Krantenbank Zeeland

HomeSearch

18.270 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 16

Gent viert 800 jaar Gravesteen ... Gent herdenkt dit jaar het 800-jarig bestaan van het Gravesteen, het indrukwekkende kasteel, dat gelegen is in het centrum van de stad. Voor zover bekend verrees het Gravesteen in 1180 in zijn

| de Stem | pagina 13

Hulst 800jaar ... HULST - De gemeente Hulst stelt po gingen in het werk om de film „Hulst 800 jaar stad" uit te zenden via het ka beltelevisienet.

| de Stem | pagina 3

800 ... loop van mei tot oktober van het vorig jaar keer op keer benadeeld wist voor bedra gen, die varieerden van f 10,tot f 25,viel de verdenking op M.

| de Stem | pagina 11

800 jaar Hulst op ... Buijsse werd hem door het besluit van GS van Zeeland belet het groepsvervoer, dat hij al bijna zeven jaar deed, uit te oefenen. Daarnaast was naar

| de Stem | pagina 15

itovtirKADER 800 JAAR HULST ... de viering van 800 jaar Hulst e„ omvat ruim 130 foto's in zwart/wit en kleur, waarop de mooiste plekjes van Groot- Hulst zijn vastgelegd.

| de Stem | pagina 23

Voor Humorfoto werden dit jaar door fotografen uit 32 landen ruim 800 foto's inge zonden. In januari kwam de jury bijeen en bekroonde een foto van de Belgische foto graaf Luc Descheemaeker uit ... 800 Inzendingen voor 'Humorfoto' in Knokke

| de Stem | pagina 7

Doorbijters vegen 800 kerncentrales van de tekentafel ... Het ongelooflijke maar ware verhaal van twee doorbijters die 800 geplande kerncentrales van de te kentafel veegde. Zo kan het documentaire drama om schreven worden dat de NOS vanavond uitzendt (Ned.

| de Stem | pagina 13

naar de toestand op 1 april 1969 wijzen uit, dat op dat tijdstip in Nederland rond 63.800 woningen niet-bewoond waren, hiervan waren 12.800 niet meer geschikt voor bewoning, zodat op 1 april van dit jaar ... 63.800 woningen niet bewoond op 1 april 1969

| de Stem | pagina 19

L VIER UUR FILM OVER 800 JAAR HULST ... schijnwerper duikt hij overal op waar activi teiten op touw worden gezet in het kader van de feestviering rond 800 jaar Hulst.

| de Stem | pagina 14

Driewegen werkt aan „800 jaar Biervliet" ... De Geuzefeesten staan dit jaar geheel in het teken van de herdenking van het feit dat Biervliet 800 jaar geleden stadsrechten verwierf.

| de Stem | pagina 2

door de kunstenaar H. IV' I Middelburg. De aankoopki I dragen f 700,-, terwijl het m I een sokkel nog eens eei Ivraagt van f 800,- (met bi (kosten). In de begroting 1 I een krediet van f 1.000,- uitj ... jaar

| de Stem | pagina 9

MIDDELBURG - Minister Brinkman (WVC) heeft 'te we verwachtingen ge- wekt' door Zeeland vijf mil joen gulden per jaar extra voor de bejaardenoorden in het vooruitzicht te stellen. ... Middelburg - Er moet

| de Stem | pagina 21

Gent viert 800 jaar Gravesteen ... heeft het stadsbestuur van I Genteen aantal exposities en aktiviteiten op touw gezet. I Zo begint er op 19 april en I tentoonstelling „800 jaar I Gravesteen". In deze exposi- I tie wordt in hoofdzaak

| de Stem | pagina 2

MIDDELBURG ... enkele andere Brabantse deelne mers. Dit jaar zullen ook Belgische kampioenen deelnemen. Alle inzenders hebben een bon geschonken voor de verkoop van een duif ten bate van „Sport steunt Zonneveld"-

