Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

arresteerden inspecteurs van politie een man, waarop zulk een tumult ont stond dat de marechaussee, die met de blanke sabel op het publiek inreed, het Plein moest ontruimen. Een stoet van ruim 800 stakers trekt ... Sinds acht jaar praktiseerde daar een zeer beminde arts, dr. Rieger, wiens specialteit was, dat hij nooit rekeningen schreef. Als men hem om de rekening vroeg, zei hij altijd »Later, later. Dan

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Waarom schrijft het bestuur toch niet eens een belooning uit op het vangen en dooden van deze beesten, die, wanneer men gedurende een jaar eens alles noteerde, blijken een heele verwoesting onder de ... Uit een beestenspel te München-Gladbach brak iD den nacht van MaandBg op Dinsdag een wolf los. Het dier verscheurde een meisje •van drie jaar. De vader werd bij het zien van het doode kind

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Gisteren is van hier naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht J. D., tot voor korten tijd reiziger voor een rijwiel- fabriek, in verband met het aan het licht ge komen onregelmatigheden ... WtT Alle personen boven de 21 jaar worden dringend uitgenoodigd op deze Vergadering tegenwoordig te zijn.'

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Dat er alle reden was om het 25-jarig be staan van The Vitrite Works te Middelburg niet ongemerkt voorbij te laten gaan, moge nog blijken uit de volgende cjjfers. In 1894 werden 800.000 fittings ... Middelburg. Alhier is in een zjjarm van de Ame het lijk gevo: den van een ongeveer %3-jarigen man, afkomstig uit St. Jansteen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

I. S. te Middelburg en J. C. K. fabrieksar beider te Middelburg 3 m. gev. voorw. met drie jaar proeftjjd J. C. Middelburg teruggave aan den voogdjjraadM. M. werkvrouw te Middelburg gedetineerd 3 ra ... Deze motie werd met algemeene stemmen aangenomen. Voorts deelt de voorzitter mede dat wjj dit jaar hoogstwaarschijnlijk hooi- distribntie znllen krjjgen en dat voor Zeeland daartoe eene commissie zal

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 1

, de tegenwoordige afgevaardigde van Middelburg, is oud-minister van justitie in het kabinet-de Meester. Eveneens een zeer bekwaam man, an op het oogenblik de voor zitter van de Unie-liberale fractie in ... Middelburg. Aan het gebouw van het provinciaal bestuur in Zeeland te Middel burg werd Woensdagmorgen herbesteed het uitvoeren van baggerwerken in en voor de buitenhavens .te Hansweert en Wemeldinge

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Nog nimmer zjjn zooveel bieten aan dit statiou aangevoerd als dit jaar. Er werden op de drie weegbruggen aldaar ruim 30.800.000 K.G. gewogen. ... bezocht, dat de kermis zoodanig vermindert, dat het hem niet moge lijk is de pachtsom van het laatste jaar op te brengen, dat hij. echter genegen is, indien die plaats hem voor 5 of 8 achtereenvolgende

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Woensdag werd te Rotterdam de Rjjksna- jaarshengstenkeuring in Zuid-Holland gehou den. Er waren 110 hengsten ingeschreven. Goedgekeurd werden o. a. »Herban«, 3jaar, Belg. ras, van Ph. J. van Dixhoorn ... , Axel »Glutin«, 3'/, jaar, Belg. ras, van G. J. de Wilde, St. Maartensd jjk Georges f, 3jaar, Ned. Belg. ras, van A Wisse, Anna Jacoba-

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Te Middelburg slaagden de. dames A. E. Vermandei te Sas van Gent. E, A. Verstraeten te Clïnge, S. L. Goedhals te IJzendijke, N. Griep te Rilland, L. E. Geurt te Middelburg, C. T. M. Haartsen te ... gebracht. Reeds l1/, jaar geleden had hjj de preparaten van zjjn vriend Hofman gekregen om een bom te ma ken maar volgens zjjn zeggen gevoelde hij daar niets voor en had hjj bet gevaarljjk tuig maar in zjjn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ged. Staten van Zeeland hebben aan de gemeentebesturen kennis gegeven, dat zjj het minimum salaris van de onderwijzers bepaald wens hen te zien op f 800, met twee twee- jaarljjksche verhoogingen van ... het minimum moet zjjn f 1300 tot fjl800, naar gelang van grootte en belang rijkheid der plaats, levensstandaard enz.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

