Krantenbank Zeeland

HomeSearch

38 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 8

In het algemeen werd een plaats een stad genoemd, als zij in den loop der eeuwen van den vorst stadsrechten had verkregen. Een der eerste rechten was om de plaats te mogen versterken met muren ... Als wij in dit en in het volgende artikel spreken over Zeeuwsche steden, zullen wij het niet hebben over plaatsen in Zeeuwsch-Vlaan- deren, die ook stadsrechten heb ben bezeten, want feitelijk zijn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

750 jaar de stadsrechten kreeg en alom wijst de versiering op het medeleven der geheele bevolking met dit feest, maar Zaterdag was het dubbel feest nu het Koninklijk bezoek plaaxs had en nadat te Clinge ... Het is een gelukkig samentreffen, dat Uw hooggewaardeerd bezoek juist valt in de dagen, dat wij feestelijk herdenken het 750 jarig bestaan der Stadsrechten. Immers behalve een reden tot vreugde over

| Middelburgsche Courant | pagina 5

behoefte aan een snel werkende en eenvoudige procedure. Een nieuw recht ontwikkelde zich, grootendeels ge woonterecht, zoodat dientengevolge slechts weinig daarvan in de stadsrechten is over geleverd. Ook ... vorderend gewerkt; ,,de verleening van stadsrechten, zegt prof. Bruginans niet onaardig, had in den regel .wezenlijk' geen andere beleekenis, dan de verhef fing van een rijk geworden koopman of industrieel iu

| Middelburgsche Courant | pagina 1

nagestreefd, de onafhankelijk heid tegenover Middelburg, werd thans verkregen. Tegenover het veroverde Middelburg hadden de prinsgezinde Walchersche steden schoon spel. Arnemuiden verkreeg stadsrechten en werd

| Middelburgsche Courant | pagina 1

weder alle „separatie en verdere nieuwigheden" vaarwel te zeggen en met pak en zak, met de nieuw verworven stadsrechten en schulden, onder de be schermende hoede van Middelburg terug te keeren.

| Middelburgsche Courant | pagina 6

dewerking verleenden. Tijdens dézen maaltijd heeft de burgemeester van Kortgene, mr. Koster, dank gebracht voor de uitnoodiging en ook er op ge wezen, dat Kortgene reeds zeer vroeg stadsrechten had. Het is nu

| Middelburgsche Courant | pagina 10

In Zeeland was Middelburg de eerste plaats, die stadsrechten kreeg. Wel was Hulst reeds in 1180 en Axel in 1213 tot een stad verheven, doch deze plaatsen be hoorden destijds niet tot Zeeland maar tot

| Middelburgsche Courant | pagina 6

den burcht of het dorp Arnemuiden stadsrechten met de be doeling, dat de bewoners, boven de in de keur genoemde voorrechten, zouden behouden al de rechten, die zij reeds) onder regeering van Middelburg

| Middelburgsche Courant | pagina 5

gemaakt is tot „ville franche" door den graaf, die tus- schen 1280 en 1290 daartoe bepaalde reden had. Zekerheid, dat het juist dit jaar 650 jaar geleden is, dat Sluis de stadsrechten kreeg, is er niet

| Middelburgsche Courant | pagina 2

*n "Zuid Beveland in het land van Hulst te komen. Hulst zelf Is al zeer oud en wordt reeds in 984 in een charter ge noemd, en het kreeg in 1180 eenige stadsrechten, het'koos. steédls' de zijde Van de