Krantenbank Zeeland

HomeSearch

68.944 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 2

bezitten, en kunnen toch niet de huur opbrengen, welke krachtens de wet van Dufaure zoo hoog gebleven is als zij ooit in de glansrijkste tijden van het tweede keizerrijk was. M«n kan niet ontkennen, dat de ... , een wereldoorlog, te danken beeft, met een bepaald neen, »aaD geen van beiden." Den een ontbrak de Duitsche zin, den ander de zielegrootheid tot zulk eene daad. Noch aan von Beust, noch aan Andrassy een

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

zoetjes aan de balans over de verloopen eeuw gaat opmaken en de resultaten ziet. Het cesarisme steekt alom 't hoofd op. 't Is of een reactionaire wereldoorlog wordt voorbereid. Al de tegenwoordige koningen ... De Minister Heemskerk heeft aan de Tweede Kamer medegedeeld, dat de Gouv.-Gener. van Ned.-Indië zijn ontslag aan Z. M. den Koning heeft ingediend. De firma 's Jacob en zoon zal dus de Indische

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tweede kamer. In de heden gehouden zitting is de heer Havelaac beëedigd. ... arbeiderspartij bg de aanstaande verkiezingen verhindert, of althans slechts gedeelteljjk zal doen plaats vinden. Ook het arbeiders-vraagstuk roerde de heer Gladstone Zaterdag aan in zgn tweede redevoering, doch hg

| Vlissingse Courant | pagina 1

aaneen te smeden. Voor de tweede maal binnen enkele jaren zijn aldus al deze over de gcheele wereld verspreide en op elkaar naijverige,soms zelfs vijandige elementen— vereenigd tegenover een ... De Spaansch-Amerikaansohe oorlog was de eerste waarschuwing, de Transvaalsche is een tweede.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, voor het geval de najjver der Mogendheden eeu wereldoorlog deed ontstaan. ... Het tmede woord maakt den twist. Wie het tweede woord weet in te bonden, by is de sterkste; het eerste woord, hoe wreed ook, biyft dan zonder gevolgen, en bet derde, dat nog harder zon zyn, besterft

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

noodeloos blootstellen aan de gevaren van een oorlog met een machtigen nabuurstaat, die öf tot een wereldoorlog of tot onzen ondergang zou voeren. Hoe kan men meenen, dat onze Regeering in dezen diep ... De Tweede Kamer heeft besloten heden in de Afdeelingen te onderzoeken de eenvoudige ontwerpen, te beginnen met de Staatsbegrooting en de versterking van het Marine-materiëel. Woessdag zal de Voor

| Goessche Courant | pagina 1

tegen 244 stemmen aangenomen. Op de tweede zinsnede, waarbij enkele uitzonderin gen worden voorgeschreven, was door Vazeilles een amendement voorgesteld »Zgn eveneens uitgezon derd, lo. de misdrijven van ... niet zijn ingenomen, omdat hij heengleed over de hoofdzaak de niet-ontvangst van Kruger om groote woorden te bezigen over de dwaasheid om van den Transvaalschen oorlog een wereldoorlog te maken, waarin

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

Londen, 8 Febr. President Castro zeide tot een correspondent van de New-York Herald, dat naar hij vreest Venezuela de oorzaak worden zal Van een wereldoorlog, wijl Duitschland en Engeland de reeds ... Bij de gisteren te Middelburg gehouden verkiezing van een lid van de Tweede Kamer zijn officieel candidaat gesteld de heeren J. A. Berg- meijer (soc.-dem.) en Mr. C. Lucasse (a.-r.) aftr.

| Vlissingse Courant | pagina 3

- Een landbouwer te Nunspeet (Geld.) heeft aangifte gedaan van de geboorte van zijn 28ste kind. De man die voor de tweede maal getrouwd is, had bg z(Jn eerste vrouw 10 en kreeg bg zijn tweede vrouw ... Hierdoor zou dusde mogelökheid van een algemeenen wereldoorlog, voortvloei ende uit een gewapend conflict in Oost- Azië, dus beduidend verminderd ,zjjn.