128 naar Hoek M. Kayzer, veldarbeider O 173 naar Zaamslag P. V. A. Galle, zonder beroep, Grenulaan 13 naar Middelburg C L. J. de Nys, zonder beroep, O 185 naar Etten en Leur A. J Jacobs, werkman ... onder eede verklaarden in intieme betrek king tot genoemde Aaltje gestaan te hebben. Deze personen zijn echter later, wegens mein eed, tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de omkooper zelf

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Er doen geruchten de roede, dat de sigaren weer duurder zullen worden. Men spreekt zelfs van 80 pCt. Dit is echter onjuist. De grootste fabrieken in ons land, een 800, die zich ver bonden hebben de ... Geëxamineerd 10 candidaten. Geslaagd H. S. Alberge, J. M. W. Hioolen, M. Jacobze, A. G. Krjjgei, J. N. van Gelderen, allen van de R. H. S. te MiddelburgC. S. Bedet, A. P. Magielse, A. W. B. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

tot 3100 p. en 750 st.in 1917 tot 3500 p. en 800 st. In 1918 vertoonde zich een kentering en werden slechts 3000 para pluies verkocht; het aantal wandelstokken bleef 800. Doch dit jaar toont de ... moord voor eenige weken gepleegd te Sinay (België) op den vee handelaar Pauwels en diens zoon, door een bende van 15 roovers. Tb. is naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

. Met groote erkente- Ijjkheid zijn benoeming aanvaardende wees de heer Van Voorst op de ernstige tjjdsomstan- digheden, welke nog droeviger zjjn dan een jaar geleden, de zorgen van alle lagen der maat ... Wederom -,.as aan de Kamer een lid door den dood ontvallen. De Voorzitter heeft wglen den heer Laan, die 13 jaar lid was van dit col lege, herdacht, zijn rechtschapenheid, eenvoud en vaderlandsliefde

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

»ln 1908 waren de getallen 250 vrijge sproken, 229 berispten en 378 beboeten. Dus op een kiezerscijfer van over de 800,000 onge veer 600 kiezers, die onwettig onthouden hadden te stemmen. ... Een adres van bewoners van de Kortestraat, om betere verlichting en bestrating. Er wordt besloten direct voor verlichting en het' vol gende jaar voor bestrating te zorgen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Volgens de New-York Times" zai Wilson de tweede oproeping by keuze vervroegen. On geveer 800,000 man zullen aldus in de eerst volgende maanden onder de wapenen worden heroepen, zoodat binnen het jaar ... ,000 ton rogge binnen, dus 45 millioen kg. meer dan verleden" Jaar, terwjjl voor dit jaar gerekend wordt op een totale opbrengst van 240,000 ton, waarvan 35,000 ton voor zaaizaad is gebruikt.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

bepaald op f 1775,— in art. 2 die van deD ingenieur op f 2000, klinimendein 10 jaren tot f3000,—, en in art. 3 die van den commies op f800,- klimmende in 10 ja ren tot t 1000,— Voorgesteld wordt door ... in 10 jaren tot f 800, Hoofdingeland Boogerd stelt voor het salaris van den machinist met f 100,— te verhoogen. De Voorzitter zegt dat de machinist f 1200,heelt, dat vrjj vuur en licht toch wel

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

800,- is ingeschreven. Ze wenden zich tot den Raad met beleefd, doch dringend verzoek, thans van gemeentewege te willen overgaan tot het stichten eener in de be hoeften voor deze gemeente ... Voorts wordt in het adres gewezen op de bijdrage groot f 125, (begrepen in de ge noemde i f 800) die voor dit doel slechts ter beschikking is gesteld, onder voorwaarde, dat dit alleen ten bate zou

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

uitvoer, grootendeels afzetgebied ontbreekt, ln geheel Nederland moeten circa 2 milliard sigaren in.de fabrieken zjjn opge stapeld, wat ^eteekent dat voor de binnenland- sche consumptie er 7 jaar voorraad ... Tusschen de kieskringen der Liberale Unie in de prov. kieskringen Middelburg en Vlis- singen is overeenstemming verkregen over de volgende geljjkluidende lijst van candidaten voor de Prov. Staten 1

