Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.060 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Hengstdijk bestond 800 jaar ... kleuterleidsters te Middelburg en de ge meente zich aansloot bij het Zeeuws Studiefonds, waarvoor een bedrag van een stuiver per jaar per ingezetene be schikbaar wordt gesteld.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

1 p. Folkestone 4 punten en Middelburg 7 punten. 800 meter: 1 J Robertson F 1.57,4 5 p. 2 H Cujé M 1.57,7, 3 p. 3 H Pullan F 2.01.- 2 p. 4 P Zwartepoorte M 2.01,4 1 p, Folkestone 7 punten. Middelburg ... Folkestone op sintelbaan iets sterker dan Middelburg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

SNELHEDEN.... In de afgelopen 10 jaar heeft het vliegtuig zich zeer snel ontwikkeld. In 1945 was het motorvermogen van het grootste voor de burgerluchtvaart be schikbare toestel 5.800 pk, in 1955 al ... 800.-

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

De Republiek schond reeds meer dan 800 maal de order „Staakt het vuren". ... Het is nauwelijks een jaar geleden, dat we een artikel schreven waarin de vraag aar. de orde werd gesteld of het niet tijd werd om de voor de oorlog' mislukte poging om te komen tot de stichting van

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

MIDDELBURG. Evenals vorig jaar organiseren de Middelburgse voortrek kers, de Christiaan de Wetstam, weer hun wandelmars, de Grote Trek. Deze tocht zal op zaterdag 31 oktober worden gehouden. De ... Water zwembad Middelburg vereist dringend zuivering

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

Door een novemberstorm uit het jaar 1800 moesten 800 bomen uit het bos rond Westhove het ontgelden, las ik ergens. We slaan nu een halve eeuw over. In 1862 was onze koning Willem III tijdens zijn ... tot 4 zomer maanden geheel kosteloos te verplegen tenminste 20 zwakke niet zieke kinderen van 6 tot 12 jaar van arme ouders, zonder onderscheid van gods dienstige gezindte, in Middelburg en Vlissingen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Veertig jaar Middelburg- Westkapelle vice versa ... laat maken; veertig jaar pendelt hij al tussen West kapelle en Middelburg, vormt hij een economische schakel tussen het dorp aan de dijk en de Zeeuwse hoofdstad. Het is wel precies te zeg gen dat hij het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Middelburg, twee jaar een Spaans eiland tussen de Geuzen. ... „Herrezen Middelburg heeft al con tact opgenomen met alle schoolhoofden in Zeeland, zo'n 800, en die in een cir culaire verzocht trips naar de diergaar de te organiseren, waarbij kon woraen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

slachthuis zal verhuurd worden aan de heer N. v. d. Heuvel, gedurende vijf jaar voor 82 per jaar. B. en W. stelden voor in beginsel het gemeentebestuur van Middelburg toe zegging te doen, dat de netto ... Raad Middelburg denkt nog eens over brandverzekeringsbelasting

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

De druk van onze woningnood is precies 150.800 woningen groot, tenminste op 1 januari van dit jaar bedroeg het statistische woning tekort dit cijfer. Voor de berekening van het tekort is uitgegaan ... land15.800

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

MIDDELBURG. Negen maan den met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezichtstelling van de r.k. reclas sering, eiste de officier van justitie bij de ... Wellicht volgend jaar verhoging badtarieven

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 11

Nieuwe Engelse lichte bedrijfswagen (800 serie) ... Rotanfauteuil, Rotanhuis, Langeviele, Middelburg. Reis-etui, Lederwarenhuis Byou, L. Delft, Middelburg. Twee damespotloden, Kon. Rotterd. Lloyd, Rotterdam! Verona-aansteker, Ned. Chr. Reisvereniging

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Coöp. De Broederband o. Middelburg ... Na vijf jaar gedwongen rust, gaf de zangver. „Nu met Hope" weer een uitvoering, die groote belangstelling trok. Een 8-tal koornummers werden op zeer ver dienstelijke wijze ten gehoore ge bracht

