Krantenbank Zeeland

HomeSearch

25 resultaten gevonden

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Gebruikte postzegels werden in 1902 ons ook weder van heinde en verre, zelfs uit Amerika, rijkelijk toegezonden tot ongeveer 800 K.G. Velen beijverden zich om meer dan eenmaal ons te verblijden met ... -verspreiding onder onze jongens in Indië en het zenden van postzegels ten behoeve der Buiten- en Binnenl. Zending, waarvoor zich beleefd blijft aanbevelen uw aller dw. dn en medebroeder die nu reeds 22 jaar op zijn

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De boerengeneraals, die den heldenstrijd voor vrijheid en recht hebben gevoerd, sterk in 't geloof en overwinbaar in de lijdzaamheid wenschen ook Middelburg te bezoeken. ... Heden vergaderden de H. H. Bestuursleden van de afdeeling Middelburg van 't Chr. Nati onaal Boeven-Comité om 't zij in samenwer king met de Z.-Afrikaansche Vereeniginghet Middelburgsch DamesComité en

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Hij. is een onzer oudst gedienden. Op 23-jarigen leeftijd werd hij in 1856 candidaat op artikel VIII en kruisdominee in de Lier. Daarop diende hij te Vlissingen, zooals hij verleden jaar in een ... artikel van zijn meesterhand in dit blad ons zelf herinneren wou. In Kampen en Zwolle had hij een bloeitijd. En nu reeds 22 jaar staat Gispen te Amsterdam. Hij is dus reeds 47 jaar predikant. Doch meer nog

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De kerkeraad der Geref. Kerk te Gapinge bericht aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat de eerstvolgende Vergadering der Clas sis D.Y. zal worden gehouden op Dinsdag 12 November a.s. ... Wij leven snel en de artikelen uit de Stan daard, die hier bijeenverzameld als brochure het licht zien, liggen evenals de geheele ver kiezingsstrijd van het vorige jaar al reeds weder verre achter

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

in het verleden, ons wyzende op hoe voor betrekkeiyk korten tijd, nog geen 40 jaar, ons oude kerkgebouw nog ruimte bood voor de drie gemeenten in onze omgeving, toen nog gecombineerd, en thans onze ... Heeren WINTER-PALATOTS van af f ö,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOT5 van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI-SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den