Krantenbank Zeeland

HomeSearch

847 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

800 Prijzen ... , die slechts 19 maal in de duizend jaar plaats heeft, volledig zichtbaar wezen zalbevat geheel Australië al onze O. I. bezittingenHindostanMongolië China Japan en een gedeelte van Siberië.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

800 Prij zen ... , dat in het vorige jaar de lieve vrede voor ons is bewaard gebleven, en gaarne gelooven wij, dat wel in geen land ter wereld alles in de perfecte orde zal zijn wanneer plotseling een oorlog losbarst

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

ST00M800TDSENST ... Zierikzee, 21 April. Heden werd alhier ter aarde besteld het stoffelijk overschot van Aart Aleman, oud 70 jaar, van beroep metselaarsknecht. Hij was in zijn stand voor velen een voorbeeld van trouwe

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Staatsschuld 1069 millioen ruim (waaronder 1878 tot 1884 voor Atjeh enz. 115,734,000 guldens), rente per jaar f 31,878,448. 4.000,000 zielen 800,000 huisgezinnen, dus 160,000 hoofden van huisgezinnen ... Stempel J. J. GEULEN, Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. GEULEN, Middelburg. ... beeldhouwer Costa. De optocht van meer dan 800 vereenigingen met hun banieren voorbij het standbeeld duurde twee uren. Er was ook een banier „Italia Irredenda" ontplooid, doch zij werd snel opgeborgen toen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Noordgbuibepresenteren te verkoopenEene aan zienlijke partij S8A6VM4Ï&JT ed eënig I)8£00(k* aHOBJT en MUTSAAUÜ. ... Volgens de laatste tijdingen nit New-York blijkt het thans dat do regering der Vereenigde-Staten in den aanvang van dit jaar door Engeland en Frank rijk is uitgenoodigd tot het sluiten van een

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Spoorboot v. Middelburg, ... Als bewijs dat men ook in Friesland hooge le vensjaren bereikt dieue het volgende. Sedert 1 Janu ary van dit jaar zijn in die provincie 5 personen over leden te zamen 480 jaren oud waaronder 1 man en

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Spoorboot v. Middelburg ... het klooster, het eten van gesmeerd brood en van koek op tijden dat dit verboden was. Eens in het jaar aan hare bloedverwanten te schrijven werd genoeg ge acht. Voorts werd besiist dat zij voor schuldig

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Spoorboot v. Middelburg. ... De houding der autoriteiten in Middelburg wordt luide gegispten vrij algemeen heerscht het denkbeeld dat, door het nemen van ge paste maatregelenveel to voorkomen ware geweest.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. ... vooral onderzocht, of er geene medeplichtigheid bestond tusschen Ribaudeau en Wilson. Immers sedert meer dan 20 jaar staat Ribaudeau in betrekking met Wilson, en 't was wel wonderlijk, dat de schoonzoon

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Spoorboot v. Middelburg. ... Iu cene gemeente in de omstreken van Antwerpen woont een meisje van 21 jaar, een waar wonderkind door de natuur met eene buitengewone kracht bedeeld. Op haar schou ders draagt zij met gemak een zak

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Spoorboot v. Middelburg. ... Te Beyruth trekken de apothekers in de heete maanden naar het land, in de dorpen aan den Libanon gelegenen laten de zorg der apotheek aan zeer jonge menschen over. Dit was verleden jaar ook het geval

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. CEULEN, Middelburg. ... Uit het verslag over hel jaar 1880 van den con troleur-generaal blijkt, dat, terwijl in de laatste 25 jaar de bevolking 25 pCt. is vermeerderd, de belastingen 300 pCt. hooger zijn geworden. In 1880

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

v Bij J. van de VELDE OLIVIER, Boekhandelaar te Zierikzeezijn te bekomen alle soorten van ALMANAK KEN voor het Jaar i83s. ... Middelburg den 19 December. Van de Schelde wordt gemeld, dat den i3 's morgens; eenige belgische officieren bezig zijn geweest om, tegen over liet fort st. Marie, eenige metingen te doén. Daar op

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Stempel J. J. GEULEN, Middelburg. ... grammen met 26700 woorden aan het telegraafkantoor werden aangeboden. In het geheel zijn dus 87,800 woorden in drie dagen overgeseind en wel met één Hughes-toestel, die uitsluitend voor de telegrammen voor

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

van 18 Germinal jaar X de torslemming der regering ver- eischt maar deze toestemming weigerde de Parijsche aartsbisschop Ie vragen aanvoerende dat de paus die organieke artikelen nooit erkend had. Eene ... in het land. Dio niet mest die mist al. Die zijn roei (onkruid) in een jaar laat staan kan zeven jaar wieden gaan. Wie den en delven beloont zichzelven. De mist heeft vorst in de kist. Het oog van den

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

MIDDELBURG, den 19 December. Uit "Waarde, in Zuid-Beveland, wordt ons van den 15 dezer het volgende gemeld ... ZIERIKZEE den 22 December. Binnengekomenhet fregatschip Middelburgkapt. M. Rooderkerk van China laatst van Batavia naar Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De bevolking van europeesch Tuisland, Polen daaronder piet be grepen, hetwelk in bet jaar 1827, 3,800,658 inwoners telde, be liep in hetzelfde jaar 44j6o3,6oo; hetgeen het dubbel van 4e be volking ... Het tweede is een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid van een jong hondje, van den burgemeester P. Verhage. Dit hondje heelt, in den loop van een groot jaar, in zijne drie eerste dragtente

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

plegtigheid bij te wonen. Men schat het successieregt door de familie Orléans ten gevolge van dit sterfgeval le betalen op ongeveer 400.000 p. st. (f 4,800,000). De gedenkschriften des voormaligen konings mogen ... Verfcrek-uren van Zierihzee uedrirende «Ie m^and September. (Dien9t ftisschen Middelburg en Kotterdam.)