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

in Middelburg. ... Er bestaan plannen voor den bouw van een groot fa miliepension in Vrouwenpol der, doch door allerlei ver klaarbare omstandigheden zal daarvan dit jaar nog wel niet veel terecht komen. Voor de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 8

Ons lesmateriaal wordt om de twee jaar vernieuwd zodat u altijd les krijgt in een nieuwe of zo goed als nieuwe auto. Autorijschool Jasperse, Nw. Vlissingse- weg 366, Middelburg, tel. 01180—3387. ... van 15 tot 17 jaar!

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

Duizend jaar Deens is meer dan 86 jaar ... udfrd omstreeks 800 even ten hoorden van de Eider het be roemde Dannewerk bouwen: een hechte schans tegen het zui den. In 1811 maakten vertegen woordigers van de Deense ko ning en Keizer Karei uit

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 7

MIDDELBURG. Voor de Middel burgse rechtbank stond gisteren terecht de varensgezel W. v. d. W. uit Goes. Hij werd ervan verdacht In augustus van het vorig jaar in het gebouw van Kinderzorg te ... 13 jaar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

1953 heeft trouwens de Mid delburgers nog iets meer te zeggen. In genoemd jaar zal het 850 jaar geleden zijn, dat Middelburg voor het eerst in de geschiedenis wordt genoemd ... Ontwikkeling van Middelburg gaat in opwaartse richting.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

is men thans zover gevorderd, dat de kerk vermoedélijk eind September a.s. in gebruik zal kunnen worden genomen. Hiermee zal een pittoresk stukje oud-Middelburg, dat nog geen jaar geleden tot een ... -registerton en een passagier- schip tussen de 2300 en ^800 guldfen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 1

ONZE KONINGIN 66 jaar. ... La Guardia, dir.-generaal der UNRRA, heeft te Moskou verklaard, dat thans de mo gelijkheid overwogen wordt, dat de Sowjet-Unie het vol gende jaar overtollig voedsel aan andere landen zal kun nen

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

Kinderzegel-actie heeft bedrag van 1.800.000 gulden opgebracht ... dientengevolge gedwongen was de huur voortaan in francs te innen het geen inhield dat de huurprijs plotse ling steeg van fr 216 tot fr 800 per maand.. Er deed zich nog een andere complicatie voor doordat een van

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 5

De heer J. W. Kögeler te Middelburg wordt morgen 70 jaar ... HILVERSUM I (402 m.) VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.33 Gram. 8.00 Nieuws. 8.18 Gram. 8.25 Vacantiekal. 8.30 Gram. 8.55 Voor de vrouw. 9.00 Gym. v. d. vrouw. 9.10 Voor de kinderen. 9

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 3

MIDDELBURG. Hef afgelopen jaar heeft in Zeeland, evenals el ders in Nederland, weer veie tegen slagen gebracht voor allen wie het natuur- en landsehapsschoon ter har te gaan. Tot deze konklusie komt ... Chr. Detailhandelsvakschool in Middelburg nu officieel

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 4

MIDDELBURG. De wijkverpleeg ster van het Groene Kruis in Middel burg brachten in 1960 9128 bezoeken aan 175 patiënten en verrichtten 8725 handelingen, aldus blijkt uit het jaar verslag. Voor de ... In het jaarverslag wordt voorts her innerd aan het zaalconcours, dat vorig jaar in Middelburg werd gehouden en waarvoor van de zijde der vereniging niet veel belangstelling werd getoond en aan het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 2

Het aannemingsbedrijf Jansen en Broek beschikt over een capaciteit van ongeveer 300 woningen per jaar, waarvan dit bedrijf er jaarlijks onge veer 100 in Middelburg wil bouwen. Voor de bouw van halve ... Neurosen-sanatorium nog dit jaar in