Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.683 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Turksche troepen nader zou hebben afgeteekend. De regeeringen te Con- stantinopel en te St. Petersburg hebben zich tot dusver bepaald bij het protesteeren tegen de troonsbestijging van den prins von ... gehandhaafd. Met de werkzaamheden aan de aardewerken tot oprichting van schansen ter verdediging van Weenen is reeds een begin gemaakt. De veldpostdienst is georganiseerd. Prins Nicolaas van Nassau en de prins

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Turksche troepen nader zon hebben afgeteekend. De regeeringen te Con- stantinopel en te St. Petersburg hebben zich tot dusver bepaald bij het protesteeren tegen de troonsbestijging van den prins von ... gehandhaafd. Met de werkzaamheden aan de aardewerken tot oprichting van schansen ter verdedigiug van Weenen is reeds een begin gemaakt. De veldposidienst is georganiseerd. Prins Nicolaas van Nassau en de prins

| Middelburgsche Courant | pagina 1

beroepsbezigheden zullen mogen verricht worden, welke de godsdienst, zouden kunnen st,oren, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid, zal mogen plaats hebbendan in geval van noodzakelijkheid, als wanneer de ... Art. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete,of st_r;tf zal. woi'dcu, verdubbeld en wijders al de te koop, ge (egde 'of uïtgcstalclö goederen verbeurd verklaarden deherbergen of andere

| Middelburgsche Courant | pagina 2

„Enkele dagbladen hebben dezer dagen den graaf de Montémoliu zijn intocht laten doen te Madrid. L'Univers heeft echter dit bericht op grond van ver schillende redenen tegengesprokende eerste was dat ... dito St.Paul Pac. Spw. 2e sec. 7 62

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St.Nicolaas 3 November. Tarwe fr. 25.70; rogge fr. 15.90; boekweit fr. 17.30: haver fr. 9.00; gerst fr. 14 50; boonen fr. 23.20 lijnzaad fr. 24.50. ... „Het behoeft geen verder betoog, dat met de vesting een groote menigte oorlogsmaterieel in ODze handeD is gevallen. Het fort St. Quentin wordt door de divisie Klimmer, het fort St. Privat door de

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St. Nicolaas, 23 Februari. Tarwe fr. 28.50rogge fr. 18.70; boekweit fr. 22.50; haver fr. 10.80; gerst fr. 16.20; boonen fr. 24.00 lijnzaad fr. 26.00. ... „Als het gesprek op den intocht der Duitschers in Parijs kwam, dan klom de verbittering ten top. Een dergelijke handeling werd als het summa injuriaals de hevigste smaad beschouwd, die Parijs kon

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St. 'Nicolaas, 2 Maart. Tarwe fr. 30.30; rogge fr. 20.60; boekweit fr. 23.00: haver fr. 11.40; gerst fr. 16.70; boonen fr. 25.50; lijnzaad fr. 27.00. ... verlenging van den wapenstilstand heeft verkregen en dat de intocht der Duitschers Woensdag zal plaats hebben."

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Treinen vertrekende uit Gent naar Antwerp*», St. Nicolaas, Eokeruu. 7,10; 0,30 10,oO; 2,30; 5.35; en -, ... Die intocht is vooral te wijlen aan de houding der Par:jsche pers, om haar a.iunialigeuden loon tegenover de overwinnaars. Hij schijnt ecu voor naam gtidoehe der vredesvoorwaarden u ttemaken.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St. Nicolaas, 9 Maart. Tarwe fr. 30.00rogge fr. 20.20; boekweit fr. 23.50; haver fr. 11.20; gerst fr. 16.60; boonen fr. 25.60 lijnzaad fr. 28.30. ... De correspondent van de Wezer Zeitung te Versailles, dr. Robolski, geeft de volgende beschrijving van zijne ontmoetingen in Parijs, bij gelegenheid van den intocht der Duitsche troepen binnen die

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St. Nicolaas, 23 Maart. Tarwe fr. 31.00rogge fr. 21.00; boekweit fr. 24.50; haver fr. 11.00; gerst fr. 17.70: boonen fr. 25.00lijnzaad fr. 31.00. ... , vergiftiging, hinderlagen en moord. Liever de stad verbranden dan een tweeden intocht van den vijand te gedoogen. Een der leden riep uit„liever 2 millioen ongelukkigen dan 2 millioen onteerden."