| Vlissingse Courant | pagina 3

vond de journalist gratie en van een statigheid zij js seds schoon en in woont heel be. tweede verdieping weelderige West- zijl Mattasitsj een i het Grand Hotel de prinses den angen, omdat zj Notre ... plaats opengehouden voor openbare gebouwen, straten pleinen euz., maar verder zal de stad zelf moe ten aangroeien. Het .bestuur zal eobter stem hebben over den stijl der buizen. De tweede tuinstad zal

| Goessche Courant | pagina 2

TWEEDE KAMER. ... Frankrgk mee in den strgd te trek ken. Rusland kan niets verliezen 6n alles winnen door een grooten wereldoorlog, alleen moet zijn bondgenoot daarvan niets hebben en dat is nogal natuurlgk Maar wanneer

| Vlissingse Courant | pagina 3

zwakheden zal zien. Hij wenscht daar om, dat twee wettelijke plechtigheden zullen worden voorgeschreven. De eerBte zou de verloving wettigen en de tweede, zea maanden later, zou het paar ouher- roepelijk in ... hand in hand, in 't belang van de menEchheid. Bij het conflict in Oost Azië had de Engelsch-Fxansehe vriendschap een wereldoorlog voorko men en de Marokkaansche quaestie was opgelost dank aan de goede

| Vlissingse Courant | pagina 3

Lauterbrunnen meldt hier omtrent nog Een tweede groep, be gaande uit 10 gidsen, heeft zich op weg begeven om te trachten de beide slachtoffers te vinden of ze met het I van den tweede zullen wederkeeren zeer ... zondering gered en het Tweevoudig Verbond mogelijk gemaakt dat een wereldoorlog had voorkomen. Daarvoor behoorde het officieele Frankrijk dank baar te zijn. De Paus was helaas door de Fransche

| Vlissingse Courant | pagina 2

Aan de Tweede Kamer der Staten» Géneraal is door bet bestuur van den anti» suikeracegnsbond oen adres verzonden, waarin o.m. gezegd wordt, dat deze bond de meening ia toegedaan, dat wei is waar door ... Reeds nu kan worden gemeld, dat op het tweede nationaal congres voor Zondagsrust, dat 24 en 25 April 1907 te 's Gravenhage gehouden zal worden, o.a. als sprekers zullen optreden de heeren prof. J. D

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Gevaar van ingewikkeld te worden in een wereldoorlog is voor Engeland by deze politiek zeer groot. En Transvaal heeft geleerd dat 't Engelsche volk oor logszuchtig is en waarschuwingen als van ... te treden de heer J. H. Blüm, lid der Tweede Kamer om te spreken over «Vaderlandsliefde en Lands verdediging* Ds. Van Loon sprak Daar aanleiding van art. 15 der Statuten over Gemeenteraadsverkiezing

| Axelsche Courant | pagina 1

- neezenrelletjes. Zijn er reeds uitnoodi- gingen verzonden voor de 3e Vredes conferentie? Nu een wereldoorlog dreigt zou opening van het Vredespaleis bet toppunt zijn van huichelarij. In ieder geval noodige de Min ... De min. van Buitenl. Zaken heeft in de Tweede Kamer verklaard, ten aanzien van den huidigen politieken toestand, dat de berichten die hij ge durende de laatste 24 uren heeft ont vangen, alle

| Onze Eilanden | pagina 2

onverwachte verrassingen leideD, hoe overwegend vrij zinnig Den Haag dan ook is. Voor den ge meenteraad staan de kansen van de vrijzin nigen candidaat niet zoo gunstig, want het tweede district van Den Haag is ... Het kabinet Heemskerk is toch waarlijk niet fortuinlijk met zyn ministers van Oorlog en Justitie. Voor het eerste de portefeuille heeft het nu reeds den derden functionaris, en voor het tweede

