Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 4

. Van bovenge melde Pandbrieven en Hypothecaire Obligatiën wordt hij plaatsing geen commissieloon gerekend. Dc interest wordt elk half jaar zonder ccnige korting betaald lo Middelburg en ten Kantore der ... Plaatselijke Administratie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuiglabriek gevestigd te Brugge sedert 30 jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,50 a 6,90, Wintergerst f 5,80 a 6,30 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f8,00 a 8,50, Haver 3,75 a 4,25. Erwten 9,50 a 10,50. kanariezaad onverkocht.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuigfabriek gevestigd te Brugge sedert 3ö jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,60 a 6,90, Wintergerstf 5,90 a 6,40 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver meest tot 10 tot 10!4 pCt. per kills. Erwten f 9,50 a 10,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Engeland geeft voor ieder soldaat jaar lijks uit 2.500 francs; Rusland 1.202; Frank rijk 1.172; Belgie 1.047; Duitschland 975, Turkeije 922; Italië 917; Denemarken 800; Spanje 755 en Oostenrijk 720 ... Het droogdok te Middelburg is weder om beproefd en goed bevonden. Vlaggen wapperden in de voorgaande week van de schipsluis en van eenige particuliere wonin gen. Algemeen hoopt men thans, alle cala

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De mazelen heerschcn te Middelburg cpide doch ze zijn, volgens getuigenis van deskundigon, niet van gevaarlijken aard. ... Te Middelburg is een tent in aan bouw, waarin de hoer Louwerse dezen win ter een Skating rink zal openen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

de tweede maal in dit jaar zullen worden gehouden te Middelburg, op Woensdag 16 Wclotoe!' aanstaande en volgende dagen. ... Tarwe f 9,00 a 10,75, Rogge f 7,00 a 7,50, Wintergerst, f 6,75 a f 7,25, Zumergerst f 6,00 a f 6,50, Paardeboonen f 8,00 a f 0,00, Haver 1' 3,50 a 4.00, erwten f 9,25 a 10,00, Kanariezaad f 8,00 a 9,00.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GentBrussel: 5-50, *7-30,9-35, 12-35, *5-00, G-3Ö Mechclen, Antw.: *7,30,9-35, 12-35, *5-00, 6-35. Ostcndc: 7-10, *8-00, 10-30, 2-50, *6-00, 8-35. ... Van Gent naar Eccloo: 6-30, 10-00, 4-00, 8-00- Van Eccloo naar Gent: 5-30, 8-00, 1-10, 5-30. Van Eccloo naar Mal legliem7-10,10-40, 4-40,8-40. Van Maldeghem naar Eccloo 7-30, 12-00, 5-00 I)e nröt een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

bekwaamheid voor school- cn voor huisonderwijs dit jaar zullen worden gehouden op woensdag den 4 october aanstaande en volgende dagenen in deze Provincie zal worden afgenomen te MIDDELBURG. ... driukwaler moet doorzijpelen, waaruit dan ook het merkwaardig verschijnsel verklaard wordt dat de consul ofschoon hij acht jaar op het eiland heeft gewoond, er nog nooit een heeft zien legen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwo t 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.50, rogge 1 5.75 a 0.00wiutergerst 10.50 a 1 6.70, zomer dito f 6.00 a f 6.50, haver 13.00 a 1 LOG- paardeboonen 17.00 a 17.60, erwten 10.00 a 10.00. ... De INSPECTEUR van het LAGER ON DERWIJS in Zeeland maakt bekend, dat er ■bij de Normaallessen te Middelburg zijn opengevallen

| Sluisch Weekblad | pagina 4

De 17de algemeene vergadering der geweste lijke vereeniging Zeeland van bet Nederlandsch onderwijzers genootschap zal te Middelburg gehou den worden op Zaturdag 30 dezer. ... Bij liet instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor do opneming van nieuwe kwoeke- Jingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Ganges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheclc jaar wordeu geworpen verzamelt dat alles in de Delta. Nu ... treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en Iaat dan een slib na dat wél den grond vruchtbaar maakt, maar tevens den dampkring verpest. De dooilolijke uitwasemingen die

