Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 3

8^00 0,00 0,00 ... Jaarlijks worden, naar de keuze der Inteekenaars, 20 of 40 afleveringen verzonden zoodat het ge'neele prachtwerk in uiterlijk vijfjaren of. bij bespoedigde verzending, in 2V2 jaar kompleet zal zijn.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Goede tarwe f9.00 a i 8,50, gewone dito f8,50, a f8,00, rogge f 5,99 a f5,40, wintergerst f5,90 a f 5,25, zomer dito ('0,00 a f0,00, haver f4,00 k f3,25, paardenboonen f6,30 a 6,00, erwten f6,25 a f7 ... MiddelburgJ. FEEDER1K KLEIN. 9 Sept.1804. J. C. KLEIN.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Do collecte voor het fonds ter aanmoe diging en ondersleuning van de Gewapende dienst in der Nederlanden heeft dit jaar op ... avonds ten 6,45 van Vlissingen vertrekt, gaat niet verder dan Middelburg, zoodat de reisgelegenheid naar Goes daardoor vervalt.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

yan dure wintervoedering: de meesten hebben niets overgegaard. Zoo ongunstig als dit jaar was het zeker in geen tijden. ... aangoklaagd van in de maand Juni van dit jaar uit Rotterdam aan een ander te Oude Tonge een briefkaart te hebben geschreven, waarin hij den geadresseerde een uiterst schandelijk feit ten laste legde

| Sluisch Weekblad | pagina 3

in dit jaar, zuilen worden gehouden, te MIDDELBURG, op Woensdag den t»en April aanstaande, en volgende dagen. ... De gebroeders Houtman, Cornelis en Fre- derik, waren zijne kinderen. Zij hadden bun vader reeds in 1584 verloren, want in dat jaar „op den 4n Nov. verkochten de HH. Burge- meesteren niet de

| Sluisch Weekblad | pagina 3

herberg le Botterdam, tot 1 jaar gevan genisstraf. Door zijn verdediger werd in het mid den gebrachtdal gelet moest worden op den toestand van -zinsverbijstering waarin de besch. zich bevond volgens ... ƒ11,30 7.40 6,80 5.40 0,00 3.» 6,60 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 3

misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken re hier. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dal er geene voldoende aanwijzingen beslaanwaaruit zou geconstateerd zijn dat wegens het ... Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene Fricsche vrouw die bij uitnemendheid Oranje gezind was heeft dit nu ook werkelijk bij de algeraeeue feestviering op zeldzame wijze doen blijken zij was reeds van het vroege voor jaar af, toen er ... 13 geheel oranje- gele kallen T welk haar ook geluktezij plaatste die nu op eene rijmet zinspeling op het merkwaardige jaar 1813.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

, die op sommige akkers zelfs nog in vollen bloei staatis dit jaar voor het eerst van de gewone ziekte bevrijd gebleven. Gaf bet vlas hier en daar een voldoend resultaathet koolzaad bijna overal een ruim ... bezit zijnde polders hieven dit jaar niet achterlijk in productie. Rustte hel oog met welge vallen op het zoo uitmuntend voortbrengend ver mogen dier gronden, minder aangenaam was voor ieder welgezinde de

| Sluisch Weekblad | pagina 3

toeschouwers waren zeer talrijk. Een heer van 80 jaar, die de gewoonte heeft alle winter—en zomerdagen in de ri vier een bad te nemenwoonde mét belangstelling den wedstrijd bij. ... geschat op ruim 800 halve porden schoon aan den haak.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tot president der arrondissemenls-rechtbank te Middelburg is benoemd mr. J. H. de Sloppelaar thans rechter in die rechtbank. ... cenL Zij betaalde dus van 50 cent f 3,65 rente in het jaar of niet min der dan 730 percent. Deze gevallen zouden voor zeker met vele andere te vermeerderen zijn. Zij toonen aan, dat er in de lagere

| Sluisch Weekblad | pagina 3

. De kermis lokt dit jaar eene grootc menigte vreemdelingen uitallen he geven zich naar de GrooLemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de schouwlooneelenwelke nooit ... Onder do aftredende leden der Tweede Kamer, op 14 Junij a. s.bevinden zich o. a. do heeren van Eek, Voor het district. Middelburg, en van Diggelen voor het district Goes.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De laatst ontvangen berichten behelzen het vol gende Maarschalk von Wrangel heeft de ma gistraten\velke met eenparige stemmen gewei gerd hebben de belasting van 1,800,000 fr.door dien Pruissischen ... . De kermis lokt dit jaar eene groole menigte vreemdelingen uit; allen be geven zich naar de Grootemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de scbouwtooneelenwelke

