Krantenbank Zeeland

HomeSearch

579 resultaten gevonden

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 9

capaciteit. Dus een stal mestvarkens van 200, waar men ten minste 500 varkens per jaar kan afleveren. Dan blijkt uit de bedrijfsboekhoudingen, dat men er on geveer 800 arbeidsuren voor nodig heeft. ... op het gebied van die varkenshouderij maken we in Zeeland een sterke sanering door, die eigen lijk nog sterker is dan op het gebied van het rund vee. Het aantal varkensbedrijven is in 10 jaar meer

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 9

B egin 1903 toog de jonge Mesu lopend (§'/2 km) naar de H.B.S. in Middelburg. Vaak liep hij samen met de postbode, die dan uit de stad terugkeerde beladen met een zware tas vol brieven en pakjes om ... a 118 per 100 meter, en de bomen langs de weg, ruim 800. De steenfabriek aan de Oude Haven, die de klei uit de in de eerste helft van de 19e eeuw dichtgeslibte haven gebruikte, werkte toen nog en daar

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 29

kontrakt. De aard appelen en uien kunnen lang worden bewaard. In de luchtgekoelde bewaarplaats van 15x25x3,5 m kan rond de 800 ton aardappelen, eigenlijk een overkapaciteit voor mijn aardap pelareaal. Als ... .V.O. in Middelburg en reist iedere dag op en neer. Wordt dat de opvolger, vragen we Han Hij zegt: "Ik weet het niet, misschien wel, maar eerst moeten ze maar eens wat kennis op doen. Trouwens, André heeft

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 23

M evr. Mollenvanger, P.B.-Iid van de Provincie Zuid Holland geeft in 't ledenblad "Over en Weer" van oktober vorig jaar de informatie door die ze verkreeg over onze zustervereniqing in Duitsland ... p het polderhuis in Middelburg werd hun een lunch aangeboden waarna door de dijkgraaf, de heer Lantsheer, werd verteld van de strijd tegen het water, een strijd die ook China kent. Op de dijk te

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 4

H et bestuurskollege hield zich ook dit jaar bezig met tal van zaken. Een belangwekkend besluit was het aankopen van bouwgrond voor het vestigen van een nieuw kantoor, waarmede in oktober 1978 een ... Lag vorig jaar het schadepercentage op 90,6%; dit jaar is dat 2,5% gunstiger, n.l. 88,1%. Onze totale kosten liggen op 12,9%; zodat van een technisch verlies gesproken moet worden. De rente

| Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | pagina 21

D e "vierweekse" is een kursus voor plattelandsjongeren tussen 17 en plm. 27 jaar uit heel Nederland, zowel jongens als meisjes, die hun eigen plaats in de samenleving zelf vorm willen geven. ... Middelburg. Mevrouw Meeuwse, gesprekleidster vanuit de Ned.Bond van Platte landsvrouwen en adviserend be stuurslid van de Goese Vrouwenraad m.h.t. het vormingswerk voor vol wassenen.