Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.019 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Gevaar van ingewikkeld te worden in een wereldoorlog is voor Engeland by deze politiek zeer groot. En Transvaal heeft geleerd dat 't Engelsche volk oor logszuchtig is en waarschuwingen als van ... te treden de heer J. H. Blüm, lid der Tweede Kamer om te spreken over «Vaderlandsliefde en Lands verdediging* Ds. Van Loon sprak Daar aanleiding van art. 15 der Statuten over Gemeenteraadsverkiezing

| Axelsche Courant | pagina 1

- neezenrelletjes. Zijn er reeds uitnoodi- gingen verzonden voor de 3e Vredes conferentie? Nu een wereldoorlog dreigt zou opening van het Vredespaleis bet toppunt zijn van huichelarij. In ieder geval noodige de Min ... De min. van Buitenl. Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, ten aanzien van den huidigen politieken toestand, dat de berichten die hij ge durende de laatste 24 uren heeft ont vangen, alle

| Onze Eilanden | pagina 2

onverwachte verrassingen leideD, hoe overwegend vrij zinnig Den Haag dan ook is. Voor den ge meenteraad staan de kansen van de vrijzin nigen candidaat niet zoo gunstig, want het tweede district van Den Haag is ... Het kabinet Heemskerk is toch waarlijk niet fortuinlijk met zyn ministers van Oorlog en Justitie. Voor het eerste de portefeuille heeft het nu reeds den derden functionaris, en voor het tweede

| Vlissingse Courant | pagina 3

DU1TSCHLAND. Gisteren is te Berlijn het tweede Krupp-proces be gonnen. Aan de beschuldigden Eccius (een der directeuren van de firma Krupp) en Brandt (vertegenwoordiger der firma te Berlijn) wordt ... wereldoorlog ontstond. Het Duitsche Volksblad kent de bijeenkomst van Konopischt een „belangrijk politiek karakter" toe. Zoolang, schrijft het blad, de mogend heden van het Drievoudig Verbond daarin de veiligste

| Vlissingse Courant | pagina 3

maakt, bij tweede lezing werden ver worpen- Jaurès verklaarde daarop, dat hij ontslag nam als voorzitter en lid der commissie, maar toen kwam de meerderheid op haar besluit terug en nam Jauiès het ... De nieuwsgierigheid zou bevredigd worden. Nadat de unionist Walter Long het homerule-ontwerp dat in tweede lezing werd behandeld, had bestreden, nam minister Grey het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

, die het geheele menschenras noodzaakt of om ge- tuige te zijn van een afschuwelijk krachts- misbruik, of om te trachten, in een ont- keteuing van den wereldoorlog, het meest gewaagde herstel van 't ... reserve- ban, en ten slotte de tweede ban der reserve. De mobilisatie van het geheele leger wordt geacht drie weken te zullen dureD. Zoo alle troepen zijn opgekomen is de sterkte van het Oostenrijksche

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

eens zijin, dat de wereld-oorlog niet lang zal duren. Sommige spreken van zes weken, andere van 2 a 3 maanden. Een half jaar schijlnt het maximum te zijn. Dan zijin de volkeren op, en snakt ieder naai ... De kosten van den wereld oorlog. De bekende Engelsche deskun dige Edgar Grammond heeft in de „Quar terly Review" ,een artikel gepubliceerd over „De kosten van den wereld-oorlog". Naar aanleiding

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Als er van „wereldoorlog" gesproken werd, dacht men aan een toekomstfanta sie, en de romans die sommigen, H. G. Wells vooraan, daarover hebben gedicht, werden als interessante verbeeldingen be en als ... dichter bij gelegen kust van België en N. Frankrijk te landen. En ten tweede door het gevaar dat een vaart op de Wester Schelde oplevert door de wegneming der betonning en het leggen van mijten.

| Vlissingse Courant | pagina 3

Duitschers weken in groote wanorde, de werken der tweede I linie verlatend, die nochtans nog had den kunnen dienst doen. Een regi ment dragonders heeft de Duitschers j achterna gezet in de richting van I ... De kosten van een wereldoorlog.