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De heer L..., wonende te Argelès (Opper-Pyre- neeën) gewezen douanier, oud 8 j jaar, is getrouwd met eene vrouw, die er 75 telt. L.is 2eer verliefd op zijne vrouwen deze niet minder op haren man. De ... huwelijksliefde op dien ouderdom is niet zeldzaamen T is altijd een vertroostend schouwspel, vooral voor hen. die reeds vau hun twintigste jaar een blok aan "t been hebben dieu ze niet kuuuen voortslepen maar 't is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

14,25 10,50 8,90 8,10 5,00 8,00 -.00 -,00 3,75 ... f 3.50 a f 8. ZofiiiSrgerst f 7,75, f 7,50 a f 1 Si, Haver f 5, f 4,75, f 4,50, f 4, f 3 a f 2,3-5. Paar- denboonen f 8,00, f 8,10 a f 8. Erwten f 10, f9,50, f 9 a f 8,75.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Hij stal een kind van twee en een half jaar, en beproefde zwanenvleugelen te doen groeien op zijnen rug welken hij éérst openlegde. Dit ge beurde in 1854 te Troyes. Hij werd veroordeeld tot 5 jaren ... onderwijs genietentot hun 18de jaar verplichtend wordt gesteld.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handeldoende ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op de adressen hunner brieven MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo de ... ondervinding heeft geleerd dat de brieven anders vertraging ondervinden, daar ze sedert de versnelde postdienst Eocloo— JJzendijke en Maldeghem-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderenen van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handcldocndo ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op dc adressen hunner brieven ..MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo dc ... ondervinding heeft geleerd dat dc brieven anders vertraging ondervinden daar ze sedert dc versnelde postdienst Eccloo- IJzendijkc cn Maldcghcm-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderen, cn van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

kor, H. J. Smid, alle Ie Middelburg, en A. J. Marlet, te Hontenisse. ... Voor het aanstaand vergelijkend exa men, om als adelborst 3e klasse, op het Koninklijke instituut voor de marine te Willemsoord te worden geplaatst, hebben zich dit jaar voor 25 plaatsen niet minder

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gerechtshof in Zeeland van 28 De cember j!., waarbij was bevestigd het vonnis der Arrondisseraents Rechtbank te Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeliug der ge noemde Hoeren als verantwoordelijke ... Om eenigzins te kunnen oordeclen over de werking der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eerste zes proefjaren heeft doorgestaau diene men te weten dat alleen over hel jaar 1861 voor^ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 1

liet loopeüdè jaar-; dat gemeld kohier van Maandag den eerste/n tot en met Maandag den vijftienden April aanstaandedes 's morgens van 9 tot 12 ure, ter gemeente-secretarie voor eenieder ter lezing zal ... steeds van woonplaats te verwis selen en van naam te veranderen, erin ge slaagd zeven jaren lang de politie te ver schalken. Eerst in het laatst van't vorige jaar word hij gearresteerd. Hij is thans 73

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Gisteren namiddag had een jongeling van om streeks 14 jaar het ongeluk dicht bij Sluiskil iu het kanaal te vallen, met hel ongelukkig gevolg, dat hij in de diepte verdween een uur later werd zijn ... . Eindelijk be strooit men oiu hel kleven tegeu lo gaan den vloer met eene dunne laag haardasch. Ilct be strijken met koolteer cn het bestrooien met asch moei ieder jaar herhaald worden. Dusdoende verkrijgt men

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De Kleine Cour. verhaalt, dat een soldaat vóór 10 jaar wegens een klein vergrijp 18 maanden gevangenisstraf kreeg. Na zijn ontslag kwam hij in betrekking en gedroeg zich 5 jaren uitstekend in ... naar Amerika te gaan. Dit is geen sentimenteel verhaaltje, maar volle waarheid. De man die eenmaal gezeten hoeft en 10 jaar later een braaf man zich loonde moet Nederland verlaten in 't jaar 1871 onzer

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Gauges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheete jaar worden geworpen, verzamelt dat alles in de Delta ... . Nu treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en laat dan eeu slib 11adat wél den grond vruchtbaar maakt, maar levens den dampkring verpest. De doodelijke

