Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Middelburg. ... hebben wij ons voor dit jaar beijverd, groote partijen te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen ver werken, zoodat wij alle concurrentie het hoofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

D.DE JAGER Jr.'s IJZERHANDEL, Middelburg. ... hebben wij o s voor dit jaar beijverd, groote partijen te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen ver werken, zoodat wij alle concurrentie het hcofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

de jager j1"'8 IJZERHANDEL, Lange Delft, Middelburg. ... f 72,000 f 72,000 f 60,000 f 60,000 f 48,000 f 48,000 f 36,000 f 36,000 f 30,000 f 30,000 f 4,800 f 28,800 f 1,200 f 7,200 f 480 f 14,400 f 240 f 14,400 f 120 f 28,800 f 48 f 23,616 f 36 f 43,200 f

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Middelburg. ... hebben wij ons voor dit jaar beijverd, groote paitijtn te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen vei werken, zoodat wij alle concurrentie het hoofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. Bij het bestuur der Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. is van den heer Mr. P. Dieleman te Middelburg bericht ontvangen dat hij de hem aangeboden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

ANTOINE MES Middelburg. ... hebben wij ons voor dit jaar beijverd, groote partijen te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen ver werken, zoodat wij alle concurrentie het hoofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... TER NEUZEN. Alhier zal een muziektent opgericht worden. Een comité had hiervoor reeds f 800 bijeengebracht. De kosten worden geraamd op ruim f 1900. (Z.)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

HULST, 18 Mei. Graanmarkt. Middenprijs per ioo kgr. Tarwe f 5,00 a 6,50, rogge f 4 a 4,50. wintergerst f6 a 6,50, zomergerst fo a o,00, haver f 4 a 5,00, erwten i 7 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,00 ... , duivenboonen f 8,00 a 10, paardenboonen fo a f0,00

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Abonnementsprijs f 2.25 per jaar franco per post. ... richtprijzen per 100 Kg. Ie, 2e en 3e kwaliteit zijn gemiddeld over het jaar resp. f 13,50, f 12.50 en f 11.50 De G. T. Z. houdt hier van f l per 100 Kg. in, voor onvoorziene om standigheden, zoodat voor

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag waren de prijzen als volgttarwe f 0,00 a o, rogge f4 a 5,00 wintergerst f0,00, a f0,00 zomergerst f o, a 1 o, haver 4,a 5,erwten 7, a 8,00 paardenboonen f a dui ... HULST, 29 Juni. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 10 a 12,, rogge f4 a 5,00. wintergerst f5 a 6,00, zomergerst f 5 a 6,00, haver f 4 a 5,00, erwten f7 a 8,00 br. boonen f6,00, a 8,00

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... MIDDELBURG-. De personen, die Zondag van de door den Provincialen Stoombootdienst aangeboden gelegenheid gebruik maakten om een bezoek te brengen aan de „Floraliën" te Gent, zijn teruggekomen met

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door do raderbooten Zeeland, Wester-Schelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaandoron, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal voor do weduwe en erven TH. KINT, krachtens vonni's der arrondis8ements-rechtbank te Middelburg, dato 5 Mei 1913, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door de raderbooteu Zeeland, Wester-Gchelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... ✓27| Bruine merrie oud 7 jaar iWfltSd met veulen, bruine merrie oud 3 jaar, donker bruine ni9rrie oud 2 jaar, vosse merrie oud 2 jaar, bruine ruin oud 2 jaar en 1 hengstenjaarling.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

HULST, 17 Aug. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 10 a 12,, rogge f 4 a 5,00. wintergerst fo a o.oo, zomergerst f6 a 6,50, haver f 5 a 5,50, erwten f7 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,00 ... , duivenboonen f 8,00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,oo Boter per kgr. f 1,301,40.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

AXEL. Ter graanmarkt van Zaterdag waren de prijzen als volgt: tarwe f4,00 a 5, rogge f4 a 5,00 wintergerst fo,oo, a f0,00 zomergerst f o, a i o, haver 4,a 5,erwten 6, a 8,00 paardenboonen f a dui ... HULST, 6 Juli. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 6 a 9,, rogge f 4 a 5,00. wintergerst f5 a 6,oo, zomergerst f6 a 6,00, haver f 5 a 5,50, erwten 16 a 8,00 br. boonen f 7,00, a 8,oo

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,duivenboonen f7.00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,00 Boter per kgr. f 1,100,00. ... openingsrede, waarin hij o.a. het hoofdbestuurslid, den heer G. H Haen uit Zwolle huldigde, die 25 jaar bestuurslid 's.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