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

langen tijd wordt gevolgd niet door een nieuwen Europeeschen oorlog maar door een waren wereldoorlog, zooals de wereld nog niet heeft gekend, met een tusschentijd van blijvende alge- meene bewapening. ... geld bij de Rijks postspaarbank volkomen veilig is, ter wijl zij in hun eigen huis moeten vreezen voor brand en diefstalin de tweede plaats in het algemeen belang, omdat de opvraging van spaargelden en

| Vlissingse Courant | pagina 3

Naar aanleiding van dit ultimatum is er dus alle kans dat Japan ook in den wereldoorlog betrokken wordt. De Japanner, aldus merkt de „N. R Cf." op, vergeeft niet licht en voor het feit, dat ... De vloot bestaat uit 15 slagschepen 14 kruisers eerste klas, 10 kruisers tweede klas, 7 kruisers derde klas, 59 torpedojagers, 59 torpedobooten en een twintigtal transportschepen en kanonneerbooten.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

„De in eerste linie voortrukkende cava- lerie-divisies nemen alles, wat zij of de haar volgende troepen kunnen gebruiken, tegen quitantie wég of leggen er beslag op. De in tweede linie volgende troe ... Aan den diang, ook op ons Uitgeoefend, om een oordeel te vellen over den stand en het recht van partijen in den uitge broken wereldoorlog,bieden we weeg- stand. Zoolang het oris land gelukt, neu

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

gens opgave 453 zijn geweest) voorloo pig slechts concludeeren, dat de bezet ting niet zoo, gering was. In den loop van den dag vertrok een tweede transport. ... Het einde der regeering van den prins van Wied in Albanië is te Weenen koel tjes opgenomen. Over Albanië's lot zal na den wereldoorlog worden beslist, zeg gen de Oostenrijksche bladen. De Reichs

| Vlissingse Courant | pagina 3

vuur uit de tweede ver,],. ... Rond Parijs liggen drie gordels van verdediging. Den eersten gordel kent ieder, de tweede, de fortengordel be stond reeds in 1870. Voor de linie der oude forten heeft men sinds 1878 een derde linie

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

Nentraal is nog ons Nederland De wereldoorlog is aan 't vlammen, "Wij staan getrouw nog hand aan hand; En als de strijd is afgeloopen, ... Het ten behoeve van. cf'- "'Itooiing van het vestingstelsel dienst 1915 bij do Tweede Kamer aangevraagde bedrag is ovenals het op de vestingbegrooting voor 1914 beschikbaar ge titelde bedrag nagenoeg

| Vlissingse Courant | pagina 1

iw VERMAAS vraagt tegen Der een TWEEDE ... ver zoeken den lezers wel te willen be denken, dat deze stellingen geschre ven en toegelicht werden, maanden vóór den huidigen wereldoorlog, en na te gaan, hoe zij alle, zonder uitzonde ring, juist zijn

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

nog eens over te doen, zij het dan ook zónder bruidegom en wij hebben de vaste overtuiging, dat onze tweede fuif even. gloeiend zal slagen als onze eerste. ... Neen, nooit zullen wij dat dulden, op voor onz' „Neutraliteit" 1 Daarom blijven wij steeds waakzaam op den dag of in den nacht, Tot alom de „Wereld-Oorlog" ons weer vrede heeft gebracht.

| Goessche Courant | pagina 2

De socialisten van Europa hebben tot het laatste tegen den oorlog ge demonstreerd. Nu de wereld-oorlog is uitgebroken door den wil der heer- schers en der heerschende klassen, zullen alle socialisten ... Falmouth, de tweede haven, waar de „Rfindam" werd vastgehouden, maakte op den heer Van Kol den indruk van een Nederlandsche haven.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Het is zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over de geheele linie verslagen is. Zonder twijfel is de tegenstand van den vijand aan de Aisne gebroken en zal hij ... achtergelaten) vond de ma joor bij aankomst in bedoelde gemeente de bewuste colonne niet, maar wel de 3e batterij van zijn regiment, wel 2 com pagnieën (de 5e en de 7e) van het Sak sische tweede grenadiers

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen. De correspondent van de Daily Telegraph seint uit Frankryk „Het ia zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over da goheela linie ver slagen. Zonder tw

