Krantenbank Zeeland

HomeSearch

72 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

S. al kan niet ontkend woideh, dat ook' op de dorpen mienigë winkel wordt aangr- troffen. die een sieraad in de stad zlou zijln. Het spreekt dua van zieif, dat Sint Nicolaas met zjjn knecht Sabbas eerst ... en te koopeh, vooral oh ©r extra-korting wordt gegeven. VerdelCor» Oip den Opril noteert Sabbas den winkel van dein heer JOH. VAN RIET niet) 'ajih kerkboeken, kantoor- en schrijfbehoeften. 'tZou ook

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Is er voor diajmtes een passender ge-. schenk1 denkbaar door manlief dan een mooie hoed Daarom ging) de Sint' vooraf gegaan door Sabbas een kijkje ntemen in den bekenden d/anTes-hoedenwinktel van dé ... Naar zeepen en parfumerieën is tegen woordig groote vraag* Ken je een winkel wialar van dat goedje te Krijgen is? vroeg de Sint; aan Sabbas. Kom mtor mee, zei de zwarte Kneöh.t en hij bracht zijn cer

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Ik had mij veel van „Mar Sabbas" of hot klooster van den H. Sabba-s voorge steld, wijl ik veile afbeeldingen er vam hiad gezien, maar 't was geheel anders dan ik 't mij dacht. ... gezamenlijk hebben zij' .één. groot» kapel. Men -toonde ons de cel van deni H. Sabbas. Het plekje naiij zijn cel, waarop- 'hij' Voor- veertien eeuwen hot. H. Misoffer i.as en zelfs nog het kasuifel, dat hij

| de Stem | pagina 13

tien minuten, zijn trouwe knecht Sabbas sturen. ,^e Sint deed zijn belofte gestand, want nog voor de 0Jd verstreken was, werd er met donderend geweld P de deur gebonsd. Vervolgens stormde er een ... Soeur Gabriela zei: „Daar heb je Sabbas". Maar voor de k verc*ere detailbezichtiging konden overgaan was Dolle verschijning, na een flitsende stormloop langs h Schoolbanken, al weer achter de deur

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

bisschopsstad dacht en onvermoeid ging hij met zijn knecht Sabbas of op z'n Hollandseh Pieterman de voornaamste winkels af in Zeeland's voornaamste plaatsen om er eens rond te neuzen en op datgene wat van zijn ... Vervolgens werden nog bezocht de hofleverancier Jacq Frank, alwaar een groote hoeveelheid cadeaux wer den gekocht; L. B. de Nijs, waar tal van beelden, schilderijen etc wer den besteld en Sabbas nog

| de Stem | pagina 5

meer aan met de zak van „Sabbas", waarin ze meegenomen gaan worden naar Spanje. ... de daken rijdt en deur de schouwen zakt dat Sabbas niet langer met z'n ketenen rammelt. Onze onder paster zet Sinterklaas onder 'n heel an der zoeklicht: „Zie, jongens en mas- kes, diejen brave mens

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Men kan begrijpen hoe de kinderen ge noten en hoe ook de onderwijzers en onderwijzeressen zich in het geluk der kleinen verheugden. Sabbas de knecht heeft wel eens hier en daar met den ketting ... St. Nikolaas en Sabbas reikten de ge schenken uit, de laatste met allerlei grap pen, tot groot vermaak der jeugd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

De bisschop-kindervriend in gezelschap van zijn zwarten knecht Sabbas bracht er zijn bezoek, informeerde naar de vor deringen der kinderen, prees de vlijti- gen en braven en vermaande de luien en ... ondeugenden. Op de jongensschool werden een paar knapen na ontvangen berisping door Sabbas in zijn zak mee genomen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

bidden en tot trouw bijwonen der H. Mis. Hierop volgde en zeer goed gezongen driestemmig: „Zie de maan schijnt door de hoornen". Zoo t'jsschen de liederen door had Sabbas, de knecht, keurig op zijn Span ... vergrijpen door hen begaan. Zeifs wer den er een paar op zijn bevel door Sabbas in den zak gestopt en weggebracht, docli hel medelijdend hart van St. Nikolaas nam hen toch weer in genade aan, zoo dat zij hij

| de Stem | pagina 5

Donderdag 5 Paars. Mis van Zon dag zonder Alluiavers en zonder Credo. Gewone Pref. 2e gebed H. jSabbas 3e van de H. Maagd. Breda: ■toud Mis van de H. Barbara. 2e fcebed Excita. 3e H. Sabbas. Credo

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Het was van mórgen op de R'.-K-. Scholen gToote pret. St'. Nicolaas met, zijn kneoht Sabbas Was' gékomon om' d'e kinderen te Vermanen en tfe' traet'eeren. ... De cadeautjes, dfe de Godc'le Sint had medegehrac-ht' stonden netjes gerangsohïkf! en Werden, terwijl Sabbas verscheidene gTappe'n uithaalde aan d,e kinderen uit gedeeld.