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Treinen vertrekenöe uit Gent naar Autwerpe, St. Nicolaas, Lokereu. 7,10; 9,30 10,50; *2,30; 5.35; en ... I Treinen aankomende te Gent van Antwerpen St. Nicolaas, Lokereu. 7,10; 9,65; 1*2.40; 5,15 en 8.20.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

St. Nicolaas, 4 Mei. Tarwe fr. 30.40; rogge fr. 21.00, boekweit ir. 23.50: haver fr. 11.00; gerst fr. 16.60: boonen fr. 23.50; lijnzaad fr. 30.70. ... De Russische dagbladen melden, dat de groot vorst-troonopvolger naar Berlijn zal vertrekkenom den intocht der zegevierende troepen aldaar bij te wonen. De prins zelf zou aan zijn vader de vergunning

| Vlissingse Courant | pagina 1

; dr. O. P. Pous Koolhaas, te 's Gravenhage; jonkheer mr. V. E. L. de Stuers, te 's Gravenhage; A. J. M. Schoutheete de Tsr- varent, te St. Nicolaas, en mr. C. A. Serrare, te Brussel. ... en de burgemeesters der voornaamste ge meenten van ons vaderland. Behalve Z. M de Koning, die wanneer in het programma geene wijzi ging komt, te paard zijnen intocht zal doen, zullen H. M. de Koningin

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Reeds ouder Alexander I en Nicolaas waren pogin gen gedaan om de lijfeigenschap, welke in Rusland niet alleen raillioenen landbouwers, maar ook een aan tal onderdanen uit de andere mindere klassen ... einde gebracht. Eene vertegenwoordiging, tot behartiging der plaatselijke en gewestelijke belangen f werd in bet leveu geroepen en hield in 1S65 te St. Petersburg haar eerste vergadering.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Aan de Times wordt dd. 20 dezer uit Odessa be richt, dat daar de uitgaven van het Turksche gouver nement het bepaalde cijfer meer dan 3 millioen p. st. overtreffen, de Ottomanisclie Bank aan het ... Een groote optocht heeft zich Zaterdag naar Gari baldi's villa begeven bij gelegenheid van den St. Jo zefsdag. Enkele bezoekers kwamen reeds te 7 uren in den ochtend. De gemeenteraad zond hem een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Jaeoba van Beieren aan het St. Joris- gild geschonken en op het Museum aldaar bewaard. Het antwoord van het gemeentebestuur is niet bekend. ... iedereen inlichting te geven. Hij was de Russische gedelegeerde de heer Lvoff, secreta ris van de keizerlijke polytechnische maatschappij te St. Petersburg. Omtrent zijn levensloop wordt medegedeeld dat hij

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De heer W. van Mdenpredikant te Goverwelle, heeft het beroep naar de gemeente St. Kruis aangenomen. ... werkerk, Bruinisse, Ouwerkerk en Oosterland. De gemeente St. Philipsland is toegevoegd aan het kantoor St. Maartensdijk, onder voortdurend be heer van den tegenwoordigen titularis D. Toe Water.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

eener leening. Uit St. Petersburg wordt niet alleen gemeld dat die ge ruchten ten eenemale onwaar zijn, maar tevens dat er voldoende geldmiddelen voorhanden zijn om den oorlog gedurende dit jaar te kunnen ... en de cavalerie zich van Lubotin en Chadjivolie heeft meester gemaakt. TweeTurksehe monitors hebben de Russische grenspost St. Ni- kólai gebombardeerd, waardoor een Russisch officier werd gedood en een

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 5

het fort St. Nicolaas, dat de Russisch-Turksche grenzen aangeeft op 90 mijlen ten Noorden van Poti, waar de Tiflis-Kutais-spoorweg op de Zwarte Zee uitloopt. Ofschoon schilderachtig aan den mond ... De Britsch-Indische regeering betaalt jaar- lijks eene som van omstreeks 10,000 p st. aan de inboorlingen als premien voor het dooden van schadelijke wilde dieren. In 't vorige jaar werden, volgens

| Goessche Courant | pagina 3

Te Pierre Rue, arrondissement Saint- Hons, is een luchtsteen gevallen, ter groote van een houwitser van groot kaliber. Desteen viel op den berg St, Michel, een van de hoogste hergeu derstreek. Erh ... den intocht der koningin volgt de paring en deze begint nu eieren te leggen, gedu rende de 4 a 5 jaren haars levens jaarlijks 50 60,000. Bij het leggen wordt de voorste raat en de voorwand der volgende