| de Stem | pagina 2

FEESTELIJKHEDEN IN KADER VAN 800 JAAR MARKT ... MIDDELBURG Zeventig ingelanden van het waterschap Het Axeler Ambacht gaan het zevende jaar in van hun strijd voor een ander systeem van geschotheffing. Sinds 1965 ageren de zeventig onder het

| de Stem | pagina 15

ond 800 jaar Hulst ... , verweet de stichting 800 jaar stad ander halve maand geleden onzorgvuldigheid en het kweken van ver keerde verwachtingen bij het toezeggen van subsidies voor eve nementen. Daarbij werd gewezen op

| de Stem | pagina 19

Anderhalve ton voor „800 Jaar Hulst Stad ... HULST - Burgemeester en wethouders van Hulst willen de Stichting 800 Jaar Hulst Stad een garantiesubsidie geven van 150.000 gulden. De stichting heeft de gemeente om dit bedrag gevraagd om een

| de Stem | pagina 15

loopt warm 800 jaar stad ... J Hl'LST - De Hulster bevolking blijkt heel wat plannen te fctbben aangedragen om de viering van 800 jaar stad komend j aar ■luister bij te zetten. Na de verschillende samenkomsten, waarop

| de Stem | pagina 19

of: hoe Nederland voor 800 milj. per jaar slikt ... aan in deze tijd van het jaar. Maar wel nummer 1". Mevr. Snelders (te Roosendaal?) vindt Merijn lief. Ik u ook. Bovendien draag ik de neus omhoog, om dat ik me zo niet met ander mans zaken kan bemoeien

| de Stem | pagina 13

Vignèt 800 jaar Hulst ... MIDDELBURG De maan delijkse lunchbijeenkomst van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel de partement Zeeland gaat dit maal over olie, energie en de maatschappij.

| de Stem | pagina 11

moderniseerde behuizing van het Rijn-Schelde-Int- stituut te Middelburg. Van Waterschoot zei dat de heer Roeloffzen was uitge kozen omdat hij al meer dan tien jaar vecht voor de vlasvezelzak en ... 800.

| de Stem | pagina 24

800, ... Het faillissement van W. de Coene, Assenede- straat no. 4 te Sas van Gent, is bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Middelburg van 23 augustus 1978 na gedaan verzoek vernietigd.

| de Stem | pagina 4

alsof er geen Philishave 800 S ... Wie met zijn tijd meegaat, weet wel beter, die gebruikt de Philishave 800 S met het exclusieve roterende scheer- systeemTmet Q gegolfde scheersleuven om snel en grondig te scheren en met verende

| de Stem | pagina 4

Nog geen Philishave 800 S Dus u mist nog steeds 't comfort ... Leeftijd: 22 - 26 jaar Mulo-diploma vereist. Praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directie van onze N.V., van Rijckevorselstraat 11, Breda.

| de Stem | pagina 9

0ZET ROND 800 MILJOEN GULDEN ... . Jaar lijks heeft de maatschappij steeds een Boeing 707 ge buurd. Nu is er een ge- bocht en wel van Amterican Airlines.

| de Stem | pagina 3

300 jaar Suriname in Middelburg ... MIDDELBURG. Driehonderd jaar geleden heeft een stelletje stoere Zeeu wen Suriname veroverd. De verove raars slaagden er echter niet in het land tot grote bloei te brengen. Daarom werd de kolonie 16

| de Stem | pagina 24

81 jaar. Europalaan 22, 4334 EB Middelburg. De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden. ... 87 jaar. Paauwenburgweg 119, 4384 JD Vlissengen. Crematie te Middelburg, 20 oktober.

| de Stem | pagina 14

En f 600;- off 800;- voordeel! ... meer dan 30 jaar europees meubelkenner Hoogstraatsebaan 13-1 5 Oostmalle België open van 9-12 en 13-20 uur. ook zondag, maandag gesloten, tel. België 91 - 03/1.2.01.96