| de Stem | pagina 3

MAANDAG 5. Paars, Mis van de 2e Zondag van de Advent. 2e gebed H. Sabbas. 3e van de H. Maagd. Bre da; 2e gebed octaaf H. Barbara. 3e H. Sabbas. Of: Rood Mis van de H. Barbara. 2e gebed Excita. 3e H ... Sabbas. Credo.

| de Stem | pagina 20

ZONDAG 13 november. Twee: m-ÏÏV,?? Alivent. Paars. MAANDAG 5 december. Mi: tweede zondag van de Adve r&J&A H- Sabbas. Paars -r? december. H. weede gebed van de tweec TOnv" dj; Advent. Wit. ^^MSDAG 7

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Zondag 5. 2e Zond. v. d. Advent Mis a „Populus", Tijdeigen B 72; 2de geb'. H. Sabbas B 1442; 3de geb. v. d. H •Maagd „Deus, qui de 'beatae" B 67. Praef. v. d. H. Driev.; ... Bisdom Breda: Als boven, behalve 2de geb. Octaaf H. Barbara, Necterl. 3de geb. H. Sabbas B.1442.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

m in netje. voor je van avond naar bed gaat krijg je nog' wel een afstraffing voor je te laat komen. En we hadden heimelijk pret, dat Sabbas, die altijd de kinderen zoo juist weet af te straffen, ook ... , hem lachend aan maar veel te koppen^ want het zag ea- overheerlijk uit. Dit liet Sabbas zich geen tweemaal zeggen, hij deed zijn best.

| de Stem | pagina 5

Vrijdag 5. Paars. Mis van Zondag zonder Alleluiavers en zonder Credo. Gewone prefatie, 2e geb. H. Sabbas, 3e van de H. Maagd. Deus qui de beatae. ... Breda. Rood. Mis v. d. H. Barbara, 2e geb Excita uit de Mis van Zon dag, 3e H. Sabbas, Credo. R V.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Alh bijzonderheid mag wel vermeld' [Worden, dat Sabbas op de Zustersschool ■voor de twintigste maal' te midden der kinderen verscheen, met de altijd' jeug dige opgewektheid en Vrpolijkheid, die hem ... {gl kbppend lh,art zongen. De- goede Smt liet eenige kinderen bij hem komen, de stou ten kregen een vermaning, terwijl Sabbas do knecht er eenige dreigde met zak en roe. Daarna zeide Sint dut allen goed moesten

| de Stem | pagina 3

ZATERDAG 5. Paars. Mis van Zon dag. 2e gebed H. Sabbas. 3e van de H. Maagd. Gewone Prefatie. Breda: ... Rood. Mis van de H. Barbara. 2e ge bed Excita. 3e H. Sabbas. Credo.

| de Stem | pagina 3

Dinsdag 5. Paars. Mis van de eerste Zondag van de Advent. 2e gebed H. Sabbas. 3e van de H. Maagd. Gewo ne Prefatie Breda: Rood. Mis van de H. Barbara. 2e gebed Excita. 3e H. Sabbas. Credo.

| de Stem | pagina 5

VRIJDAG 5. Paars. Mis van Zondag. 2e gebed H. Sabbas. 3e van de H. Maagd. Gewone Prefatie. Breda: Rood. Mis van de H. Barbara. 2e ge bed Excita. 3e H. Sabbas. Credo. Of: Wit. Votiefmis ter ere van

| de Stem | pagina 5

Maandag 5 Paars Mis van de 2e Zondag van de Advent. 2e gebed H Sabbas. 3e voor de overledenen. 4e van de H. Maagd. Breda: 2e gebed octaaf H. Barbara 3e H. Sabbas.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Op de Meisjesschool kwam hij teigem persoon met zijn als steei lustig© Sabbas. ... Tijdens zijn ilt over de da de Jongensschool' was Sabbas enteane blijven hangen, zooda koek moest opgegeven worden. I Werden echter toch gozd. bed imeenden dit tenminste op' :ill( ten ta lezen. De

| de Stem | pagina 7

tegen keizer Leo de Isauriër, die hem bij de kalief te Da mascus van verraad beschuldigde. Hij leefde als kluizenaar in het klooster van de H. Sabbas te Jeruzalem. Op hoge leeftijd stierf hij in 754

| de Stem | pagina 5

VRIJDAG 5. Mis van de eerste zon dag van de Advent, zonder Gloria, zonder Alleluia-vers, zonder Credo. Tweede gebed H. Sabbas. Of: Wit, Votiefmis ter ere van het H. Hart. Tweede gebed Excita uit de

| de Stem | pagina 9

Isauriër. Hij trad in het klooster van de H. Sabbas te Je ruzalem, waar hij vele hymnen ge dicht heeft. Op hoge leeftijd stierf hij in 754, Paus Leo XIII gaf hem de titel van kerkleraar). Prefatie van de Vas