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Dinsdag 11 Angustus a.s. zal voor de Rechtbank te Middelburg worden behandeld de strafzaak tegen G. G M. B. 42 jaar pastoor, wonende te Ier Neuzen, beklaagd dat hjj op 19 Mei jl. te Ier Neuzen op de ... Aangedrongen werd op vroege en zoo volle dig mogelijke bestellingen, daar naleveringen in het volgende jaar uitgesloten zijn.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Onder de ingekomen stukken was een ken nisgeving van Ding. Scheele, dat hij de be noeming tot lid der commissie voor de jaar markt niet aanneemt en een verzoek van den heer Th. van Pienbroek, welke ... verzoekt hem te benoemen tot gemeente geneesheer, in de plaats van dhr, D. Buyze, die naar Den Haag vertrekt. Het eerste zal het volgend jaar in aanmerking worden genomen als we weer voor de jaaribarkt staan

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

toekennen van f150 subsidie per jaar aan de gemeente Clinge voor de bezoldiging van eene vioedvrouwtot het geven van f 150 subsidie voor het R.K. militair tehuis te Ter Neuzen en van f 200 voor verbetering ... Middelburg. Door directrice en raad van commissarissen van de maatschappg tot be- leenen en aankoopen van met vruchtgebruik ot periodieke uitkeeringen belaste waarden alhier is een circulaire gericht

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De eerste klasse omvat de gemeenten met een ontvangst beneden f 6000 en hiervoor is een minimum jaarwedde vastgesteld van f 800 tweede klasse t 6000—10000 jaarwedde f 400 derde klasse f 10000—f ... In afwijking van de regeling voor de bur gemeesters en secretarissen zyn in deze re geling ook de gemeenten Middelburg en Vlis- singen opgenomen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De installatie komt daardoor 4750 hooger, er wordt berekend op 800 bezuiniging per jaar De raad stelde het salaris van een te benoemen adsistent machinist vast op 100, dat van een boekhouder voor het ... In de Maandag te Middelburg gehouden openbare terechtzitting van den Raad van Be roep voor de ongevallenverzekering had de uitspraak plaats inzake K. M., te Arnemuiden en D. de J„ te Ter Neuzen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ged. Staten hebben te Middelburg aanbesteed het maken van de aardebaan met bjj komende werken voor den verbindingsweg tusschen het Westeljjk en het Oosteljjk deel van Zeeuwseh- Vlaanderen, voor ... Konin ginnepolder tot Westeljjken oever boezem lsa- bellawateringtweede perceel weg boezem Is&bellawatering. Raming eerste perc. f 87,800, tweede f 35,200. Minste inschrjjvers voor het eerste perc. A. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ingekomen was een adres van C. J. de Vries, ambtenaar ter secretarie. Adressant wijst er op dat zijn jaarwedde slechts f 450 bedraagt, terwijl in Axel f 600 met ver hooging om de twee jaar van 50.tot ... een maximum van 800 wordt gegeven. Hij verzoekt den Raad zijn jaarwedde met ingang van 1 Jan. 1913 te willen verhoogen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Diefstal: A. J. E. 21 j. P. J. F. 17 j. P. A. R. 15 j. en P. B. 21 j. allen zandvor- mers te Middelburg, ieder tot 2 maanden gevang voorwaardeljjk met drie jaar proeftjjd. ... Bij die gelegenheid zal weer worden uitge voerd de „Recruten-marsch", welke vóór 25 jaar het eerst door het gezelschap is aange leerd en in het publiek uitgevoerd.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

En Juliaantje bleek bij deze gelegenheid niet alleen een heel intelligent kindje te zijn, dat, al is ze nog maar drie jaar oud, zich nog veel herinnerde van haar verblijf in Artis verleden jaar, maar ... . Lady Margaret, die toen al een goed stuk over de dertig was, bleef ongehuwd tot een jaar na het rechtsgeding, toen zjj nog de uitver korene werd van den ouden Sir Theodore Maitzand, die twee of drie jaar