| Vlissingse Courant | pagina 3

DU1TSCHLAND. Gisteren is te Berlijn het tweede Krupp-proces be gonnen. Aan de beschuldigden Eccius (een der directeuren van de firma Krupp) en Brandt (vertegenwoordiger der firma te Berlijn) wordt ... wereldoorlog ontstond. Het Duitsche Volksblad kent de bijeenkomst van Konopischt een „belangrijk politiek karakter" toe. Zoolang, schrijft het blad, de mogend heden van het Drievoudig Verbond daarin de veiligste

| Vlissingse Courant | pagina 3

maakt, bij tweede lezing werden ver worpen- Jaurès verklaarde daarop, dat hij ontslag nam als voorzitter en lid der commissie, maar toen kwam de meerderheid op haar besluit terug en nam Jauiès het ... De nieuwsgierigheid zou bevredigd worden. Nadat de unionist Walter Long het homerule-ontwerp dat in tweede lezing werd behandeld, had bestreden, nam minister Grey het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 6

, die het geheele menschenras noodzaakt of om ge- tuige te zijn van een afschuwelijk krachts- misbruik, of om te trachten, in een ont- keteuing van den wereldoorlog, het meest gewaagde herstel van 't ... reserve- ban, en ten slotte de tweede ban der reserve. De mobilisatie van het geheele leger wordt geacht drie weken te zullen dureD. Zoo alle troepen zijn opgekomen is de sterkte van het Oostenrijksche

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 3

eens zijin, dat de wereld-oorlog niet lang zal duren. Sommige spreken van zes weken, andere van 2 a 3 maanden. Een half jaar schijlnt het maximum te zijn. Dan zijin de volkeren op, en snakt ieder naai ... De kosten van den wereld oorlog. De bekende Engelsche deskun dige Edgar Grammond heeft in de „Quar terly Review" ,een artikel gepubliceerd over „De kosten van den wereld-oorlog". Naar aanleiding

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 2

Als er van „wereldoorlog" gesproken werd, dacht men aan een toekomstfanta sie, en de romans die sommigen, H. G. Wells vooraan, daarover hebben gedicht, werden als interessante verbeeldingen be en als ... dichter bij gelegen kust van België en N. Frankrijk te landen. En ten tweede door het gevaar dat een vaart op de Wester Schelde oplevert door de wegneming der betonning en het leggen van mijten.

| Vlissingse Courant | pagina 3

Duitschers weken in groote wanorde, de werken der tweede I linie verlatend, die nochtans nog had den kunnen dienst doen. Een regi ment dragonders heeft de Duitschers j achterna gezet in de richting van I ... De kosten van een wereldoorlog.

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

langen tijd wordt gevolgd niet door een nieuwen Europeeschen oorlog maar door een waren wereldoorlog, zooals de wereld nog niet heeft gekend, met een tusschentijd van blijvende alge- meene bewapening. ... geld bij de Rijks postspaarbank volkomen veilig is, ter wijl zij in hun eigen huis moeten vreezen voor brand en diefstalin de tweede plaats in het algemeen belang, omdat de opvraging van spaargelden en

| Vlissingse Courant | pagina 3

Naar aanleiding van dit ultimatum is er dus alle kans dat Japan ook in den wereldoorlog betrokken wordt. De Japanner, aldus merkt de „N. R Cf." op, vergeeft niet licht en voor het feit, dat ... De vloot bestaat uit 15 slagschepen 14 kruisers eerste klas, 10 kruisers tweede klas, 7 kruisers derde klas, 59 torpedojagers, 59 torpedobooten en een twintigtal transportschepen en kanonneerbooten.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

„De in eerste linie voortrukkende cava- lerie-divisies nemen alles, wat zij of de haar volgende troepen kunnen gebruiken, tegen quitantie wég of leggen er beslag op. De in tweede linie volgende troe ... Aan den diang, ook op ons Uitgeoefend, om een oordeel te vellen over den stand en het recht van partijen in den uitge broken wereldoorlog,bieden we weeg- stand. Zoolang het oris land gelukt, neu