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Konstantinopel, is gestevend. De Engelsche en Eussische krijgsmachten zijn dus verder van elkander verwijderd, hoewel de Observer gisteren beweerde, dat de intocht te Konstantinopel werd verwacht en uit Pera werd ... gemeld, dat men daar geloofde dat grootvorst Nicolaas met een deel zijner troepen zou binnenrukken, evenwel als gast en vriend der Turksche natie en met toestem ming van den sultan. Tegen eene bezetting in

| Sluisch Weekblad | pagina 1

Deze heugelijke gebeurtenis wordt gelijk tijdig uit St. Potersburg, Constantinopel en Londen gemeld. In eene depêche uit do Turkscho hoofdstad wordt gezegd, dat Rus land heeft afgezien van zijn eisch ... Het telegram, waarin Grootvorst Nicolaas den Czar van de gebeurtenis kennis gaf, luidde als volgt«Ik heb de oer Uwe'Majes- toit met het sluiten van den vrede geluk te wenschen. God schonk ons het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 1

uitsteken der nationale driekleur. j( Op Zoudag 1 September zal te St. Nicolaas een festival plaats hebben van harmonie- en fanfaren- gezelschappen ter gelegenheid van het bezoek van den Koning en de Koningin ... De aankomst van IIH. MM. zal ten 12,30 uren plaats hebben; een banket zal door de stad St. Nicolaas bij die gelegenheid aan hunne KK. HH. worden aangeboden, waaraan, naar wij ver nemen, ook de

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Een behoeftig gezin te Rotterdam ontving op den jongsten St. Nicolaas avond uit den Haag als surprise een reusachtigen bol breikatoen wegende 17 kilo. Toen die afgewonden was, bleek hij te bevatten ... In eene correspondentie uit Berlijn wordt verhaald, dat de politie te Berlijn aan eigenaars van huizen vóór den intocht des keizers heeft laten zeggen, dat allen, die bij die gelegenheid ramen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Rotterdam 10 Dec. Een behoeftig gezin alhier ontving op St. Nicolaas-avond een verrassing uit 'e-Hage. Bjj de opening van het groote pak vond men een bal breikatoen. Men wood die afwelke arbeid ... De oude Keizer van Duitsclilaocl heeft een schitterenden intocht gehouden te Berlijn. Een tal van feesten zijn daar gevierd, waardoor men het volk in opgewondenheid heeft willen brengen, maar van

| Goessche Courant | pagina 2

genoemd orgaan van den beginne af krachtigen steun verleende, was hij bescherm heer van de rederijkerskamer Nicolaas Beets te Utrecht, wier vergaderingen hij meermalen bij woonde. ... incognito en wer den opgewacht door den heer De Bruijn, consul van Engeland, en den heer M Fokker. Zij be zochten het raadhuis, den vleesehhal, de socië teit St. Joris, waar de Prins Van Wales den bekenden

| Goessche Courant | pagina 1

lo. Een ter voorziening in een vacature voor dijkgraaf, door de periodieke aftreding van den heer J. De Regtbestaande uit de heeren Jan De RegtNicolaas Tazdaar en Jacob Swemer, allen te Colijnsplaat. ... 2o. Een voor gezworen in plaats van den heer N. Tazelaardie aan de beurt van af treding is, samengesteld uit de heeren Nicolaas Tazelaar, te Colijnsplaat, Jan Willem Markusse, te Cats en Marinus De

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

gegarneerd en een guirlande van rozen en kamperfoelie, voor den plechtigen intocht te Weenen; een robe voor het eerste gala-diner, geheel van Yenetiaansch fluweel, wit met groote bloemen, gegarneerd met gaas ... Deze week bracht de politie van Schaarbeek naar St. Jansgasthuis eene vrouw, die men ver- moedde een kinderraoord gepleegd te hebben. De vrouw vcrweerde zich hardnekkig, zoodat men ge- weld moest

| Middelburgsche Courant | pagina 3

als: Trog, een wit marmeren Mortier, eene party Gietvormen, Sint-Nicolaas- Yormen, een Werkbank, Platen en Blikken; voorts een "WINKELOPSTAL, als: twee Toonbanken, Koekkast, Doozen en Flesschen en ... intocht der Fransche troepen in de Btad Tunis hem zou be spaard worden, maar de generaal zeide koel dat hij alleen orders te ontvangen had van zijne eigen regeering.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

