Krantenbank Zeeland

HomeSearch

9 resultaten gevonden

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Gebruikte postzegels werden in 1902 ons ook weder van heinde en verre, zelfs uit Amerika, rijkelijk toegezonden tot ongeveer 800 K.G. Velen beijverden zich om meer dan eenmaal ons te verblijden met ... -verspreiding onder onze jongens in Indië en het zenden van postzegels ten behoeve der Buiten- en Binnenl. Zending, waarvoor zich beleefd blijft aanbevelen uw aller dw. dn en medebroeder die nu reeds 22 jaar op zijn

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De boerengeneraals, die den heldenstrijd voor vrijheid en recht hebben gevoerd, sterk in 't geloof en overwinbaar in de lijdzaamheid wenschen ook Middelburg te bezoeken. ... Heden vergaderden de H. H. Bestuursleden van de afdeeling Middelburg van 't Chr. Nati onaal Boeven-Comité om 't zij in samenwer king met de Z.-Afrikaansche Vereeniginghet Middelburgsch DamesComité en

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Hij. is een onzer oudst gedienden. Op 23-jarigen leeftijd werd hij in 1856 candidaat op artikel VIII en kruisdominee in de Lier. Daarop diende hij te Vlissingen, zooals hij verleden jaar in een ... artikel van zijn meesterhand in dit blad ons zelf herinneren wou. In Kampen en Zwolle had hij een bloeitijd. En nu reeds 22 jaar staat Gispen te Amsterdam. Hij is dus reeds 47 jaar predikant. Doch meer nog