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Men meldt van het eiland Curasaodat in den loop van dit jaar aldaar is aangebragl een zeker aantal ijzeren werktuigen voor het putten van water naar het model der spaansche noria'swelke door ... MIDDELBURG den 7 October. Men verneemtdatbij vonnis van de arrondissements regtbank te Goes, van den 21 September II. Arnoldus Guedon broodbakker te dier stede wegens het vermengen vau door hem

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

zeker gedeelte van den bouwgrond, bij genoegzame diepte van koorn- grond met de spade werd bewerkten er om de zeven jaar moest worden rondgedolven? Werden de landbouwers door den eigenaar onder ... verpligting gesteld aan beide voorwaarden - zelfs met opoffering van eenige landpacht - te voldoen hoe vele handen zouden met nut worden aangewend die nu telken jaar tot. de armenkassen de toevlugt nemen. De

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

MIDDELBURG den 8 Januarij. Volgens den staat van geboorte en sterfte opgemaakt bij den burgerlijken stand der stad Middel burg hoofdplaats van de provincie Zeeland zijn aldaar in het jaar 1843 ... dit getal voor het pas begonnen jaar veel grooter zal zijn daar onlangs door de belgische regering de bepaling is gemaaktdat de pakgoederen der duitsche landverhuizersdie zich te Antwerpen naar Amerika

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Eergisteren avond heeft het gala-bal, hetwelk door Z. M.bij ge legenheid van hoogstdeszelfs geboortedag gegeven werdop het paleis in het Noordeinde plaats gehadwaarop tusschen de 700 en 800 per sonen ... 8,00 6,25 8,00 5,80 4,50 4,00 2,50 4,50 3,00 7,00 9,00

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

VOORWERPEN ten behoeve der Doreas-Ver- eeniging, die ook dit jaar, met goedkeuring van Z. M. den Koningzal plaats hebben wordt op nieuw aan de welwillendheid onzer Stadgenooten aanbevolen. ... Stavenisse Joh. de Jong. Middelburg J. A. Goethals. Sluis J. C. A. Mets. Sas van Gent Wed. J. Stubbe. VlissingenE. H.Mets Daane. Zierikzee J. OehtmanJohz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

D."J. C. Hentzepcler. predikant bij de Hervormde gemeente te Katwijk-aan-Zee heeft het beroep naar Middelburg aangenomen. ... Met ingetreden jaar 1852 zal zeer rijk aan zon- cn maans-verduisteringen zijn. Er zullen drie zons-ver- duïsteringen plaats hebben den 17 Januarij 17 Junij on 1 1 December cn drie maans

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Uit een verslag der Noord-en Zuid-Hollandsche Reddingmaatschappij is gebleken, dat zij opgerigt in bet jaar 1824, en aanvangende met slechts geringe middelen, langzamerhand werd in staat gesteld, om ... MIDDELBURG, den 2 Maart. Zaturdag jl. zijn de bepalingen ter bedijking der schorren voor den Jacoba-polderin het eiland Noord-Beveland vastgesteld en ofschoon wij de zaak in zijn geheel nog niet

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

In de provincie Gelderland zijn in het jaar 1849 geslagt 72.128 vette varkens, ter waarde van bijna f 1,184,800. ... Middelburg 6 November. Laatstleden maandag is voor het geregtshof dezer provincie in hooger be roep behandeld de zaak van den uitgever van de Ekster, tegen een vonnis van de arrondissements

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Uil de officiële staten der indirecte inkomsten blijkt, dot die gedurende de negen eerste maanden dezes jaars 104,855,000 francs minder hebben opgebragt dan ge durende dezelfde maanden van bet jaar 1 ... S46', en 102,362.000 fr. minder dan gedurende denzelfden tijd \èn bel jaar 1847.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Op den 19 dezer zal (e Middelburg worden aanbe steed Het doen van eenige herstellingen aan 's rijks groote wegen in de provincie Zeeland met derzelver onderhond gedurende de dienstjaren 1848 tot 1851 ... Te Gasseler-Boerenveen (Drenthe) heeft een land bouwersknecht door verworging zijn leven geëindigd. De aanleiding biertoe wordt gezegd te zijn dal de ongelukkige in het vorige jaar van een koopman

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

per jaar bedraagt-, dan Verkrijgt men eer.e ruwe opbrengst van ƒ1,800,000 bet uederlandsèbepónil goud 'tegen 4200 gerekende Tot nog toé Wordt alleen het goud ingezameld dat in hot zand der rivièreb ... Terwijl de goudmijnen van Brazilië en Spaatvseb-Amerika van jaar tol jaar armer worden neemt de goudinzameling in Siberie van jaar 'tot jaar toe. Tot 1840 ingesloten bedroeg de inzameling gedu rende

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

olieslagerij van Franciscus Teurlings, dewelke slechts sedert een jaar geleden, nabij het kamp van Reijenonder de gemeente Gilze, nieuw is gèsticht, in dftn brand geraakt en gehéél ih de asch gelegd. Naar men ... MIDDELBURG, den 22 Julij. Heden is op de Werf Van decoih- taercie-compagnio dezer stadde kiel gelegd voor een fregatschip, groot 600 .lava-lasten hetwelk zal worden gebouwd Voor rekening van den heer