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Voor Zeeland zijn dit jaar aan de beurt van aftreding als leden voor do tweede kamer der staten-generaal Middelburg, mr. J. P. Koeter TakGoes, mr. P. 11. Saaijmans Vader. In het kiesdistrict ... Zierikzec heeft dit jaar geen aftreding plaats.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gestegen. De boerenwerkpaarden vau 10 lot 1'2 jaar oud werden mei f 800 tot 820 eu de koeien met 300 gretig betaald. ... Men schrijlt uit üostburg: Op de eerste der zoogenaamde Meikoopdageudie in dit district werd gehoudenis geblekeu, dat de prijzen van hel vee sedert verleden jaar tot eene verbazende hoogte ziju

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,10. wiutergerst f 4,40 k f4,60. zomer dito f3,50 a 1 3,80. haver f2,35 k f3,25, paardenboonen 15,40a f5,00, erwten f 0,00a f ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe dendie vooral dit jaar, hij de loting voor do Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar wij vernemen, zijn de cellulaire gevangenissen in ons land meest allen geheel bezet, dit moet ook het geval te Goes zijn. In Middelburg bestaat eene groote gevangenis, die ook pellen bevat, die ... reeds een jaar in ge reedheid zijn, met uitzondering dat er nog geen gasleiding in aangebracht isvan daar dat de cellen niet ins dienst gesteld kunnen worden, maar de gevangenen door de recht bank te

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a t 8.00, nieuwe dito f5,50 ft f 7,25 rosgo f 4.70 ft f 5,10, wiutergerst f 4.40 ft f 4,60. zomer dito f3.50 ft f 3.80, haver f 2.35 ft f 3,25, paardenboonen (5,40 a f5,60, erwten ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe den die vooral dit jaar, hij de loling voor de Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

f 11.00 6.40 7,00 0,00 3,40 6.40 8.00 0,00 0,00 ... De billetlenop zege!bevattende .de gebodene som per jaar in letters en de namenvoornamen en woonplaatsen der inschrijvers en borgen moetendoor tien allen geteekendvóór het uur der ver pachting bij

| Sluisch Weekblad | pagina 3

hoeveel heid, die één werkman 'sjaars kan op brengen, zijnde 250 ton. Zoo nu een mill, arbeiders in de kolengroeven werken, is in Engeland nog voor 800 jaar steenkolen aanwezig. ... November jl. ruim G'/! millioen gallons moor bedroeg, dan in hetzelfde tijdvak van liet vorige jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 2

fa het vorige jaar werd door velschillende bla den medegedeeld, dat de zomerdienst op de spoor- wegeu voortaan op den leu Juni zal aauvangen. Naar wij uit goede bron vernemenzalalthans dit jaar, de ... In het afgeloopen jaar werden te Lexmond 459

| Sluisch Weekblad | pagina 5

ur leest men, dat de Keizer q gezant, wiens terugkomst veder, ten gehoore heeft out- eene bijzondere audiëntie het nieuwe jaar de geluk - land over tc brengen, aald op 3% 4 en 4}fc pCt ... vergelijking mol Middelburg. Oosiburg eu Aar denburg zijn daarentegen veel te klein afgebeeld; het aanzienlijk gehucht Kruisdijk, tusschen SchooG- dijkc en Breskens wordt gemistwaar den Roo- deuhoek en Scharre

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 13,00 it f 14,30, nieuwe dito f 14,00 f 00,00, n. rogge f7,00 A f8,30 n. wintergerst f 6,00 A f 9,10, zomer dito f 6,00 A f6,50, haver f3,00 af 4,73, paarden- boonen f 7,00 A f 8,00 ... erwten f 7,00 A 8,00, koolzaad 11,00 A f 12,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

den beklaagde werd gevoerd door mr. W. A. van Hoek, advocaat te Middelburg. Wij onthouden onsvoor T oogenblik van alle verdere opmerkingen en mededeelingen en wach ten de uitspraak af, die op 29 dezer ... Maandag morgen gingen drie jongens le Sneek, omstreeks 14 jaar oud kievietseieren zoeken een zoogenaamde wortel(waarschijnlijk wilde scheerling) aldaar slangenwortel genoemdvin dende aten twee er