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Tarwe f 9,00 a 10,20, Rogge f 6,75 a 7,20, Wintergerst, f 6,75 a, f 7,10, Zomergerst f 6,00 a 1' 6,40, Paardeboonen f 7,00 a f 8,25, Haver f 2,00 a 4.00, erwten f 8,00 a 9,00, Kanariezaad f 0,00 a 0,00. ... Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg

| Sluisch Weekblad | pagina 4

don bloei van het onderwijs. Voldoende aan zijn vóór twee jaar opgevat voornemen oiu telken jare één der vakken van het lager ouderwijs, omschreven in art. 1 der wet, te behandelen, sprak hij thans over ... Jarige tarwe f 8,00 a f9,SO, nieuwe dito f0,00 a f0,00, rogge 0,00 ft f6,30, win- lergerst f 5,50 a f6.50, zomer dito f 5,00 ft f 6,00 haver f 3,00 a f 3,50 panrden- boonen f7,80 a f8,00, koolzaad f

| Sluisch Weekblad | pagina 2

500 minder op dan in het naastvoox-gaande jaar. Dientenge volge was er in het geheel slechts f 17,800 beschikbaar. En daartegenover stonden de aanvragen van 22 gemeenten, waarvan de ondersteuning geen ... Verleden Zondag 14 April was hot vijf en vijftig jaar geledon dat door de jonge juf vrouwen I. P. Vorstman, M. A. Bekaar en C. F. Noest de eerste steen werd gelegd van de nieuwe Herv. kerk alhier

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van do amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij in het aanslaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande hen voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS14 Januarij. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Oostburg, de Heer G. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van de amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij iu het aaustaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande heu voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS, 14 Januarij. L. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter staudplaals de gemeeote Oostburgde Heer C. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer staat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare e:i immer ... toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: de graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske eu eene waardige bijdrage tot de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Het traktaat-genootschap te Londen heeft 6't jaar bestaan en gedurende dien tijd 1,006 mil lioeu traktaatjes verspreid. In hel vórige jaar al leen zijn 47 millioeu traktaatjes verspreid waar van twee ... Op dc Haarlemmer tentoonstelling voor me talen voorwerpen ziju veel brandkasten is dat een teeken des tijds Voor die tentoonstelling bestonden Sub-Commissien te Middelburg, Goes, Zierikzee en

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegenleidende van Breskens naar Aardenburg en Sluis ... koopprijzen van domeinenbij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 cene begroeting van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegen, leidende van Breskens naar Aardeuburg en ... vau domeinen, bij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 eeue begrootiug van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

provinciaal gerechtshof in Zeeland, van 28 De cember jk, waarbij was bevestigd het vonnis der Arroudissêmenfs Rechtbank tc Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeling der ge noemde ISeerenals ... Om eenigzins te kunnen oordeelen oven de werking 'der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eersle zes proefjaren heeft doorgestaan diene men te weten dat alieen over bet jaar 1861 vooj_ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

•totaai js afgebrand, waarhij eene koeeen jaar- dings rund een ezel, 6 varkens en '20 hoenders zijn omgekomen, en voorts eene partij landbouw gereedschappen aardappelen en rnangelwortels benevens al ... Jarige tarwe 1 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.75, rogge 1 5.70 a 6.00., wiutorgerst f6.40 a 1 6.75, zomer dito f 6.23 a f 6.30, haver f 3.25 a f 4.50. paardeboonen f7.50 a f7.80, erwten f

| Sluisch Weekblad | pagina 3

rechtbank le Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzaude thans ge detineerd. ... Dezen beklaagde, lot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Retranchémenl Werd ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan lahdlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tochlbank te Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren, geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande thans ge detineerd. ... Dezen beklaagdelot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Uelranchement werd ten laste gelegd dat hij zich heelt schuldig gemaakt aan landlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 3

hun zijne gansche bezitting voor eene som van 300,000 roebels waarvan hy een vijfde deel, dus 60.000 roebels schonk de overige 240,000 roebels moesten elk jaar voor een gedeelte worden afgelost. Aan die ... De officier van justitie te Middelburg verzoekt opsporïog. aanhouding en bericht, omtrent den per soou van W. Verhulst,oud29 jaren gewezen klerk bij de bank van leeuing le Middelburg. Tegeu hem is