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

gens opgave 453 zijn geweest) voorloo pig slechts concludeeren, dat de bezet ting niet zoo, gering was. In den loop van den dag vertrok een tweede transport. ... Het einde der regeering van den prins van Wied in Albanië is te Weenen koel tjes opgenomen. Over Albanië's lot zal na den wereldoorlog worden beslist, zeg gen de Oostenrijksche bladen. De Reichs

| Vlissingse Courant | pagina 3

vuur uit de tweede ver,],. ... Rond Parijs liggen drie gordels van verdediging. Den eersten gordel kent ieder, de tweede, de fortengordel be stond reeds in 1870. Voor de linie der oude forten heeft men sinds 1878 een derde linie

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 4

Nentraal is nog ons Nederland De wereldoorlog is aan 't vlammen, "Wij staan getrouw nog hand aan hand; En als de strijd is afgeloopen, ... Het ten behoeve van. cf'- "'Itooiing van het vestingstelsel dienst 1915 bij do Tweede Kamer aangevraagde bedrag is ovenals het op de vestingbegrooting voor 1914 beschikbaar ge titelde bedrag nagenoeg

| Vlissingse Courant | pagina 1

iw VERMAAS vraagt tegen Der een TWEEDE ... ver zoeken den lezers wel te willen be denken, dat deze stellingen geschre ven en toegelicht werden, maanden vóór den huidigen wereldoorlog, en na te gaan, hoe zij alle, zonder uitzonde ring, juist zijn

| De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | pagina 3

nog eens over te doen, zij het dan ook zónder bruidegom en wij hebben de vaste overtuiging, dat onze tweede fuif even. gloeiend zal slagen als onze eerste. ... Neen, nooit zullen wij dat dulden, op voor onz' „Neutraliteit" 1 Daarom blijven wij steeds waakzaam op den dag of in den nacht, Tot alom de „Wereld-Oorlog" ons weer vrede heeft gebracht.

| Goessche Courant | pagina 2

De socialisten van Europa hebben tot het laatste tegen den oorlog ge demonstreerd. Nu de wereld-oorlog is uitgebroken door den wil der heer- schers en der heerschende klassen, zullen alle socialisten ... Falmouth, de tweede haven, waar de „Rfindam" werd vastgehouden, maakte op den heer Van Kol den indruk van een Nederlandsche haven.

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 1

Het is zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over de geheele linie verslagen is. Zonder twijfel is de tegenstand van den vijand aan de Aisne gebroken en zal hij ... achtergelaten) vond de ma joor bij aankomst in bedoelde gemeente de bewuste colonne niet, maar wel de 3e batterij van zijn regiment, wel 2 com pagnieën (de 5e en de 7e) van het Sak sische tweede grenadiers

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen. De correspondent van de Daily Telegraph seint uit Frankryk „Het ia zeker, dat de tweede groote poging der Duitschers mislukt is en de vijand over da goheela linie ver slagen. Zonder tw

| Goessche Courant | pagina 1

DE WERELD-OORLOG. ... Londen- Het slot van de tweede oorlogsmaand vindt Engeland vaster dan ooit besloten om den oorlog tot een beslist bevredigend slot te bren gen. In alle bladen wordt deze be slistheid te kennen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Deze gansche wereldoorlog is een af schuwelijk raadsel^ en het meest tragi sche daarin het lot van België, dat niet ... Dat gaf mij te denken. Ik stel mij nu voor, dat, zoodra de tweede fortenlinie in handen van den vijand is, de stad eenvoudig onverdedigd zal worden gela ten. Het hoofdkwartier trekt zich langs

| Middelburgsche Courant | pagina 3

havenwerken in een groolen boog op een afstand van ongeveer 5 K M. omspannen liet Noordelijk deel van die tweede linie wordt gevormd door een wal inel een natte gracht, waarvóór het oude fort Merxein ligt. Hel ... -'-'-I-- *-» t: ,eö wereldoorlog." laald