Krantenbank Zeeland

HomeSearch

109 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 4

Aanmelding (met opgaaf van opleiding, geboortedatum en -jaar, nauwkeurig adres) bij de directeur, Dr. K. HUIZENGA, Spanjaardstraat 49, Middelburg. ... Christ. Kweekschool - Middelburg

| De Schakel | pagina 4

NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Bijkantoor OOSTBURG ... Hoofdprijs: FORD AUTO, 2e prijs: Reis voor 2 personen 10 dagen naar Zwitserland of een Televisietoestel; 3e prijs: een jaar lang elk week f 10,— huishoudgeld. Verder: costuum, linnen^ uitzet, horloge

| De Schakel | pagina 5

f800.5 °/0. Zonder borgen VJT lil il s voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... Breskens I Middelburg I

| De Schakel | pagina 3

Indien zich een voldoend aantal opgeeft, zal aan de Rijkskweekschool te Middelburg voor hen, die in het bezit zijn van een einddiploma Gymnasium, H.B.S. 5 jaar of een daarmee gelijk gestelde ... Hoewel het reeds vorig jaar te zien was dat er dit jaar veel minder vak lui naar ons gewest zouden komen, zijn honderdduizenden weggesmeten aan de bouw van werkkampen. Hoeveel woningen had men van de

| De Schakel | pagina 2

Door het leegplunderen van Indië door de Jappen, door de daarop ge volgde vernielingen door de extremisten en het nu reeds zes jaar lang volkomen stilstaan van het geheele productie apparaat is Indië ... Brood; 67-1 brood, 800 gram; 67-2 brood, 400 gram; 67-D reserve, 1600 gram; 67-K reserve, 800 gram.

| De Schakel | pagina 3

de vijftien jaar. Op de calicotweverijen te Middelburg werkte de jeugd, die op de schoolbanken thuis- hoorde, 's winters 11 tot 11V2 uur, 's zomers 12 tot 13 uur. In de katoenspinnerijen van Lonneker ... kinderarbeid en schoolver zuim en de sociale positie van de schoolmeesters. Uit een artikel in de Economist" van 1855-haalt de schrij ver aan, dat destijds in Moordrecht uit kinderen van amper vijf jaar draai

| De Schakel | pagina 2

Rotterdamsche Kaai 11 - Telef. 2978 MIDDELBURG ... van deze vereeniging. Reeds meer dan 300 personen gingen U voor. Wie volgt? Minimum contributie f 2,— per jaar. Opgeven bij A. J. VISSER, Dorpsstraat 134, Breskens.

| De Schakel | pagina 5

Personen, die vorig jaar vóór 1 November hun huisslachtingsvarken hebben moeten slachten, benevens diegenen, die op grond van redelijke mo tieven denken dit jaar voor een slachtvergunning in ... Middelburg 27 Maart 1947, Café MARKUSSE, Pottenmarkt, vanaf 3 uur n.m. IJzendijke22 Maart 1947, Café LIEVENS, vanaf 6 uur n.m.

| De Schakel | pagina 4

Heden overleed in haar Heer en Heiland, in de leeftijd van 75 jaar, onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw ... Wedn. van S. VAN GEIJTEN, in de ouderdom van 76 jaar.

| De Schakel | pagina 2

b. 2-jarige cursus voor meisjes van 15 jaar en ouder. ... PI EfERN ELLA FAAS, Wed. van J. J. PROVOOST, in den ouderdom van ruim 61 jaar. P. C. DE DIE-Provoost.

| De Schakel | pagina 5

"pj T"\ f 800.5 °/q. Zonder borgen VJT I iJjI/ voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... 14 uur, in hotel „De Burg" te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekening over 1946 en de verklaringen als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel

| De Schakel | pagina 3

Bij de rondvraag werd door de heer C. de Kruijter dank gebracht aan de voorzitter en secretaris-penningmeester voor het vele werk dat zij in het afge lopen jaar hebben verricht in het be lang van de ... Op het eind van dit jaar hoopt men voor de leden een gezellige avond te organiseren.

| De Schakel | pagina 3

Brood 022 Algemeen 200 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 016 Reserve 400 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 013 Reserve 800 gr. (geldig tot en met 29 November a.s:. ... Brood: 520 Algemeen 800 gr. brood (geldig tot en met 29 November a.s.); 513 Reserve 400 gr. brood (geldig tot en met 29 Nov. a.s.)

