Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.051 resultaten gevonden

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 1

Om de kosten van de traditionele waterschapstaken in 1987 te kunnen dekken, dient het geschot te worden verhoogd. Het waterschap Tholen stelt een verhoging voor van drie gulden per ha voor het ... . Op die manier wordt per 31 december 1987 een financieringstekort ver kregen van f. 710.966,44, verdeeld in f. 281.003,47 voor de traditio nele taken en f. 429.962,99 voor de waterkwaliteitstaak. Het

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

13 november - 12 december: volleybal (Amigos en Veronica '74). De eerste periode gaat dus op 2 februari a.s. van start. De kinderen zijn dan te gast bij de Handbalvereniging Tholen. De kennnisma ... Koggen' in de stadhuishal te Tholen 402 bezoekers. Deze cijfers staan vermeld in het jaarverslag van 'De Meestoof'. Dat kondigt tevens voor 1987 een extra tentoonstelling aan over 'Nederland; een wereld in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 24

Kerstavond NCVBDe afdeling Tholen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woens dag (10 december) een kerstmaaltijd. Deze wordt in "Het Visnet' genuttigd en begint om 18.00 uur. ... Open dag scouting De scou tinggroep Heenetrecht uit Tholen houdt zaterdag 13 december een open middag voor meisjes van 10 tot 13 jaar. Deze middag, die duurt van 13.30 tot 16.30 uur, is bedoeld voor

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

het totaal aantal Zie- rikzeeënaren op 31 december van 1987 op 9814. De burgemeester van Zierik zee, mr J. J. P. M. Asselbergs maakte dat dinsdagavond bekend in zijn nieuwjaarstoespraak tot het perso ... Inwonertal Zierikzee is in 1987 flink gestegen

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 5

Toen na verschillende metingen (eind oktober-begin november 1987) bleek dat betrokkene de vergunningsvoorschriften bleef ne geren, is op 1 december 1987 de vergunning ingetrokken. Tegen dit besluit ... Op 22 mei 1987 is aan de heer P. van Alphen een muziekvergun ning verleend voor bar 't Anker, Markt 20 te Tholen. Aan deze muziekvergunning zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de

| Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | pagina 3

Het Dagelijks Bestuur van het water schap Tholen maakt bekend dat de Alge mene Vergadering in haar vergadering van 13 december jl. heeft vastgesteld het waterkwaliteitsbeheersplan 1987-1992. ... Het vastgestelde plan ligt op de griffie van het waterschap en op de secretarieën van de gemeente Tholen en Sint-Philips land vanaf vrijdag 23 december 1988 ge durende één maand voor een ieder ter

| de Stem | pagina 13

1 DECEMBER MIDDELBURG - Diverse ondernemers in de ieeuwse recreatiesector maken zich zorgen over iet resultaat dat ze boeken in het seizoen 1987. ... OVER FINANCIËLE RESULTATEN VAN SLECHT SEIZOEN 1987: