Krantenbank Zeeland

HomeSearch

47 resultaten gevonden

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

't geld ont breekt hun om naar 't goudland te gaan arbeiden. Hier kunnen zij het geld niet bij elkander krijgen. Ze heb ben 'tal druk genoeg om te blijven leven. Ze verdienen hier geen f800 per jaar ... er een weinig aan toe dragen bij 't ontwerp tariefwet. Maar f 800 noemt de Zeeuw zoo weinig. Ik wou dat ik er f 600 kon verdienen dan had ik geen slecht vak. Ik zou geen reden hebben om te klagen, en u

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

Schrikbarende statistiek. Dr. Strong, voorzitter van het Amerikaansch wer- kersverbond, sprekende van het aan tal personen ieder jaar gedood in de Amerikaansche nijverheidsinrichtingen, voerde ... de vier jaren van den burgeroorlog. Wij dooden er tweemaal zooveel, ieder jaar, als er gevallen zijn door kogels en zwaard, in beide de Fransche en Engelsche legers gedurende de drie jaren van den

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

Het schip dat 11,500 ton waterver- plaatsing heeft, was vier jaar geleden ge bouwd voor den vrachtdienst, doch werd door de Engelsche regeering opgekocht om als reparatieschip voor de vloot te worden ... Daar de nood dwingt en de bestaande school niet meer aan de tegenwoordige eischen voldoet, zal er dit jaar of hoogstwaarschijnlijk het volgende een nieuwe school worden gebouwd. Deze school nu, zou

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

De directie van het Telegraafkamoor te Amsterdam heeft assistenttelefonisten noodig. Er wordt een oproeping ge plaatst. Meisjes van 17 jaar kunnen zich aanmelden. Er wordt een exa mentje gehouden, er ... vleesch over een periode van 1900 tot 1907. Eerst scheen de vleesch-voeding zeer gun stig te werken en als hij de proef aa 2 jaar geëindigd had, zouden de resultaten, wat betreft de grootte, het leggen en

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

goede mannen meer in Sas van Gent? Of vertrouwt men het volk niet meer En toch geloof ik, als dat dees volk het vorige jaar ge noeg heeft laten zien wat het kan en wat het wil. Maar laat ons eens zien wat ... per jaar moet missen, ook de neringdoenden ondervinden, dat de schepen niet meer stilliggen om te schutten. Hierbij kwam nog dat het kantoor van den Rijks ontvanger aan de Spiegelfabriek ge plaatst werd

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

hadden toen eenige rust, niet lang evenwel want om 6 uur moesten wij in 't gelid om naar Hulst ie vertrekken vandaar ging het naar Terneuzen, Ylissingen, Middelburg, tot wij ein delijk aankwamen te Amer ... Deze handleidingen bewijzen dus, dat sedert vijf jaar reeds een veld tocht in hel neutrale België grondig werd voorbereid. Het zijn niet anders dan geheime dienstvoorschriften voor een daar strijdend

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

Naar gedachte van een onderzoeker is het gebruik van ijzer eerst begon nen een 1400 jaar vóór Christus, en in West- en Noord-Europa eerst een 800 jaar vóór Christus. Wij lezen echter in Genesis 4 ... Aile Pacifisten, en in het bijzonder de Nederlandsche, hebben reden tot groote dankbaarheid jegens onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, die reeds binnen een half jaar na zijn optreden heeft blijk

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

De Rechtbank van Middelburg ver oordeelde de twee Dekkers, landbou wers in Zaamsiag, wegens vernieling over een lengte van ongeveer 1200 meter van een afpaling van een 800 palen verbonden door ... „Neem al het uitvaagsel van 20 ge beenten, plus al de ontevredenen en „opgestookten, plus vele kwajongens „van 15—20 jaar, die hunkeren „naar vrijheid en rechten, plus allen „die persoonlijke

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

In Duitschland is het in 30 jaar in Bloeimaand niet zoo koud geweest. In vele deelen sneeuwde het, en plaat selijk daalde de temperatuur tot be neden het vriespunt. In Engeland en op de Schotsche ... Zooals men weet, komen bijna ieder jaar omstreeks midden-Mei in onze omgeving lage temperaturen voor, maar dit jaar was het wel erg bar. Laten wij hopen, dat de wind nu voorloopig niet weer in den