| De Schakel | pagina 2

Dit jaar zal de emigratie nog niet van grooten omvang kunnen zijn. De vooruit zichten voor de komende jaren zijn echter meer hoopvol, mits de economische omstan digheden in de wereld zich niet ten ... Geldig van 13 t.m. 26 April. BONKAARTEN KA, KB, KC 705. (Serie A) Brood A 01 brood, 800 gram A 02 brood 400 gram A 03 reserve 1600 gram A 06 reserve 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

JOHANNA DE DIE, Wed. van J. J. XONNEV1JLLE, in den ouderdom van bijna 83 jaar. ... Alle belanghebbenden khnnen tot uiterlijk 2 dagen voor deze zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen bij het Bureau Onteigenin gen en Toewijzingen voor Zeeland, Wal te Middelburg.

| De Schakel | pagina 3

Als adjunct-commies ter secretarie van Groede is benoemd de beer D.C. de Lange, thans werkzaam op het parket van de heer Officier van Justitie te' Middelburg. ... Het hoofd der School, de heer Haartsen, gaf een kort verslag van het afgelopen school jaar. Er komt nog' een ouderavond, die ge heel door de leerlingen verzorgd zal worden en tevens wees spreker op

| De Schakel | pagina 6

niet meer zal voortzetten. Tevens betuigt hij zijn hartelijke dank voor het vertrouwen, hem ruim 20 Jaar geschonken. ... Komt U naar Middelburg Bezoekt dan onze zaak eens Ruime sortering

| De Schakel | pagina 2

Br.ood 116 algemeen 1800 gr., 117 algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 103 reserve 800 gr., 106 reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 10 Jan. a.s.) ... Brood 1033 brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 4

In de Zaterdag te Middelburg ge houden jaarvergadering van de ver eniging Zeeuws Oorlogsmuseum", deelde de voorzitter, dhr. Koene, mede, dat in de duinen dezer gemeente een oorlogsmuseum zal komen ... Bonkaarten KD en KE 707 (Serie F). Brood: F 11 brood en F 13 reserve, 800 gr. Bloem enz. F 14 reserve, 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid); F 16 reserve, 600

| De Schakel | pagina 2

Een opslagkast wordt gebruikt voor het op -300 bewaren van het ingevro ren voedsel; hier kunnen 4000 maal tijden worden geborgen, een hoeveel heid, waaraan één persoon toch wel 10 jaar genoeg zal ... Zo gaat het door, het hele jaar nu al, na de pogingen van Mei 1950, die zo schitterend geslaagd zijn 2700 maaltijden per week de lucht in, onge rekend de ontbijten en de be stellingen voor de

| De Schakel | pagina 3

Brood: 206 Algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 204 Algemeen 1600 gr. brood, 195 Reserve 800 gr., 198 Reserve 400 gr. (alles geldig t/m 21 Febr. a.s.) Sinaasappelen: 199 Algemeen 500 gr ... Sinaasappelen: 699 Algemeen 1 kg. sinaas appelen (vóórinlevering tot 21 Febr.) BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 803 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Brood: 1063 Brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 2

Brood, enz.: P071 brood 800 gr.; 0081 brood 200 gr.; B 027 reserve 800 gr.; C 029 reserve 400 gr.; D 037 reserve 800 gr. (al les geldig t/m 10 Juli); oio Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen ... leden te brengen op f 5,per jaar.

| De Schakel | pagina 3

De vereniging werd de naam toebe dacht van hengelclub „De Zeekrab". De contributie werd bepaald op f 2,50 per lid per jaar; jeugdleden t.e.m. 15 jaar f 1,-. Leden kunnen zich opgeven bij een der ... De heer de Bruyne uit Middelburg gaf een inleiding over beroepskeuze, waarna vragen konden worden gesteld. De voor zitter bedankte de spreker en bood hem een boekenbon aan. Hierna werd reke ning en

| De Schakel | pagina 3

-bijeenkomsten zou houden, waar de juryleden een toelich ting zouden kunnen geven op de voor dat jaar gekozen coneou^smuziek. In het algemeen, merkte de heer van Me ver nog op, moet de dirigent van z^n muzikanten ... Het muziekconcours dat afgelopen jaar te Retranchement gehouden werd, bleek een bat'g saldo van f 115,- te heb ben opgeleverd. Van groot belang acht te de voorz. de muziekexamens, zo-l« die dit jaar

| De Schakel | pagina 1

desnoods, maar dan moet het klaar zijn, daarna moeten ze hun kans weer krijgen. Er zijn jongens van achttien, negentien jaar gedetineerd, die van kindsbeen af thuis vergiftigd zijn met nationaal ... Tijdvak van u Nov. t.m. 24 Nov. 1945. Bonkaarten KA, KB, KC 512: 135 t.m. 141 800 gram brood 142, 143 200 gram bloem

| De Schakel | pagina 2

aanwezigen welkom en wierp een terugblik op het afgelopen jaar, waarin de vereniging werd opgericht en nodigde dan ook nog eens alle aanwe zigen uit tot het zoveel mogelijk aan werven van nieuwe leden. Uit het ... ons aan de hand van een verhaaltje een toer doet maken door de Galil, de vruchtbare ontgonnen Noordelijke streek van Israël. De entree is f 0,75 per persoon; voor de jeugd t. em. 15 jaar f 0,25. Kaarten

| De Schakel | pagina 1

Voorzitter en directeur komen we kelijks in Middelburg, vernemen daar, alles, wat er omgaat en kunnen dit in hun gebied doorgeven. Wij hebben goede moed, dat de Schakel steeds met de laatste ... werkzaamheden zal beginnen. Voor- loopig heeft men de Stichtieg een levensduur van vijf jaar toegedacht.

| De Schakel | pagina 3

DORA PRINS Gortstraat 58 - MIDDELBURG ... Allen, boven de leeftijd van 16 jaar, die lid wensen te worden van een op te richten Wandelsportvereniging, kunnen zich opgeven: van Zuijenstr. 10. Breskens

| De Schakel | pagina 2

100 m. schoolslag meisjes 16 jaar en ouder: 1. Th. v. d. Heuvel (Schelde stroom) 1 min. 36.4 sec.; 2. T. Daalhui zen (SZV) 1.36.6; 3. M. Pieters (Starters) 1.41.2; 4. L. Rootsaert (Starters) 1 ... 50 m. schoolslag meisjes 14-15 Jaar: 1. A. Koole (Starters) 48.3; 2. S. Vermeu len (Scheldestroom) 48.9; 3. M. Brak man (Starters) 49.6.

| De Schakel | pagina 2

betreffende het perso imnvervoer in Zeeland welke op 28 Sep tember e.k. te Middelburg gehouden zal worden zullen de aanvragen van de Z.V.T.M. en van vele andere Zeeuwse autobusondernemingen behandeld wor den. ... dit jaar naar hartelust kunnen genie ten. Geen goter genoegen dan pruimen eten op een fietstocht of een dag aan zee.

| De Schakel | pagina 2

Zaterdag j.l. werden te Middelburg de Zeeuwse zwemkampioenschappen voor de jeugd verzwommen, waaraan door alle clubs uit Zeeland werd deel genomen. ... 50 m. schoolslag meisjes 10-11 jaar: J. Fenijn. Ook dit zwemstertje wist twee kampioenschappen te behalen. Zij won ook nog de 50 m. rugslag.

| De Schakel | pagina 3

Dinsdag j.l. speelde Scheldestroom I een vriendschappelijke wedstrijd tegen Luctor II uit Middelburg. Deze ploeg speelt in de Ie klasse van de Zeeuwse waterpolo-competitie. Na een goede wedstrijd ... , junioren en heren. De loop nummers zijn 60 m., 80 m., 100 yards, 300, 800, 1000 en 3000 m. Ook hoog springen staat op het programma. Bekende favorieten, zoals Lankriet, van Poucke, Timmerman, Dobbelaere

| De Schakel | pagina 3

Brood 296 Algemeen 200 gr. 298 Algemeen 1600 gr., 285 Reserve 800 gr., 288 Reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 3 April a.s.) 294 Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermicelli ... De bon voor pindakaas, die zich alleen be vindt aan de kaarten/der leeftijdsgroep van 14 tot 21 jaar, moet uiterlijk 3 April bij de winkelier zijn ingeleverd.