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GROEIDE, 21 October. Terwijl bijna icdereu dag de dagbladen melding maken van hel voor do tweede maal in dit jaar blocijen of vruchtdra- gen van boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten ... f 8.00

| Sluisch Weekblad | pagina 3

male er meer of minder aan de kapotjasseu te veranderen valt, welke, indien ze zouder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering niet waardig, afgekeurd eu ten koste ... 9,30 6,00 5,40" 5,10 5,10 3,50 6,50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 2

die gemeente wordt gewaardeerd kan dienen, (lat van do 101 leerlingon, in 't afgeloopen jaar, 69 geen enkele maal, 11 tweemaal, 2 driemaal oa slechts éeu de lossen meermalen verzuimde. (M. C.) ... J. van Male te Breskens is voor f 8598 aannemer geworden van het eenjarig onderhoud en de verbetering van de ha venwerken te Breskens en D. Tbolens, te Hoek voor f 509 per jaar van de aanleg en

| Sluisch Weekblad | pagina 2

In het thans door de regeering inge diend wetsontwerp tot wijziging van de mi- litiewet wordt o, a. voorgesteld, het jaar- lijksch te lichten contingent te brengen op 13,500 man, van welke 800 voor ... in het jaar 187G ontleenen wij het volgende, voor zooveel dit district betreft

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 00,00 a f 00,00 nieuwe dito f 11,00 a f 12,50, rogge f8,00 a f8,75, wintergerst f7,23 a f S,00, zomer dito f 6,73 a f7,25, haver f3,00 f 4,50, paarden- boonen f 6,00 i f 7,10erwten 0 ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SLUIS maken bekend datwanneer zich geene omstandigheden voordoendie dit onraad zaam doen achten, de Kermis in die Ge meente dit jaar op den gewonen tijd zal worden

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt zal waarschijnlijk de heer Möllerup, gezagvoerder van de Phcc- nix, in hooger beroep komen van het von nis der arrond. rechtbank te Middelburg van den 21sten Juni jl., waarbij hij ... De overstroomingen in het voor jaar hebben de Regeering natuurlijk aan

| Sluisch Weekblad | pagina 3

andere gevolgd werd Amsterdam zond reeds het volgende jaar 8, Middelburg 2 schepen uit enz. Waarom ech ter werden de Gebroeders Houtman niet we der van wege de Amsterdamsche, maar door Middelburgsche ... vorsten en overheden op Ambon geteekeud (3). Hij toefde er zoolang tot hij in het volgend jaar met den Heer Koen naar Banda en toen ver der naar de hem toegeschikte landvoogdij op Ternate ging. „Het schijnt

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Dr. F, Seclheim, aan de Hoogere Bur gerschool te Middelburg, heeft, bij bet ne men van chemische proeven, door het sprin gen van een fleschje met ontplofbare stof het rechteroog verloren. ... Jarige Tarwe f 10.50. a 11,75 nieuwe dito fO-OO a f 0,00, Rogge f 8,00 a 8,25, Win- tergerst f 6,80 a 7,20, Zomerdito f 6,30 a 6,80Paardeboonen f 7,50 a 8,50. Haver f 3,50a 5,00, Erwten f 10,00 a 11

| Sluisch Weekblad | pagina 3

slachtoffers van dien maatregel was Jan Bot. Jaar in jaar uit had hij met een hond voor zijn wagentje zijne waar aan den man gebracht, en 't laat zich begrijpen, dat liet den man wel hard moest vallen als hij ... f 8.00 aS.75

| Sluisch Weekblad | pagina 2

paar ratten er 646,800 voort! Gedurende vier ja ren werpt het wijfje ieder jaar zes tot zeven maal, en iedere worp bestaat uit 12 tot 23 jongen, die op hunne beurt jongen krijgen als zij 5 maanden zijn ... gesteld van den officier van justitie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Mejuli'er Millie en Christine zijn 22 jaar oud en geboren in Noord-Carolina (Amerika.) Hare moeder was 32 jaar loeu zij aan deze meisjes het leveu schouk eu zij was zeer sterk gebouwd. De kindereu ... jongelingen mogen bij aanneming uicl jonger dan 17 eu niet ouder dan "20 jaar zija. Zij moeien zich voor 0 jaren verbinden, voldoen aan de vereisohlen voor vrijwilliger eu wijders met guustig gevolg eeu examen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Dr. J. Sasse beantwoordt in den Almanak voor Landbouwers eu Veehouders voor hel jaar 1874 de vraag„welk gewas zou de koffie kuuueu vervangeu ?M ... Uren vau vertrek in December. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM

