Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.661 resultaten gevonden

| de Vrije Zeeuw | pagina 19

800 milj. per jaar slikt ... aan in deze tijd van het jaar. Maar wel nummer 1". Mevr. Snelders (te Roosendaal?) vindt Merijn lief. Ik u ook. Bovendien draag ik de neus omhoog, om dat ik me zo niet met ander mans zaken kan bemoeien

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Nieuwe kans voor 800 werkloze onderwijzers ... DEN HAAG (ANP) De Tweede Kamer is gisteren met algemene stemmen akkoord gegaan met dc invoeren per 1 augustus van liet volgend jaar van de tweede dag partiële leerplicht voor 15-jarige wer kende

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

affelschoener in Middelburg ... YERSEKE -- in Yerseke hebben vrijdag de zogenaamde fonds-mosselen van dit jaar bijna 850.000 opgebracht, meer dan twee keer zoveel als in voorgaande jaren. Fonds mosselen (dit jaar ruim 120.000 ton

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

MIDDELBURG Mr. dr- A. J. J. M. Mes, oud-lid van GS van Zeeland, is gisteren in een ziekenhuis te Middelburg aan de gevolgen van een hart aanval overleden. De heer Mes is 75 jaar geworden. ... Prijzen dit jaar pas 6,6% gestegen

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Alle 800 militairen zijn af komstig van het eerste leger korps van de landmacht. 300 Komen er uit Nunspeet. Ze worden in groepen van hon- van het Ocma te Middelburg, derd ongebracht in de kazerne van ... DE 800 EXTRA SOLDATEN AL ONDERDAK

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBUÉG De poli tierechter in Middelburg heeft een 41-jarige Rotterdammer, J.F. veroordeeld tot een maand gevangenisstraf. In maart dit jaar drong hij, ge wapend met een revolver, een huis binnen ... MIDDELBURG De vrachtwagenchauffeur J.D, van 23 jaar oud, uit Mierlo is veroordeeld tot vijf dagen ge vangenisstraf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en f 500,- boete. Op 10 iuni dit

| de Vrije Zeeuw | pagina 13

RUIM 800 DEELNEMERS AAN TURNWEDSTROD ... Na een onderbreking van zeven jaar' werd weer deelgenomen aan de competitie en kon nu reeds het kampioenschap veroverd worden, waardoor Axel kan uitkomen in de promotiewedstrijd voor de vierde klasse.

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

OOSTBURG: 2V2 MILJOEN HULST: 800 DUIZEND TERNEUZEN: 600 DUIZEND ... afgelo pen jaar heeft men getracht in het Zeeuwse VARA-dis- trict gespreksgroepen van de grond te krijgen, maar door allerlei omstandigheden moest dit afgeremd worden. „Onze wensen gingen name lijk veel

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

Kloosterzande 800.000 liter be draagt dan kunnen de kaste leins elk jaar met elkaar bijna een half bad vullen. Klooster zande telt op het ogenblik 2929 inwoners. Als men gaat rekenen, komt men uit op ... RUM 800 SCHOLIEREN KEREN NAAR „HET MANNETJE VAN STAVOREN"

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

De Philishctve 800 S precies in de roos... door zijn verende scheerhoofden en gegolfde scheerslenven) ... De nieuwe Phiiishave 800 S biedt u gegolfde scheersleuven en verende scheerhoofden. Daartegen legt de zwaarste baard het af. Volledig! Gegolfde scheersleuven vergroten het scheer- oppervlak met 23

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

POLITIERECHTER TE MIDDELBURG ... De officier van justitie, mr. Th. Lebret, eiste twee weken cel straf en een jaar ontzegging. De politierechter, mr. Sieperda, ver oordeelde de G. tot een week, plus een jaar ontzegging.

| de Vrije Zeeuw | pagina 21

(Van onze sportredactie) MIDDELBURG - De Middel burgse hockeyclub houdt zon dag 27 april het jaarlijks vetera- nentoernooi. Evenals vorig jaar wordt hier weer aan deelgeno men door vele dames- en ... Hockeytoernooi Middelburg

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBURG De BBC zal volgend jaar een radiopro- ;ramma uitzenden onder de ti tel Twin Town Quiz. In deze quiz zullen teams van drie personen tegen elkaar uitko men. De teams zijn afkomstig van ... Grondwater over jaar weer op peil

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

TRIBUNAAL TE MIDDELBURG ... PrDVeirbeschuldigde, die thans 74 jaar oud is, heeft in zijn leven een zeer belangrijke rol gespeeM in onze provincie die h« jaa, lang gediend heeft als lid van Ge deputeerde Staten, alsmede m tal

| de Vrije Zeeuw | pagina 11

50JAAR.... ... vezels, rayonfilament-garens en nylon-garens. Het ver lies van Enka zou op het ogenblik zo'n vierhonderd miljoen gulden per jaar bedragen. Meer dan één miljoen gulden per dag dus. Het is duidelijk dat de

