Krantenbank Zeeland

HomeSearch

3.576 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 5

De tachtigjarige banda-oorlog ... LIRIA Het heeft er alle schijn van dat ook Spanje zijn tachtigjarige oorlog krijgt nu men in het nauwelijks tiendui zend zielen tellend plaatsje Liria al zeventig jaar lang een verbeten strijd voert

| de Stem | pagina 25

Strijdliederen uit de Tachtigjarige Oorlog ... , luit, cither en trommel, zullen zij een hele afdeling van hun programma wijden aan de Tachtigjarige Oorlog op Bra bantse grond.

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

De tachtigjarige banda-oorlog ... LIRIA Het heeft er alle schijn van dat ook Spanje zijn tachtigjarige oorlog krijgt nu men in het nauwelijks tiendui zend zielen tellend plaatsje Liria al zeventig jaar lang een verbeten strijd voert

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 2

Tachtigjarige Oorlog begon met nederlaag ... De oorlog tegen de Spaanse bezet ter begon met een mislukte po ging Roermond in te nemen en een daarop volgende nederlaag van de troepen van Oranje. Dat staat in een gisteren gepubliceer de

| de Stem | pagina 19

Clemens-Mavo duikt in Tachtigjarige Oorlog ... Verschillende leerlingen van de Clemens Mavo maken dui delijk, dat deHulstenaars in de periode van de Tachtigjarige Oorlog weinig ingenomen

| de Stem | pagina 6

Waalwijk en de Tachtigjarige Oorlog ... Zo vond ik vóór de oorlog een oorkonde in het stadsarchief van Keulen, waarin Dirk van de Merwe- de, een „grand seigneur" uit deze streken (die later in de kerk van Meeuwen begraven lag) aan de ma

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 19

De invloed op Arnemuiden van de Tachtigjarige Oorlog ... De langdurige strijd tegen de Spanjaarden, waarin de onaf hankelijke Republiek der Ze ven Verenigde Nederlanden ontstond, staat bekend als de Tachtigjarige Oorlog (ook wel de Opstand genoemd). Be

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 26

Tachtigjarige oorlog? In ... betekenis van 1572. Na enige uitleg gaat er toch een lichtje op. De Tachtigjarige Oorlog is toch nog niet helemaal vergeten. Maar het is v/el een onderwerp, dat na de schooltijd nooit meer is be sproken. De

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

De thans tachtigjarige heer B. Roep, die voor de oorlog twintig jaar ud van de Indische Volksraad is geweest, waar van vijftien jaar als gedelegeerde, zoekt zijn recht al tien jaar. Hij meent in ... Tachtigjarige vocht al tien jaar voor meer pensioen

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 4

Tachtigjarige Peres zit nog vol plannen ... denkt dat alles inhet tweede kwartaal samenviel de Irak-oorlog, de sars-drei- ging, de beurs op een diep tepunt, stijgende pensioen premies, berichten van De Nederlandse Bank over mo gelijke lagere

| de Stem | pagina 4

De levensgang van een tachtigjarige ... haar moeder. In de tweede helft van Juli vertrok ze voor het eerst naar de Buissche Hei de. Vlak voordat de oorlog uitbrak,

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 5

Geheimschrift in de tachtig-jarige oorlog ... op het ogenblik verkopen zü hun eigen landgenoten aan de S.D. Het is doodgewoon hoogverraad en God moge die lui bijstaan als de oorlog voorbij is. De hele troep zal als honden worden neerge knald

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 22

Tachtigjarige Oorlog kende ook al bolletjesslikkers ... jaar dat als traditioneel begin van de Tachtigjarige Oorlog wordt gezien. Voor die strijd worden ook uitdrukkingen als de Opstand en de Hollandse re volutie genoemd. De Graaf ge bruikt ze alle drie.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Tachtigjarige opende nieuwe chr. kleuterschool in Wissenkerke ... zagvoerders. Een man, die ook tijdens de oorlog voor de goede zaak heeft gewerkt, maar boven dien een man met een blanco conduitestaat en een houding, waarop niets valt aan te mer ken". Ook namens het college

| de Stem | pagina 1

De Kamerleden die het woord voerden toonden zich allen geestdriftig over het akkoord, dat, zoals de heer Jongeling (G.P.V.) zei, een eind maakt aan een tachtigjarige oorlog over de tussenwate ren ... Einde tachtigjarige

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 36

Hulst zoekt sponsors voor tentoonstelling Tachtigjarige Oorlog ... Samen met de vier buurgemeen ten Axel, Sint-Gillis-Waas, Ste- kene en Beveren houdt Hulst ko mende zomer een tentoonstel ling onder de titel De Tachtigja rige Oorlog. Het is dit jaar 350 jaar geleden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