| Sluisch Weekblad | pagina 5

Jarige tarwe f7,50 k 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00. wintergerst f 4,50 a f4,70, zomer dito f 3,80 it f4,00, haver f 2,35 k f3,25, paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af ... 1°. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt bestaat bij de regering het voornemen om aan de krijgers van 1813, die op 17 November a. s. huu tachtigste jaar hebben be reikt, eene jaarlijksche toelage te verstrekken, gelijk ... Men schrijft uit Middelburg van den 14 dezer: Ouzc gemeenteraad besloot heden middag een crediet van f 1200 aan Burgemeester en Wethou ders te verleenen, om daaruit, bij gelegenheid van de herdenking

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Frederik. Een hunner bleef te Alkmaar en werd in het vorig jaar be noemd lot uotaris hier ter stede; eeu ander diende Ir, ver: (lillende plaatsen van ons rijk als beambte ;cr posterijen en werd ook in 1870 ... hier benoemd lot directeur van hel postkantoor, en de derde zwierf door de wereld als officier dor Nederland- stihe marine werd in dit jaar gepeusioueerd eu kwam ook hier woueu.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROSTwed. J. A. IZ EN BEEK, overleed heden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige (arwe'f 7.75 ;i 1 8.00, nieuwe difo f5.50 a f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst 4.50 a f 4.80, zomer dilo f 3.80 a 4,00, haver f 2.35 a f 5.25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f0 ... grootte van 1 Roede 74 Ellenbelast met cene rente ten behoeve der Stad Sluis, groot f 15 in het jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

. plaatjes op en de kromme lijnen van het stuk karton, waarop de eigenlijke almanak d. i. een aantal stukjes papier als 't jaar dagen telt, ia een' stapeltje zijn opgehécht. Op elk stukje papier, dat men ... Tarwe f 10.50. a 11,50 Rogge f 8,00 a 8,25, Wintergorst f 6,30 a 6,70, Zornerdito f 5,70a 6,40Paardeboonen f 6,50 a 7,00, Haver f 3,00a 4,50, Erwten f 10,00 a 11.00Kanarie zaad f9,00 a 10,00.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tarwef 12.50 a 13,00, Rogge f 8,75 a 9,10, Wintel-gerst f 7,20 a f 7,50i, Zomergerst f6,80 a f 7,00, Paardeboonen f 7,50 a f ,8,00 Haver f 3,a f 5,00, erwten f 8,75 a f9,-50, Kana riezaad f9,a f 10,25. ... jongste is even een jaar oud. Één meisje lijdt aan een pijnlijk ongemak in de heup, dat haar belet een voetstap te verzetten. Twee jon gens ziju ziek en onder geneeskundige ver pleging. De toestand is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

oud een en half jaar, te Middelburg bij Uainan, Markt, ... Jarige Tarwe f 10.25. a 11, nieuwe dito f 10.50 a f 11,25, Rogge f 7,25 a 7,75, Win- tergerst f 6,60 a 7,00, Zomerdito f 6,40 a 6,60, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver f 3,50a 5,00, Erwten f 10,50 a

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Veere. Zondag den 21 Augustus 11. is langs den dijk van het kanaal van Veere naar Middelburg een onbekend manspersoon gevonden, die zich door middel van een pistoolschot van het leven had beroofd. ... Jarige Tarwe f 9.00 a f 9.80 nieuwe Tarwe f 10.00, nieuwe Rogge f7,75 a 8,00, Wintergerstf 5,80 a 6,20, Zomergerst f5.25 a 5.50, Paardehoonen f 8,25 a 8,60, Kool zaad f 12,75 a 13,25, Haver f 0,00 a

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROST, wed. J. A. IZENBEEK, overleed lieden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

mate er meer of minder aan de kapotjasscu te veranderen valt, welke, indien ze zonder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering uiet waardig, afgekeurd eu leu koste ... f 9,30 6,00 5,40 5,10 5,10 3,50 6.50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,75 k 1 8.00, nieuwe dito f5.50 k f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst f 4,50 k f 4,80. zomer dito f3,80 a f 4,00, haver f2.35 a f3,25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f 0,00a ... grootte van 1 Roede 71 Ellen, belast met eene rente ten behoeve der Stad Sluit. groot f 15 in het jaar.