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen- Het slot van de tweede oorlogsmaand vindt Engeland vaster dan ooit besloten om den oorlog tot een beslist bevredigend slot te bren gen. In alle bladen wordt deze be slistheid te kennen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Deze gansche wereldoorlog is een af schuwelijk raadsel^ en het meest tragi sche daarin het lot van België, dat niet ... Dat gaf mij te denken. Ik stel mij nu voor, dat, zoodra de tweede fortenlinie in handen van den vijand is, de stad eenvoudig onverdedigd zal worden gela ten. Het hoofdkwartier trekt zich langs

| Middelburgsche Courant | pagina 3

havenwerken in een groolen boog op een afstand van ongeveer 5 K M. omspannen liet Noordelijk deel van die tweede linie wordt gevormd door een wal inel een natte gracht, waarvóór het oude fort Merxein ligt. Hel ... -'-'-I-- *-» t: ,eö wereldoorlog." laald

| Vlissingse Courant | pagina 3

van Napoleon mis lukte, berustte vooral op gebrek aan levensmiddelen, en eerst in de tweede derde plaats op koude en verlie ren. Prof. Ballod zet uiteen, wat men daartegen doen kan. Inplaats van den ... wereldoorlog woedde. Deze man heet Peter Edel bauwer, is 76 jaar en woont in een hut in het Reuzengebergte, die hij nooit verlaat. Kranten leest de man niet en de brievenbesteller die de op roepingsbevelen

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Toen de smokkelaar werd aangeroepen, poetste hij de plaat. Een der Rijksveldwach ters trok de revolver en doodde een paard. Het tweede paard werd bemachtigd, terwijl een der smokkelaars een persoon ... Voor eenige dagen bestond er in Duitsch- land een man die geen notie had, dat erop het oogenblik een wereldoorlog woedde. De ze man heet Peter Edelbauer, is 76 en woont in een hut in het

| Vlissingse Courant | pagina 1

opzicht verre ach ter zich. Ook de groote Europeesche oorlogen in de tweede helft van de vorige eeuw zijn alle de mindere in verschrikking van dezen. Zij toch hadden zoowel een beperkt aanzien als een ... in de rij der volkeren, dat is het, al dan niet, uit gesproken doel van dezen monsler- achtigen wereldoorlog.

| Vlissingse Courant | pagina 3

|e mede, dat van zijn verkocht palen, de tweede de vierde 404 >dat er nog 342 3ie de volgende zijn, ... Het spreekt vanzelf dat dientenge volge onder de hier gevestigde vreem delingen, die aan den wereldoorlog volkomen onschuldig zijn, groote on gerustheid heerscht.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Zelfs nu nog insinueert hij tegen zijn partijgenoot Otto, lid van de Tweede Ka mer, erkend bekwaam schoolman, oud voorzitter van het Nederlands ch Onder wijzersgenootschap, die na bestudeering' yan ... Het komt steeds duidelijker aan het licht dat zij goed gezien hebben die ter stond na de oorlogsvteiklaring van Duitsch- land aan Rusland den wereldoorlog heb ben aangekondigd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Hoewel volkomen overtuigd van de on macht die de vredesbeweging heeft ge toond tegenover de geweldige machten, welke den huidigen wereldoorlog hebben ontketend en die nog steeds aan het ka non het ... De Nederlandsche regeering heeft en wel in de Tweede Kamerzitting van 3 Augustus j.l. te kennen gegeven, dat zij, als de omstandigheden daar voor gunstig zijn, hare goede diensten tot herstel van

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Volgens een Reuter-lelegra'm uit Londen is bij het Parlement een wets ontwerp ingediend om machtiging te verleenen voor het tweede millioen man schappen, zo.odal liet leger op 2 millioen wordt ... Duitsche bladen hebben in den lafltsten tijd verbalen gebracht over mcnschen die door bijzondere omstan digheden, ofschoon in Duitschland wo nend. nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog

| Luctor et Emergo | pagina 2

Duitsche bladen hebben in den laatsten tijd verhalen gebracht over menschen, die door bijzondere omstandigheden, ofschoon in Duitsch land wonend, nu eerst vernamen, dat er een wereldoorlog ... . Voor het eerste is de rente 5 en voor het tweede geval 4 procent. Indien noodig dan zal in Juni 1915 opnieuw de schatkist aangevuld worden.

| Ierseksche en Thoolsche Courant | pagina 2

tweede met 55 stemmen. De overige stemmen waren over 16 personen verdeeld. ... Armenië en elders huis hielden, vrees ik aldus schrijft Charles Boissevain in het Hbl. dat deze ontzettende wereldoorlog door hun mededoen niet op meer beschaafde en meedoogende wijze gevoerd zal worden I