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

van een aantal militaire luchtschepen te beginnen, die vóór einde 1913 gereed moeten zijn. Op de Zeppelinwerven te Friedrichshaven en te Potsdam kunnen, volgens het blad, in één jaar 12 groote ... Van een internationaal reuzen werk, waaraan voor 23 jaar begon nen is, ziet men de voltooiing tege moet. Binnen de drie jaar komt men gereed met de fotografiscffe opne ming van den geheelen

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

„Zonder iets te zeggen nam hij zijn plaats in, en toen ging het d hoogte in, tot op 800 meter hootte. De „Roode Duivel" knipte zelfs Liet met de oogleden. Ik beschreef een acht en daalde dan in ... Stoppeldijk. Van de Volkswil mannen, omdat Adriaanse van Lamswaarde zich gereed moet maken tegen het jaar 13, dat hij weder voorlezingen komt doen op Stoppeldijk en Bosch- kapelle en hij bij de

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 5

Ongeveer iwee millioen tonnen zout worden jaarlijks in Engeland gewon nen, waarvan Cheshire meer dan drie kwart voor haar rekening neemt. Men heeft berekend dat er elke vijf jaar ongeveer een kubieke ... Galicië, ongeveer 15 kilometer ver wijderd van Krakau, die met recht de merkwaardigste ter wereld worden ge noemd. In deze streken bevindt zich eene zoutmassa welke men schat op 800 kilometer lengte, 32

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

goed wist dat het onrecht het recht vertrapt. En herhaal dan de leus recht voor allen. Want reeds te lang ziet Zeeuwsch-Vlaanderen jaar in jaar uit zijn beste zonen den vreem de intrekken, wijl het zoo ... voor u nauwe lijks grond te krijgen is voor het noo- dige voedsel, de aardappel. Wees eensgezind, herinnert u het spreek woord „eendracht maakt macht". En gij vooral polderwerkers, gij die jaar op jaar

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

dat het werk dier haven in elk ge val moet zijn opgeleverd binnen on geveer 2'7-2 jaar na de aanbesteding, die in de tweede helft van December heeft plaats gehad ... in elk geval de concessie-aanvrager zich bereid heeft verklaard binnen den termijn van 2]/2 jaar een verbinding tot stand te "brengen tusschen voormelde haven en het station Kruiningen, mits pro vincie

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 2

jaar, en, men er kan verzekerd van iijn, dat over vijf jaar ten opzichte van zeer velen zal gelden het woord der Schriit„Ik ging voorbij en zij schenen iets te zijn, ik kwam terug .en hun plaats werd ... Jerusalem juichte, toen de Duister nis kreeg haar uur van zege over Christusmaar eer 40 jaar voorbij waren, was van ditzeltde Jerusalem de eene steen niet meer te vinden op den anderen steen. Op deze

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

tal van looierijen, welke zonder uit breiding van personeel, nog wel en kele honderdtallen huiden per jaar meer kunnen looien, zoodat een ver grooting van de leerproductie in Ne derland zelf, nog ... Waar hulp Een R. K. meisje van zeventien jaar te Arnhem is dezer dagen moeder geworden. De vader van het pasgeboren wicht is vermoe delijk een buitenlander. De menschen waarbij zij in betrekking is

| Volkswil/Natuurrecht. Gewestelijk en Algemeen Weekblad te Hulst | pagina 3

Russi sche of het Duitsche en het Fransche luchteskader. En zoo zal het jaar 1914 in het boek der historie met bloedige letters staan opgeteekend als het jaar van den eersten luchtslag. ... Halst, 3 Aug. Per 100 K.G. Tarwe f 10,00 a f 10,25, Rogge f 7,00 a f 8,00, Wintergerst f 0,00 a f 0,00, Zomergerst f0,00 a f0,00. Haver f8,50 a f9,00, Erwten f 11,00 a f 11,25, Paardeboo- nen f 0