ZIERIKZEE - De Tachtigjarige Oorlog, moet het thema worden van de Museumhaven Zierikzee. Dat is het plan van de Stuurgroep Museumhaven. Op dit moment werkt een onderzoeksbureau het planvoor- stel uit ... Om de Tachtigjarige Oorlog als een rode draad door de Museumhaven te laten lopen is op zich een voor de hand liggend idee. De strijd om Zierikzee is immers een van de meest opmerkelijke bele geringen

| de Stem | pagina 14

De tachtigjarige Paus is jong ... vereniging zich ten doel het bevorderen van het zeevaartkundig onderwijs, doch in 1944, na de oorlog, besluit men het middelbaar technisch onderwijs eveneens op te nemen.

| de Stem | pagina 11

llaximaal tien mille voor schilderijen Tachtigjarige Oorlog ... onze verslaggever j^t - De gemeente Hulst maximaal tienduizend jjden uitgeven aan de in ging van een tentoonstel- over de 'Tachtigjarige ajlog in Hulst'. Van de twee jeI1t ontdekte schilderijen het

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 9

Persoonlijkheden over de tachtigjarige PICASSO ... HELMUT KAUTNER, regisseur en draaiboekschrijver, in 1908 in Düsseldorf geboren, woont in Berlijn. Maakte op de leeftijd van 30 jaar zijn filmdebuut; maakte de eerste Duitse film na de oorlog „In

| de Stem | pagina 13

Twee doeken W. Cobergher blikvangers expositie over Tachtigjarige Oorlog ... Hulst - De gemeente Hulst wil de ontdekking van twee oude schilderijen over Hulst aangrijpen voor de organi satie van een tentoonstelling over de Tachtigjarige Oorlog.

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

DE BEGROTING VAN OORLOG ... De Minister van Oorlog doet aan zijn Memorie van Antwoord inzake de Rijksbegroting 1950 enige mede delingen betreffende de ontwikkeling van het defen siebeleid, mede als gevolg van de internationale

| de Stem | pagina 9

Tochten door strijdtoneel van Tachtigjarige Oorlog ... Tijdens de Tachtigjarige Oor log was met name het gebied rond Koewacht het strijdto neel tussen de Staatse en Spaanse troepen. Restanten van forten en schansen uit die periode zijn nog herkenbaar in

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 12

Hulst zoekt sponsors voor tentoonstelling Tachtigjarige Oorlog ... Samen met de vier buurgemeen ten Axel, Sint-Gillis-Waas, Ste- kene en Beveren houdt Hulst ko mende zomer een tentoonstel ling onder de titel De Tachtigja rige Oorlog. Het is dit jaar 350 jaar geleden

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 14

Tachtigjarige Paul Reynaud heeft „jonge" kijk op Europa's toekomst ... In Nijmegen hebben de rooms katho lieken dit jaar hun grote Maria-con- gres met de daaraan verbonden fees telijkheden gehouden, waaraan met toestemming van de minister van oorlog, ook werd

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 13

Tachtigjarige beschrijft historie Hervormde Kerk ... Een van de meer spraakmakende dominees was volgens de tachtigjarige de predikant VanBuiten- dijke, die van 1702 tot 1712 te Schore in dienst was. „Indien die man nu had geleefd hadden we hem

| de Stem | pagina 7

Tachtigjarige man overreden onder Putte ... oorlog was gestorven. Waalse troepen waren op doortocht in het dorp. Tijdens de uitvaartdienst drongen verscheidene soldaten de kerktoren binnen. Steeds maar liepen soldaten tijdens de dienst de

| de Stem | pagina 7

Hulst is bang dat expositie over Tachtigjarige Oorlog te duur wordt ... rijen van Cobergher, die het beleg van Hulst in 1596 Id VOll I TOPl li 1^111 "W111T tPITl™tl*0 I PP tijdens de Tachtigjarige Oorlog tot onderwerp hebben, JLJ V all VFUG Ulülll 1111 11 V

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

De Groote Oorlog. ... „De Federatie van R. IC. Werklieden en Volksbonden in Nederland, tellende 50.000 leden, zuchtend onder de ellen den, die op Europa drukken tengevolge van den wreeden oorlog onder de vol keren, knielt

| de Stem | pagina 5

Tachtigjarige, die zijn hart heeft ver pand aan oude en mooie ... het leger van keizer Karei V en twee jaar lang nam hij deel aan de gevechten van de tweede oorlog van keizer Karei tegen Frans I van Franknjk-

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 63

voert langs linie- dijken en voormalige forten uit De Tachtigjarige Oorlog, oftewel de Staats-Spaanse linies. Tijdens de to tale tocht van 18,8 kilometer, waar van ïo kilometer bestaat uit onver harde weg ... In Zeeuws-Vlaanderen is het nog volop oorlog