. In elk huis waar ramen zijn geopend, moet gedurende den intocht van den czaar een lid van den ge meenteraad tegenwoordig zijn, die aansprakelijk wordt gesteld voor alles wat er gebeurt. Langs den ... St Mathieu.

| Goessche Courant | pagina 2

5e. C. v. S., 31 j., koopman te St.-Nicolaas en J. H., 50 j., koopman te Hontenisse, beschuldigd van wederkeerige mishandeling. De 1 e vrijgesproken, de 2e veroordeeld tot 21 dagen cell. gev. straf ... 6e. A. eigenlijk Ja. d. W., 35 j., arbeidster te St.- Jansteen, wegens hoon veroordeeld tot eene geldboete van f 8 c. e.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

De heer Malou zeide dat aan zijn vroegere programma van St. Nicolaas door de linkerzijde, van den heer Bouvier af tot den minister van financiën toe, zoo was geplukt en geplozen, dat ... eiland, en den 20en Augustus stak hij over naar Calabrië. Den 7ea September deed hij zijn intocht in Napels, als „dictator der beide Siciliën in den naam van koning Victor Emanuel." Toen zes weken latei

| Middelburgsche Courant | pagina 1

Ctroede, 6 December. Sint Nicolaas, verge zeld van zijn zwarten knecht, beide te paard, hield gisteren avond zijn blijden intocht in deze plaats, geëscorteerd door de muziek van de vereeniging ... Ziedaar de oogst van een huisvader op den middag' van het heugelijk St Nicolaas-feestWat zou het wezen wanneer allen hunne ondervin dingen mededeelden

| Vlissingse Courant | pagina 2

Met het oog op het St. Nicolaas feest heeft de minister van waterstaat enz. besloten, op 4 5 en 6 "December door alle post-treinen ook postpakketten te doen verzenden. ... verhandeld, verschilt de prijs der oesters tusschen f 30 en 35, en détail tusschen f 60 en f 65 per 1000 st. Volgens de prijsnoteering der Yersche 'oesterbeurs werden in de afgeloopen week jarige zaaioesters

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Daar hield Woensdag middag Sint Nicolaas, met purperen mantel, myter en staf, te paard gezeten en vergezeld van zijn zwart knechtje die een hit bereed, zjjn blijden intocht in het dorp. Ingehaald en ... A. R. te Stavenisse, wegens moedwillige mishandeling, tot 0 dagen gev. en f 7.50 boete. M. S. te Stave nisse wegens als voren tot 6 dagen gev. -- C. Ch., C. C. en C. P. allen te St. Maartensdijk

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Van Nicolaas Jacobus Smit, bijgenaamd de vecht- j generaal,11 een van het drietal der TransvaaUche dopa- tatie, dat thaDa ons land bezoekt, en overal met zooveel geestdrift ontvangen wordt ... Op verscheidene jongensscholen te Amsterdam werd Donderdagmiddag vacantia gegeven, opdat de knapen den intocht der Transvaaleche Afgevaardigden zouden kunnen zien.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Het St. Nicolaas-Postpakket ... Dat heele Pak 5 gloednieuwe werken voor f 0,95 franco aan huis, het is goedkoop, dol goedkoop, maar omdat het St. Nicolaas is, hebben wij nu eens een extraatje als St. Nicolaaspakket. Men zende een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tot directrice van de neutrale bewaarschool te Groede is benoemd mejuffrouw Manssen te Doe- tichem. De kinderen dier school hadden weer, evenals in andere gemeenten, een aangenamen St. Nicolaas. De ... Sint Nicolaas doet op de dorpen in westelijk Zuid-Beveland ook wel zijn intocht, maar de heilige maakt zooveel omslag niet als in de steden, 't voornaamste van „het feest" bestaat uit »rijfelen", d