L. de B., 68 jaar, koopman te Axel, thans gedetineerd, werd verdacht dat hij op 28, 29 en 30 Januari 1930 te Middelburg zonder mid delen van bestaan heeft rondgezworven. ... Dit maandblad houdt 0 op de hoogte van alles, wat er np bet gebied der gemeente-politiek omgaat. Hoogst deskundige medewerkers. Uitstekende voorlichting. Abonnementsprijs 12.25 per jaar frames per

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,00, duivenboonen f 9.00 a 10, paardenboonen f7 a f8,00 ... De Koster en Co. Bank te V lissin gen Woensdagmiddag jl. had in de raadkamer der rechtbank te Middelburg een vergadering plaats van crediteuren inzake de firma :1e Koster Co, bankiers

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

,00, duivenboonen f 8.00 a 9, paardenboonen f 7 a f 8,00 Boter per kgr. f 0,000,00. ... Rëgelingscommissie, en wel, indien de hengst in het voorjaar van een bepaald jaar is goedgekeurd, vóór 1 November van hetzelfde jaar en, indien de hengst in het najaar van een bepaald jaar is goedgekeurd, vóór 1 No

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Bond van R.-K. Kieskringen in den „Rijkskieskring Middelburg". ... Met voldoening wees hij op de dit jaar te verwachten instelling van een Ferrydienst tnsschen Vlissingen en Breskens, dank zjj het loyale besluit der Staten en de medewerking der Regeering. De

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

HOLST, 23 Juni. Graanmarkt. Middenprijs per 100 kgr. Tarwe f 10 a 10,50, rogge f 5 a 5,50 wintergerst f6 a 7,00, zomergerst f6 a 6,50, haver f 5,00 a 6,00, erwten f 7 a 8,00,br. boonen f a lijnzaad f ... Politierechter te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Door de Arrond. Rechtbank te Middelburg werden o.a. de volgende vonnissen uitgesproken Overtreding Politieverordening HulstA. B R27 jaar, klompenmaker Hulst, vernietiging van het vrijsprekend vonnis ... Politierechter te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

jaar werden verleend f'19,800 en terugbetaald f 27,785 50 zoodat tij het begin van dit jear f218,420,68 nitstond. Bet tegoed in loopondo rekening op 1 Januari 1926 was f 207,208,05, schuld aan de leden f ... Bond van R.-K. Kiasvereeniglngen in den Rijkskiesbring Middelburg (geheel Zeeland)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 22 October Boter en eieren aangevoerd door Walchersche boerinnen (officieele prijsnoteering)boter fo,66, kipeieren f7,25, eendeieren f6,50, ganseieren f ... bedrag van f 30 per jaar uit de gemeentekas te mogen ontvan gen

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

MIDDELBURG. ... Huwelgks-aangiften. 2 Angnstns. René van Stevendas!, 21 jaar, jm. en Christina Pierssens, £1 jaar, jd. 2. Charles Louis de Sohrgver, 26 jaar, jm. en Emma Franoisca, Petronella dn Bois, 27 jaar, jd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 23 Juli. ... hongerdood sterven. De voor- ganster der bedoelde Oostenrijksche vrouwelij ke dokter was een Schotsche dame, die op 50- jarigen leeftijd nog haar doctoraal examen deed, en met haar 60 jaar tot het Katholicis

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rechtszaken. Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... In de op Zondag 81 Januari gehouden jaar vergadering van de Coöperatieve Verbruiksver- eeniging „Ons Belang" werd het jaarverslag uitgebracht.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 22 Jan. ... Dinsdag 27 Jan. om 7 u. uitreiking der H. Com munie en om 8 uur gezongen jaargetijde voor madame Theresia Mussche-van de Wynckel. Woensdag 28 Januari, om 7 uur gezongen jaar getijde voor madame

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

MIDDELBURG, 15 Jan. ... Tegelijk met hen vertrekt ook een onderwij zeres, mej. Z a Drexler, die naar Kansoe gaat om haar broer, Dr. Fritz Drexler, missie-arts in China, wiens echtgenoote twee jaar geleden aan de vlek

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

550 800 „620 610 „730 „700 „810 „690 ... In het waarborgfonds is door particulieren reeds geteekend tot een bedrag van f 3925zooals bekend toekende de provincie voor f2500 en de gemeente Middelburg voor f 1000.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

M. E 82 jaar, koopman, Middelburg wegens vervoer van 18 boekjes sigarettenpapier zonder document op 19 Aug. j 1. te Sluis van nit de Belgische riohting. ... Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbanb te Middelburg.