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

tot 40 jaar ... MIDDELBURG, Tl septem ber Aardappelen: Bintje bonken 14-18 grote 14-19, drielingen 5-7, kriel 20-27. Koopmans blauwe grote 18-20. Eerstelingen grote 11. Toma ten: AI 63-77. BI 64-77. Cl 42- 56. All

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

middelburg. ... Hierna werd nog het woord gevoerd door de waara- burge meester van Middelburg, de heer J. W- Kögeler en de voorzitter van de afdeling van de C.B.T.B (Cristelijke Boeren en Tuinders- kond), de neer C

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

juli. naar jeugdland te Middelburg, met een optreden van t.v.-komiek Swiebertje. 29 juli, te gast te Gilze op de vliegbasis met daarna een bezoek aan Breda. 12 jaar en ouder. 28 juli, Meliland, een ... IN 9 JAAR

| de Vrije Zeeuw | pagina 2

800 Kinderen nemen deel aan origineel ganzenbordspel te Terneuzen ... Voor bet hedenmiddag door de jeugd van 8 t/ni 14 jaar alhier te spelen „Ganzenbordspel," waarbij hoofdzakelijk het oude stads deel ató ganzenbord dienst zal doen, bestaat bij de jeugd zéér grote

| de Vrije Zeeuw | pagina 5

Katholieke vakbeweging pelt somber jaar ... verbond voorspelt in zijn orgaan „Ruim Zicht" een somber na jaar. Opvoering door verhoging van de indirecte belastingen van de prijs van textiel en schoeisel, maar ook van eenvoudige ge notsmiddelen

| de Vrije Zeeuw | pagina 7

MIDDELBURG De afde ling Middelburg van de Alge mene Bond van Ambtenaren behoort tot de snelst groeiende afdelingen im het gehele land. Dezer dagen heeft de afdeling het 800ste lid kunnen inschrij ven ... De 890ste was mej. W. Kop pejian, leerlimgverpleegster dn het Gasthuis te Middelburg. De 800ste werd thuis met een bezoek van afcel-ingsvoorzitter v. d. Garde als „jubileumlid" ingehuldigd met een

| de Vrije Zeeuw | pagina 6

OVER EERSTE HALF JAAR 1974: ... De buiten Noord-Amerika ver kochte hoeveelheden ruwe olie en olieprodukten bleven dalen. In het tweede kwartaal waren zij ongeveer 9 procent lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar en circa 17

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

BIM IN HET JAAR 2048 ... 31 Juli j.l. was voor de Ned. Herv. Gemeente te Zaamslag n belangrijke dag, daar Ds J. A. Talma afscheid nam van zijn gemeente, na 'n verblijf van 3 4 jaar, wegens vertrek naar 's Heer Arendskerke

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

Zwarte Theater uit Praag in Axel, Goes en Middelburg ... MIDDELBURG De Zeeuw se culturele agenda biedt deze maand veel en gevarieerde eve nementen: toneel, theater, caba ret, film en concert met als hoog tepunt het optreden in Goes, Axel en Middelburg van

| de Vrije Zeeuw | pagina 1

Tachtig Ambonnezen uit Middelburg verwijderd ... Zondagavond hebben geallieer de bommenwerpers ruim 800 vrachtwagen en andere vervoers middelen op Noord-Koreaanse wegen aangevallen. Te oordelen naar het aantal bevoorradings voertuigen, dat zich op

| de Vrije Zeeuw | pagina 19

POLITIERECHTER TE MIDDELBURG ... Een veehandelaar-landbouwer uit St. Jansteen, de 62-jarige P. R., had in maart van dit jaar in zijn woon plaats met zijn auto een paal ge ramd. Vervolgens was hij ten over vloede doorgereden. De

| de Vrije Zeeuw | pagina 3

MIDDELBURG De 25-ja- rige Aardenburger J. P. S. richtte zich op 9 mei van het vorig jaar tot het college van Gedeputeerde Staten van Zee land, met een beroepschrift omdat hij het niet eens was met ... Korfbal in Middelburg

| de Vrije Zeeuw | pagina 15

Middelburg Al kampioen ... GOES Het plan om zaterdagmiddag te Goes invitatie-atletiekwed strijden te organiseren kon helaas geen doorgang vinden omdat de sintelbaan, die reeds een jaar klaar is, nog steeds niet is opgemeten. A