voorstel is om het oud-hoofd der Lagere Landbouwschool te Scherpenisse (met hoofdakte) de heer H. Eskhart te Scherpenisse te benoemen als leraar alge meen vormend onderwijs aan de T.S.

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Russische import was ook het communistische regime van Bela Kun na Wereldoorlog I. Ook toen heerste er in Hongarije een schrik bewind, waaraan de „witgardisten" van admiraal Horthy een eind maakten. ... Want Hongarije zat aan de ver keerde kant tijdens Wereldoorlog II. Het land had na de eerste Wereld oorlog zwaar geleden, had twee derde van zijn gebied moeten af staan. „Revisie" was dan ook de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

De tweede, ditmaal een stomme film van Amerikaanse origine, gaf de toeschouwer een indruk van de vertaling en verspreiding van de Heilige Schrift door de eeuwen heen. Deze film werd in de tijd van ... het voorspel van de 2e wereldoorlog vervaardigd, van daar de titel „Het boek voor de wereld van morgen" en het feit dat het werk van de Volkenbond zozeer werd belicht. Met zeer fraaie natuuropnamen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

De redevoering die minister Luns ver leden week in de Tweede Kamer heeft gehouden was ongetwijfeld een goed stuk werk. Hier sprak de beroepsdiplomaat die zijn woorden zorgvuldig overweegt, maar die ... gepast gebruik weet te maken heeft in onze Tweede Kamer ongetwijfeld een streep je voor. Minister Luns heeft wel een snelle carriere gemaakt. In 1952 werd hij minister zonder portefeuille naast de minister

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 4

De fractievoorzitter van de k.v.p., de heer Kropman, wees er op dat we in het meest abnormale jaar van na de tweede wereldoorlog leven. Een heid is noodzakelijker dan ooit. Deze stelling leidde hem ... jaarlijkse debat altijd wel heel sterk van de onstuimigheid van de Tweede Ka merleden. En dat was vooral nu het geval. De Tweede Kamer maakte kennis met het Kabinet Drees toen zij nauwelijks bekomen was van

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 4

familietraditie van arbeid in India werd verbroken. In het onzekere jaar dat aan de eerste wereldoorlog voorafging, veranderde het leven in sterke mate en huispersoneel was uitermate schaars. Jessie en Frederick ... de tweede plaats genoegen moest nemen. Maar zelden zegen de jongens hun vader, die zich midden in de strijd in Frankrijk bevond. In 1917 werd majoor Bader door een granaatscherf ernstig aan het hoofd

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Om dat te onderstrepen, mag moeder die tweede zondag in mei in het bijzonder in het gezinsmiddel punt staan. Gedachtig aan de zorg, waarmee z? het gezin het gehele jaar door omringt. Gedachtig aan ... Het is met onze zomers na de laatste wereldoorlog niet daverend geweest. Na 1945 hebben wij alleen in 1947 en in 1949 een boven nor maal aantal zomerse dagen (warmer dan 25 C) gehad, welk cijfer voor

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

extra overpeinsd heeft, nog eens grijpt wat er vroeger in dit verband over Tholen geschreven is. Nu is dat niet zoveel, zeker niet van vóór de tweede wereldoorlog, maar na 1945 is er toch wel enige ... zullen zijn. Daarom had het gehele eiland Tholen ontwikklings- gebied moeten zijn, omdat we nu pas op de tweede plaats in de aandacht komen. Daar om is het zo jammer dat het laten we hopen tijdelijk minder

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

nauwkeurig in het oog te houden en die maatregelen te treffen op die tijdstippen, die een paniekstemming ver verwijderd houden. De crisisjaren van voor de tweede wereldoorlog liggen nog ver ankerd in de ... . Het even wicht op de arbeidsmarkt is echter nog niet zover verstoord, dat men bevreesd moet zijn voor het tweede. De regering dient echter het verloop van de bestedingsbeperking en de gevolgen daarvan

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Midden in de tweede wereldoorlog, op 19 januari 1943, werd hare koninklijke hoogheid prinses Margriet Francisca geboren. In een tijd zo somber als zich maar laat denken, wezen (toen nog) prinses ... Ook een tweede hoofdbestuurder voerde deze avond nog het woord, namelijk de penningmeester van de Bond, de heer Hol- werda. Hij besprak het onderwerp „Hoe staan we er voor en wat is onze taak". Ook

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

. Dikwijls werd de vereniging en werden ook personen uit het bestuur in figuurlijke zin aangevallen. Ook de tweede wereldoorlog bracht veel moeilijkheden, te meer omdat we er nu zelf midden in zaten. Spreker ... Het tweede gedeelte van het programma was de hoofdfilm naar het gelijknamige boek „Roman Holiday". Het liet wel bijzonder duidelijk zien, dat vorstelijke personen ook wel eens „gewoon" mens willen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 2

. Dikwijls werd de vereniging en werden ook personen uit het bestuur in figuurlijke zin aangevallen. Ook de tweede wereldoorlog bracht veel moeilijkheden, te meer omdat we er nu zelf midden in zaten. Spreker ... Het tweede gedeelte van het programma was de hoofdfilm naar het gelijknamige boek „Roman Holiday". Het liet wel bijzonder duidelijk zien, dat vorstelijke personen ook wel eens „gewoon" mens willen

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Spreker herinnerde er aan, hoe de heer Bierens sedert 1920 gezworene en sedert 1941 dijkgraaf was. Kort na de eerste wereldoorlog werd de bemaling van de polders met stoom-energie veranderd in ... motorbemaling. Toen in de tweede wereld oorlog olieschaartste optrad moest opnieuw worden omgeschakeld door invoering van elektrische bemaling. De moeilijkste jaren waren ongetwijfeld die tussen 19401945 met de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Spreker herinnerde er aan, hoe de heer Bierens sedert 1920 gezworene en sedert 1941 dijkgraaf was. Kort na de eerste wereldoorlog werd de bemaling van de polders met stoom-energie veranderd in ... motorbemaling. Toen in de tweede wereld oorlog olieschaartste optrad moest opnieuw worden omgeschakeld door invoering van elektrische bemaling. De moeilijkste jaren waren ongetwijfeld die tussen 19401945 met de

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

volgend nr. Phillips Mountbatten, hertog van Edin burgh, stamt uit het Deense koningshuis, nl. dat van Sleeswijk - Holstein - Sonderburg - Glücksburg. In 1863 komt de tweede zoon van de Deense koning als ... van van Battenberg, markies van Milford-Haven (1854-1921). Tijdens de eerste wereldoorlog, nl. in 1917, verandert hij zijn naam in Mountbatten, de verengelsing van Batten berg. Wanneer nu Philip, die in

| Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | pagina 1

Phillips Mountbatten, hertog van Edin burgh, stamt uit het Deense koningshuis, nl. dat van Sleeswijk - Holstein - Sonderburg - Glücksburg. In 1863 komt de tweede zoon van de Deense koning als George ... Battenberg, markies van Milford-Haven (1854-1921). Tijdens de eerste wereldoorlog, nl. in 1917, verandert hij zijn naam in Mountbatten, de verengelsing van Batten berg. Wanneer nu Philip, die in 1921 in